EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Slova pozdravu

Svědectví pro kazatele


Rejstřík - na začátek na začátek

Slova pozdravu

Všem shromážděným na Generální konferenci roku 1913.

Moji drazí bratři!

Jest předností našich zástupců na Generální konferenci radovat se z ducha naděje a odvahy. Moji milí bratři, Spasitel se vám zjevil rozmanitým způsobem, naplnil vaše srdce slunečním jasem své přítomnosti, když jste pracovali ve vzdálených zemích i v domovině. Viditelně i neviditelně vás zachoval v nebezpečenstvích a nyní, když se opět scházíte se svými bratry na poradním shromáždění, jest vaší výsadou, že se můžete v Pánu radovat a těšit se z poznání Jeho neskonalé milosti.

Kéž se Jeho láska zmocní vašeho ducha i srdce. Střežte se přílišné únavy, ustaranosti a stísněnosti. Vydávejte povznášející svědectví. Odvraťte svůj zrak od všeho, co je temné a co zmalomyslňuje, za to hleďte na Ježíše, našeho Velkého Vůdce, pod Jehož bdělým pohledem jest přítomná Pravda, již obětujete své životy a vše co máte, jen abyste slavně zvítězili.

Postoj, který zaujmou naši představitelé na konferenci, bude mít pronikavý vliv na veškeré pole právě tak, jak na delegáty samé. Ö. Bratři moji milí, ukažte, že Ježíš v srdci přebývá, podpírá, posiluje a potěšuje. Je vaší výsadou, že můžete být den ze dne obdarováni v hojné míře Jeho Duchem svatým, že máte rozšířený přehled o důležitosti a rozsahu poselství, které hlásáme světu. Bůh vám chce zjevit předivné věci ze svého života. Choďte před Ním v pokoře srdce. Proste co nejopravdověji o porozumění doby, v níž žijeme, o plnější pochopení Jeho úmyslů a o větší moc k záchraně duší. Často jsem v nočním čase vybízena, abych pobízela naše bratry na odpovědných místech, aby se co nejvážněji snažili o následování a dokonalejší poznání našeho Pána. Jestliže si naši pracovníci uvědomí, jak by měli, důležitost doby, v níž žijeme, bude vidět rozhodná snaha na straně Páně a oni se stanou skutečnými spolupracovníky Božími. Zasvětí-li své srdce i duše službě Bohu, shledají, že mají bezpodmínečně nutně zapotřebí zkušeností hlubších, než jaké dosud získali, mají-li zvítězit nad každým hříchem.

Bude pro nás dobré, uvážíme-li co brzy přijde. Dnes není doba pro povrchnost, nebo sobectví.Jestliže doba, v níž žijeme, vážně nezapůsobí na naši mysl, co se nám ještě může dotknout? Což nás Písmo nevybízí k čistému a světějšímu dílu, než jaké jsme dosud viděli?

Nyní jest zapotřebí mužů jasného rozumu. Bůh volá všechny, kteří jsou ochotni nechat se vést Duchem svatým, do díla pronikavé reformace. Vidím před nimi krizi. A Bůh volá své dělníky, aby se seřadili do šiku. Každá duše by se nyní měla hlouběji a věrněji posvětit Bohu, než kdy v letech uplynulých....

„Protož raduji se, že ve všem se mohu vám důvěřiti”. 2.Kor. 7,16. A i když stále pociťuji hlubokou úzkost nad postojem, které někteří zaujímají k důležitým opatřením, spojeným s rozvojem věcí Boží na zemi, mám přece silnou víru v pracovníky na celém poli a věřím, že se stanou schopnými činit vůli Boží, budou-li ustavičně chodit v pokoře před Pánem a znovu se zasvětí Jeho službě.

Mnozí dokonce nevidí věci ve správném světle, tito však by se měli naučit hledět otevřeně spolu se svými spolupracovníky na tyto věci a měli by se s vážným hledáním Pána v této době a úplném podřízení své vůle - vůli Boží, vyvarovat těžkých omylů.

Hluboce na mne zapůsobily scény, které se nedávno přede mnou odehrávaly v noční době. Zdálo se, že dochází na mnohých místech k velkému hnutí - dílu oživení. Náš lid se sešikoval, odpovídaje na Boží výzvu: Moji bratři, Pán k nám mluví. Nemáme dbát Jeho hlasu? Neozdobíme své lampy a nebudeme jednat jako lidé, kteří očekávají na příchod svého Pána? Doba volá po činech, abychom nesli světlo.

Kéž pracují všichni ve všech vzdálených krajích, pro šíření díla nesobecky v bázní a lásce Boží. Jako vyslanci Boží mohou mnoho vykonat, budou-li s Ním ve stálém spojení. Měli by se k Němu blíže přivinout v plné jistotě víry a pozvedat své ruce bez hněvu a pochybnosti. Bůh jim dá poznat své zalíbení v nich. Za to všichni, kteří nepracují s upřímným vzhlížením na slávu Boží v závislosti a důvěře, ale opírají se spíše o lidskou moudrost, budou se dopouštět chyb a přehmatů.

Právě konáním díla Božího máme získat ty nejbohatší zkušenosti. V tom nalezneme moudrost a potvrzení Božích zaslíbení.

Special TM, and Workers, č. 9.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy