EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


13. KONFERENČNÍ VÝBOR - Rada a vedení

Svědectví pro kazatele


Rejstřík - na začátek na začátek

13. KONFERENČNÍ VÝBOR - Rada a vedení

Coorangong, Austrálie, 13.3.1896

V noční době jsem naslouchala někom, kdo mluvil s velkým důrazem. Byla mluvena slova o odpovědnosti ve svatém díle Božím. Velký učitel pravil, že nesmí být pracováno jen náhodně. Tak toho bylo již mnoho vykonáno. Mužové na sebe strhli autoritu - vládu, ale člověk nemá být závislým na ubohém, smrtelném a bloudícím člověku. Má složit plnou důvěru v moudrost, čerpající svou sílu z moudrosti Boží. Neudržitelnost soustředění toliko odpovědnosti v Battle Creeku byla již častokrát předkládána, ale rady nebylo dáno. Kárání a výstrahy Pána byly opomíjeny a vykládány a vyvrácenými lidskými myšlenkami. Pracovalo se tím proti Bohu a uznávaly se úsudky lidí.

V Battle Creeku i v jiných místech se přistavovaly nové budovy jen pro obdiv. Lidé se domnívali, že toto vtiskne charakter dílu. Ale jejich vlastní charaktery potřebovaly proměňující milosti Kristovy. Tak jediná dostačuje, aby dala dílu charakter. Nic nemůže být vykonáno bez jeho milosti.

Bůh strpí, aby vyvstaly překážky, aby mohla být Jeho moudrost a moc pokorně, vážně a vytrvale hledána a jasně zjevena. Nic neodloučí tak rychle a rozhodně duši od Boha a nepřinese zkázu, jako když člověk pozvedne svou duši k marnivosti a mluví pyšně, vychloubavě a panovačně ke svým bližním, kteří jsou majetkem Božím. „Nejste sami svoji…koupeni jste za mzdu“. 1.Kor.6, 19-20. Nejste svoji, nebo koupeni jste za drahocennou krev Syna Božího. Jedině Bůh musí být vyvyšován. Nechť jen každý lidský nástroj zaujímá své místo a nesnaží se dostat na místo, které patří Bohu. Příliš je skládána důvěra v lidí.

V Battle Creeku máte důkaz, že lidé, kteří měli právo co nejvíce mluvit, nechodí s Bohem. Je zde čilá aktivita, ale ne mnozí spolupracují s Kristem. A ti, kteří chodí a pracují odloučeně od Krista, byli a jsou nejčinnějšími v plánování a zavádění svých vlastních metod. Kdyby měli moudrost, která přichází z pramene vší moudrosti, jednali by rozvážněji a studovali by vážněji vztah mezi příčinou a následkem. Rozpoznali by, že několik málo myslí v Battle Creek není onou mocí, která by mohla řídit vše v našem díle.

Jednotlivé výbory musí mít v čele muže, kteří milují a bojí se Boha - muže schopné, kteří se chtějí učit ve škole Kristově, aby byli Jeho spolupracovníky, aby nesli Jeho jho a pozvedli Jeho břemena. Mají být partnery Kristovými v posvěcené službě záchrany duší. Všichni členové církve mají pracovat se zájmem, horlivě, ale nemají závodit, jak to mnozí činí, kdo bude největším a jak by si zajistili nejvyšší příjem, ale mají usilovat, jak získat duše pro Krista, což znamená být části jeho úsilí, jako spolupracovníci Kristovi. Snažme se všichni konat to nejlepší.

Byla mně předložena záležitost, kterou jsem se snažila vysvětlit bratřím. Příliš mnoho odpovědnosti jest svěřeno několika málo mužům v Battle Creeku a tito mužové potřebují proměňující moci Ducha svatého, jinak uvedou dědictví Boží na nesprávné cesty. Konference bdí nad každým počinem v centru díla. Různé konference byly vedeny k tomu, aby vzhlíželi k vedoucím mužům v Battle Creeku s pocitem, že nemůže být bez jejich svhválení podniknuto nic závažného. Tato tendence stále sílila, až se stala vážnou překážkou pokroku díla Božího. Nikdy nemělo dojít k takovému zřízení, Pán si přeje mít svůj lid pod svou juristikci. Mají vzhlížet k Bohu, dotazovat se Ho vírou a mají pokračovat v poznání díla Jeho prozřetelnosti.

Zařízení, že všechny peníze mají procházet Battle Creekem a být pod kontrolou několika málo mužů v tomto místě, je zařízení špatné. Příliš mnoho závažných odpovědností je skládáno na několik málo lidí a někteří nevolají Boha za svého Rádce. Co vědí tito mužové o potřebách díla v cizích krajinách? Jak mohou umět rozhodovat o docházejících žádostech o informací? Bylo by potřebí tří měsíců, aby kazatelé dostali v cizích krajinách odpověď na své otázky, i kdyby nebyla odpověď odkládána

V každé krajině by měl být ustanoven muž, který by pracoval ve společném zájmu věci Boží. Nepotřeboval by být kazatelem a nesměl by být ani strážníkem. Měl by to být nesobecký muž, usilující, uctívající a bojící se Boha. Nechť je hlavním zástupcem pro onu krajinu a nechť je ve spojení s výborem, složeným z těchto nejlepších mužů, aby se mohli společně radit a bdít v mezích svých možností nad dílem. Obchodníci by měli být dosazeni, aby činili totéž v různých státech Ameriky.

Péče při výběru

Mužové, zastávající místa předsedů výborů by měli být pečlivě vybíráni. Pak nechť nesou tito mužové odpovědnost za konferenci plně, vážně a bohabojně. Nenechávejte je v tomto postavení, nejsou-li způsobilí konat dílo plně a úspěšně.

Spousta záležitostí je projednávána na Generální konferenci a každé břímě je přinášeno do Battle Creeku. To činí předsedy jednotlivých výborů velmi neodpovědnými. Mnozí nenabývají schopnosti a soudu. Jednají nesprávně i tehdy, když by měli mít pokročilé zkušenosti, dostačující, aby mohli jednat správně proto, že by hledali radu Boží. Jako předsedové několika výborů by si měli uvědomit, že musí požívat důvěry. Tyto výbory mají pro ně být školou, ve které mají ukázat své vůdcovské schopnosti. Mají se učit a opět učit, vychovávat a opět vychovávat. Mají konat pevné dílo, podobné dílu Kristovu, upevňujíce je, aby se nemohlo tříštit.

Nestranický a nesobecký

Kdo je zvolen za předsedu Generální konference, měl by v bázní Boží stát na svém místě bez jakékoliv stranickosti a bez sobeckých zájmů. Měl by být věrným šafářem.Měl by být knězem a moudrým vládcem ve svém domě. Měl by učinit zjevným, že dovede vést svou rodinu moudře a v bázní Boží. Zanedbá-li toho, vnese tento nedostatek sebou do díla. Pozná-li člověk, že láska a bázeň Boží není již středem jeho bytí se strachu, aby pravdy nekontrolovala jeho počínání, když ve všem podléhá světským věcem, pak se nehodí ani za místního staršího. Muži v Battle Creeku jsou žádáni o radu ve věcech, které by mohly být právě tak dobře vyřízeny muži v poli, kdyby hledali Pána a které by měly být vyřízeny v jejich vlastní pravomoci. Pán prohlašuje, že je blízko všem, kteří Ho volají celým srdcem svým. Kristus praví:"Proste a dánoť bude vám, hledejte a naleznete, tlucte a bude vám otevříno“. Mat.7,7. Tímto zaslíbením jsme ujištěni dvakrát i třikrát. Bůh se nedopouští omylů. Dnešní předsedové konference jsou méně zdatní, silní a schopní, než by měli být, poněvadž staví člověka tam, kde by měl být Bůh a tak se jim dostává pouze toho, co jim může dát zase jen člověk.

Hledejte radu Boží

Předsedové výborů, budete moudří, rozhodnete-li se přijít k Bohu. Věřte v Něho. Vyslyší vaše modlitby a přijde mnohem dříve ku pomoci, než by nějaký povoz přivezl z velké dálky a za druhé peníze jednoho, dva, tři, nebo čtyři muže, aby rozhodovali o otázkách, které vám Bůh moudrosti může mnohem lépe rozřešit. On zaslíbil: „Jest-liže pak komu z vás nedostává se moudrosti, žádejte jí od Boha, kterýž všechněm dává ochotně a neomlouvá i budeť dána jemu“. Jak.1,5. Jestliže upřímně pokoříte svá srdce před Bohem, jestliže vyprázdníte svá od sebeuctívání a odložíte přirozené kazy svého charakteru, jestliže přemůžete svou lásku k nadřazenosti a přijdete ke svému Bohu jako malé děti, daruje vám svého Ducha svatého. Když dva, nebo tři by se svolili na zemi o všelikou věc, za kterouž by Pán prosili ve jménu Ježíše Krista, staneť se jim.

Když je uznáno za vhodné investovat v nějakém kraji prostředky do škol, do sanatorií, nebo do domovů pro chudé, aby se tam mohlo započít s dílem, Bůh si přeje, aby obyvatelé tohoto místa pokorně před Ním chodili a tak ukazovali, že jsou si vědomi plně osobní závislosti na Něm a že věří v Jeho ochotu pomáhat jim v plánovaném uvažování, jak by rozumně řídili Jeho dílo. Je právě tak ochoten dát moudrost těm, kteří pociťují cenu Boží milosti, jakoby dal moudrost někomu jinému, kdo by za drahé peníze vám sdělil totéž. Kde je vaše víra? Což se odvrátí lidé od Boha moudrosti, aby hledali moudrost u smrtelného člověka a budou posílat pro muže zdaleka, aby jim přišli pomoci z jejich rozpaků? Jak na to asi pohlíží

Pán?

Každý má možnost věřit v Boha. Pracujete v jedné části Jeho velké mravní vinice a On vám pravil, že nedostává-li se vám moudrosti, můžete ji žádat od Boha, který dává všem lidem ochotně a neomlouvá. Tento svět není, než pouhým atomem v rozsáhlém panství, kterému Bůh vládne a přece jest tento malý padlý svět drahocennější jeho zraku, než oněch 99, které se neodchýlily od stádce. Složíme-li v Něm svou důvěru, nenechá nás, abychom se stali hračkou satanových pokušení. Bůh chce, aby se každá duše, za kterou Kristus zemřel, stala částí révy, spojené s vinným kmenem a aby z něho brala pokrm. Naše závislost na Bohu je absolutní a měla by nás činit velmi pokornými. A v této naší závislosti na Něm by měla Jeho známost v nás značně růst. Bůh žádá, abychom odložili každé sobectví a abychom k Němu přišli, nikoli jako vlastníci sami sebe, nýbrž jako zakoupené vlastnictví Boží.

Úspěšný obchodník

Daniel hledal třikrát denně svého Boha ve vážné prosbě o moudrost, sílu a odvahu, aby mohl představovat jediného pravého Boha v bezbožném Babyloně. Často snad budete na váhách, co byste měli nejdřív udělat. Neberte péro a papír a nepište své těžkosti do Battle Creeku. Můžete mít v jistých bodech nepříjemnosti, ale váš Rádce je blízko. Skloňte se před Ním a řekněte mu vše, čeho je vám třeba. Mohou vám dáti mužové v Battle Creeku světlo? Vašim potřebám nemohou rozumět, poněvadž nejsou poučeni, mohou říci „Ne“ k něčemu, na co by vám byl odpověděl Bůh, kdybyste se Ho byli tázali, „jděte kupředu a Já budu s vámi a udělím vám svou milost“.

Po mnoho let byl lid vychováván, aby kladl Boha na druhé místo a člověka na první místo. Lid byl učen, že vše musí být předloženo výboru několika mužů v Battle Creeku. Bůh vám dal příležitost, abyste poznali slabost smrtelného člověka. Což nejsou v různých státech Ameriky mužové, chodící správně před obličejem Božím?

Nejsou zanešena v nebeských knihách jména těch, kteří Boha milují a Jemu slouží? Neumějí plánovat? Dostalo se mužům v Battle Creeku nadřazené moudrosti a rozumu, který snad Bůh by nechtěl dát mužům v církvi a v jednotlivých výborech? „Jestliže pak komu z vás nedostává se moudrosti, žádejž jí od Boha, kterýž všechněm dává ochotně a neomlouvá, i budeť dána jemu“. Jak. 1,5.

Církvím by se dostalo stokrát více Ducha svatého, kdyby kazatelé vychovávali všechny k poznání, že Bůh je jim blízko a nikoli tak vzdálen a že mohou uctívat Boha a prosti Ho o pomoc a moudrost tam, kde právě jsou. Získají pak schopnost, která bude posilovat Generální konferenci.

Talenty jsou v každém místě, ale nejsou vždy poznány a uznávány. Tento talent však by měl být rozpoznán a uveden v činnost. Pod působením Ducha svatého talent užíváním roste. Ale Bůh je velice zneuctěn, když jsou lidé stavěni na místa, kde by měl být jen On. On sám může udělit neomylnou radu.

V Battle Creeku měli výbor mužové, kteří nemohou hodnotit stav věcí v různých místech tak, jak ti, kteří jsou obeznámeni s počátky tohoto stavu. A není moudré od lidí, utíkati se k člověku a ukazovat takovou závislost na několika málo lidech. V Battle Creeku, z nichž někteří se po léta od Boha odkláněli. Bylo velikým zneuctěním Boha, že byl přijímán posudek těch mužů a že byli dováženi z velké vzdálenosti, aby mohli zasedat ve výboru. Tím ukazujete, že stavíte srdcem neposvěcené lidi na místo, kde by měl být Bůh.

Dejme tomu, že se takoví dopustili chyb na různých místech. Tyto mohou však mít mnohem menší následky, než omyly vyvolané v samém srdci díla. Což nemůžete jíti k Velikému Vůdci, který jest mocný v radě? Což nemůže On vše napravit? Neučiní toho, když k Němu půjdete, jako chodí malé dítky ke svým rodičům? Lidské nástroje se všeobecně cítí příliš hrdopyšnými a soběstačnými. Bůh nemůže pracovat s takovýmto živlem pýchy. Nebude-li toto odloženo, nebude-li vlastní „já“ pokořeno, nemůže Bůh pracovat. Ti, kteří posílají všechny své těžkosti z různých světadílů do Battle Creeku, ukazují moudrost lidskou a nikoli moudrost Boží.

Pro další studium: 4T 309-312, 386-387, 494, 5T 409-411.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy