EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Tichost a rozvaha

Svědectví pro kazatele


Rejstřík - na začátek na začátek

Tichost a rozvaha

14. 1. 1894

Pán bude brzy pracovat větší mocí mezi vámi, ale je zde nebezpečí následování vlastních pudů, které by nás mohly dovést tam, kde nás Pán nechce mít. Nesmíme udělat ani jediný krok po cestě, kterou bychom se museli vracet. Jednejme vážněji, mnoudřeji, opatrněji, neužívejme výstředních výrazů a nedovolme svým citům, aby nás přemohly. Mysleme a pracujme klidně a bez rozčilení, vždyť se můžeme setkat s lidmi, kteří se snadno rozzuří, kteří chytají za nestřežená slova a užívají velmi prudkých výrazů, aby vzbudili rozruch a podrážděnost a aby takto pracovali proti dílu Božímu. Existuje třída lidí, kteří rádi zanechají náhle jedné věci, kteří chtějí zachytit něco zvláštního a podivuhodného a nového, ale Bůh si přeje, aby všichni jednali klidně a s rozvahou. Abychom volili výrazy v souladu se závažnou pravdou pro tuto dobu, která vyžaduje, aby byla rozumu předkládána, co možná oproštěna ode všeho citového, ale aby zároveň měla moc, sílu, velebnost, jež jí přísluší. Buďme na stráži proti extrémům i proti takovým, kteří by chtěli buď v hni, nebo ve vodě být.

Snažně vás prosím, aby jste vymýtili ze svého učení všechny přemrštěnosti, vše, čeho by se nevyrovnané myslia nezkušení lidé mohli chytit a z čeho by mohli vyvodit divoké, neuzralé jednání. Je nutné, abyste v každém svém výkladě postupovali se vší obezřetností, abyste neuvodili někoho na špatnou stopu a nepůsobili zmatek, jehož urovnání by vyžadovalo mnoho starostlivé práce a abyste neodváděli sílu a práci pracovníků na koleje, které Bůh neurčil. Jeden náš fanatický tah může uzavřít dvéře i těm nejzdravějším zásadám pravdy.

Ach, jak bedlivý by měl být každý pracovník, aby se nevrhal na cestu před Mistra, ale abyHo následoval, kam On ho povede. Jak by se radovali nepřátelé naší pravdy, kdyby se jen mohli zachytit nějakého tvrzení našeho lidu, které by muselo být odvoláno. Musíme postupovat opatrně a rozvážně, moudře, neboť v tom je naše síla, neboť tehdy bude Bůh pracovat s námi a skrze nás a pro nás…. Ach, jak by satan jásal, kdyby se mohl vedrat mezi tento lid a zde zorganizovat celé dílo v době, kdy je důkladná organisace tím nejhlavnějším a kdy bude největší mocí, aby potlačila falešná vystupování a zmítla nároky, neuvedené ve slově Božím. Dodržujme správnou linii, aby se nezhroutilo zřízení a pořádek. Nepořádným živlům nesmí být dovoleno, aby kontrolovaly dílo v této době. Žijeme v době, kdy je pořádek, systém a jednota v jednání tím nejhlavnějším. A pravda nás musí svazovat jako silnými provazci, aby žádné rušivé úsilí nemohlo usvědčovat pracovníky. Dojde-li k zmateným projevům proti stávajícímu řádu, musíme si zachovat bystrost ducha, abychom dovedli rozlišovat nepravé od pravého. Nrpřipusťte, aby bylo hlásáno nějaké poselství, dokud by nebylo pečlivě prozkoumáno do nejmenšího puntíku.

Střež se postranních výkladů

Moje duše nese těžké bříme, protože vím, co je před námi. Každého jen myslitelného podvodu bude použito proti těm, kteří nemají denní živé spojení s Bohem. V našem díle nesmí být podporován žádný vedlejší výklad, dokud nebyly přesně prozkoumány jeho myšlenky, aby mohlo být zjištěno, z jakého pramene pochází. Satanoví andělé dovedou páchat zlo a způsobí, že to, co někteří budou pokládat za pokročilé světlo, prohlásí za nové a předivné věci, až po některé stránce bude poselství pravdou, bude přece promíseno lidskými výmysly a bude klást jako doktrinu, přikázání lidská. Byla-li kdy vůbec doba, kdy nám bylo bdít opravdu vážně a vážně se modlit, pak tomu je dnes. Podle všeho se ukáží věci, které se budou zdát dobrými a přesto budou muset být pečlivě zkoumány s mnoha modlitbami, poněvadž to jsou oslepující útoky nepřítele, aby uvedl duše na stezku, ležící tak těsně u stezky pravdy, že je téměř nerozeznatelná od stezky, vedoucí ke svátosti a k nebesům. Ale oko víry může rozeznat, zda odbočuje od pravé stezky, ačkoli téměř nepozorovatelně. Nejprve se to může zdát určitě správné, ale po chvíli je patrno, že se odklání od stezky bezpečí - od stezky vedoucí ke svátosti a k nebesům. Moji milí bratři, vyzývám vás, abyste kráčeli po cestách přímých, aby chromý nebyl odvrácen od cesty.

Pro další studium: 2T 186, 9T 147-149, 2O8-209. GW 324-329, 372-376, 410.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy