EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Velebný čas

Svědectví pro kazatele


Rejstřík - na začátek na začátek

Velebný čas

31. 1. 1895

Nadešel nám velebný, vážný čas a těžkosti se budou množit na samém konci času. Může nastat malý oddech, odklad, ale to nebude na dlouho. Musíme napsat dopisy, které musí jít příští poštou do Battle Creeku. Naši bratři nepohlížejí tam na vás ve správném světle. Kroky, které podnikli, aby zaplatili poplatky ze sanatoria a tabernaclu, ukázaly horlivost a svědomitost, která není moudrá, ani správná. Jejich myšlení o náboženské svobodě je propleteno vnuknutím, které nepřichází od Boha a věc náboženské svobody churaví a její choroba může být jedině uzdravena milostí a dobrotou Kristovou.

Srdce zastupujících tuto záležitost, musí býti naplněna Duchem Ježíšovým. Jedině Veliký Lékař může použít balsám z Galád. Nechť čtou mužové s pokorným srdcem knihu Nehemiášovu a budou dotčeni Duchem svatým a jejich nesprávná myšlení se změni, poznají správné zásady i přítomný pořádek všech věcí se změní. Nehemiáš se modlil Bohu o pomoc a Bůh slyšel jeho modlitbu. Pán zapůsobil na pohanské krále, aby mu přišli na pomoc. Když jeho nepřátelé proti němu horlivě pracovali, pracoval Pán skrze krále, aby provedl svůj úmysl a aby vyslyšel mnohé modlitby, které k němu vystupovaly o pomoc, kterou tolik potřebovali.

Extrémní postoj

Jsem velmi zarmoucena, když vidím, že naši vedoucí mužové zaujímají extrémní postoj a zatěžují se věcmi, o které by se neměli starat, ale které by měli přenechat ruce Boží, aby je urovnala. Jsme ještě ve světě a Bůh pro nás uchovává místo ve spojení se světem a pracuje svou vlastní pravicí, aby nám připravil cestu, aby Jeho dílo mohlo pokračovat ve svých různých odvětvích. Pravda musí stát pevně a její úroveň musí být vyzdvižena na mnohých místech mimo naše území.

Buďte ujištěni, že Bůh nevložil na ty, kteří jsou mimo tato cizí pracovní pole, břímě kritiky těch, kteří jsou tam a tam konají dílo. Ti, kteří nejsou v těchto oblastech, nevědí nic o potřebách v různých situacích a proto nemohou-li přispět ničím, co by bylo ku pomoci těm, kteří se tam nalézají, nechť alespoň nepřekáží, ale raději ukáží svou modrost výmluvným mlčením a hledí si díla, které mají po ruce. Protestuji proti horlivosti, kterou projevují a která nesouhlasí s poznáním, když vypravují názory o cizích pracovištích.

Kéž Bůh pracuje s muži, kteří jsou v poli a kéž ti, kteří v poli nejsou, chodí pokorně s Bohem, aby nebyli vypuzeni ze svých míst a neztratili své poslání. Bůh nevložil břímě kritiky díla na ty, kteří si sami naložili toto břímě a nedal jim schválení Duchem svatým. Mnozí jednají dle svého vlastního lidského úsudku a horlivě hledí urovnat věci, které Bůh nevložil do jejich rukou. Právě tak dlouho, jak budeme na světě, máme vykonávat zvláštní práci pro svět, varovné poselství má se šířit po všech krajích, jazycích a národech.

Bůh nenaléhá na své služebníky, aby se dali cestou, která by před časem přivodila dobu soužení. Nedopusťme, aby vystavěli dělníci zeď mezi sebou a světem tím, že by šířili vlastní myšlenky a náhledy. Je toho již nyní příliš mnoho po všech částech naší země. Toto varovné poselství nezastihlo ještě širokou masu lidí tohoto světa právě v těch městech, která jsou po ruce, čítaje v to Izraele, nepracujícího dle Božích příkazů.

Přijímání jakož i rozdělení milosti - přízně

Právě tak dlouho, jak dlouho jsme na této zemi a Duch Boží zápasí s tímto světem, máme přijímat i rozdávat přízeň. Máme dát světu světlo pravdy, jak je uvedeno ve svatých Písmech a máme obdržet od světa to, k čemu je Bůh pudí, aby činilo pro Jeho věc. Pán stále ještě působí na srdce králů a vládců ve prospěch svého lidu a nesluší se proto, aby ti, kdo mají tak hluboký zájem na otázkách náboženské svobody, stroze odmítli jakoukoli přízeň, anebo se sami zbavovali pomoci, kterou Bůh vnukl lidem, aby ji poskytli pro šíření Jeho věci.

Nacházíme příklady ve Slově Božím, které se týkají právě této záležitosti. Cyrus, král Perský, vyhlásil po celém království a dal toto napsat: „Toto praví Cýrus, král Perský: Všechna království země dal mi Hospodin, Bůh nebeský a On mi poručil abych mu vystavěl dům v Jeruzalémě, kterýž jest v Judstvu. Kdo jest mezi vámi ze všeho lidu jeho, budiž Bůh jeho s ním a nechť jde do Jeruzaléma, kterýž jest v Judstvu a staví dům Hospodina Boha Izraelského”. Ezdr. 1,2-3. Druhou výzvu o výstavbě domu Hospodinova vydal Darius a je to zapsáno v šesté kapitole Ezdrášově.

Pán Bůh Izraelský svěřil své statky do rukou nevěřících, ale musí jich býti používáno ve prospěch díla, jež musí být pro padlý svět vykonáno. Nástroje, skrze které tyto dary přicházejí, mají otevřít široké cesty, po ksterých by pravda mohla kráčet. Nemají pro dílo snad ani porozumění, nemají víru v Ježíše Krista a nejsou znalí Jeho slova, ale jejich dary nemají být z těchto důvodů odmítány.

Je velmi podivné, že někteří naši bratři pokládají za svou povinnost vytvářet podmínky, které zadržují prostředky, jež Bůh chce mít volné. Bůh na ně nevložil takovou odpovědnost, aby museli v těchto věcech přicházet do rozporu s vrchnostmi a mocnostmi tohoto světa. Vztažená ruka Boží není dosud odňata ze země. Nechť vedoucí v díle vyčkávají svůj čas, skryti v Kristu a nechť jednají a apracují s velkou moudrostí. Nechť jsou chytři jako hadové a sprostní jako holubice. Bylo mně opětovně ukázáno, že bychom mohli v mnoha případech získat mnohem více přízně, kdybychom se blížili k lidem s oudrostí, seznamovali je s naším dílem a dali jim přoležitost, aby činili ony věci pro šíření díla Božího, ku kterým je nabádáno. Toto nabádání je naší výsadou.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy