EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Ztracený peníz

Svědectví pro církev - svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

Ztracený peníz

Ztracený peníz symbolizuje bloudícího hříšníka. Ženina starostlivost najít peníz má poučit následovníky Krista o jejich povinnosti k zbloudilým a uchylujícím se od cesty pravdy. Žena zapálila svíce, aby lépe viděla, potom vymetla dům a usilovně hledala, dokud ho nenašla.

Jasně je zde vyznačena povinnost křesťanů vůči těm, kteří potřebují pomoc, protože se vzdalují od Pána. Bloudící nemáme nechávat ve tmě a omylu, ale všech prostředků je třeba použít, aby byli opět přivedeni ke světlu. Svíce hoří a křesťané musí s vážnou prosbou o nebeské světlo zkoumat Boží slovo tak, aby svítilo na cestu těch, kdo jsou pohrouženi ve tmě a nevěře, aby jim zasvítila jasně Pravda, aby mohli být posilněni důkazy Božího slova, osloveni jeho soudy, napomenutím a povzbuzením a aby jejich zvěstí bloudící mohli být zasáhnuti. 3T 100 Lhostejnost a nedbalost stihne Boží hněv.

Když žena našla peníz, pozvala k sobě přátele a sousedy, a řekla jim: „...spolu radujte se se mnou, neboť jsem nalezla groš, kterýž jsem byla ztratila.“ „Takť pravím vám, že jest radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem pokání činícím.“ (L 15,9,10.) Když se nebeští andělé těší nad zbloudilým jednotlivcem, který si uvědomuje, vyznává své chyby a vrací se do obecenství svých bratrů, o kolik větší radost měli by cítit Kristovi následovníci - sami všelijak bloudí a každodenně potřebující odpuštění od Boha i od svých bližních - nad návratem svých bratrů a sester, které dovedla satanská chytrost k hříšnému rozhodování a v důsledku toho i k bolestným následkům.

Místo aby bratři drželi pobloudilé v jakémsi odstupu, měli by jít za nimi. Místo, aby vyhledávali jejich chyby, že chodí ve tmě, měli by rozsvítit svoji vlastní lampu tím, že by přijali více Boží milosti a lépe poznávali Písmo, a tím světlem mohli rozptylovat temnotu těch, kteří jsou v bludu. Když v tom budou mít úspěch a hříšníci poznají svůj omyl a rozhodnou se jít za světlem, měli by je přijmout radostně a ne vyčítavě jim dát pocítit jejich hříšnost. Když svatí Boží andělé radují se z této události, o kolik více měli by se radovat jejich bratří, kteří sami potřebovali soucitnou lásku a pomoc, když bloudili a ve tmě svého života nedovedli si poradit.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy