EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


1. Varování před senzacechtivým učením a náboženstvím citů

Vybraná poselství - Svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

1. Varování před senzacechtivým učením a náboženstvím citů

Nebezpečí spekulativních nápadů

Blíží se doba, kdy bude Boží lid utlačován, ale to neznamená, že mu to máme neustále připomínat a trápit lidi tím, že budou mít soužení neustále před očima. Mezi Božím lidem se projeví strach; ale správně představena přítomná pravda nevyvolává strach. To může být výsledkem jen toho, že člověk přítomnou pravdu odmítne.

Kazatelé by si neměli myslet, že mají určité pokrokové myšlenky a že pokud je všichni nepřijmou, budou zatraceni, a spaseni budou pak zcela jiní lidé. Satan dosáhne cíle dvěma způsoby: Jednak tím, že lidé budou chtít být něco víc, než Kristus a budou konat práci, kterou jim Kristus nikdy nesvěřil, pak ale také tím, když budou setrvávat v laodicejském stavu s pocitem, že jsou bohatí, že stále bohatnou a že nic nepotřebují. Obě tyto skupiny lidí jsou kamenem úrazu.

Někteří horlivci, kteří se snaží vynaložit veškerou energii na to, aby byli originální, udělali velkou chybu. Snaží se ukázat lidem něco úžasného, nádherného a strhujícího, něco, o čem si myslí, že jiní to nevidí a nechápou; ovšem často ani oni sami nevědí, o čem mluví. Spekulují o Božím Slově a zastávají myšlenky, které vůbec nepomáhají ani jim samotným, ani sborům. V dané chvíli snad probudí obrazotvornost, ale když začnou lidé na tyto ideje přesně reagovat, pak se ukáže, že právě tyto nové ideje jsou překážkou. Víra se spojila s fantazií a jejich názory mohou zavádět myšlení nesprávným směrem. Lidská mysl se má zabývat jasnými a prostými výklady bible. Hloubání nad nejasně podávanými myšlenkami je nebezpečné.

- Nedatovaný MS 111.

Nebezpečí, které hrozí sborům, spočívá v tom, že právě v době, kdy budou potřebovat nejvíce duchovních sil, budou do nich vnášeny nové a neznámé věci, které jen matou lidské myšlení a vůbec je neposilují. Je potřebí, abychom jasně rozlišovali skutečnou pravdu do nových a neznámých myšlenek a nespojovali se s poselstvím, které je určené pro tuto dobu. Musíme dát přednost těm poselstvím, které jsme dostali v Božím Slově a jsou určena pro svět. - An Appeal for Canvassers, pp. 1,2.

Kouzlo nových teorií

Mezi ostatek Božího lidu proniknou všechny fáze fanatismu a klamných teorií, o nichž se tvrdí, že jsou pravdivé. Tyto teorie naplní mysl věřících klamnými city, které však nemají s pravdou pro tuto dobu nic společného. Každý, kdo se domnívá, že může začít dílo, které dobude svět, silou svých vlastních vymyšlených závěrů, svým intelektem spojeným s vědou nebo domnělými znalostmi, zjistí, že leží v troskách vlastních úvah a jasně také pochopí, proč.....

Pán mi ukázal, že povstanou lidé, kteří budou hlásat zvrácené věci. Oni už teď dělají a mluví takové věci, které Bůh nikdy nezjevil, stavějí posvátnou pravdu na stejnou úroveň s běžnými věcmi. Mnozí se budou rozhodovat podle domýšlivých a ješitných lidí, kteří dělají velké omyly, a ne podle pravdy. Vymysli si měřítka pravdy, které v podstatně žádnými měřítky nejsou, a když by měli dát přednost pravým normám, klidně je postaví na stejnou úroveň s těmi vymyšlenými, které nemají žádno hodnotu. Ale naše nitro musí bystře rozeznat posvátné od obyčejného, a to pomocí nebeského posvěcení, protože bludy mají za úkol zmást pravou víru a zdravý úsudek a změnit velkolepou pravdu, která má za úkol ukázat, co je této době skutečně dobré.....

Ještě nikdy neexistovala doba, kdy byla pravda více zkreslována, podceňována a pošpiňována zvrácenými spory lidí, než v těchto posledních dnech. Lidé sami vznesli do církve spoustu nejrůznějších bludů, které představují jako něco, co je pro ně nevyhnutelné. Věřící se nechají okouzlit nějakou neznámou novou věcí a nemají dost zkušeností proto, aby rozpoznali pravou povahu těch idejí, které lidé považují za „něco“. Ovšem pokládat nějakou myšlenku za významnou a spojovat jí s Božím Slovem, to ještě neznamená, že se jedná o pravdu. Ach, jak silně to svědčí o nízké zbožnosti sborů.

Lidé, kteří chtějí přijít s něčím originálním, si budou vymýšlet nové a nezvyklé věci. Bez uvážení budou spoléhat na tyto nespolehlivé teorie, které byly různě pospojovány jako nějaké precisní učení, a budou je předkládat jako otázku života a smrti.

- Letter 136a, 1898.

Potřeba jasného rozlišování

Když se blížíme době, kdy duchovní mocnosti a bezbožnost budou bojovat proti pravdě na posvátných návrších, kdy satanova podvodná moc bude tak veliká, že kdyby to bylo možné, oklame i samotné vyvolené - musíme nechat zbystřit svůj duchovní zrak božským osvícením, abychom mohli rozpoznat ducha, který je od Boha a který je od satana. Abychom mohli pro tuto dobu dokončit závěrečné dílo, musí se spojit naše lidská snaha s Boží moci.

Kristus mluvil symbolicky o Božím Duchu jako o větru. Tak jak vítr věje, kam chce a my nemůžeme říci, odkud přichází a kam jde, tak je to i s Božím Duchem. Nevíme skrze koho se projeví.

Nejsou to má slova, když řeknu, Boží Duch nebude působit na ty, kteří už prožili den své zkoušky a vhodné příležitosti a nerozpoznali Boží hlas nebo nedocenili pohyb jeho Ducha. Tisíce lidí pak uvidí a poznají pravdu v poslední chvíli.

„Aj, dnové jdou, dí Hospodin, že postihati bude oráč žence a ten, kdož tlačí hrozny, rozsévače“ (Am 9,13).

Tato obrácení lidí k pravdě nastanou tak rychle, že to církev překvapí a bude tím oslaveno pouze Boží jméno.

- Letter 43, 1890.

Fanatismus se projeví v našem středu

Fanatismus se projeví přímo mezi námi. Podvody, které se objeví, budou takového druhu, že kdyby to jen bylo možné, oklamaly by i samotné vyvolené. Kdybychom mohli hned rozpoznat nedůslednost a nepravdivost těchto projevů, nepotřebovali bychom slov velkého Učitele. Varuji před tím proto, že vzniknou mnohá nebezpečí.

Důvod, proč upozorňuji na nebezpečí, je ten, že skrze osvícení Božího Ducha mohu vidět to, co moji bratři nepostřehnou. Snad ani není výslovně nutné, abych ukazovala na všechny tyto zvláštní fáze bludů, před nimiž se budou muset bránit. Myslím, že stačí, když vám řeknu, buďte opatrní a jako věrní strážcové ochraňujte Boží lid před nekritickým přijímáním všeho, co o sobě tvrdí, že pochází od Pána. Budeme-li pracovat tak, aby byli lidé vnitřně zapálení, budeme mít vše, co potřebujeme, a možná i víc, než budeme moci zvládnout. „Kaž slovo Boží“, klidně a srozumitelně. Nesmíme vidět svůj úkol v tom, že budeme působit rozruch.

Zdravé nadšení může vytvářet jen svatý Boží duch. Nechte působit Boha, a vy tiše kráčejte před ním - v bdělosti, v očekávání, na modlitbě a při tom stále hledět na Ježíše, aby vás vedl vzácný Duch, který je světlem i životem.

- Letter, 68, 1894.

Konec je blízko. Synové světla mají pracovat s opravdovou a vytrvalou horlivostí, aby vedli jiné k přípravě na tu velkou událost, která je před námi. Když lidé dovolí Duchu svatému, aby působil na jejich srdce, pak budou schopni ubránit se i před satanem. Neustále se budou dít zvláštní věci, které budou chtít uvádět Boží lid do falešného vzrušení, náboženských oživení a do podivných programů. Kéž Boží lid postupuje vpřed s upřeným pohledem jedině na Světlo a Život světa. Vězte, že vše, čemu říkáme, že je to světlo a pravda Božího Slova, je skutečně světlem a pravdou, je to moudrost, která vyzařuje z Boha, není to napodobování lstivých satanových triků. Světlo Boží moudrosti bude sloužit každému věrnému člověku jako světlo na světě.

- Letter 45, 1899.

Cit nemá být největší autoritou

Mnohá pravda je smíchána s bludem, který se přijímá v jeho krajním významu a který pak představují lidé vznětlivé povahy. Takový fanatismus pak vytlačí dobré snahy, které bratři představují pod dobrým vedením a ukázněně, a protože vedou k dokončení díla, váží si jich i sebe....

Je nebezpečí, že do fanatického hnutí budou zataženy nejen nevyrovnané povahy, nýbrž že tohoto vzrušení využijí i lstiví lidé, aby podpořili své vlastní sobecké cíle...

Mám naše bratry varovat, aby následovali svého Vůdce a nesnažili se utíkat před Ním. Žádnou práci teď nesmíme dělat ledabyle. Dejte si pozor, abyste neužívali silných výrazů, abyste nevedli nevyrovnané lidi k domněnce, že mají od Boha zázračné světlo. Člověk, který přináší lidem Boží poselství, se musí cvičit v dokonalém sebeovládání. Měl vždy myslet na to, že stezka opovážlivých domněnek leží vedle stezky víry....

I když jdete po dobré cestě, nikdy nedovolte, aby váš cit a vzrušení získaly vládu nad chladným rozumem, protože věci mohou najednou dostat rychlý spád. Ten, kdo jede velkou rychlostí, zjistí, že je to z mnoha důvodů nebezpečné. Nebude to asi dlouho trvat a odbočí ze správné cesty víry na vedlejší cestu.

Cit by se nikdy neměl stát hlavním měřítkem. V oblasti zákonné je nebezpečí extrému, ale mimo zákon není už vůbec žádná správná cesta. Nebudeme-li pracovat pečlivě, opravdově a rozumně, nebudeme-li pořádně podporovat každou vznešenou myšlenku a zásadu, mnozí lidé tím nebudou zachráněni.

-Letter 6a 1894. (Více o tom na orig.str. 90-92).

Poslušnost v protikladu ke vzrušení nebo vytržení

V našich řadách hrozí nebezpečí od těch, kteří se mýlí v otázce přijetí Ducha Svatého. Mnozí se domnívají, že důkazem o přítomnosti Ducha svatého je citové vzrušení nebo vytržení. Je nebezpečí, že nepochopíme, co to znamená správný pocit a že ztratí pro nás význam Kristova slova: „Učíce je zachovávati všecko, což jsem koli přikázal vám“ (Mt 28,20). Je nebezpečí, že nové myšlenky a pověrčivé představy nahradí bibli. Vzkažte našim lidem, aby se nesnažili zavádět něco, co nebylo zjeveno ve Slově. Držte se v blízkosti Krista.“ ....

Nezapomeňme, že pravda, kterou nám Kristus přikázal kázat všem národům, pokolením a jazykům i lidem, je potvrzeno Duchem svatým. V tom spočívá Boží plán práce. Kristus je tou mocí, která potvrzuje Boží Slovo, které vede muže a ženy skrze obrácení k pravdě, rozumné víře a vede je k ochotě dělat vše, co jim přikázal. Člověk, jako viditelný nástroj, má Boží Slovo kázat a Pán Ježíš, jako neviditelný činitel, má svým Duchem dát Slovu účinnost a sílu.

- Letter 105, 1900.

Volání po dřívějším způsobu kázání

Mezi kazateli pronikly nové metody. Mají tendenci považovat za vzor jiné církve, přičemž neznají prostotu a pokoru. Mladí kazatelé se snaží být originální a zavádějí do své práce nové plány a myšlenky. Někteří pořádají shromáždění na způsob kampaně a přivolají tak do sboru spoustu lidí. Když však vzrušení pomine, ptáme se, kde jsou ti nově obrácení lidé? Nevidíme ani pokání ani vyznání hříchů. Hříšník je požádán, aby uvěřil v Krista a přijal Jej bez ohledu na svůj minulý život hříchu a vzpoury. Jejich srdce není zlomeno. Nevidíme žádnou kajícnost. Tito domněle obrácení nepadli na skálu, Ježíše Krista.

Jediný způsob, jakým bychom měli tuto práci konat nám ukazují spisy Starého a Nového Zákona. Čiňte pokání, čiňte pokání, čiňte pokání, tak kázal Jan Křtitel na poušti. Rovněž i Kristus kázal: „Nebudete-li pokání činiti, všichni též zahynete“ (Lk 13,5). Také apoštolům přikázal, aby všude kázali, že lidé mají činit pokání.

Pán očekává od svých služebníků, aby kázali to staré evangelium, o lítosti nad hříchem, o pokání a vyznání hříchů. Potřebujeme starý způsob kázání, starodávné zvyky židovských otců a matek. Na hříšníka musíme působit vytrvale, opravdově, moudře, pokud nepozná, že je přestupníkem Božího zákona a dokud nebude činit před Bohem pokání a neuvěří v Pána Ježíše Krista.

- Nedatovaný MS 111.

Chladný formalismus nebo fanatismus

Mnohým se bude zdát, že pod pravou Boží mocí je formálnost, světská moudrost, opatrnost a politika, ale když ji přijmeme, bude nám překážet, bude bránit Božímu světlu, aby proniklo k lidem ve formě varování, výtky, či rady.

Satan používá svou veškerou moc k tomu, aby odváděl lidi od trojandělského poselství, které máme naléhavě kázat. Jestliže satan pozná, že Pán svému lidu žehná a připravuje jej na to, aby rozpoznal jeho podvody, použije svou mistrovskou moc k tomu, aby lidi přivedl jak k fanatismu, tak ke chladnému formalismu , protože chce získat mnoho duší. Nyní nastává doba, kdy musíme být neustále pozorní. Bděte, uzavřete cestu satanovi tak, aby mezi vámi nemohl postoupit ani o krůček vpřed.

Existují určité nebezpečí, proti nimž se musíme bránit z obou stran. Budou nezkušení jednotlivci, kteří jsou ve víře nováčky a budou potřebovat před sebou dobrý příklad, který by je posiloval. Někteří nepochopí správně učení o ospravedlnění z víry. Budou si je vykládat jednostranně.

Jiných se zmocní myšlenky, které nebyly správně představeny, budou ignorovat vnější znaky správného života a skutky jako takové.

Pravá víra působí vždy skrze lásku. Pohled na Golgatu vás nemůže vést k duševnímu klidu, k neplnění si svých povinností a ke spánku, ale vzbudit víru v Ježíše, víru, která bude aktivní a bude očišťovat nitro od bahna sobectví. Když se vírou chopíme Krista, naše práce teprve začíná. Každý člověk má nečisté a hříšné návyky, které musí statečně přemáhat. Od každého člověka se očekává, že bude bojovat boj víry. Jestliže někdo následuje Krista, nemůže jednat bezohledně, bezcitně a bez soucitu. Nemůže mluvit hrubě. Nemůže být plný okázalosti a domýšlivosti. Nemůže být panovačný ani nemůže tvrdě vytýkat a odsuzovat.

Laskavé jednání pramení z procesu víry. Náboženství bible představuje stálou práci. „Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce vašeho, kterýž jest v nebesích“ (Mt 5,16). Pracujte na svém spasení s bázní a chvěním, protože je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Máme horlivě dělat dobré věci, dbejte tedy, abyste to dělali stále. A pravý Svědek říká: „Známť skutky tvé“ (Zj 2,2).

Je pravda, že naše horlivé činy nám ještě samy o sobě nezajišťují spasení, ale je také pravda, že víra, která nás spojuje s Kristem, nás vede k činnosti.

Ti, kteří nemíní dávat pozor na své nitro, denně zkoumat sama sebe, zda setrvávají v Boží lásce, zda stojí v souladu se světlem, budou nutně povolovat satanovým radám a plnit jeho záměry.

Satan bude do našeho nitra vnikat pomocí malých klínů, které si však budou pro sebe dělat stále větší místo. Pak budou nakonec podvodné satanovy nápady pokládat za zvláštní Boží působení.

- MS 16, 1890.

Falešné představy o Božím požehnání

Mnozí lidé se stále cítí nejistými a trápí se, protože nevěří v Boha. Pro některé znamenají náboženské úkony jen příjemně strávený čas. Když se probudí jejich city, mysli si, že se jim dostalo bohatého požehnání. Takoví si pak skutečně myslí, že když zase nepociťují žádné vzrušení, nedostává se jim ani požehnání. Hledají určité spojení a vzrušení a když ho nedosáhnou, mysli si, že se mýlí buď oni, nebo někdo jiný.

Lidé by neměli být vychováváni v domnění, že jenom to náboženství, které je spojeno s vzrušením, hraničí s fanatismem, je to pravé. Pod vlivem takového náboženství se pak od kazatele očekává, že do svých kázání vloží veškerou svou nervovou energii. Takový kazatel musí štědře rozlévat silný proud živé vody. Musí přenášet povzbudivé doušky, které budou lidem chutnat. Jsou lidé, kteří si myslí, že když kazatel jejich emoce nepovzbuzuje, nemusí ho ani pozorně poslouchat.

- Letter 89, 1902.

Všechno je tiché, klidné a bez přetvářky

Satan se chystá k tomu, aby svou schopností činit zázraky oklamal celý svět. Odváží se vzít na sebe podobu andělů světla i Ježíše Krista. Každý, kdo vyučuje přítomné pravdě, má kázat Boží Slovo. Ti, kteří Boží Slovo respektují, nebudou satanovi dokořán otevírat dveře tím, že by nekriticky přijímali proroctví, sny a vidění. Od roku 1844, kdy jsme očekávali druhý příchod Krista, se tu a tam vyskytují ve větší či menší míře falešné projevy. Protože jich bude stále více, musíme být na stráži jako věrné hlídky. Mnozí mi píši o svých viděních a cítí, že by k nim měli zaujmout nějaký postoj. Kéž Pán pomáhá svým služebníkům, aby byli opatrní.

I když má pravé světlo jen Pán, existuje mnoho padělků. Satan určitě vstoupí některými dveřmi, které se pro něj otevřou. Bude podávat svědectví o pravdě, která bude s jeho vlastními nápady. Ty má připraveny proto, aby lidi oklamal a poutal jejich mysl k lidským autoritám a jejich výrokům. Tím zabrání, aby se lidé drželi toho, co „řekl Bůh“. Když Bůh jedná s lidmi, je vše pokojné. Ti, kteří v něj věří, budou klidní také, a to bez přetvářky. Také v budoucnu budou existovat prostí, pravdiví a opravdoví vyznavači. Nebudou Boží Slovo jen číst, ale budou podle něj i jednat. Bude to rozvážné, opravdové a vědomé očekávání na Hospodina.

- Letter 102, 1894.

Kristův příklad

Zkoumá-li někdo Boží Slovo s důvěrou a je stále pokorný, nemusí se obávat, že zajde do extrémů. Skrze víru v něm bude přebývat Kristus. On, jako Vzor, věděl, co to znamená sebeovládání. Byl pokorný, měl pravou důstojnost a trpělivost. Bude-li vlastnit každý z nás tyto charakterové rysy, Ti, kteří přijímáme ospravedlnění z víry, nebudeme se také setkávat s žádnými výstřelky....

V Kristu máme příklad. Jak neustále spojovat zákon s evangelium, protože spolu úzce souvisí a nesmí dojít k rozdělení. Pěstujme a stále zachovávejme klid a rozvahu, protože takovou povahu měl i Kristus. Často slýcháme vášnivé výroky falešných pobožnůstkářů, kteří vyslovují odvážné nároky, mnoho a hlasitě mluví: „Jsem svatý, jsem bezhříšný“, a přitom nemají pro své přesvědčení ani to nejmenší opodstatnění. U Původce veškeré pravdy neslyšíme žádná taková bludná prohlášení víry, ani u něj nevidíme přehnané asketické úkony.

Nezapomeňte, že v Něm je vtělena všechna plnost božství. Jestliže Kristus setrvává v našich srdcích skrze víru, máme se snažit být Jeho jako On, čistí, tiší, neposkvrnění. Dosáhneme toho tím, že budeme pozorovat způsob Jeho života. Krista máme odhalovat ve své povaze. Nechceme přece světlo jen přijímat a vstřebávat, ale také šířit. Chceme vidět jasněji a zřetelněji, co vše pro nás Ježíš znamená. Ty vlastnosti, které se projevovaly v Jeho životě, jako je vyrovnanost, příjemnost a přívětivost, ty budou prozařovat i do našich životů.

- MS 24, 1890.

Přání změnit současný stupeň náboženské zkušenosti

Místo toho, abychom očekávali nějaké zvláštní období vzrušení, máme využívat současné příležitosti, konat něco pro záchranu lidí. Místo toho, abychom se vyčerpávali úvahami o tom, kdy v jakém období nám Pán propůjčí svou moc, máme se podřídit vládě Ducha svatého, abychom plnili současné úkoly a těm, kteří touží po pravdě dávali chléb života, který není znehodnocen lidskými názory....

Jsme neustále v nebezpečí, že překročíme meze prostoty evangelia. Mnozí by si velmi přáli ohromit svět něčím originálním, co by lidi povzneslo do stavu nějaké duchovní extáze a změnilo dosavadní stupeň náboženské zkušenosti. Jistěže potřebujeme změnu dosavadní úrovně naší zbožnosti, ovšem to, co skutečně v tomto případě potřebujeme, je změna srdce, a my jí můžeme dosáhnout tím, že budeme každý osobně hledat Boha a Jeho požehnání, prosit o Jeho sílu, vroucně se modlit, aby Jeho milost na nás sestoupila a my jsme změnili své povahy. O takovou změnu bychom měli usilovat skutečně opravdově a vytrvale.

- RH 22.3.1892.

Bez podivínství a výstředností

Kazatelé Boží pravdy nemají používat žádné podivné a výstřední pohyby, protože to zeslabuje dojem, který má Slovo ve světě vyvolat. Musíme být velmi pozorní, protože satan je rozhodnut využít situace a vnést do bohoslužeb špatný vliv. Netrpme žádná teatrální přestavení, protože to nám nepomůže posílit u lidí víru v Boží Slovo. Spíše to obrátí pozornost na člověka.

Boží Slovo nemá být poskvrněno klamem

Uprostřed matoucích výkřiků „Hle, tu je Kristus! Tam je Kristus!“ bude vydáno zvláštní svědectví, zvláštní poselství pravdy, které bude vhodné pro tuto dobu, které máme přijmout, uvěřit mu a podle něj také jednat. Působivá je jen pravdy, ne fantastické představy. Věčná pravda Slova se zjeví bez všech svůdných omylů a spiritualistických výkladů, bude zbavena všech lákavých obrazů, které budou popisovány s velkou fantasií. Božímu lidu budou vnucovány lži, ale pravda přetrvá ve vší své nádheře a čistotě. Boží Slovo je vzácné, protože má svatý a povznášející vliv. Nikdo by ho neměl snižovat na stejnou úroveň s obyčejnými a všedními věcmi. Má zůstat neposkvrněno od bludů, jimiž se satan snaží oklamat, kdyby to bylo možné, i vyvolené.

- RH 13.10.1904.

Boží lid má jednat tak, aby svět poznal, že Adventisté s.d. jsou lidmi inteligentními, myslícími, jejichž víra má spolehlivější základy, než hromadu bludů. Lidé hladoví po chlebě života.

- MS 101, 1901.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy