EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Achabův hřích a trest

Svědectví pro církev - svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

Achabův hřích a trest

Bůh obzvlášťě varoval svůj lid, aby se nesměšoval s okolními modloslužebnými národy, aby nebyl sveden půvabnými svatyněmi, skvostnými chrámy a oltáři, které měly co nejsvůdněji okouzlovat smysly, aby lid zapomněl na Hospodina.

3T 264 Jericho holdovalo nejvýstředněji modloslužbě. Obyvatelé byli velice bohatí. Ale všechno bohatství, které jim Bůh dal, pokládali za dary svých bohů. Měli hojnost zlata a stříbra, ale jako předpotopní lidé byli hříšní, rouhali se, uráželi a svými bezbožnými skutky podněcovali nebeského Boha. Na Jericho měly dopadnout Boží soudy. Byla to pevnost. Ale vůdce Hospodinových zástupů sám sestoupil z nebe, aby vedl nebeské armády útokem na toto město. Boží andělé se zmocnili mohutných hradeb a zbořili je. Bůh řekl, že město Jericho má být zlořečeno a kromě Raab a její domácnosti všechno má zahynout. Tato domácnost měla být zachráněna, protože Raab projevila laskavost vůči Božím poslům. Slovo Hospodinovo znělo: „Avšak vy vystříhejte se od proklatého, abyste nebyli proklati, berouce z proklatých věcí, a uvedli byste stany Izraelské v prokletí, a zkormoutili byste je.“ „Toho času vydal klatbu Jozue, řka: Zlořečený buď před Hospodinem muž ten, kterýž by povstal, aby stavěl město toto Jericho. V prvorozeném svém založí je a v nejmenším svém postaví brány jeho.“ Joz 6,18.26.

V případě Jericha Bůh velice dbal o to, aby jeho lid nebyl okouzlen tím, co uctívali obyvatelé tohoto města a aby jejich srdce nebylo odvráceno od Boha. Varoval svůj lid nejvzácnějšími příkazy. A přece přes všechna vznešená napomenutí daná od Boha ústy Jozue, Achan se je odvážil přestoupit. Svedla ho lakota a on vzal z pokladu, jehož se Bůh zakázal dotknout. Pro zlořečenství Boží, které na těch věcech spočívalo a pro hřích tohoto člověka byl Boží lid Izraelský slabý před svými nepřáteli jako voda.

Jozue a starší Izraele byli velice zarmoucení, leželi před Boží archou v největší pokoře, protože Hospodin se rozhněval na svůj lid. Modlili se a plakali před Bohem. 3T 265 Hospodin oslovil Jozueho: „Vstaň. Proč jsi padl na tvář svou? Zhřešil Izrael, takže i smlouvu mou přestoupili, kterouž jsem jim přikázal, nebo jsou i vzali z věcí proklatých, k tomu i ukradli, také i sklamali, nad to i odložili mezi nádobí svá. Protož nebudou mocí synové Izraelští ostáti před nepřátely svými, nebo poskvrnili se věcí proklatou. Nebuduť více s vámi, leč vyhladíte prokletí to z prostředků svého.“ Joz 7,10-12.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy