EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Přílišné věnování se členům sboru

Svědectví pro kazatele


Rejstřík - na začátek na začátek

Přílišné věnování se členům sboru

Coorangong, Austrálie, 1.9.1895

Drahý bratře a sestro!

Bratr … mně předložil plán o shromážděních, která by měla být konána po celé týdny v různých místech pro ty, kdo znají pravdu. Beze vší pochyby by tím velmi získali ti, kteří poznali pravdu nedávno, ale vím, že byste tak nesledovali správnou cestu. Někteří takto svolaní by bezpochyby svou víru posílili a upevnili, ale takové dílo nenese varovné poselství těm, kteří jsou dosud v temnotě a bludu, kteří pravdu neznají. Čas utíká, nebezpečí posledních dnů se na nás řítí, jak mnozí řeknou v posledním velkém dni, kdy každý člověk obdrží dle svých skutků: Proč jste nás nevarovali? Neřekli jste nám o těchto věcech nic, co jsme o nich měli vědět.

Kristus praví: „Nepřišel jsem volati spravedlivých, ale hříšných ku pokání”. Mat. 9,13. Nechť naší kazatelé vykročí se slavnostním varováním. Když mají lidé všechnu příležitost získat známost pravdy, jak by mohly být dělány plány, aby naši pracovníci byli zdržováni od díla záchrany duší v temnotě a bludu? Čas je krátký. Neste varovné poselství jasně a zřetelně. Pán přijde, aby vykonal soud nad všemi, kdo nejsou poslušni evangeliu.

Enoch hlásal ve svých dnech příchod Kristův a vykonání soudu nad nespravedlivými a my nyní vidíme naplnění Enochova proroctví o bezbožnosti a zkaženosti, které mají nabýt vrcholu. Ale ti, kteří mají světlo, jsou jedinými pověřenci Božími, kteří mají bez ustání vést útočný boj. Až bude položena otázka: „Strážný, co se stalo v noci”? Nechť zní věrné poselství v odpověď: „Přišlo jitro, však také noc”. Iz. 21,11,12.

Vliv pravdy je příliš omezen. Nechť lidé znající pravdu se cítí puzeni sdělovat ji těm, kteří jsou dosud v temnotách. Mnoho je spokojených s pohledem na pravdu, ale dosud nezaujali svých míst, aby sdělovali to, co obdrželi. Bůh dal lidem pocítit moc pravdy, ale všichni dosud nevykonávají jim určenou práci, aby hleděli zachránit, co bylo ztraceno. Každý musí nést svou výzbroj, připraven získat druhé pro poslušnost Zákona Božího. Vidím, že je mnoho dáváno těm, kteří již mají dost. Tato báječná shromáždění pro ty, kteří si přejí získat více síly, připravují svět právě o to dílo, které má být vykonáno. Naši kazatelé by měli teď pracovat na záchraně ztracených. Týdny strávené shromážďováním lidí, aby byli způsobilí pracovat, mohou být lépe, mnohem lépe využity tím, že by se vyšlo na silnice a pěšiny s výzvou: „Pojďte, nebo již připraveno jest všechno.” Luk. 14,17.

Více světla těm, kdo jej užívají

Těm, kteří jsou poslušní světla, které již mají, přijde osvícení shůry, neboť nebeští poslové čekají na spolupráci s lidmi, aby byl varován svedený hříšný svět. Když se lid Boží zapojí do tohoto díla opravdovou prací pro duše, nastane rozhodná změna v městech a vesnicích. Toto obcházení kol sboru, aby byly podpírány, činí je závislejšími na lidském úsilí. Učí se tak opírat se o zkušenost svých bližních a nemají plnou důvěru v Boha a Jeho moc. Je již na čase, aby města a vesnice uslyšela velebnou zvěst výstrahy: „Aj, béře se s oblaky a uzří jej všeliké oko. Zj. 1,7. Připravte se, abyste mohli být naleleni Jím v pokoji.

Snažně vás prosím, které Bůh poctil známostí pravdy: Dejte se do práce, práce je všude dostatek. Všechna pole se běleji ke žni. Rozsévačů a ženců je zapotřebí právě nyní. Čas, který věnujete neustále těm, kteří chápou poselství výstrahy, nedá jim ani zlomečku síly, kterou by obdrželi, kdyby se chopili díla a věnovali život pro záchranu hynoucích duší. Andělé čekají, aby mohli požehnat posvěceným pracovníkům. Podobenství o ztracené ovci by mělo být lekcí každé duši, která byla vyrvána ze spárů satanových. Nesmíme se zdržovat, ale musíme jít kupředu a zachraňovat ztracené, lovit je v pustinách velkých měst. V takové práci budou dělníci přivádět ke chápání své slabosti a budou se utíkat ke svému útočišti. Božská přítomnost bude s nimi, aby jim propůjčila síly, odvahy, víry a naděje. Pracovníci upřímného srdce budou spolupracovníky Božími.

Výstrahy dané Kristem Jeruzalému, neskončily. Soudy nad Jeruzalémem jsou symbolem událostí soudu při Kristově příchodu v posledním dni, když budou před ním shromážděni všichni národové. „Pošle anděly své s hlasem velikým trouby, i shromáždi vyvolené jeho ode čtyř větrů a od končin nebes, až do končin jejich.“ Mat. 24,31.

Práce pro každého opravdového učedníka

Každý opravdový následovník Kristův má svou práci. Bůh dal každému člověku jeho díl práce. Několik málo jich poukazuje na ní na postupné naplňování se proroctví a hlásají: „Připravte se, ukažte svou poslušnost Bohu zachováváním Jeho přikázání. „Toto není doba pro posly Boží, aby podpírali ty, kteří již pravdu znají a kteří mají všechny výhody. Nechť vyjdou a pozvednou korouhev a pronášejí slova výstrahy a varování: „Aj, ženich jde, vyjděte proti němu“. Mat. 25,6. Mnoho těch, kteří slyší toto poselství, zdaleka větší počet neuvěří slavnostnímu varování. Mnozí budou nalezeni nevěrnými přikázání Božím, která jsou zkušebním kamenem charakteru. Služebníci Páně budou nazýváni blouznivci. Kazatelé budou lid varovat, aby jim nenaslouchal. S Noémem bylo také takto nakládáno, když ho Duch Boží pudil, aby hlásal poselství, ať ho lid již chtěl, nebo nechtěl slyšet.

Až vyprší doba, překvapí příchod Kristův falešné učitelé, kteří říkají: „Pokoj a bezpečnost“, 1.Tes.5, 3. všecko tak trvá od počátku“. 2.Petr 3,4. Takto praví vnuknuté slovo: „Rychle přijde na ně zahynutí“. 1.Tes. 5,3. Den Hospodinův přijde jako osidlo na všechny, kteří přebývají na zemi. „Byť věděl hospodář, v které by bdění zloděj měl přijíti, bděl by zajisté a nedal by podkopati domu svého“. Mat. 24,43. Navyklé bdění je naším jediným bezpečím. Musíme být vždy hotovi, aby nás ten den nepřekvapil jako zloděj.

Nechť každý, kdo miluje Boha, uváží, že nyní, dokud je den, je čas k práci, nikoli mezi ovcemi, nacházejícími se již v ovčinci. Vyjděte proto hledat ztracené a hynoucí. Nyní nadešel čas k úpěnlivým prosbám, aby duše Slovo Boží pouze neslyšely, ale aby bez odkladu si zajistily olej do nádobek svých lamp. Nyní je čas pro lhostejné, aby procitli z dřímoty. Tento olej jest spravedlnost Kristova. Představuje charakter a ten se nedá přenést. Žádný člověk jej nemůže zajistit pro druhého. Každý musí sám získat charakter, očištěný od veškeré poskvrny hříchu.

Pán přijde ve veliké moci a slávě. Teprve On dokonale oddělí spravedlivé od bezbožných. Ale tehdy nebude moci být olej předán do nádob těm, kteří ho nemají. Tehdy se naplní slova Kristova: „Dvě budou mleti spolu, jedna bude vzata a druhá opuštěna. Dva budou na poli, jeden bude vzat a druhý opuštěěn“. Luk. 17, 35,36. Spravedliví a nespravedliví mají společně pracovat na díle života. Avšak Pán čte v jejich charakteru. On rozlišuje, kteří jsou poslušnými dítkami, kteří respektují a milují Jeho přikázání.

Koukol a pšenice

Pouhý divák nevidí rozdílu, ale On pravil, že koukol nemá být vytrháván rukou lidskou, aby se s ním nevytrhala pšenice. Nechť rostou pospolu až do žní. Tehdy vyšle Pán své žence, aby vytrhali koukol a svázali jej do snopků ku spálení, zatím co pšenice bude shromážděna do nebeských stodol. Doba soudu je nejvelebnějším obdobím, kdy Pán shromáždí své vlastnictví z prostřed koukole. Členové téže rodiny budou rozděleni. Spravedliví dostanou znamení. „Ti budou, praví Hospodin zástupů v den, kterýž já učiním, mým klenotem a slituji se nad nimi, jako se slitovává otec nad synem svým, kterýž mu slouží“. Mal. 3,17. Ti, kteří byli poslušní přikázání Božích, se spojí se svatými ve světle, vejdou branami do města a budou mít právo ke stromu života. Jeden z mnohých bude vzat. Jeho jméno bude zapsáno do knihy života, zatím co ti, s kterými byl spojen nepřítel, ponesou znamení věčné odloučenosti od Boha.

Koukol a pšenice jsou nyní smíšené, ale potom je rozdělí ruka, která jedině tak může učinit. On určí každému jeho pravé místo. Ti, kteří měli světlo pravdy a slyšeli varovné poselství, kteří slyšeli pozvání k svatební večeři - farmáři, kupci, zákoníci, falešní pastýři, kteří chlácholili svědomí lidu, nevěrní strážní, kteří netroubili na poplach, nebo neznali dobu noční, všichni, kteří odmítli poslušnost zákonů království Božího, nebudou mít na ně právo. Ti, kdo hledali výmluvu, aby se vyhnuli oddělení se od světa, budou společně se světem polapeni. Mísili se s koukolem. Rovný rovného si hledal v přestoupení. Je to strašlivé přizpůsobení. Lidé si zvolili jíti za prvním rebelem, který sváděl Adama a Evu v ráji k neposlušnosti vůči Bohu. Koukol se rozmnožil, neboť sejí koukol a budou míti svůj podíl s kořenem všeho hříchu - s ďáblem.

Těm, kteří zachovávají přikázání Boží, je vysloveno požehnání: „Blahoslavení, kteříž zachovávají přikázání Jeho, aby měli právo ke dřevu života a aby branami vešli do města“. Zj. 22,14. „Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid dobytý“. 1.Petr 2,9. Poslušní jsou nazývání spravedlivými, jsou přitahováni k svatému magnetu - Ježíši Kristu, svatý přitahuje svatého. Nespravedlivý bude i nadále nespravedlivým. Charakter nemůže již být formován, nebo přetvořen. Olej milosti nemůže být zapůjčen druhému, bláhové panny nebudou mít ani času, aby si olej nakoupily. Spravedlivými jsou ti, kteří zachovávají přikázání Boží a budou navždy odloučeni od neposlušných a nespravedlivých, kteří pošlapávají Zákon Boží. Čisté zlato a struska již nebudou smíšeny.

Kdo tedy jest služebník věrný a opatrný?

„Kdož tedy jest ten služebník věrný a opatrný, kteréhož ustanovil pán jeho nad čeledí svou?“ Mat.24,45. Můžeme odpovědět? Jsem já snad šafářem věrným v posvěcené důvěře, které se mi dostalo? Každému člověku je dána individuelní odpovědnost. Strážní mají úkol rozeznávat blížící se nebezpečí a troubit na poplach. Vojíni kříže Kristova mají mít horlivé uči k slyšení. Ve svém zvláštním odpovědném postavení, musí jejich troubení vydávat jistý zvuk, aby každý se mohl opásat zbraní a být hotov k zápasu.

Jaké dílo konáme osobně pro Mistra? Kdo odhaluje pravdu těm, kteří jsou v temnotě a bludu? Kdo hlásá slova života? Je mnoho nepřátel Kristových, kteří si činí právo na spravedlnost, ačkoli nemají spravedlnosti Kristovy. Vydávají se za anděly světla, ale jsou služebníky hříchu. Tato skutečnost by měla postačit, aby vyburcovala každou duši k činnosti. Kde jsou věrní šafáři milosti Kristovy? Kdo rozděluje moudře práci, povolávaje do činné služby každou duši, která má rozumné poznání pravdy a kdo dává práci všem?

Přední hlídky musí být chráněny. Musí být určeni mužové, držící pevnost, když jsou předvoje v činnosti boje. Každému člověku je přidělena práce. My nemáme opakovat slova bloudících, ale máme si vrýt do duše myšlenky pravdy, naše práce má být k užitku našim bližním. Nemáme se honit po stopách odpůrců pravdy, ale máme jasně hlásat poselství třetího anděla, letícího prostředkem nebes a oznamujícího výstrahu - přikázání Boží a Svědectví Ježíšovo.

Ti, kteří nyní nečiní ničeho, ponesou nápis: „Zvážen jsi na váze a nalezen jsi lehký“. Dan.5,27. Znali vůli svého Mistra, ale nekonali ji. Měli světlo pravdy, měli každou výsadu, ale zvolili si své vlastní sobecké zájmy a budou zanecháni s těmi, které se nesnažili zachránit. „Jestliže by pak řekl zlý služebník v srdci svém: Prodlívá pán můj přijíti i počal by bíti spoluslužebníky, jísti pak a píti s opilci: Přijdeť pán služebníka toho v den, v kterýž se nenaděje a v hodinu, kterouž neví. I oddělí jej a díl jeho položí s pokrytci. Tamť bude pláč a skřípění zubů“. Mat. 24,48-51.

Zamysleme se vážně nad těmito slovy Nechť mi kdo neříká: „To se mne netýká, jsem přece křesťanem“. Kdo to praví, ty, nebo ten, kdo čte v srdcích? Nevěrnému služebníku byla svěřena slavnostní odpovědnost, světu se zjevil jako služebník Kristův, ale ach, jak je to žalostné a smutné pro něho samého i pro všechny s ním spojené, že je služebníkem zlým. Ohrožuje statky svého Pána. Učí duše šlapati po svatém Zákoně Božím. Volá Krista, „Pane“, ale říká: „Prodlévá Pán můj přijíti“. Neříká, že Kristus nepřijde, neposmívá se při pomýšlení na jeho druhý příchod, ale říká lidu, že jeho příchod je zpožděn. Béře druhým přesvědčení, že Pán přijde rychle. Jeho vliv vede lidi k opovážlivému, nerozvážnému a bezstarostnému odkladu. Takto přestávají bdít a opakují slova nevěrných strážných, přichytí se jich ještě jiní, i zlý duch a lidé budou posíleni ve svém světáctví a své otupělosti. Klesají, nestoupají, neočekávají Veliký den Hospodinův a nespěchají. Jejich myšlení se zmocňují světské vážně a zkažené myšlenky.

Zlý služebník bije své spoluslužebníky, kteří se snaží plnit vůli svého Pána. Jí a pije s opilci, majícími tělesné smýšlení přesto, že vyznávají Krista. Takoví se protiví Kristu i dílu, pro které On přišel na tento svět, aby žil dle Zákona Božího ve své člověčenství, aby byl vzorem všemu lidu.

Kristus byl obklopen svými učedníky a velké davy naslouchaly jeho slovům, když pravil: „Pilně se pak varujte, aby snad nebyla obtížena srdce vaše obžerstvím a opilstvím a pečováním o tento život a náhle přikvačil by vás ten den“. Luk. 21,34. „Kdo se domnívá, že stojí, hlediž, aby nepadl“. 1.Kor.10,12.

Pro další studium: 2T 151,340, 3T 203,210,406, GW 318-323, 104-107.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy