EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Vítězný život

Svědectví pro kazatele


Rejstřík - na začátek na začátek

Vítězný život

Sanatorium, Kalifornie, 14.6.1914

Drahý příteli!

Pán mně dal poselství pro tebe a nejen pro tebe, ale i pro jiné věrné duše, znepokojené pochybnostmi a bázní, pokud jde o jejich přijetí Pánem Ježíšem. Jeho slova pro nás zní: „Neboj se, nebo vykoupil jsem tě a povolal jsem tě jménem tvým. Můj jsi ty”. Iz. 43,1. Přejete si líbit se Pánu a to můžete, budete-li věřit Jeho zaslíbení. Chce vás vzít do přístavu své vzácné zkušenosti a nabízí vám: „Upokojtež se a vězte, žeť jsem já Bůh”. Žalm 46,11. Prožíváte neklidnou dobu, ale Ježíš vám praví: „Pojďtež ke mně ... a já vám odpočinutí dám”. Mat. 11.20. Radost v Kristu má pro duši nesmírnou cenu: „I veselí se, že utichlo vlnobití”. Žalm 107,30, protože se jim dostalo přednosti, aby spočinuli v náručí věčné lásky...

Odložte svou nedůvěru k našemu nebeskému Otci. Místo, abyste mluvili o svých pochybách, odpoutávejte se od nich v Ježíšově síle a nechte zářit světlo do svých duší, vyjadřujíce svým hlasem důvěru a naději v Pánu. Vím,. Že je Pán velmi ochoten dát vám vítězství a já vám pravím, pomáhejte si, posilujte se, povznášejte se z tmavého žaláře nevěry. Pochyby vniknou do naší mysli, poněvadž se satan snaží držet vás v zajetí své strašné moci, ale postavte se mu v síle, kterou vám chce Ježíš dát a přemáhejte sklon k nedůvěře ve svého Spasitele.

Nemluvte o své nemohoucnosti a o svých chybách. Když by se vám zdálo, že beznaděj zachvacuje vaši duši, pohleďte na Ježíše a řeknete si: On žije jako můj prostředník. Zapomeňte na věci, které jsou za vámi a věřte zaslíbení: „Přijduť k vám a s vámi zůstanu”. Jan 14,16,18.

Bůh čeká, aby mohl udělit milost odpuštění, prominutí hříchu a dary spravedlnosti všem, kdo uvěří v Jeho lásku a přijmou Jeho spasení, Jím nabízené. Kristus je připraven, pokání činícímu hříšníkovi říci: „Pohleď, přenesl jsem s tebe nepravost tvou a oblékl jsem tě v roucho proměnné“. Zach. 3,4. Krev Ježíše Krista jest výmluvnou obhajobou hříšníka. Tato krev očišťuje nás od všelikého hříchu“. 1.Jan 1,7.

Je naší předností důvěřovat cele, bezpečně, co nejušlechtileji v lásku Ježíšovu ku spasení. Je vaší výsadou říkat si: „On mne miluje, On mne přijme, neboť dal za mne svůj život. Nic tak nerozptýlí pochyby, jako styk s povahou Ježíšovou. On prohlašuje: „Toho, kdož ke mně přijde, nevyvrhnu ven“. Jan 6,37. To znamená, že není nemožnosti, abych ho vytrhl, neboť jsem se zaručil svým slovem, že ho přijmu.Vezměte Krista za slovo a vaše rty nechť prohlašují, že jste dosáhli vítězství.

Je Ježíš věrný? Míní vše tak, jak to říká? Odpovězte rozhodně: Ano, každé slovo. Když jste toto zjistili, čiňte si vírou nárok na každé zaslíbení, které On dal a dostane se vám Jeho požehnání. Neboť toto přijetí u víře, dává duši život. Můžete věřit, že je Ježíš k vám věrný i když cítíte, že jste nejslabší a nejnehodnější z Jeho dítek. A uvěříte-li, budou všechny vaše temné tísnivé pochyby uvržené zpět na arcipodvodníka, který jest toho příčina. Můžete se stát velkým požehnáním, vezmete-li Boha za slovo. Musíte v Něho věřit živou vírou i když je ve vás mocný popud promlouvat slova nevěry.

Pokoj se dostává se závislostí na Boží moci. Jakmile se bude rozhodně jednat v souladu s daným světlem, dá Duch svatý více světla a síly. Milost ducha naplňuje duše spoluprácí a odhodláním, není však náhradou za osobní cvičení víry. Úspěch v křesťanském životě závisí na přivlastňování si světla a důkazů, - svědectví, co činí duši osvobozenou v Kristu, ale je to růst moci, vůle a síly duše, upřímně volající: „Věřím, Pane, spomoz nedověře mé“. Mar. 9,24.

Raduji se z jasných výkladů do budoucna a můžete i vy tak činit. Buďte radostní, chvalte a oslavujte Pána za Jeho láskyplnost. To, čemu nemůžete porozumět, svěřte Jemu. On vás miluje a cítí s každou vaší slabostí. „Požehnal nás všelikým požehnáním duchovním v nebeských věcech v Kristu“. Ef.1,3. Srdce Nekonečného Boha by neuspokojilo menší požehnání těm, kdož milují Jeho Syna, než jaké dává svému Synu.

Satan se snaží odvrátit naši mysl od mocného Pomocníka a přivádět nás k uvažování o degeneraci našich duší. Ale Ježíš odpouští, ačkoli vidí naše provinění v minulosti a my bychom Ho neměli pochybováním o Jeho lásce zneuctívat. Pocit viny musí být složen u paty kříže, jinak otráví pramen života. Dotírá-li satan na vás svými hrozbami, odvraťte se od něho a utěšte svou duši Božími zaslíbeními. Mrak sám o sobě může být temný, je-li však naplněn světlem s nebe, obrátí se v jas zlata, neboť na něm spočívá sláva Boží. Dítky Boží se nemají poddávat pocitům a hnutí myslí. Kolísají-li mezi naději a bázní, zraňujíce srdce Kristovo, neboť jim dal zjevné důkazy své lásky. Přeje si, aby byli utvrzeni, posilněni a upevněni v nejsvětější víře. Přeje si, aby konali dílo, jež uložil, potom se stanou jejich srdce v Jeho rukou posvěcenými harfami, jejichž každý akord bude vysílat chválu a díkůvzdání Tomu, jehož Bůh poslal, aby sňal hříchy světa.

Kristova láska k Jeho dítkám je stejně něžná, jako silná. A jest silnější i než smrt, neboť zemřel, aby vykoupil naše spojení a učinil nás tajemné a věčné zajedno sám se sebou. Tak silná je Jeho láska, že ovládá všechnu Jeho moc a užívá ohromných zdrojů nebes pro dobro Jeho lidu. Je nezměnitelná, beze stínu změny, vždy existovaly, snaže se působit proti této lásce a zamezit jejímu vylévání se na zem, ona stále plyne v bohatých proudech k těm, za něž Kristus zemřel.

Bůh miluje bezhříšné anděly, kteří Mu slouží a jsou poslušní všech Jeho příkazů, neudělil jim však milosti, poněvadž ji nikdy nepotřebovali, jelikož nikdy nezhřešili. Milost je vlastnost, nezaslouženě projevovaná padlým lidským bytostem. Nehledali jsme ji, ona ale sama nás vyhledala. Bůh se raduje, když může udělit milost všem, po ní hladovějícím a žíznícím, ne proto, že bychom jí byli hodní, ale proto, že jsme jí nehodní. Potřebujeme kvalifikaci, která by nám dala ujištění, že obdržíme dar.

Nemělo by nám být nesnadným, být pamětliví toho, že Bůh si přeje, abychom složili k Jeho nohám své trampoty a nesnáze a přenechali je Jemu. Jděte k Němu a řekněte: „Pane, mé břímě je pro mně příliš těžké. Chceš Ty za mne je nésti“? A On odpoví: „Chci je nésti. A v milosrdenství věčném slituji se nad tebou“. Iz. 54,8. Shladím vaše hříchy a dám vám pokoj. Nezapuzujte již svou sebeúctu, neboť jsem vás vykoupil za cenu vlastní krve. Jste moji. Vaši oslabenou vůli chci posílit. Odstraním vaše výčitky pro hřích.

„Já sám shlazuji přestoupení tvá pro sebe a na hříchy tvé nevzpomínám. Přiveď mi ku paměti, suďme se spolu, oznam ty, podle čeho bys mohl spravedliv býti“. Iz.43,25,26. „Nemluvím tajně v místě zemském tmavém, neříkám semeni Jákobovu nadarmo: Hledejte mne. Já Hospodin mluvím spravedlnost a zvěstuji věci pravé“. „Obraťtež zřetel ke mně, abyste spaseny byly všecky končiny země, nebo já jsem Bůh silný a není žádného více“. Hz.45,19,22. Odpovězte na volání Boží milosti a řekněte“. Chci se spoléhnouti na Pána a utěší mne. Chci oslavovat Pána, neboť odvrátil hněv svůj ode mne. Chci se radovat v Bohu, jenž dává vítězství“.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy