EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Pán přijde brzo

Svědectví pro kazatele


Rejstřík - na začátek na začátek

Pán přijde brzo

Konec všech věcí je v dohledu. Pán přijde brzy. Jeho soudy již postihují naši zemi. O Kristově příchodu nesmíme pouze mluvit, ale každým činem musíme hlásat, že se brzo zjeví v oblacích nebeských s mocí a slávou velikou. Oblékli jsme se již rouchem svatebním? Máme také osobní zbožnost, bázeň Boží? Pracovali jsme s božskými nástroji celým svým srdcem a bez výhrad? Sledovali jsme ve svém životě božské zásady svatého Zákona Božího? Je jinou věcí mluvit o Zákoně a jinou věcí jej doslova zachovávat. Jen činitel Zákona bude ospravedlněn před Bohem. Neboť kdo Zákon zachovává, představuje charakter Boží a nemluví lež proti právdě.

Pán přichází. Ach, jak je to krátký čas a kdo je ve světle Bible spolupracovníkem Božím? Či bychom neměli být naplněni svatou bázní, abychom neměli dosud svou vlastní přirozenou povahu, abychom nebyli neobrácení a nesvatí a abychom nechtěli vydávat nepravou zkušenost za pravou? Procitněte, bratři, procitněte, než bude navždy pozdě.

Mnozí pracují s Bohem, aniž to pozorují. Ruce kazatelů nikdy nebyly na ně skládány s určením, aby pracovali, ale přesto nesou jho Kristovo a působí v různých směrech svým vlivem na získání duší pro Krista. Úspěch našeho díla je závislý na naší lásce k Bohu a k našim bližním. Když jednotliví členové církve jsou spolu v souladu, když bratr bratru projevuje lásku a důvěru, bude nám v poměru k tomu udělená síla a moc pro dílo záchrany duší. Ach, jak nutně potřebujeme mravní obnovu. Bez víry pracujíce a lásky, nemůžete ničeho učinit. Kéž vám Pán dá srdce, abyste přijali toto svědectví.

Pro další studium: DA 633,636.

Čtěte a studujte Zachariáše 4.kap. Ony dva olivové stromy dávají vytékati zlatými trubkami zlatému oleji do zlatých nádob, ze kterých se plní lampy ve svatostánku. Zlatý olej představuje Ducha svatého. A tímto olejem musí býti Boží dělníci neustále zásobováni, aby jej opět mohli předávat církvi. „Ne silou, ani mocí, ale Duchem mým, praví Hospodin zástupů”. Zach.4,6. Služebníci Boží mohou získat vítězství jedině vnitřní čistotou, neposkvrněnosti srdce a svátosti. Je svrchovaně důležité, aby kazatelé dávali dobrý příklad. Řídí-li se chybami, volnými zásadami, je jejich příklad citován činiteli nepravosti jako omluva pro jejich způsob života.

Celá synagoga satanova číhá na chyby v životě Božích představitelů a každý poklesek je co nejvíce zveličován. - Review and Herald, 22.12.1904.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy