EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Rozsévání podle vody

Svědectví pro kazatele


Rejstřík - na začátek na začátek

Rozsévání podle vody

Musíme rozsévat podél všech vod, udržovat své duše v lásce Boží, pracovat pokud je den a užívat prostředků, které nám Bůh dal k užívání, neboť se dostaví jakákoliv povinnost. Nechť cokoli koná naše ruka, pak ať se to děje radostně, nechť je od nás požadována jakákoli oběť, máme ji přinést s radostí. Budeme-li rozsévat podél vod, poznáme, že „kdož rozsívá ochotně, ochotně i žiti bude“. 2.Kor. 9,6.

„Jeden každý, jakž uložil v srdci, ne s neochotou myslí, aneb z mušení, neboť ochotného dárce miluje Bůh. Mocenť jest pak Bůh všelikou milost rozhojniti v vás, abyste ve všem všudy všeliký dostatek majíce, hojní byli ke všelikému skutku dobrému“. 2.Kor.9,7.8. Necouvejte když Duch svatý již jednou probudil ve vašem srdci smysl pro povinnost. Jednejte s tohoto podnětu, neboť byla dána Pánem. Pakli by se jinam obrátil, nezalibuje sobě duše má v něm“. Žid. 10,38.

Znamená to, abychom mnoho zasévali podél vod. Znamená to neustále rozdávání z darů a obětí. Bůh dá takové schopnosti, aby věrný šafář Jeho svěřených prostředků měl ve všem dostatek a aby byl schopen každého dobrého skutku.

Kázání Krista

Zde musí být ještě mnoho vykonáno. Svět nebude obrácen darem jazyků, nebo děláním zázraků, nýbrž kázáním Krista Ukřižovaného. Duchu svatému musí být dovoleno pracovat. Bůh vložil do našich rukou prostředky a nástroje a my musíme použít každého z nich, abychom konali Jeho vůli a cesty. Jako věřící máme tu přednost, že smíme šířit pravdu pro tuto dobu. Máme dle všech svých možností používat prostředků, které nám Bůh dal, abychom uvedli pravdu do nových míst. Musí být zřizovány sbory, aby měl lid Boží přístřeší, aby mohl být ohniskem světla, které září uprostřed temnoty světa.

Bůh si přeje, abychom my vykonali toto dílo. Ti, kdo si činí nárok být dítkami Kristovými, musí následovat Jeho příkladu. Zmírněte tělesnou bídu a nedostatek svých bližních a jejich vděčnost strhne všechny závory a umožní vám zasáhnout jejich srdce. Uvažujte vážně o tom, jak sbory máme možnost a příležitost pracovat jako dělníci s Bohem. Kdybyste se zapojili do tohoto díla, obdrželi byste požehnání, povzbuzení a bohatou zkušenost. Shledali byste, že jste lidskými nástroji v ruce Boží, vážně zastávajícími a obhajujícími plán záchrany, znovuzrození a spasení. Tento plán by nebyl pevně stanoven, nýbrž by se vyvíjel od milosti k milosti a od síly k síle.

Kristus hledal svůj lid tam, kde byl a předložil mu velké pravdy, týkající se Jeho království. Jak chodil z místa na místo, žehnal a těšil trpící a uzdravoval nemocné. Tj. také naše dílo. Bůh si přeje, abychom mírnili bídu bezbranných a opuštěných. Příčina, proč Bůh nezjevuje rozhodněji svou moc, spočívá v tom, že je tak málo duchovnosti mezi těmi, kteří trvají na tom, že věří pravdě.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy