EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


15. BOŽÍ OSOBNÍ PUSOBENÍ - Výtka sobectví

Svědectví pro kazatele


Rejstřík - na začátek na začátek

15. BOŽÍ OSOBNÍ PUSOBENÍ - Výtka sobectví

Coorangong, Austrálie, 6.2.1896

Moji milí bratři v Americe:

Velká služba Ducha svatého je našim Spasitelem takto jasně označena: „A onť přijda, obviňovati bude svět z hříchu“. Jan 16,8. Kristus věděl, že toto oznámení je úžasnou zástavou. Blížil se k dokončení své služby na této zemi a byl v dohledu kříže s plným vědomím břemene viny, která musela být na Něho uvalena, jako na nositele hříchů. A přece trpěl největší úzkostí o své učedníky. Snažil se pro ně nalézt útěchu a proto jim pravil: „Já pak pravdu pravím vám, že jest užitečné, abych já odešel. Nebo neodejdu-li, Utěšitel nepřijde k vám a pakliť odejdu, pošli ho k vám“. Jan 16,7.

Zlo se po celá staletí hromadilo a mohlo být jedině potlačeno a zadrženo mocnou sílou Ducha svatého, třetí podstatou Boží, která by nepřišla jen s omezenou energií, ale s plností mocí Boží. Musíme získat jiného ducha, neboť podstata zla pracuje všemi způsoby a podrobení se člověka jejímu ďábelskému zajetí je ohromující.

Sobectví zatemňuje úsudek

Dnes, právě tak, jako za dnů Kristových ovládá satan mysl i ducha mnohých lidí. Ach, kéž by bylo toto hrozné a strašlivé dílo rozpoznáno a mohlo mu být čeleno.

Sobectví ztratilo zásady, zmátlo smysly a zatemnilo úsudek. Zdá se být podivným, že přes všechno světlo, zářící z Božího požehnaného Slova, mohly být pěstovány takové myšlenky, že mohlo dojít k takovému odklonu od ducha a pravdy. Touha, uchvátit velký zisk proto, aby mohli být druzí pozbaveni Bohem jim daných práv, je původu satanského. Tím, že jsou lidé poslušni jeho vůle a jeho způsobu, staví se sami pod jeho korouhev. Těm, kteří byli polapeni do osidel, může být jen málo důvěřováno, jestliže se dokonale neobrátí a neobnoví, jejichž škodlivý účinek sami ani poznat nemohou. Ach, kdyby pracovali ti, kteří jsou v různých polích v Americe a po celém světě dle příkazů Bible a snažili se vykořenit všechno sobectví, jaké dílo by to bylo pro církev vykonáno! Ale hříchy, na které bylo čas od času poukázáno, leží ve dveřích mnoha duší. Jsou to hříchy, které Pán nehodnotí jako viny lehké povahy. Kdyby se jen lidé vzdali ducha odporu proti Duchu svatému - toho ducha, který po dlouhou dobu byl kvasem v jejich náboženské zkušenosti, ohlásil by se Duch svatý sám v jejich srdcích. Usvědčoval by je ze hříchu. Ale Duch svatý byl pohaněn a světlo zavrženo. Je možným, aby prohlédli takoví, kteří jsou po léta zaslepeni? Je možné, aby po tak dlouhém odporu byly jejich oči pomazány? Bude hlas Ducha Božího rozeznán od podvodného hlasu nepřítelova?

Lidé brzy jasně ukáží, pod čí korouhev se postavili, zda pod korouhev knížete života, nebo pod korouhev knížete temnosti. Kdyby jen mohli jasně vidět, jak je to ukázáno, že jejich duše stojí na samém pokraji propasti, ohroženy zřítit se do hlubiny pod sebou, nemyslím, že by zůstali stát na tomto okraji byť i jen jediný další okamžik, kdyby dbali jen trochu o své spasení.

Není vůle Boží,aby někdo zahynul, ale aby všichni měli život věčný. Ach. Jak radostně by mé srdce poskočilo, kdybych si mohla být jista, že na nadcházející konferenci pocítí moji bratři, co znamenají čisté zásady pro ně, tak i pro všechny, s nimiž se stýkají. Měla by ještě naději, kdyby ti, kteří se tak vzdálili od Boha a pravé spravedlnosti, ukázali, že Duch svatý s nimi zápasí a že si jsou vědomí svého provinění, že se tolik odklonili od Slova Božího a že jednali jako slepí vůdcové slepých. Kdyby se probudili ze svého ohromení, pocítili by sklíčenost nad ztraceným časem - vzácným to darem Páně - nad ztracenými příležitostmi, které jim byly dány, aby mohli ukázat, jak si váží nezměrného soucitu Božího s padlým člověkem.

Hlas duše po službě

Každá duše, přijímající Ježíše za svého osobního Spasitele, bude toužit po výsadě služby Bohu a bude se s horlivostí chápat příležitostí, aby projevila svou vděčnost zasvěcením všech svých schopností službě svému Pánu Bohu. Bude toužit, aby mohla projevit svou lásku k Ježíši a k Jeho vykoupenému vlastnictví. Bude dychtit po namáhavé práci, po těžkostech a obětech. Bude pokládat za přednost zapírat sama sebe, nést svůj kříž a kráčet ve šlépějích Kristových, dávajíc takto najevo svou věrnost a lásku. Její svaté a dobročinné skutky budou vydávat svědectví o jejím obrácení a budou zřetelně ukazovat světu, že není nepravým, nýbrž pravým oddaným křesťanem. Lidé používají nyní horlivě veškeré své obratnosti a kupčení, jen aby ukojili svou touhu po větším zisku. Jak mnoho by mohlo být vykonáno, kdyby použili těchto svých schopností, své horlivosti a pečlivého uvažování k získání přínosu do pokladnice Páně. Když na veskrz sobečtí lidé přijmou Krista, ukáží, že mají nové srdce a budou radostně konat vše pro šíření díla Božího, místo aby sahali po všem, čeho je jim možno dosáhnout, jen aby měli co nejvíce užitku, místo aby přinášeli třebas jen malé oběti pro Pána. Duch chamtivosti, který se tak rozmohl, v nich zemře a oni budou dbát slov Kristových: „Prodej, co máš a rozdej chudým. Budou pracovat právě tak horlivě a s takovou energií a vážností, aby vybudovali království Boží, jako dříve pracovali, aby získali bohatství pro sebe.

Říkám vám pravdu. Pojem povinnosti je daleko za naším svatým náboženstvím. Ach, kdyby se ti, jimž se dostalo tak veliké a velebné pravdy, vzchopili a střásli očarování, jež zatemnilo jejich smysly tak, že zadržují Bohu svou pravou službu, kolik by jen vykonalo jejich dobře organizované úsilí pro spásu duší! Jakou změnu by bylo možno vidět v prováděných zásadách! Svět, tělo a ďábel by nemohly tak zaslepit muže a ženy, aby nepřijali čisté, svaté a věrné zásady.

Přivlastněné Slovo Boží je přípravou pro život věčný. Ale lidé si toto Slovo vykládají takovým způsobem, že se stalo bezvýznamným. Srdce a svědomí se zatím zatvrdilo a zkazilo. Bratři, ve jménu Ježíšově se vás táží: „Věříte Slovu Božímu? Jste syny a dcerami Božími? Jestliže ano, pak je to proto, že jste přijali Krista do chrámu své duše a že váš duch je pod novým zákonem, totiž pod královským Zákonem svobody“. Ach, kdyby se mně dostalo radostných zpráv, že se vůle a mysl vedoucích v Battle Creeku oprostila od učení a otroctví satanova, jehož zajatci byli po tak dlouhou dobu, ráda bych přeplula široký Tichý oceán, abych ještě jednou spatřila vaše tváře. Ale netoužím po tom, abych vás viděla s oslabeným nazíráním a zatemnělou myslí, poněvadž jste si zvolili tmu raději, než světlo.

Probouzející se vliv Ducha svatého

Boží Duch zjevuje své působení na lidském srdci. Když Duch svatý pracuje na mysli, lidský nástroj pochopí Kristovo prohlášení: „Onť mne oslaví, nebo z mého vezme a zvěstuje vám“. Jan 1,14. Podrobení se Slovu Božímu, znamená zrestaurovat sama sebe. Dovolte mu používat vašich schopností. On stvořil každou vaši schopnost, abyste mohli lépe uctívat a oslavovat Jeho jméno. Posvěťte se Jemu, ať všichni, kteří se s vámi stýkají, uvidí, že vaše enerie je inspirována Bohem, že jsou vaše nejušlechtilejší síly povolány do služby Páně. Vlohy, jichž bylo jednou použito, abychom sloužili svému „já“ a šířili nemístné zásady, dostanou se do vlivu Ježíše Krista a stanou se jedno s vůlí Boží.

Mladí lidé musí být cvičení pro službu

V tomto směru musí být pracováno v církvi. Mladí mužové a mladé ženy musí být cvičeni a vychováváni a potom se pro ně naleznou i místa v díle. Jste zaražení a užaslí, protože Dr. ……… nepoměrně získává v lékařském díle misijním, poněvadž jeho dílo, daleko převyšuje dílo, které bylo Generální konferencí v církvích vykonáno. Oč zde jde? Je jasné, že se neřídili dle světla daného Bohem. Lidé nahradili Boží plány vlastními. Prospěch lékařského misijního plánu je Božím úmyslem. Toto dílo musí být konáno, pravda musí být nesena na rozcestí a mezi ploty.

Volání po nápravě

Ale srdce díla, veliké středisko, je oslabeno špatným vedením mužů, kteří nedrží krok se svým Vůdcem. Satan odvedl jejich peníze a schopnosti nesprávnými cestami. Jejich vzácný čas přešel ve věčnost. Vážné dílo, které musí nyní být vykonáno, útočný boj, který musí být vybojován, měl být již dávno právě tak horlivě veden v poslušnosti světla Božího. Celé tělo je nemocné pro špatné vedení a početné chyby. Lid, kterému Bůh svěřil věčné zájmy, strážce pravdy, bohatý na věčný úspěch, držitelé světla, které má osvítit celý svět, ztratili svou oporu, svůj vliv. Dopustil se snad Bůh chyby? Jsou muži v srdci díla vyvolenými nádobami, které mohou obdržet zlatý olej, který poslové Boží představeni dvěma olivami, vyprazdňují do zlatých nádob, aby doplnili lampy? Jsou lidé v Battle Creeku, mužové i ženy, které Bůh určil, aby vykonali nejsvětější dílo, jaké kdy bylo svěřeno smrtelníku ve společenství s Ježíšem Kristem v Jeho velikém podnikání?

Konají svou povinnost ti, kterým přikázal, aby předávali druhým světlo z hořících lamp, aby kraje temna měly příležitost slyšet poselství spásy?…

Následky samolibosti

Ach, kdyby jen ti, kteří říkají, že znají pravdu, měli Ducha Kristova, Ducha Spasitele, který sám sebe obětoval, který se vzdal svého bohatství, své slávy, své velké moci a kdyby konali vše, aby Bůh mohl zachránit jejich duše, zapřeli by sami sebe, zvedli svůj kříž a následovali by Ježíše. Jak se budete moci zodpovídat Bohu ve velikém dni soudu, vy, kteří milujete světské poklady? Jak zodpovíte své slabé a bludné úsilí posílat pravdu do zámořských krajin? Peníze vydávané na jízdní kola a oděv a za jiné nepotřebné věci, musí být přičteny k tíži. Jako lid Boží máte reprezentovat Krista, ale Kristus se hanbí za ty, kteří hoví svým choutkám. Srdce mne bolí a sotva mohu potlačit své pocity, pomyslím-li jen, jak snadno se dá náš lid odvést od praktických zásad křesťanských samolibostí. Dosud věří pravdě mnozí z vás pouze částečně. Pán Ježíš praví: „Nemůžete Bohu sloužiti a mamoně“. Luk. 16,13. A my musíme žít každým slovem, vycházejícím z Jeho úst. Kolik je těch, kteří věří Jeho Slovu?

Pán má odpor k vašemu sobeckému konání a přesto dosud vztahuje svou ruku. Naléhavě vás prosím, pro spásu vašich duší, abyste vyslechli mou prosbu za misionáře v cizích krajích, jejichž ruce jsou vašimi činy podvázány. Satan pracuje vší svou podvodnou mocí, aby přivedl věci tam, kde je cesta uzavřena pro nedostatek prostředků v pokladnici.

Uvědomujete si, že každým rokem hynou tisíce a desetitisíce duší, které zmírají ve svých hříších? Soužení a soudy Boží konají již své dílo a duše jdou na zahynutí, protože světlo pravdy neozářilo jejich stezku. Věříte plně, že musíte nést Slovo Boží po celém světě? Kdo věří tomuto verši? „Ale kterak budou vzývati toho, v kteréhož neuvěřili? A kterak uslyší bez kazatele?“ Řím.10,14. Kdo má takovou víru, která by ho učinila způsobilým uskutečňovat toto slovo? Kdo věří světlu, které dal Bůh?

Bůh volá po činnosti

Bůh volá k sjednocené činnosti. Musí být vyvinuto dobře organizované úsilí pro zajištění pracovníků. Existují ubohé, poctivé a pokorné duše, které si Bůh přeje postavit na vaše místo, které nikdy neměly možnosti, jež vy máte a které je nemohly mít, poněvadž jste vy nebyli zpracováni Duchem svatým. Můžeme být jisti, že až bude vylit Duch svatý, ti, kdo neobdrželi a neocenili jarní déšť, neuvidí, nebo nepochopí cenu pozdního deště. Jsme-li opravdově posvěceni Bohu, bude jeho láska vírou přebývat v našich srdcích a budeme radostně konat svou povinnost, v souladu s vůli Boží.

Ale malý zájem, projevovaný v díle Božím v našich církvích mně děsí. Prosím všechny, kdo mají prostředky, aby si připomněli, že tyto prostředky jim svěřil Bůh, aby jich bylo použito pro šíření díla, které přišel konat Kristus na tento svět. Pán praví každému člověku, že v očích Božích není vlastníkem toho, co má, ale pouze správcem svého majetku. Ne tvé, ale mé, praví Pán. Budete muset skládat Bohu počet ze všeho šafářství. Ale máte jednu hřivnu, nebo dvě, nebo i pět, ani haléř nesmí být promarněn na vaše vlastní sobecké choutky. Vaše odpovědnost vůči nebesům měly by ve vás vyvolat bázeň a třesení. Rozhodnutí posledních dnů se točí kolem naší prokazované dobroty a dobročinnosti. Kristus uznává každý skutek milosrdenství, jakoby byl prokázán Jemu samému….

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy