EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Nešvar dlouhých kázání

Svědectví pro kazatele


Rejstřík - na začátek na začátek

Nešvar dlouhých kázání

Drahý bratře:

Ti, kteří jsou mluvčími (hlasnou troubou) Božími, měli by vědět, že se jejich rtů dotekl žhavý úhel od oltáře a měli by proto podávat pravdu v Duchu svatém. Ale zdlouhavé rozhovory jsou zatížením mluvícího i poslouchajícího, který musí tak dlouho sedět. Polovina přednášeného by přinesla posluchačům větší užitek, než obsáhlá řeč, vychrlená mluvčím. To, co je řečeno v první hodině, má mnohem větší cenu, končí-li tehdy kázání, než slova promluvená v přidané půlhodině. Tím se pohřbívá vliv Ducha svatého v celém kázání.

Opětovně mně bylo ukázáno na to, že se naši kazatelé dopouštějí chyby, když mluví až do setření prvního dojmu působivého na posluchače. Je jim podáváno takové množství námětů, že si nemohou vše zapamatovat a strávit a vše se jim zdá zmatené.

Předložila jsem toto našim bratřím kazatelům a prosila jsem je, aby neprotahovali své úvahy. Dosáhlo se v této věci jistého zlepšení a to s dobrými výsledky. Ale několik málo úvah překročilo jednu hodinu.

Za mého pobytu v Americe bylo mně v noční době dáno světlo o tobě. Mluvil jsi velmi rozvláčně a ještě se ti zdálo, že jsi neřekl dosud vše, co jsi chtěl říci a žádal jsi ještě o pozhovění. Jistý úctyhodný člověk se postavil před tebe tak, jak jsi stál na kazatelně a řekl: „Dal jsi lidu velké množství na uváženou, polovina všeho toho, co jsi řekl, by přinesla větší užitek, než to všechno“. Je-li dodána síla Duchem svatým, pak musí učinit dojem na srdce lidské. Duch svatý pracuje na člověku, ale je-li mluveno o životně důležitých podstatných věcech, které si má posluchač vštípit v paměť, odplaví příval slov silný dojem, poněvadž vlil do nádob více, než tyto mohly pojmout a tak je velké úsilí ztraceno. Je-li však druhá polovina podávána, dokud je mysl čerstvá a schopná ji chápat, seberou se všechny drobty a nic nepřijde nazmar.

Pravda je vzácná, oživující moc. Přijetí Slova dává světlo a porozumění i tomu nejprostšímu. Pravda má být hlásána jasně, pomalu, mocně, aby mohla zapůsobit na posluchače. Ať je pravda hlásána v jakékoliv formě, vždy je nejdůležitější, aby byla chápána, aby všechen její vzácný pokrm, chléb života -manna s nebe, byla přijata. Seber každý drobeček, aby nic nebylo ztraceno. Je velmi důležité, aby vnímavý posluchač při podávání pravdy, kázání Slova Božího nic neztratil.

Pán Ježíš je představován Duchem svatým a chce si zajistit přístup k duši, a přesvědčení vchází do srdce i svědomí, ale přemíra látky jen poškozuje účinek a smazává dřívější dojem. Mluvte krátce a vzbudíte vždy nový a nový zájem.

Zvláště pak je pravdou, že nová a nepříjemná témata nemají být lidu podávána příliš podrobně. V každé řeči nechť promlouvá pravda k srdci, aby každý, kdokoli slyší, chápal a aby mužové, ženy i děti byli znovuzrozeni v Bohu. Pokuste se přimět všechny, od toho nejposlednějšího do toho největšího, aby bádali v Písmě, neboť známost slávy jeho naplní všechnu zemi, jako vody naplňují moře.

Pro další studium: 2T 116-118, 616-617, 672. 3T 419, 4T 261,5T 251-252, GW 167-168, 171.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy