EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Používání osobního soudu

Svědectví pro kazatele


Rejstřík - na začátek na začátek

Používání osobního soudu

Orebro, švédsko, 28.10.1885

Milí bratři ---- a ----:

Prosím Pána, aby byl velikou mocí s vámi po dobu nastávající konference. Někteří, které byste chtěli mít přítomné, budou snad nepřítomní, ale Ježíš je vaším pomocníkem. Upřímně doufám a modlím se, aby ti, kteří jsou odpovědni v Michiganu, Nové Anglii, Ohiu, Indianě a v jiných státech, získali širší rozhled díla, než měli dosud. Doufám, že Michigan udělá krok kupředu. S politováním konstatuji skutečnost, že je tam takový nedostatek velkodušnosti a prozíravosti. Pracovníci by měli být vychováni a cvičeni pro pracovní pole. Potřebujeme všude misionáře. Potřebujeme muže a ženy, kteří by se bez výhrad věnovali dílu Božímu, přivádějíce mnohé syny a dcery k Bohu.

Nutnost osobního úsudku

Bylo mi ukázáno, že se mají osoby v odpovědném postavení vyvarovat jedné věci, protože to škodí věci Boží. Muži v takových postaveních nemají vládnout nad Božím dědictvím a poručníkovat všechno kolem sebe. Příliš mnoho lidí si určilo (předepsalo) linii a nyní si přejí, aby ji druzí dodržovali v díle. Pracovníci se ji snaží ve slepé víře zachovat, aniž se řídí vlastním úsudkem ve věcech, které jsou v jejich rukou. Když nejsou přítomni jmenovaní vedoucí, stejně plní i za jejich nepřítomnosti jejich vedení. Ale ve jménu Ježíše Krista vás snažně prosím, abyste v tom ustali.

Dejte lidem možnost užívat vlastního úsudku. Mužové, kteří se dají vést druhými a svolují, aby tito za ně mysleli, jsou nezpůsobilí, mužové jsou v této věci nedbalí a mdlí. Bůh nedal žádným vybraným jedincům všechen mozek světa.

Mužové na čestných postaveních mají uznávat, že i druzí mají jistý rozum, jistou schopnost úsudku a bystrozraku a mají proto na ně pohlížet jako na schopné konat dílo jim svěřené. Naši vedoucí bratři se dopustili velké chyby, že vytýčili všechny směry, kterými se mají pracovníci dát a to mělo za následek chyby, nedostatek ducha starostlivosti a péče u pracovníků, poněvadž se spoléhali na druhé, že za ně vše naplánují. Pracovníci si pak sami nedělali žádné starosti z osobní odpovědnosti. Kdyby mužové, kteří takto na sebe strhli odpovědnost, vystoupili z našich řad, nebo zemřeli, jaký stav věcí by byl nalezen v našich institucích?

Vedoucí mužové by měli vložit odpovědnost na druhé a dolit jim, aby plánovali, vymýšleli a prováděli, aby tak získali zkušenosti. Poraď jim, je-li toho zapotřebí, ale nebe jim dílo proto, že si myslíš, že bratři dělali chyby. Kéž by se Bůh smiloval nad svou věcí, aby byly myšlenky a plány jednoho člověka bez pochyb plněny. Bůh by tím nebyl oslaven, kdyby zůstával takovýto stav věcí. Všichni naši pracovníci musí mít dostatečnou volnost, aby se mohli řídit vlastním úsudkem a rozhledem. Bůh dal člověku schopnosti a přeje si, aby jich užíval. Dal mu rozum a chce, aby se stal myslitelem a uskutečňoval vlastní myšlenky a plánování a ne, aby nechal druhé myslet za sebe a byl na nich závislý.

Myslím, že jsem vám již tuto záležitost mnohokrát vykládala, ale nevidím změny ve vašem jednání. Potřebujeme, aby každý odpovědný člověk předával odpovědnost také druhým. Dejte druhým dílo, které bude vyžadovat, aby sami plánovali a usuzovali. Nevychovávejte je tak, aby spoléhali na váš úsudek. Mladí lidé musí být spoléhali na váš úsudek. Mladí lidé musí být cvičení, aby se stali mysliteli. Bratři, nedomýšlejte se ani na okamžik, že je váš způsob dokonalý a že ti, kteří jsou s vámi ve spojení, musí být vašimi stíny, že musí jako ozvěna opakovat vaše slova, vaše myšlenky a že musí provádět vaše plány.

Následky neustálého následování druhých

Jsou mužové, kteří by dnes mohli být plni námětů, kteří by mohli být moudrými muži, na které by mohlo být spolehnutí, ale kteří nejsou takovými, poněvadž byli vychováni, aby plnili plány jiného člověka. Dovolovali druhým, aby jim přesně předpisovali, co mají dělat a jejich moudrost zakrněla. Jejich rozum je omezen a nemohou chápat potřeby díla. Jsou to prostě stroje, které musí být uváděny v pohyb myšlenkou jiného člověka. Nuže, myslete si, že tito mužové, kteří uvádějí ve skutek vaše nápady, jsou jedinými, kterým může být důvěřováno. Často si myslíte, že jsou jedinými, na které se můžete spolehnout, protože plní do písmene vaši vůli. Když někdo měl svůj vlastní úsudek a neztotožňoval se s vámi, rozešli jste se s ním, jako s někým, komu nemůže být důvěřováno. Dejte ruce pryč od díla a nedržte je pevně ve své moci. Vy nejste jedinými muži, kterých chce Bůh použít. Dejte Pánu možnost, aby mohl používat lidského rozumu. Mnoho ztrácíme svým omezeným myšlením a plány. Nestůjte v cestě pokroku díla, ale nechte Pána pracovat, , skrze koho On sám chce. Vychovávejte a povzbuzujte mladé muže, aby mysleli a jednali, aby vynalézali a plánovali, abychom měli množství poradců.

Jak mě srdce bolí, když vidím předsedy konference brát na sebe břímě volby těch, o kterých se domnívají, že si je budou moci zformovat, aby s nimi pracovali v poli. Vybírají takové, kteří se s nimi nebudou rozcházet, ale budou jednat jako pouhé stroje. Žádný předseda nemá práva takto postupovat! Nechte druhé plánovat a když v něčem pochybí, nemějte jim to za důkaz, že nejsou způsobilí stát se mysliteli. Naši nejodpovědnější mužové se musí dlouho ukázněně učit, jak užívat své moudrosti, v mnoha věcech ukázat, že jejich dílo mělo být lepší. Skutečnost, že se lidé dopouštějí chyb, není ještě důvodem, proč bychom je měli za nezpůsobilé pro úřad pastýřský. Ti, kteří se domýšlejí, že jejich cesty jsou dokonalé, dělají dokonce již nyní těžké přehmaty, ale druzí nejsou proto moudřejšími. Předkládají své úspěchy tak, aby jejich omyly nebylo vidět. Buďte tedy laskaví a ohleduplní ke každému člověku, který svědomitě vstupuje do pole jako pracovník pro Pána. Naši nejodpovědnější mužové pojali některé nemoudré plány a provedli je, poněvadž se domnívali, že jsou dokonalé. Potřebovali se konsultovat (smísit) s názory jiného ducha a charakteru. Měli se spojit s jinými muži, kteří by pohlíželi na věc zcela z jiného hlediska. Tím by jim pomohli v jejich plánování… Jak je bláhové, svěřit velké poslání do rukou jednoho muže, aby je mohl formovat podle svého rozumu a podle vlastní choré obrazotvornosti. Mužové úzkoprsí, nemající bystrozraku, nejsou k tomu kvalifikováni, aby formovali dílo. Ti, kteří si přejí ovládat dílo, myslí, že to nikdo nemůže dělat dokonaleji, než oni a věc Boží nese známky jejich kazu (defektu).

Pro další studium: 9T 187, 284. GW 303-304. 484-485, 488.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy