EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Světské radovánky

Svědectví pro kazatele


Rejstřík - na začátek na začátek

Světské radovánky

Společenské zábavy

Zatím, co bylo tolik strachu a rozrušení a nadšení ve službě Boží, projevuje se nadšení i po jiné stránce, která se zdá mnohým zcela zamlouvat. Poukazují zde na společenské zábavy pořádané mezi naším lidem. Tyto příležitosti zabírají příliš mnoho času a pozornosti lidu, který vyznává, že je služebníkem Božím. Ale směřují tyto schůzky k oslavení Jeho jména? Byl Ježíš pozván, aby jim předsedal? Společenský styk může býti v nejvyšší míře užitečný a poučný, plane-li v srdci těch, kdož se scházejí, láska k Bohu, schází-li se, aby si sdělovali myšlenky o Slově Božím, nebo, aby pojednávali o způsobech, jak šířit dílo Boží a aby činili dobře svým bližním. Není-li nic řečeno, nebo konáno, co by zarmucovalo Ducha svatého, ale je-li považován za vítaného hosta, pak je Bůh uctíván a ti, kteří se scházejí, budou občerstvení a posílení. „Tehdy ti, kteříž se bojí Hospodina a slyšel a psána je kniha pamětná před ním pro ty, kteříž se bojí Hospodina a myslí na jméno Jeho. Tiť budou, praví Hospodin zástupů, v den, kterýž já učiním, mým klenotem“. Mal. 3,16-17.

Ale v Battle Creeku se konají společenské schůzky zcela rozdílného charakteru, společenské zábavy, které jsou potupou našich zřízení a naší církve. Povzbuzují pýchu v odívání, pýchu zjevu a vystupování. Spokojenost sama se sebou, rozpustilost a laškování. Satan je přijímán jako vážený host a zmocňuje se těch, kdo chrání a podporují tyto schůzky. Byl poskytnut pohled na jednu takovou společnost, kde byli shromáždění takoví, kteří hlásají, že věří pravdě. Jeden z nich seděl u hudebního nástroje a vyluxoval z něj takové písně, že strážní andělé plakali. Panovalo zde veselí, hrubý smích, přemíra nadšení i jakýsi druh inspirace, ale veselí bylo takové, jaké jedině satan je sto vyvolati. Je to nadšení a poblouznění, za které by se hanbil každý, kdo miluje svého Boha. Připravuje účastníky na nesvaté myšlenky a činy. Mám důvod, abych věřila, že někteří, kdož měli účast na této scéně, ze srdce se káli z této hanebné hry.

Význam takových schůzek

Bylo mně předvedeno mnoho takových schůzek. Viděla jsem veselí, přehlídku šatstva, osobní ozdoby. Všichni se chtějí stkvíti, všichni se oddávají veselí, bláhovému žertování a povykování, hrubým lichotkám a hlučnému smíchu. Oči jim svítí, tváře hoří, svědomí spí. Snaží se ze všech sil, aby v jídle, pití a hlučnosti zapomněli na Boha. Radovánky jsou jejich zájmem. Celá nebesa přihlížejí, vidí a slyší všechno.

Sport, jízdy na kole

Obraťme se k jiné scéně. V ulicích města se sešla parta, aby závodila na kole. V této společnosti jsou též takoví, kteří se hlásí k Bohu a Ježíši Kristu, kterého On poslal. Ale kdo by si pomyslil, přihlížeje tomuto vzrušujícímu závodění, že ti, kteří se takto staví na obdiv, jsou následovníci Kristovi? Kdo by se jen domníval, že některý z této party cítí potřebu Krista? Kdo by si pomyslil, že uznávají cenu svého času a své tělesné síly za dary od Boha, které jim svěřil, aby je uchovali pro Jeho službu? Kdo pomýšlí na nebezpečí úrazu, nebo že by smrt mohla býti výsledkem jejich divoké štvanice? Kdo prosil Ježíše o Jeho přítomnost, kdo prosil o ochranu andělů strážných? Je Bůh oslavován tímto představením? Satan hraje hru o život a těmito dušemi a raduje se z toho, co vidí a slyší.

Profanace náboženství

Kdysi upřímný křesťan, vstoupivši na dráhu tohoto sportu, nalézá se na šikmé ploše. Opustil sféru prosycenou životodárnou atmosférou nebes a ponořil se do atmosféry mlhy a temnoty. Je možné, že některý pokorný věřící je přemluven, aby se připojil k tomuto sportu. Ale udržuje-li spojení s Kristem, nemůže svým srdcem bráti účast na tomto vzrušujícím sportu. Slova, která slyší, nejsou duševně spřízněna, poněvadž nejsou slova Kananejských. Mluvící nepodávají důkaz, že naladili své srdce na melodii nebes. Ale je zde pochybný důkaz, že je na Boha zapomenuto. Není to v žádné jejich myšlence. Tyto zábavy a schůzky, tento vzrušující sport, pořádaný těmi, kdo vyznávají Krista, je profanací náboženství a jména Božího.

Podvodné dílo satanovo

Obsah a smysl rozhovoru odhaluje poklad srdce. Povrchní, všední rozhovor, slova lichocení, bláhové vtipkování pronášené, aby byl vyvolán smích, kdo si libují v takových hovorech a trpí je, čachrují s jeho majetkem. Ti, kdo slyší tyto věci, mají podobný dojem, jaký měl Herodes, když před ním tančila dcera Herodiady. Všechno toto chování je zapisováno do knih nebeských a ukáže se v posledním velikém dni všem viníkům v pravém světle. A všichni v nich rozeznají podvodné a svůdnické působení ďáblovo, přivádějící je na širokou cestu a bránu k jejich zkáze.

Vyznávající křesťané jako vnadidlo satanovo

Satan mnohonásobil své úklady v Battle Creeku. Vyznávající křesťané, kteří jsou povrchního charakteru a mají dostatečné náboženské zkušenosti, jsou svůdcem používáni jako jeho vnadidlo. Tato třída lidí je vždy hotova scházeti se pro zábavu, nebo sport a jejich vliv přitahuje druhé Mladí mužové a mladé ženy, snažící se býti křesťany podle vzoru Bible, jsou přemlouvání, aby se účastnili schůzek a jsou vtahováni do arény. Neradili se na modlitbách o Božím měřítku, aby poznali, co pravil Ježíš o ovoci, které má nést křesťanský strom. Nepoznávají, že tyto podniky jsou ve skutečnosti satanovou hostinou připravenou, aby zabraňovala duším přijetí pozvání na svatební hostinu Beránkovu, zabraňuje jim, aby přijali bílé roucho charakteru, které jest spravedlnost Kristova. Jsou zmatenými, nevědouce, co by měli dělat, aby to bylo pro ně, jakožto pro křesťany správné. Nechtějí býti pokládáni za zvláštní a jsou přirozeně nakloněni následovat příkladu druhých. Tak se dostávají pod vliv těch, kteří nikdy nepocítili dotek Boží na svém srdci a mysli.

V těchto vzrušujících schůzkách, strhována kouzlem a vášní lidského vlivu, není mládež nikdy pečlivě poučena o poslušnosti Zákona Božího a cítí se přitahována k těm, jejichž výchova byla omylem a jejichž náboženské zkušenosti jsou podvodem. Zaprodává se do doživotního otroctví. Po celý svůj život musí se cítit tísněna spolkem a mělkým, povrchním charakterem člověka, žijícího pro podívanou, ale nemajícího cenné vnitřní ozdoby poddajného a pokojného ducha, majícího velkou cenu před tváří Boží. Když se dostaví nemoc a smrt k těm, kteří žili jen svému potěšení, poznají, že se nezásobili olejem v nádobách svých lamp, že jsou krajně nezpůsobilí ukončiti historii svého života. Tak tomu je a bude tomu i nadále.

Tážeme se těch, jímž se dostalo v Battle Creeku velkého světla: Ztratila pravda Boží svůj vliv na duši? Zakalilo se jasné zlato? Co je příčinou tohoto fanatismu a nadšení? Strašlivá odpovědnost spočívá na světáckých, sobeckých rodičích, neboť hřích je u jejich dveří. Oč by bylo prospěšnější, kdyby byly školní budovy daleko od města a oddělené od tak rozlehlého sídliště vyznávajících světitelů Soboty!

Politováníhodné přesvědčení získává půdu

Ve světě získává půdu přesvědčení, že hlasné trouby Adventistů s.d. vydávají nejistý zvuk, že kráčí po stezkách lidí světských. V Battle Creeku se odklánějí rodiny od Boha uzavíráním svatebních svazků s takovými, kteří nemají lásky k Bohu, s takovými, kteří žijí frivolním životem, s takovými, kteří se nikdy necvičili v sebezapření a kteří neznají ze zkušenosti, co to znamená být spolupracovníky Božími. Falešná fráze křesťanství jsou přijímány a učeny, což vrhá duše do klamu a omylů. Lidé chodí ve světle jisker svého vlastního vzplanutí. Duše milující a bojící se Boha se nesníží na úroveň světa, vyhledáváním marnivých a bezcenných společností. Nedají se okouzliti neobrácenými muži, ani ženami. Zastanou se Ježíše a potom se jich Ježíš zastane.

Nepoctivé obchodování

Někteří z nich, kteří pravdu znají, ale nežijí podle ní, šlapají ve svých obchodních záležitostech po Zákoně Božím. Neměli bychom se s takovými důvěrně stýkat, abychom nepochytili jejich ducha a nepodíleli se pak na jejich záhubě. Když mluvil patriarcha Jákob o jistých činech svých synů, na které pohlížel s hrůzou, zvolal: „Do tajné rady jejich nevcházej duše má, k shromáždění jejich nepřipojuj se slávo má“. Gn. 49,6. Cítil, že jeho vlastní čest byla by pokalena, kdyby se spojil s hříšníky v jejich počínání. Pozvedá signál nebezpečí, aby varoval nás před takovým společenstvím, abychom se nestali účastní jejich zlých činů. Duch svatý vyslovuje skrze apoštola Pavla podobné varování. „Neobcujte se skutky neužitečnými tmy, ale raději je trescete“. Ef. 5,11.

Správný postoj křesťana

Věčný Bůh stanovil dělící čáru mezi svatými a hříšníky, mezi obrácenými a neobracenými. Tyto dvě třídy lidí nezapadají do sebe nerozeznatelně, jako barvy duhy. Jsou tak jasné - oddělené jako poledne a půlnoc.

Ti, kteří hledají spravedlnost Kristovu, budou trvati na myšlenkách velkého spasení. Bible zásobuje jejich duše výživným pokrmem. Přemýšlí o vtělení Kristově, o velké oběti přinesené, aby byli zachráněni před zahynutím, aby se jim dostalo odpuštění, pokoje a věčné spravedlnosti. Duše je zapálena těmito velkými a povznášejícími myšlenkami. Svatost a pravda, milost a spravedlnost zaměstnávají jejich mysl. Vlastní „Já“ zmírá a Kristus žije ve svých služebnících. Při studování Slova hoří jejich srdce, jako hořelo srdce oněch dvou učedníků na cestě do Emaus, když Kristus s nimi kráčel a otvíral jim Písma o sobě samém.

Jak málo je těch, kteří si uvědomují, že neviděn kráčí Kristus po jejich boku. Jak mnozí by byli zahanbeni, kdyby uslyšeli Jeho hlas k sobě promlouvat a kdyby věděli, že slyšel jejich bláhový, všední rozhovor. A jak opět by srdce mnohých hořela svatou radostí, kdyby jen viděli, že je jejich Spasitel po jejich boku, že je obklopuje svaté ovzduší jeho přítomnosti a oni by se sytili chlebem života. Jak by byl Spasitel potěšen, kdyby slyšel své následovníky rozmlouvat o svém vzácném učení a kdyby viděl, že mají zalíbení ve svatých věcech. Když se pravda usídlí v srdci, není zde již místa pro kritizování služebníků Božích, nebo pro vyhledávání chyb a slabin v poselství, které On posílá. Čím je srdce naplněno, tím ústa přetékají. Nemůže to býti potlačeno. Věci, jež Bůh připravil pro ty, kteří Ho milují, budou tvořiti látku jejich rozhovorů. Láska Kristova je v duši studnicí živé vody, prýštící do života věčného, vysílající živé proudy, přinášející život a radost všude, kamkoliv tekou. Pro další studium: DA 313, 5T 12-14, 74,78, 206, 233, 505-506, 542-550, 2T 289-292.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy