EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Opožděné vyznání

Svědectví pro církev - svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

Opožděné vyznání

Když nakonec přijde krize, která určitě přijde, a Bůh se zastane svého lidu, pak ti, kteří hřešili a byli jako temný mrak, protože stáli přimo v cestě, aby Bůh nemohl pomoci svému lidu, snad se zhrozí nad tím, jak dlouho reptali a podkopávali důvěru lidu. Budou snad nakonec zděšeni jak Achan a uznají, že hřešili. Jejich vyznání je však opožděné a není pravým vyznáním, které by jím nějak pomohlo, ačkoli dílo Boží mohli usnadnit. Takoví lidé nevyznávají proto, že jsou přesvědčeni o svém pravém stavu a že si uvědomují, jak nelibé je u Boha jejich jednání. 3T 272 Bůh může na tyto lidi dopustit jinou zkoušku, může je jinak prověřovat a ukázat jim, že v nich není o nic méné odboje a hříchu, než před jejich vyznáním. Mají sklon být vždy na straně nepravosti, a při výzvě, kdo se chce postavit na stranu Páně a rozhodnout se pro spravedlnost, projeví své skutečné stanovisko. Ti, které téměř celý život ovládal duch tak cizí Duchu Božímu, jako byl duch Achanův, budou krajně pasivní, když dojde čas, aby se všichni rozhodli pro rozhodný čin. Nebudou tvrdit, že jsou na některé straně. Satanova moc je tak dlouho ovládala, že jsou jako zaslepení a nemají odvahu hájit pravdu. Nerozhodnou-li se pro zlo, pak ne proto, že mají dobře vyvinutý smysl pro správnost, nýbrž proto, že jsou zbabělí.

Bohu se nebude nikdo posmívat. Právě v dnešním sporu by měly vyniknout pravé barvy. Právě v této době musí být praporečníci pevní a projevit své pravé stanovisko. Tehdy bude zkoušena odvaha každého pravého vojína pro spravedlnost. Líní lidé nikdy nebudou nosit vítěznou korunu. Ti, kdož jsou věrní a upřímní, nebudou se skrývat, ale celým srdcem a ze všech sil se odváží v boji riskovat vše, za každou cenu. Bůh nenávidí hřích. Ti, kdo svým lichocením hříšníka jen povzbuzují náznakem, že vše je s ním v pořádku, těm zlořečí Bůh.

Vyznání hříchů v pravý čas Pán přijme v zájmu lidu Božího. Mezi námi jsou ti, kteří budou vyznávat achanovsky, pozdě a nezachrání je to. Bůh je může zkusit i jinak, aby svému lidu dokázal, že neobstojí ani v jediné zkoušce Boží! Nejsou v souladuse spravedlností. Nenávidí přímé svědectví, které zasahuje srdce a těšili by se, kdyby byl umlčen každý, kdo je kárá.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy