EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Důležitost díla knižní evangelizace

Svědectví pro církev - svazek šestý


Rejstřík - na začátek na začátek

Důležitost díla knižní evangelizace

Knižní evangelizace, je-li správně využívána, je misijní dílo prvního stupně. Je to dobrý a úspěšný způsob práce, jakého je možné použít, aby se lidem zvěstovaly důležité přítomné pravdy. Hodnota práce kazatelského úřadu je zjevná, ale mnozí, kteří lační po chlebu života nemají příležitost slyšet slovo od Bohem poslaného kazatele. Proto je důležité, aby se naším nákladem vydané knihy šířily do daleka. Tak se dostane poselství až tam, kde živý kazatel nemůže přijít a pozornost mnohých bude obrácena na důležité události, jež jsou spojeny se závěrečnými výjevy světových dějin.

Bůh ustanovil knižní evangelizaci jako prostředek, aby se poznání obsažená v našich knihách dostala mezi lidi a knižní evangelisté by si měli sami uvědomovat důležitost toho, aby přinesli světu co možná nejrychleji knihy, potřebné pro duchovní výchovu a osvícení lidí. Právě tuto práci má podle vůle Boží konat Jeho lid. Kdo se zasvětil Pánu jako knižní evangelista, pomáhá, aby se světu přineslo poslední varovné poselství. Hodnotu této práce nedovedeme dost vysoce ocenit, neboť kdyby nebylo úsilí knižních evangelistů, mnozí by nebyli nikdy varováni.

Je pravda, že někteří lidé kupují knihy, aby je postavili do knihovny nebo položili na stůl v obývacím pokoji a zřídka do nich nahlédnou. 6T 314 Bůh se stále ještě stará o svou pravdu a přijde čas, že se tyto knihy budou hledat a číst. Nemoc nebo nehoda mohou postihnout dům, ale pravdou, která je v knihách, posílá Bůh zarmouceným srdcím pokoj, naději a klid. Jeho láska se jim zjevuje a oni pochopí neocenitelnou hodnotu odpuštění hříchů. Tak působí Pán společně se svými sebezapírajícími spolupracovníky.

Jsou mnozí, kteří kvůli předsudkům nikdy nepoznají pravdu, leda když se jim přinese do domu. Knižní evangelista může tyto duše nalézt a poslouží jim. To je způsob práce dům od domu, kterou může vykonávat úspěšněji, než jiný. Může se seznámit s lidmi a poznat jejich pravé potřeby, může se s nimi modlit a poukazovat jim na Božího Beránka, který snímá hříchy světa. Tak se otevře cesta zvláštnímu poselství pro přítomnost, aby si našlo přístup k jejich srdcím.

Na knižním evangelistovi spočívá velká odpovědnost. On by se měl dát do své práce a umět vykládat Písmo. Jestliže má důvěru v Pána, když cestuje z místa na místo, budou kolem něho Boží andělé a vnuknou mu taková slova, jež mnohým duším vlévají poznání, naději a odvahu.

Knižní evangelista má pamatovat na to, že může rozsévat při všech vodách. Má si připomenout to, že když prodává knihy, jež skýtají poznání pravdy, tak vykonává dílo Boží a že každý duchovní dar má být využit ke cti jména Božího. Bůh chce být s každým, kdo se snaží porozumět pravdě, aby ji mohl sdělovat druhým. Bůh řekl jasně a prostě: „Duch i nevěsta řkou: Pojď! A kdož slyší, rciž: Přijď” (Zj. 22,17) Nemáme váhat dát poučení těm, kteří je potřebují, 6T 315 aby dospěli k poznání pravdy, která je v Ježíši.

Ztracené ovce z Božího stáda jsou všude rozptýleny a dílo, které by mělo být pro ně vykonáno, je zanedbáváno. Podle mi daného poznání vím, že tam, kde je v poli jeden knižní evangelista, mělo by jich být sto. Knižní evangelisté by měli být povzbuzeni, aby se chopili této práce, ne aby prodávali knihy obsahující povídky, nýbrž přinášeli světu knihy, jež obsahují důležitou přítomnou pravdu.

Knižní evangelisté by měli vycházet se slovem Páně a připomínat si, že kdo poslouchá přikázání a jiné učí, aby je poslouchali, bude odměněn tak, že uvidí, jak se duše obracejí. Jedna doopravdy obrácená duše povede jiné ke Kristu. Tak bude dílo postupovat dopředu do nových polí.

Přišel čas, v němž by měli knižní evangelisté vykonat veliké dílo. Svět spí a jeho strážní by měli rozezvučet poplašný zvon, aby se zřetelem k nebezpečí probudili spáče. Sbory neznají čas svého navštívení. Často mohou snahou knižního evangelisty nejlépe poznávat pravdu. Kdo vychází ve jménu Páně, je jeho poslem, aby v temnotě a bludu hynoucím lidem zvěstoval radostné poselství vykoupení skrze Krista a nutnost poslouchat zákon Boží.

Byla jsem poučena, že i tam, kde lidé slyší poselství od domácího kazatele, měl by knižní evangelista konat svou práci ve spojení s ním, neboť ačkoli kazatel může věrně podávat poselství, přece si lidé nedovedou všechno zapamatovat. Tisknuté slovo je proto důležité, nejen aby lidi probudilo pro přítomnou pravdu, ale aby je v pravdě zakořenilo a založilo a upevnilo proti klamnému bludu. Časopisy a knihy jsou prostředky Páně, 6T 316 aby lidem stále držely před očima poselství pro tuto dobu. Tím, že výtisky nakladatelství osvěcují a posilují duše v pravdě, konají účinnější službu, než se může vykonat pouze úřadem slova. Němí poslové, kteří jsou prací knižních evangelistů zaneseni do domů lidí, posilují kazatelskou službu na každý způsob, neboť knihy působí i na lidi, kteří naslouchají kázání slova. Služba andělů doprovází knihy, jež obsahují pravdu právě tak, jako provází práci kazatelů.

°°°°

Zprávy o každém našem úspěšném úsilí rozptýlit temnotu a šířit světlo poznání Boha a Ježíše Krista, kterého poslal, jsou neseny k Bohu. Skutek je oznámen nebeským bytostem, nadchne všechna knížata a mocnosti a vyvolává sympatie všech nebeských obyvatelů.

°°°°

„Bohu pak chvála, kterýž vždycky nám dává vítězství v Kristu a vůni známosti své zjevuje skrze nás na každém místě. Neboť jsme Kristova vůně dobrá Bohu v těch, kteříž k spasení přicházejí i v těch, kteříž hynou. Těmto zajisté vůně smrtelná k smrti, jiným pak vůně života k životu. Ale k tomu kdo jest způsobný?” (2Kor 2,14-16)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy