EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Raďte se spolu

Svědectví pro kazatele


Rejstřík - na začátek na začátek

Raďte se spolu

To největší dílo je před námi. Nebezpečí, které ohrožuje naši užitečnost a které bude i naší zkázou, nebude-li včas viděno a přemoženo, je sobectví, které má velké mínění o našich plánech, našich náhledech a naši práci, a které jedná nezávisle na našich bratřích. „Raďme se spolu“! opakovali andělé znovu a znovu.

Satan může jednati prostřednictvím jednoho člověka a odvést tak věci z jejich vlastní dráhy, může mít úspěch i se dvěma lidmi, kteří vidí jisté věci v podobném světle, ale s několika dušemi je získáno větší bezpečí proti jeho úkladům. Každý plán může být studován se všech stran, každý krok kupředu pečlivěji přehovořen tak, že nebude moci být ničeho podniknuto, co by vneslo zmatky, těžkosti a porážku do díla, do kterého jsme zapojeni. V jednotě je síla, v rozdělení slabost a porážka.

Bůh vyvádí svůj lid a uzpůsobuje jej pro proměnění. Hrajeme též svou úlohu v tomto díle jako strážní Boží? Sjednocujeme své síly? Jsme ochotni stát se služebníky všech? Řídíme se dle toho velikého vzoru?

Správné pracovní metody

Pravda nemůže být přinesena barevným národům jen tak nějak náhodně, ale také není možno radit věřícím a učitelům pravdy, aby snad byli domýšliví a arogantní. Až nastane pro Jižní státy čas, aby se chovaly tak, jako oni tři hrdinové, kteří odmítli klanět se Nabuchodonozorovu obrazu, pak onen čas předloží rozhodování, pro nebo proti přikázáním Božím. Nemusíme se však cele zříkat vlastního způsobu. Bude velmi nesnadné zpracovat mnohá dosud nedotčená pole. Naší moudrostí je: Neklaď důraz a nestav do popředí zvláštní body naší víry, proti kterým mohou být činěny námitky, poněvadž potírají co nejrozhodněji zvyky a obyčeje lidu, dokud jim Bůh nedá vhodnou příležitost, aby poznali, že věříme v Krista, že věříme v božství Kristovo a v Jeho praexistenci. Nechť svědectví o Spasiteli světa spočívá na: „Já Ježíš poslal jsem anděla svého, aby vám svědčil o těchto věcech v církvích“. Zj. 22,16. Musíme přesně bdít nad slovem, které staví péro na papír. Pán nás učí ve škole Kristově Jeho mírnosti a pokoře.

Jestliže nebeské Veličenstvo bdělo nad každým svým Slovem, aby nepodnítilo ducha satanova a padlých andělů, oč musíme my být bedlivější ve všech věcech.

Bezvadné zásady

Musíme mluvit ke svým bližním i vzdáleným bratřím. Nemáme pokoje. Neřídí se bezvadnými zásadami. Ti, kteří se nacházejí v odpovědných postaveních z nich učiní muže neomylného a spolehlivého úsudku. Všechno dílo člověka je v Boží pravomoci (radisdikaci). Pro lid spočívá jistota a bezpečí ve známosti Nejvyššího. Ti, kdo důvěřují v Boha a v Jeho moudrost a nikoli ve svou vlastní, chodí po bezpečných stezkách. Nikdy se nebudou cítit oprávněnými dát náhubek ani volu, vymílajícímu zrno. Jak uráží člověka, má-li být přísně lidský nástroj kontrolován, který je ve společnosti s Bohem a kterému Pán Ježíš pravil: „Pojďte ke mně všichni, kteříž pracujete a obtížení jste a já vám odpočinutí dám. Vezměte jho mé na sebe, a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete odpočinutí dušem svým. Jho mé zajisté jestiť rozkošné a břímě mé lehké“. Mat. 11, 20-30.“Boží jsme zajisté pomocníci, Boží rolí, Boží vzdělání jste“. 1.Kor. 3,9.

Naše povinnost pokračovat v díle

Napněme všechny své síly, aby byla uvolněna od překážek nová pole, aby byl všude, kde jen možno, vzbuzen živý zájem. Nechť se lidé naučí modlit vážně, krátce a přímo k věci. Ať se naučí mluvit o Vykupiteli světa, aby vyzvedli muže z Golgaty co nejvýš. Přesaďte stromy z hustě vysázených školek. Bůh není oslaven, když soustředíme tak ohromné přednosti na jednom místě. Potřebujeme moudré pěstouny, kteří by přesadili stromky na různá místa a dali jim možnost dobrého vzrůstu. Je naší bezpodmínečnou povinností, abychom šli do vzdálených krajin. Shromážděte pracovníky mající opravdovou misijní horlivost a vyšlete je, aby šířili světlo na blízku i v dáli. Nechť vnesou živé zásady zdravotní reformy do sborů, kde z větší části nevědí, jak si počínat. Ať mužové i ženy vyučují těmto zásadám onu třídu lidí, kteří nemají tu výsadu, aby byli ve velkém sanatoriu v Battle Creeku. Je tomu skutečně tak, že si nebeskou pravdu uvědomilo tisíce lidí skrze vliv tohoto sanatoria, přece však ještě musí být vykonáno dílo, které bylo zanedbáno. Dílo vykonané v Chicagu a také na několika jiných místech, které se před lety soustředilo v Battle Creeku, mělo být rozděleno.

Lid je povzbuzován, aby se soustředil v Battle Creeku. Platí desátky a věnují svůj vliv na vybudování moderního Jeruzaléma, což není podle příkazu Božího. V tomto díle jsou jiná místa pozbavena předností, které by měla mít. Rozmáhejte se, šiřte se, to ano, ale nikoli v jednom místě. Vyjděte a zřiďte vlivná střediska tam, kde nic, nebo téměř nic nebylo vykonáno. Roztrhněte své konsolidované šiky, šiřte záchranné paprsky světla a rozlívejte světlo do temných koutů země. Musí být vykonáno podobné dílo, jako když ježek přehrabává svůj pelech. „Mělť jest pokoj Moáb od dětinství svého a usadil se na kvasnicích svých, aniž býval přelíván z nádoby do nádoby, totiž do zajetí nechodíval, pročež zůstala v něm chť jeho a vůně jeho není proměněna“. Jer. 48,11. Toto jest pravdou o mnohých křesťanech, kteří přicházejí do Battle Creeku. Mnozí mají přímo křečovitou horlivost, ale je to jako motor, který zazáří na nebi a zhasne.

Nechť Boží dělníci, jejichž srdce je při díle, učiní něco pro Jižní pole. Nechť nejsou Boží šafáři spokojeni, když se jej dotkli právě jen konečky svých prstů. Nechť ti, jejichž srdce je při díle, vážně stanoví své plány pro toto pole. Mluvili jste o tom, ale co konáte jako šafáři Božích prostředků?

Dal nám Bůh nějakou práci? Žádal nás Bůh, abychom šli ke svým protivníkům a obraceli lidi od bludu k pravdě? Proč neuváděli mužové a ženy, kteří se tak často podíleli na shromážděních v Battle Creeku, ve svůj denní praktický život pravdou, kterou tam poznali? Za každou sdělenou milost, Bůh opět milost udělí.

Dílo pro ně vykonané, nebylo oceněno, jak oceněno mělo být, neboť by se byli odebrali do temných míst země a rozlévali kol sebe světlo, které Bůh na ně vylil. Byli by přinesli světu poselství o ospravedlnění Kristově skrze víru a jejich vlastní světlo by bylo stále jasnější, neboť Bůh by s nimi pracoval. Mnoho jiných kleslo do hrobu v bludu prostě proto, že vyznavači pravdy zameškali jim sdělit vzácné vědomosti, kterých získali. Kdyby bylo světlo, které svítilo v přemíře hojnosti v Battle Creeku, rozšířeno, byli bychom viděli, jak mnozí povstávají, aby se stali spolupracovníky Božími.

Pro další studium: 5T 463, 9T 257-261.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy