EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


17. VÝZVA A VÝSTRAHA - Bída světa

Svědectví pro kazatele


Rejstřík - na začátek na začátek

17. VÝZVA A VÝSTRAHA - Bída světa

V tomto věku chlubného osvícení je církev křesťanská postavena proti světu, nalézajícímu se v půlnoční tmě, téměř zcela oddanému modloslužbě. Téměř všeobecné nedbání Zákona Božího, činí svět rychle podobným městům Sodomě a Gomoře. Jako ve dnech před potopou, tak naplňují přestoupení sami. Hazardní hry a loupež se stávají všedním zlem. Používání opojných nápojů je na vzestupu. Mnozí takoví, kteří se řídili svou neposvěcenou vůlí, hledí sebevraždou ukončit svůj neužitečný život. Nespravedlnost, špatnost a zločin všeho druhu je možno nalézti na vysokých místech země a ti, kteří schvalují toto zlo, snaží se ochránit provinilce před potrestáním. Ani stý díl neexistující zkaženosti není světu ujasněn. Jen malá část prováděné krutosti je světu známá. Špatnost lidí dosáhla téměř svých nejzažších hranic.

Satan zjevuje mnoha způsoby, že vládne světem. Ovlivňuje srdce lidí a kazí jejich duše. Mužové na vysokých místech jasně ukazují, že jejich myšlení je trvale špatné. Mnozí baží po bohatství a nedělají si svědomí, že rozmnožují svůj blahobyt podvodnými transakcemi. Pán dovoluje, aby si byli takoví lidé navzájem vydáni na pospas ve svém špatném počínání. Některé jejich špatné praktiky jsou otevřeně ukázány světu, aby myslící mužové, kteří mají dosud ve svých srdcích touhu po poctivosti a spravedlnosti vůči svým bližním, mohli pochopit, proč Bůh začíná naši zemi navštěvovat svými soudy. Pán ještě potrestá svět pro jeho nepravosti: „a odkryje země zbité své a nebude přikrývat více zmordovaných svých”. Iz. 26,21.

Ve svém soucitu hledí Bůh osvítit chápání těch, kteří nyní tápají ve tmě bludu. Odhaluje své soudy nad zatvrzelým nekajícím lidem (světem), aby mohli jako nositelé světla hledat a zachránit to, co je ztraceno. Vyzývá nyní svou církev, aby procitla ze ztrnulosti, do které ji satan se snaží ukolébat a aby splnila své Bohem jí určené dílo, osvítit tento svět. Jeho poselství Jeho církví zní: „Povstaniž, zaskvěj se, poněvadž přišlo světlo tvé a sláva Hospodinova vzešla nad tebou”. Iz. 60,1. Aby mohla splnit podmínky existující v době, kdy tma pokrývá zemi a hluboká mrákota lid, je církví Boží uloženo, aby spolupracovala s Bohem v šíření světla Biblických pravd. Těm, kteří věrně plní úkol nositelů vzácné pravdy, je dáno toto ujištění: „Nad tebou vzejde Hospodin a sláva Jeho nad tebou vidína bude. I budou choditi národové v světle tvém a králové v blesku, jenž vzejde nad tebou”. Iz, 60,2-3.

Dnešní svět má krajně zapotřebí zjevní se Ježíše Krista v osobě Jeho svatých. Bůh si přeje, aby jeho lid stál před světem jako svatý lid. Proč? Poněvadž svět má být zachráněn světlem evangelia pravdy. A jelikož je poselství pravdy, volající lid z temnoty do předivného světla Božího, hlásáno církvi, musí život jejich členů, posvěcený Duchem pravdy, vydávat svědectví o pravdivosti hlásaného poselství.

Bůh si přeje, aby byl Jeho lid v pravém poměru k Němu, aby mohl chápat, čeho především od nich požaduje. Mají zjevit každé bojující duši ve světě, co znamená „milovat milosrdenství a pokorně chodit s Bohem svým”. Mich. 6,8. Kdekoli se nalézají, ať doma, nebo v cizině, všude mají být jeho lidem, zachovávajícím přikázání. Pak budou mít jistotu, že jim jsou hříchy odpuštěny a že jsou přijati ze dítky Nejvyššího...

Úspěch zajištěn

Svět nutně potřebuje spásonosnou pravdu, kterou Bůh svěřil svému lidu. Svět zahyne, nebude-li mu Jeho vyvolenými nástroji pravda Boží předána. Pracovníci s Bohem musí s pomocí Ducha svatého pracovat s neutuchající horlivostí a rozlévat ve světě světlo vzácné pravdy. Až půjdou na rozcestí a mezi ploty, až budou pracovat na pustých místech země doma, nebo za hranicemi, spatří pozoruhodným způsobem zjevení spasení Božího.

Věrní poslové Boží musí se snažit šířit světlo Boží Jeho přikázaným způsobem. Musí být v nejtěsnějším spojení s Velkým Učitelem, aby mohli být denně vyučováni Bohem. Musí zápasit na opravdových modlitbách s Bohem o křest Ducha svatého, aby mohli uspokojit potřeby světa hynoucího v hříších. Všechna moc je přislíbena těm, kteří u víře hlásají věčné evangelium. Když služebník Boží přináší světu živé poselství přímo od trůnu slávy, šíří se světlo, jako když svítí slunce a lampa a zasahuje všechny končiny světa. Takto bude rozehnána tma bludu a nevěry z myslí všech upřímných a upřímného srdce ve všech zemích, kteří nyní hledají Boha, „zda by snad makajíce, mohli nalezti jej”. Sk. 17,27.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy