EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Přijímání darů

Svědectví pro kazatele


Rejstřík - na začátek na začátek

Přijímání darů

30. 1. 1895

Tážete se na přijímání darů od pohanů. Otázka není neobvyklá, ale táži se vás: Komu patří náš svět? Kdo jsou skutečnými majitelé domů a pozemsků. Není to Bůh? Má všeho nadbytek na našem světě a ten vložil do rukou lidí, aby hladoví byli nasyceni, nazí oděni a bezdomovci měli přístřeší. Bůh by pohnul i lidmi ze světa, dokonce i modloslužebníky, aby přispěli ze svého nadbytku na podporu díla, kdybychom k nim moudře přicházeli a dali jim příležitost k činění dobrých skutků, což je také jejich výsadou. A my bychom měli tu přednost přijmout, co by darovali.

Měli bychom se seznámit s muži ve vysokých vlivných postaveních, od nichž bychom mohli získat výhody, kdybychom jednali moudře jako hadové a sprostně jako holubice, neboť Bůh by pohnul jejich srdcem, aby mohli mnoho učinit pro jeho lid. Kdyby správní lidé předložili těm, kdo mají prostředky a vliv, v pravém světle potřeby díla Božího, mohli by tito mužové mnoho učinit pro šíření věcí Božích v našem světě. Zřekli jsme se výsad a výhod, které nám mohly být užitečné, poněvadž jsme si zvolili být nezávislými od tohoto světa. Ale nemusíme obětovat ani jedinou zásadu pravdy, když využijeme každé příležitosti pro šíření věci Boží.

Pán chce mít svůj lid na světě, ale ne ze světa. Mají hledět přinést pravdu Boží mužům ve vysokém postavení a dát jim poctivě příležitost přijat a zvážit důkazy. Je ještě mnoho neosvícených a neinformovaných a my musíme vykonat vážnou, velebnou a moudrou práci. Musíme podstoupit namáhavou práci pro osoby vysoko postavené a musíme k nim jít s přívětivým pozváním na svatbu. Mnohem více mohlo být vykonáno pro osoby vysoko postavené, než dosud. Poslední poselství, které Kristus dal svým učedníkům, než byl od nich vzat do nebes, bylo poselství, aby nesli evangelium do celého světa. Bylo doprovázeno zaslíbením Ducha svatého. Pán praví: „Přijměte moc Ducha svatého, přicházejícího na vás a budete mi svědkové až do posledních končin země”. Skut. 1,8. „Hospodinova jest země a plnost její”. Žalm 24,1, „Méť jest stříbro a mé jest zlato, praví Hospodin zástupů!. Ag. 1,9. „Má jest všecka zvěř lesní i hovada na tisíci horách. Já znám všecko ptactvo po horách a zvěř polní před sebou mám. Zlačním-li, nic tobě o to nedím, nebo můj jest okršlek zemský i plnost jeho”. Žalm 50, 10-12.

Břímě za duše

Na zemi musí být vykonáno veliké dílo a Pán Ježíš si přibral k této práci lidi, aby božské nástroje spolupracovaly s nástroji lidskými. Kristus těžce pracoval za vykoupení světa a ti, kdo spolupracují s Bohem a představují Krista v naší zemi budou mít soucit se ztracenými a budou namáhavě pracovat na vykoupení lidí. Jestliže církev neprocitne, přičte jí Bůh ztrátu duší k tíži. Mám hluboký zájem na tom, aby dílo Boží šlo kupředu.

Od vyvolených Božích se požaduje, aby rozmnožili sbory všude, kde by kynul výsledek získání duší pro známost pravdy. Ale lid Boží se nikdy nemá shromažďovat ve velkém společenství, jak to dělali v Battle Creeku. Ti, kteří vědí, co to je namáhavá práce pro duši, nikdy to neučiní, neboť pociťují břímě, které nesl Kristus pro spasení člověka.

Duch moudrosti

Každý, koho si Bůh vyvolil, by měl zdokonalovat své duchovní síly. Ježíš přišel, aby představil charakter Otcův a poslal své učedníky do světa, aby představovali charakter Kristův. Dal nám své Slovo, aby nám vyznačil cestu života. Nenechal nás prostě nést toto Slovo, ale také zaslíbil, že tomuto Slovu dodá působivosti mocí Ducha svatého. Je snad tedy zapotřebí, aby někdo chodil v nejistotě a dělal si starosti, že nezná a nezkusil působení Ducha svatého na své srdce? Hladovíte a žízníte po spravedlnosti? Pak máte bezpečné zaslíbení, že vaše touha bude naplněna. „A vímeť, že Syn Boží přišel a dal nám smysl, abychom poznali toho pravého a jsmeť v tom pravém, i v Synu jeho Ježíši Kristu. Onť jest ten pravý Bůh a život věčný”. 1.Jan 5,20.

Pán si přeje, abychom měli Ducha nebeské moudrosti. Cítíme všichni touhu modlit se Pánu pokorně a vážně, jak toho vyžadují naše potřeby. Prosíme Ho naléhavě o Ducha moudrosti? Modlíme se takto: Ukaž mně tajemství, jež neznám, nauč mne je znát”? Ach, modlíme se, aby pokorná, vážná prosba o radu Boží vycházela z upřímných úst? On praví: Má jest rada i rozumnost.

Pro další studium: DA 315-317.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy