EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Způsobilost knižních evangelistů

Svědectví pro církev - svazek šestý


Rejstřík - na začátek na začátek

Způsobilost knižních evangelistů

6T 317 Protože prodej našich spisů je misijní práce, měla by být vedena z misijního hlediska. Kdo byl vybrán za knižního evangelistu by měl být člověkem, který cítí tíhu své služby. Jeho cílem by nemělo být vydělávání peněz, ale poskytování poznání lidem. Veškerá naše služba se má konat ke cti Boží, když zprostředkujeme poznání pravdy těm, kteří jsou v temnotě. Sobecké zásady, ziskuchtivost, ctižádost nebo náklonnost zaujmout vysoké postavení by neměly být mezi námi ani jmenovány.

Knižní evangelisté se musí denně obracet k Bohu, aby jejich slova a skutky mohly být vůní života k životu a aby takto mohli působit zachraňujícím vlivem. Důvod, proč mnozí ve své práci jako knižní evangelisté měli neúspěch je ten, že nebyli pravými křesťany, nepociťovali duchovní obrácení. Měli představu o tom, jak by se práce měla konat, ale nepocítili, jak velice jsou závislí na Bohu.

Knižní evangelisté, uvědomte si, že v knihách, která rozšiřujete, nenabízíte číši, jež obsahuje víno Babylona, bludy, které nabízejí králové země, ale číši plnou vzácných pravd vykoupení. Chcete z ní sami pít? Váš duch může být zaujat Kristovou vůlí, která vám může vtisknout svou pečeť. Pouhým pohledem budete proměněni od slávy k slávě, od jednoho na druhý stupeň charakteru. Bůh chce, abyste vystupovali a mluvili slova, která vám On vnukne. On chce, abyste ukázali, jak vysoce hodnotíte lidi, kteří byli vykoupeni drahou krví Spasitele. Když padnete na skálu a rozrazíte se, okusíte moc Kristovu, 6T 318 jiní rovněž uznají moc pravdy na jejich srdci.

Kdo navštěvuje školu, aby se naučil, jak může konat Boží dílo dokonaleji, tomu budiž řečeno: Pamatuj, že jen tak se můžeš stát rybářem duší, když se denně zasvětíš Bohu. Známe lidi, kteří nemohli chodit do školy, protože byli příliš chudí, aby vše zaplatili. Jakmile se stali dítkami Božími, chopili se práce, kde byli a pracovali pro lidi ve svém okolí. Ačkoliv neměli mnoho školního vědění, zasvětili se Bohu a Bůh působil skrze ně. Jako učedníci, kteří byli povoláni od svých sítí, aby následovali Krista, naučili se od Spasitele vzácnému umění. Spojili se s velikým Učitelem a poznání, jež získali z Písma svatého, je učinilo způsobilými, aby jiným lidem vypravovali o Kristu. Stali se tedy opravdu moudrými, protože se sami nepovažovali za příliš moudré, aby dostali poučení shůry. Obnovující síla Ducha svatého jim darovala ráznost k záchraně duší.

Znalosti nejučenějšího člověka, který se neučil ve škole Kristově, je bláznovství, pokud se týká přivádění duší ke Kristu. Bůh může pracovat jen s těmi, kteří přijali pozvání: „Pojďte ke mně všichni, kteříž pracujete a obtíženi jste a já vám dám odpočinutí. Vezměte jho mé na se a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete odpočinutí duším svým. Jho mé zajisté je rozkošné a břímě mé lehké.” (Mat 11,28-30)

Mnozí naši knižní evangelisté se odvrátili od pravých zásad. Z touhy po světských přednostech se jejich duch uchýlil od účelu a smyslu práce. Nikdo by si neměl myslet, že nákladný zevnějšek učiní na lidi správný dojem. Tím se nedocílí těch nejlepších nebo nejtrvalejších výsledků. 6T 319 Naším dílem je obracet mysl lidí na slavné přítomné pravdy. Jen když jsou naše srdce nasáklá duchem pravd, jež jsou obsaženy v knize, kterou prodáváme a když v pokoře obracíme pozornost lidí na tyto pravdy, bude naše úsilí provázet skutečný úspěch, neboť jen potom Duch svatý, který usvědčuje z hříchu, ze spravedlnosti a soudu, bude přítomen, aby ovlivňoval srdce.

Naše knihy by měli prodávat posvěcení pracovníci, které může Duch svatý používat jako své nástroje. Kristus nám dává plnou hojnost a my máme v pokorné prostotě nabízet pravdu a nechat ji, aby šířila svou vlastní vůni života k životu.

Pokorné, vroucí modlitby přispívají více k šíření našich knih než drahé formálnosti světa. Když naši knižní evangelisté obrátí svou pozornost na to, co je pravé, živé a skutečné, když se modlí o Ducha svatého, jemu věnují víru a důvěru, bude božská síla na ně vylita v mohutných proudech z nebeského světla a na lidských srdcích bude zanechán správný a trvalý dojem. Pak se modlete se a pracujte, pracujte a modlete se a Pán bude pracovat s vámi.

Každý knižní evangelista potřebuje skutečně a stále službu andělů, vždyť má přece vykonat důležitou úlohu, kterou nemůže splnit svou vlastní silou. Kdo je znovuzrozený, dá se vést Duchem svatým a pracuje ve smyslu Kristově, kdo pracuje s vědomím, že je pod dohledem nebeského světla, ten je doprovázen a poučován svatými anděly, kteří jdou před ním k lidu a připravují mu cestu. Taková pomoc má větší cenu, než všechny přednosti, které mají opatřit drahé okázalosti.

Kdyby si lidé uvědomili, v jaké době žijí, 6T 320 pak by pracovali jako pod dohledem nebe. Knižní evangelista má nabízet takové knihy, jež dávají duši poznání a sílu. On přijme ducha těchto knih a do práce vloží celou svou duši, aby je lidem přinesl. Jeho síla, odvaha a úspěch závisí na tom, jak mnoho ona v knihách nabízená pravda splynula s jeho vlastní zkušeností a rozvinula se v jeho charakteru. Je-li jeho vlastní život takto zformován, pak může předstoupit a nabízet jiným svatou pravdu, kterou zastupuje. Proniknut Duchem svatým získá hlubokou, bohatou zkušenost a andělé Boží budou jeho práci korunovat úspěchem.

Ke všem našim knižním evangelistům, ke všem, kterým Bůh svěřil duchovní dary, aby byli jeho spolupracovníky, bych chtěla hlasitě volat: Modlete se, modlete se o hlubší zkušenost. Vyjděte se srdcem zjemněným a podmaněným studiem vzácných pravd, jež nám dal Bůh pro tuto dobu. Pijte plnými doušky ze zdroje spasení, aby se stal ve vašem srdci živým pramenem, který vytéká, aby osvěžil duše, jež se ženou do záhuby. Bůh udělí moudrost, která umožní správně rozsuzovat. On bude vaším prostřednictvím udílet požehnání. On vám chce pomoci zjevovat jeho vlastnosti tím, že budete jiným předávat moudrost a pochopení, jež vám udělil.

Modlím se úpěnlivě k Bohu, abyste toto pochopili v celé délce, šířce a hloubce a abyste cítili svou zodpovědnost, že máte v trpělivosti, smělosti a v zásadní čistotě představovat povahu Kristovu. „A pokoj Boží, který převyšuje všeliký rozum hájiti bude srdcí vašich i smyslů vašich v Kristu Ježíši.” (Fil 4,7)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy