EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Naše poselství

Svědectví pro kazatele


Rejstřík - na začátek na začátek

Naše poselství

Jaké poselství máme hlásat? „Ej, všichni žízniví, pojďte k vodám i vy, kteříž nemáte žádných peněz. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte, pravím, kupujte bez peněz a bez záplaty víno a mléko. Proč vynakládáte peníze, ne za chléb, a práci svou za to, což nenasycuje? Poslechněte mne raději a jezte to, což jest dobrého a nechť se kochá v tuku duše vaše. Nakloňte ucho své a pojďte ke mně, poslechněte a budeť živá duše vaše, učiním zajisté s vámi smlouvu věčnou, milosrdenství Davidova přepevná. Aj za svědka národům dal jsem jej, za vůdce a učitele národům. Aj, národu, k němuž se neznal, povoláš a národové, kteříž tě neznali, k tobě se zběhnou, pro Hospodina Boha tvého a Svatého Izraelského, nebo tě oslaví. Hledejte Hospodina, pokudž může nalezen býti, vzývejte Ho, pokudž blízko jest. Opusť bezbožný cestu svou a člověk nepravý myšlení svá a nechť se navrátí k Hospodinu i slitujeť se nad ním a k Bohu našemu, neboť jest hojný k odpuštění“. Iz. 55,1-7.

Svým přisluhujícím bratřím bych ráda řekla: Sledujte toto dílo s taktem a zručností. Zasaďte do práce mladé muže a ženy v našich sborech. Spojte lékařské misijní dílo s oznamováním poselství třetího anděla. Usilujte pravidelně a organizovaně o pozvednutí úrovně sborů z mrtvé nečinnosti, do které padly a na ní po léta setrvávají. Pošlete do sborů pracovníky,, kteří by objasnili v každé rodině a u každého jedince zásady zdravotní reformy v jejich souvislosti s poselstvím třetího anděla. Povzbuďte všechny, aby se podíleli na díle pro své bližní a aby byli dbalí toho, zda se rychle navrací duch života do těchto sborů. Studujte pečlivě Ezech. 33. Kap. Dílo, jež má být konáno v lékařských misijních řadách, je totéž dílo, které přikázal Kristus konat svým učedníkům. Což jasně nevidíte, že ti, kteří jsou do tohoto díla zapojeni, plní příkaz Spasitelův? Zda nevidíte, že byste se líbili svému Spasiteli, kdybyste odložili všechnu falešnou povýšenost a učili se v Jeho škole, jak nést Jeho břímě a Jeho jho.

Potřebujeme upřímné křesťanství

Svět potřebuje jasných důkazů opravdového křesťanství. Vyznávané křesťanství můžeme vidět všude, ale bude-li viděna moc Boží milosti v našich sborech, budou i členové konat skutky Kristovy. Přirozené a zděděné vlastnosti povahové doznají přeměny. Přebývání Jeho Ducha v nich umožní jim zjevovat Kristovu podobu a dle čistoty jejich zbožnosti se dostaví v jejich skutcích i úspěch.

V našem světě je ještě mnoho křesťanských pracovníků, kteří dosud neslyšeli veliké a předivné pravdy, jež máme my. Konají dobrou práci dle světla, které mají a mnozí z nich jsou mnohem dále ve známosti praktické práce než ti, kterým se dostalo velkého světla a příležitosti. Lhostejnost našich kazatelů v zdravotní reformě a k lékařské misijní práci je překvapující. Někteří, kteří nevyznávají křesťanství, jednají s touto záležitostí s větší úctou, než mnozí z našich lidí a když neprocitneme, předstihnou nás.

Slovo ode Pána pro naše kazatelé i naše církve zní: „Postupujte“. „Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi. Protož jdouce, učte všechny národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého. Učíce je zachovávati všecko, což jsem koli přikázal vám. A aj, já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa“. Mat. 28,18-20.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy