EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Potřeba Božího vedení

Svědectví pro kazatele


Rejstřík - na začátek na začátek

Potřeba Božího vedení

Kristianin, Norsko, 1.10.1885

Drahý bratře -----:

Litovala jsem více, než mohu vyjádřit, když jsem se dověděla, že na tvůj popud bratři ---- a ---- pomýšleli na omezení díla na stanovém shromáždění v ----. Neměl jsi jim přece práva radit, aby konali špatnou věc a neměl jsi jim svěřovat do rukou dílo, které nebyli schopni moudře provádět. Buď zdrženlivý v omezování pokračujícího díla v kterémkoliv místě. Bylo všude velmi málo vykonáno a určitě není správné, abychom ještě omezovali práci v misijních polích.

Když jsem pečlivě a na modlitbách prostudovala celou záležitost, napsala jsem vše tak, jak jsem to měla ve svých cestovních poznámkách. Přála jsem si zanechat celou záležitost v takové formě, abych nevzala odvahu pracovníkům v ----, abych nebrzdila jejich snahu něco vykonat, ačkoliv jsem si přála varovat, aby se ve svých plánech nedopouštěli extrémů. Dělníci pracovali dobře a bylo povinností je povzbuzovat a napomínat, aby pokračovali ve své práci. V ---- jsou lidé, kteří jim měli pomáhat potřebnými dary pro věc Boží.

Budou muset mnoho věnovat na dílo, než porostou v milosti a známosti pravdy.

Ty a tvoji spolupracovníci jste měli pohlížet na tuto záležitost z jiného hlediska, než jste dělali. Měli jste dílo důkladně prozkoumat a tázat se sami sebe, za je 5 tisíc dolarů příliš velkým dluhem pro důležité dílo, do kterého byli tito pracovníci zapojeni. Měli jste použít svého vlivu takovým způsobem, aby lid viděl důležitost díla a uvědomil si, že je jejich povinností, aby se v obtížné situaci vzchopil. Měli jsme se zachovat tak, jak jsem napsala ve svých cestovních poznámkách. Ale jestliže se bratři domnívají mít právo brzdit dílo, když nevědí odkud vzít peníze k jeho vydržování, pak se dílo omezí nejen v ---- a ----, ale v každém jiném státě Unie. Když jdou naši pracovníci na některém místě kupředu, nestavte jim v cestě závory a neříkejte: Tak daleko smíš jíti a ne dále! Jsem smutná, že jste zavřeli školu v ----. Vidím, že bratři, kteří byli vysláni, aby dohlíželi na toto podnikání, neučinili opatření, aby šířili dílo ucházením se o dary lidí, kteří mohli dát. Máme v radě bohaté lidi, kteří naříkali na dluhy, do kterých jsme upadli a jejich morální povinností bylo podporovat tyto pracovníky. Zatím co se dostalo pracovníkům výtek a byla jim brána odvaha, byli ponecháni majetní v domnění, že mají dokonalé právo zkoumat každý podnik, vyžadující peníze.

Když si osobní dohled nad podrobnostmi odporuje

Bůh od vás nepožaduje takové vystupování, aby se pracovníci v ---- nebo kdekoliv jinde necítili volnými jednat, dokud se nemohou s tebou poradit a dotázat se tě na tvůj úsudek o věci dříve, než ji podniknou. Nemohu schvalovat myšlenku, že bys musel míti osobní dohled nad všemi podrobnostmi díla. Kdybych tak činila, mělo by to za následek, že by se žádný pracovník neodvážil v ničem projevit vlastní úsudek. Pracovníci by byli odkázáni na mozek a úsudek jednoho člověka a výsledek toho by byl, že by se stali lidmi pro svou nečinnost neužitečnými. Máme nyní příliš mnoho takových, kteří patří do této třídy lidí a oni se nezmohou na nic. Píši to proto, že tuto věc těžce nesu. Neděláme ani polovinu toho, co bychom měli.

Je pravdou, že škola v ---- musí být vydržována, ale nám nesmí bránit, abychom nevydržovali druhé školy. Měli bychom mít elementární základy školy v různých místech, které by připravovaly mládež pro naše vyšší školy. Tobě se snad zdá být moudrým zavíti školy v ----, ale já v tom moudrost nevidím. Uzavření této školy vyvolá nedůvěru ke všemu, co lid podniká a vezme jim odvahu k dalšímu podnikání. Nevidím, že bys byl tím krokem něčeho získal a také nepociťuji, že by to bylo v souladu s Božím příkazem. Vyvolá to jen nevůli a pohanění, nejen pro ty, kteří bědovali nad dluhem, ale též pro pracovníky. Majetní lidé, kteří mohli tomuto podnikání pomoci, budou volněji dýchat. Tito bohatí lidé budou povzbuzeni, nikoli, aby pro věc Boží vykonali více než dosud, nýbrž ještě méně. Budou se cítit oprávněnými bědovat nad vším, co vyžaduje vydávání prostředků.

Dílo neohraničené radou Boží

Ach, kéž by tě Bůh vedl. Neměl bys se dát strhnout k jednání jen na pouhé zprávy z doslechu a ty tak často činíš. Nikdy nezpomaluj a neomezuj dílo, dokud jasně nepoznáváš, že tě k tomu vede Bůh a Duch Boží. Náš lid koná misijní práci v cizině, ale my máme též domácí misie, které potřebují právě tak jeho pomoc, jako misie cizí. Měli bychom usilovat o to, abychom ukázali našemu lidu potřeby věci Boží a vyložit jim nutnost používat prostředků, které jim Bůh svěřil pro šíření díla našeho Mistra, jak doma, tak i za hranicemi. Nebude-li probuzen smysl pro povinnost u těch, kteří mohou pomoci v ----, neuznají potřeby díla Božího, až bude slyšet hlasité volání třetího anděla. Místo, aby přišli a pomáhali Pánu, až bude světlo postupovat, aby osvítilo zemi, budou se chtít spojit s jeho dílem tak, aby uspokojili (ukryli) své nízké smýšlení. Dovol, abych ti řekla, že Pán v tomto posledním díle pracovat bude způsobem zcela neobvyklým, protichůdným jakémukoliv lidskému plánování. Budou mezi námi takoví, kteří si budou stále přát kontrolovat dílo Boží, předpisovat dokonce i kroky, které by se měly podniknout, až bude dílo pokračovat pod vedením anděla, který se připojí k třetímu andělu v poselství, které má být dáno světu. Bůh použije cest a prostředků, z kterých bude zřejmé, že On béře otěže do vlastních rukou. Pracovníci budou udiveni prostými prostředky, kterých použije, aby provedl a ukončil své dílo spravedlnosti. Ti, kteří jsou počítání za dobré pracovníky, budou se muset přimknout blíže k Bohu, budou potřebovat Božího doteku, budou muset pít hloub a bez ustání ze studně živé vody, aby mohli rozeznávat dílo Boží v každém bodu.

Pracovníci se mohou dopustit chyb, ale ty jim máš dát příležitost, aby své úmysly napravili, mám jim dát možnost, aby se naučili opatrností tím, že ponecháš dílo v jejich rukou.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy