EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Zdravotně misijní dílo a poselství třetího anděla

Svědectví pro církev - svazek šestý


Rejstřík - na začátek na začátek

Zdravotně misijní dílo a poselství třetího anděla

6T 288 Stále a stále jsem byla poučována v tom smyslu, že lékařská misie má mít k trojandělskému poselství tentýž vztah jako paže a ruka k tělu. Pod vedením božské hlavy mají působit a pracovat spolu a Bůh je bude posilovat. Ale paže nemá chtít být tělem. Rovněž tělo nemá říct: „Já tě nepotřebuji.” Tělo potřebuje paži, aby mohlo zdatně pracovat. Oba mají své určité úkoly, každé z nich bude trpět velkou ztrátu, když bude samo vykonávat své dílo.

Na zvěstování trojandělského poselství se někteří nedívají tak, jak by se podle Boží vůle měli dívat. Bylo posuzováno jako práce menší ceny, zatímco by mělo mezi lidskými pomocníky zaujímat důležité místo při záchraně duší. Lidské myšlení musí být vedeno k Písmu svatému, jakožto nejúčinnějšímu pomocnému prostředku a kazatelský úřad je velká výchovná moc, která uspíší tento výsledek. Kdo kazatelský úřad snižuje a pokouší se lékařskou misii vést nezávisle, ten se pokouší oddělit paži od těla. Jaký by byl výsledek takové snahy? Viděli bychom sem a tam poletující ruce a paže, které rozdělují prostředky bez vedení hlavou. Práce by byla neúčelná a nevyrovnaná. Podle Božího plánu nemají ruka a paže převzít úlohu celého těla, čímž by byl kazatelský úřad snížen a ponechán úplně bez povšimnutí. 6T 289 To by způsobilo kolísání a zmatení mysli a mnohé části vinice Páně by zůstaly neobdělány.

Zdravotně misijní dílo by mělo být částí práce každého sboru v naší zemi. Oddělená od sboru by byla brzy zvláštní směsí neuspořádaných dílů. Spotřebovala by prostředky, aniž by něco vykonala. Místo toho, aby vydatně pomáhala Bohu, aby se Jeho poselství podporovalo, podkopávala by život a sílu církve a poselství oslabovala. Provádí-li se nezávisle, spotřebuje nejen schopnosti a prostředky které jsou potřeba jinde, ale při péči o potřebné konané nezávisle na kazatelském úřadu, přivádí také lidi k tomu, že se biblické pravdě vysmívají.

Kazatelský úřad evangelia je nutný, aby lékařské misii propůjčil stálost a trvání, kazatelský úřad potřebuje lékařskou misii, aby dokazovala praktickou stránku evangelia. Jedna část díla není úplná, když druhá chybí.

Poselství o brzkém příchodu Spasitele musí být sděleno světu a slavnostní důstojnost by je měla označovat v každém odvětví. Veliká vinice se má obdělávat a moudrý zemědělec ji bude obdělávat tak, aby každá část nesla ovoce. Když v lékařské misii zachováme živé zásady pravdy čisté a neposkvrněné od všeho, co by mohlo zahalit jejich lesk, bude Pán v čele díla. Když ti, kteří nesou těžká břemena, trvají věrně a stále na zásadách pravdy, bude je Pán podpírat a pomáhat jim.

Spojení, jež by mělo trvat mezi lékařskou misií a kazatelským úřadem je jasně vyloženo v 58. kap. Izaiáše. Skrývá se v něm moudrost a požehnání pro ty, kteří se účastní práce, jak je tam popsána. Tato kapitola je jasná 6T 290 a je v ní dost světla, aby osvítilo někoho, kdo chce plnit vůli Boží. Ukazuje nám možnosti, jak sloužit trpícímu lidstvu a zároveň být nástrojem v Boží ruce, abychom nesli světlo pravdy hynoucímu světu. Bude-li trojandělské poselství pravým způsobem neseno dále, pak kazatelský úřad neobdrží podřízené místo a také chudí a nemocní nebudou zanedbáváni. Bůh obě tyto stránky díla představil ve svém slově jako úzce spojené a nikdo by je neměl oddělit.

Může nastat nebezpečí a také tu nebezpečí skutečně je, že pustíme ze zřetele zásady pravdy, když se ujímáme chudých, ale měli bychom stále pamatovat na to, že duchovní potřeby duše mají přednost. Při svém úsilí, abychom zmírnili pozemskou bídu, jsme v nebezpečí, že poslední poselství evangelia oloupíme o jeho vedoucí a nejdůležitější stránky. Na některých místech lékařské misie při svém rozšíření vsála schopnosti a prostředky, jež příslušely jiným odvětvím díla a úsilí na mnoha duchovních polích byla zanedbávána. Následkem neustále rostoucí naléhavosti, abychom sloužili pozemským potřebám všech kruhů, nastává nebezpečí, že tato práce zastíní poselství, které Bůh na nás přenesl, abychom je hlásali v každém městě, totiž kázání o opětovném příchodu Kristově, nutnosti poslušnosti Božích přikázání a svědectví Ježíšovo. Toto poselství je vedoucím motivem naší práce. Ono se má hlásat zvučným hlasem a dospět do celého světa. Jak v misijních polích doma, tak v cizině se s tím má spojit hlásání zdravotních zásad, jež ale nemá stát nezávisle na poselství nebo dokonce zaujmout jeho místo; také této práci by se nemělo věnovat tak mnoho pozornosti, aby se jiná odvětví díla zmenšovala. Pán nás poučil, abychom si všímali všech odvětví díla, aby se dílo rozvíjelo přiměřeně, rovnoměrně a vyrovnaně. 6T 291

Přítomná pravda zahrnuje celé evangelium. Bude-li lidem správně hlásána, pak způsobí změny, jež ukazují moc milosti Boží na srdce. Ona bude konat celou práci a vyvine se dokonalý člověk. Proto netrpte, aby vznikla hranice mezi pravou lékařskou misií a úřadem kazatele spasitelného poselství. Ať obě spolu splynou, když vydají pozvání: „Pojďte, neboť všechno je již připraveno.” Ony mají být tak neoddělitelně spolu spojeny, jako paže s tělem.

Zdravotně misijní pracovníci

Pán potřebuje všechny obratné pracovníky. „A on dal některé zajisté apoštoly, některé pak proroky, jiné pak evangelisty, jiné pak pastýře a učitele, pro spořádání svatých k dílu služebnosti, pro vzdělání těla Kristova, až bychom se sběhli všichni v jednotu víry a známosti Syna Božího, v muže dokonalého, v míru postavy plného věku Kristova.” (Ef 4,11-13)

Každé dítko Boží by mělo vykazovat posvěcenou schopnost úsudku, aby dovedlo přehlédnout dílo jako celek a poměr jednotlivých částí k sobě navzájem, aby se ničeho nedostávalo. Pole je veliké a má se konat veliké reformační dílo ne na jedné nebo dvou částech území, nýbrž všude. Lékařská misie je částí této reformy, ale neměla by nikdy služebníky evangelia vytlačit z jejich vlastního pracovního pole. Výchova žáků pro lékařskou misii není úplná, nejsou-li vychováni k tomu, aby pracovali ve spojení s kazatelským úřadem a se sborem a úspěch těch, kteří se připravují na kazatelský úřad by velice stoupl, kdyby byli vyučováni o tomto velikém a důležitém předmětu zdraví. Vliv Ducha svatého je nutný, aby se dílo nacházelo ve správné rovnováze a na každém úseku dobře pokračovalo.

6T 292 „Semkněte se”

Dílo Páně je jedno a Jeho lid by měl být rovněž jedno. Pán nenařídil, aby jedna část poselství byla nezávisle nesena kupředu nebo měla všechno ostatní vstřebat. Při svém působení Kristus spojoval lékařskou misii s kazatelským úřadem. Vyslal dvanáct apoštolů a později sedmdesát, aby lidem kázali spasitelné poselství a dal jim moc uzdravovat nemocné a vyhánět ďábly v jeho jménu. Právě tak by měli jeho poslové vykonávat jeho dílo v dnešní době. Dnes slyšíme poselství: „Jakož mne poslal Otec, tak i já posílám vás. A to pověděv, dechl a řekl jim: přijměte Ducha svatého.” (Jan 20,21-22)

Satan bude konat vše možné, aby od sebe oddělil ty, které se Bůh snaží sjednotit. Nesmíme se dát svést jeho lstivými úklady. Je-li lékařská misie konána jako část spasitelného poselství, pak budou lidé světa vidět dobré, jež se koná; budou přesvědčeni o jeho pravosti a budou ho podporovat.

Blížíme se ke konci světových dějin. Bůh proto vyzývá všechny, aby vysoko pozdvihli korouhev, která nese nápis: „Tu jest trpělivost svatých, tu jsou ti, kteříž ostříhají přikázání Božích a víry Ježíšovy.” (Zj.14,12) Vybízí svůj lid, aby pracoval v dokonalém souladu. Vyzývá všechny, kteří pracují v lékařské části našeho díla, aby se spojili s kazateli; vyzývá kazatelský úřad, aby se v práci spojil s lékařskými misionáři a On vyzývá církev, aby jí udělenou úlohu převzala, když korouhev pravé reformy drží vysoko na vlastním poli a vycvičeným a zkušeným pracovníkům přenechá, aby se chopili práce na nových polích. Nemělo by se říkat nic, co někoho zbavuje odvahy, neboť je to Kristu bolestné; odpůrci ale příjemné. 6T 293 Každý potřebuje být pokřtěn Duchem svatým; všichni by se měli zdržet káravých, snižujících poznámek a shromáždit se kolem Krista, aby mohli pochopit velikou zodpovědnost, kterou musí nést jeho spolupracovníci. „Semkněte se, semkněte se”, to jsou slova našeho božského Učitele. Jednota je síla; nejednota naproti tomu znamená slabost a porážku.

°°°°

Při naší práci pro chudé a nešťastné musíme dávat pozor, abychom nepřevzali zodpovědnost, kterou nemůžeme nést. Dříve než souhlasíme s plány a metodami, jež vyžadují velká vydání prostředků, máme uvažovat, nesou-li také božskou pečeť. Bůh neschvaluje podporování jednoho odvětví díla bez ohledu na ostatní. On chce, aby lékařská misie připravila cestu hlásání zachraňující přítomné pravdy a trojandělského poselství. Půjdeme-li podle tohoto plánu, pak nebude poselství ani zatemněno, ani nebude bráněno jeho pokroku.

°°°°

Bůh nepotřebuje četné ústavy, velké budovy a velkou okázalost, nýbrž svorné jednání zvláštního lidu, který si vyvolil a který je drahý v jeho očích. Každý člověk má stát na svém stanovišti a na svém místě a v souladu s Duchem Božím myslet, mluvit a jednat. Teprve potom bude dílo úplným, souměrným celkem.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy