EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Slova nebeského Učitele

Svědectví pro církev - svazek šestý


Rejstřík - na začátek na začátek

Slova nebeského Učitele

6T 162 V jednom nočním vidění jsem byla ve velké společnosti, v níž všichni přemýšleli o otázkách výchovy. Mnozí podávali námitky, které směřovaly proti změně odedávna obvyklé výchovy. Jeden z našich zkušených učitelů řekl účastníkům: „Na otázce výchovy by se mělo podílet celé společenství adventistů sedmého dne. Rozhodování o povaze naší školní práce by se nemělo ponechat výhradně správcům škol a učitelům.”

Někteří kladli silný důraz na studium nevěřících autorů a doporučovali právě ty knihy, jež Pán zavrhl a které proto vůbec nemohou být schváleny. Po vážném rozhovoru a diskusi předstoupil náš učitel a vzal do ruky knihy, jež byly obhajovány jako podstatné pro vyšší vzdělání a pravil: „Shledáváte u těchto autorů zásady, jež se nezdají být nebezpečné, aby byly dány do rukou žáků? Lidský rozum se dá lehce okouzlit satanovou lží. Tyto knihy plodí nechuť k úvahám o Božím slově, jež tomu, kdo je přijímají a váží si ho, zajišťuje věčný život. Člověk je zaujat zvyky, proto by měly být pěstovány správné zvyky, jež svým působením na charakter a svým vlivem k dobrému jsou požehnané; jestliže se přijímají a pěstují špatné návyky, ony pak působí tyranskou mocí a vedou duše do otroctví. Kdybyste nikdy nebyli četli ani řádek v těchto knihách, byli byste dnes schopnější porozumět Knize, která přede všemi jinými knihami je hodna toho, aby byla zkoumána a která nabízí jedině správné myšlenky o vyšším vzdělání.

To, že se stalo obvyklým zařazovat tyto autory 6T 163 mezi učebnice, a to, že tento zvyk je již velmi starý, není důkazem v jejich prospěch. Dlouhé používání ještě nedoporučuje tyto knihy jako dobré nebo důležité. Ony zavedly tisíce lidí tam, kam satan zavedl Adama a Evu - ke stromu poznání, z něhož Bůh zakázal jíst. Ony přivedly žáky k tomu, že zanechali studia Božího slova a upřednostnili bezvýznamné studium. Když takovým způsobem vzdělaní žáci budou někdy schopni pracovat pro duše, musí se odnaučit mnohému, čemu se naučili. Zjistí, jak je to těžké, vymýtit něco z paměti, když falešné představy zapustily své kořeny do jejich duše jako plevel v zahradě. Následkem toho někteří nikdy nebudou moci rozeznat mezi pravým a nepravým. Dobré a zlé bylo při jejich výchově spolu pomícháno. Nechali je pohlížet na lidi, lidské učení před nimi bylo velebeno, takže nyní v jejich učitelské činnosti protkávají tu trochu pravdy, která v nich zůstala, míněním, výroky a skutky těchto mužů. Slova takových lidí, která dokazují, že nemají skutečné znalosti Krista, by na našich školách neměla nacházet místo. Překážejí správné výchově.

Vy máte slovo živého Boha. A když o to budete prosit, můžete obdržet dar Ducha svatého, který každé slovo učiní silou těm, jenž v něho věří a poslouchají ho. Působení Ducha svatého má uvést ve všelikou pravdu. Spolehneme-li se všemi silami srdce, mysli a duše na slovo živého Boha, nebude spojení s Bohem přerušeno. Hluboké, vážné zkoumání slova pod vedením Ducha svatého bude pro nás čerstvým pokrmem a Boží duch jej učiní působivým. Snahy mládeže, aby si udržela pochopení pro vysoké a svaté úsilí v kázni, přinese odměnu. Kdo se vytrvale namáhá v tomto směru a učiní si úkolem 6T 164 porozumět Slovu Božímu, je připraven být spolupracovníkem Božím.

Svět uznává učitele, které Bůh nemůže potvrdit jako spolehlivé vychovatele. Oni odkládají Bibli stranou a doporučují díla nevěřících spisovatelů jakoby obsahovala tak hodnotné myšlenky, jež by mohly tvořit charakter. Co můžeme očekávat od setby takového osiva? Studium těchto pochybných knih kazí mysl učitelů a žáků a nepřítel zasévá svůj jed. To je nevyhnutelné. Pijeme-li z nečistého pramene, tedy pijeme jed. Nezkušená mládež, jež se oddává takovému studiu, nabývá dojmů, které její myšlenky vedou směrem, jenž je neblahý pro jejich zbožnost. Mladí lidé, kteří byli posláni na naše školy se učili z knih, jež byly považovány za dobré, protože byly doporučovány a používány na světských školách. Ale právě následkem studia těchto knih mnozí žáci opustili světské školy jako nevěrci.

Proč jste nechválili Boží slovo před každým lidským tvorem? Nestačí přidržet se Původce vší pravdy? Nejste spokojeni, když čerpáte čistou vodu z proudů Libanonu? Bůh má živé studnice, aby občerstvil žíznivé duše vzácné k posílení duchovního života. Učte se od Něho a on vás učiní schopnými odpovědět těm, kteří požadují základ naděje, která je ve vás. Mysleli jste snad, že lepší vědomosti o tom, co řekl Pán by mohlo mít na žáky a učitele škodlivý účinek?“

Ve shromáždění nastalo ticho a všechny zaujalo přednesené přesvědčování. Muži, kteří se sami považovali za moudré a silné, zjistili, že byli slabí a nezpůsobilí ve znalosti oné Knihy, 6T 165 která se zabývá věčným osudem lidských duší.

Posel Boží vzal z rukou několika učitelů ony knihy, které studovali, z nichž některé byly napsány nevěřícími autory a obsahovaly nevěrecké myšlenky, položil je stranou a pravil: „ Ve vašem životě nikdy nebyla doba, v níž vám studium těchto knih dalo dobro a prospěch, nebo bylo k vašemu budoucímu věčnému spasení. Proč chcete plnit své regály knihami, jež odvracejí lidi od Boha, od Krista? Proč vydáváte peníze za to, co není chlebem? Kristus k vám volá: „Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem.” Musíte jíst chléb života, jež přichází z nebe. Musíte se stát pilnějšími zkoumateli Písma svatého a pít z živého pramene. Vše, co potřebujete, vezměte si ve vážné modlitbě z bohatství Kristova. Učiňte denní zkušenost tím, že jíte tělo Syna a pijete jeho krev. Lidští autoři v přítomné době nikdy nemohou ukojit vaši velikou potřebu, ale při pohledu na Krista, Vůdce a Dokonavatele víry, budete proměněni v Jeho obraz.”

Dal jim do rukou Bible a pokračoval: „Znáte tuto knihu jen málo. Vy neznáte ani Písmo, ani moc Boží, ani nerozumíte veliké důležitosti poselství, jež má být přineseno hynoucímu světu. Minulost ukázala, že učitelé a žáci vědí velmi málo o vznešených pravdách, jež jsou životně důležité pro tuto dobu. Kdyby trojandělské poselství bylo v celém svém obsahu vysvětleno mnohým našim vychovatelům, nerozuměli by mu. Kdybyste měli vědění, jež přichází od Boha, celé Vaše bytí by hlásalo v přestoupení a hříších mrtvému světu pravdu živého Boha. Ale knihy a časopisy, jež obsahují málo z přítomné pravdy, jsou vychvalovány, 6T 166 lidé jsou příliš moudří, aby následovali „Takto praví Hospodin”.

Každý učitel na našich školách má vyvyšovat jediného pravého Boha. Ale mnozí strážní spí, jsou slepí vůdcové slepých. Den Hospodinův je však blízko. Tichým krokem přichází jako zloděj a znenadání překvapí všechny, kteří nebdí. Kdo mezi našimi učiteli bdí a jako věrný šafář milosti Boží dává pozounu jasný tón? Kdo hlásá poselství třetího anděla a vyzývá svět, aby se připravili na ten veliký den Boží? Poselství které přinášíme, nese pečeť živého Boha.”

S poukazem na Bibli pravil: „Písma Starého a Nového zákona mají společně připravit lidi, aby obstáli v den Hospodinův. Využijte opravdověji a lépe svých nynějších příležitostí. Učiňte slovo živého Boha svou učebnicí. Kdyby se to vždycky dělo, byli by žáci, kteří byli pro dílo Boží ztraceni, nyní misionáři. Pán je ten jediný pravý Bůh, on má být ctěn a vzýván. Kdo ctí slova nevěřících autorů a žáky vede k tomu, aby tyto knihy uznávali jako podstatné pro svou výchovu, zmenšuje jejich víru v Boha. Tón, vliv a duch těchto knih je škodlivý pro ty, kteří jsou svým studiem na nich závislí. Přinesly vlivy, jež účinkovaly na žáky a odvedly je od Krista, Světla světa. Zlí andělé jásají, že ti, kteří předstírají, že znají Boha, Boha zapírají, jak je zapírán na našich školách. Slunce spravedlnosti svítilo církvi, aby zahnalo tmu a usměrňovalo pozornost lidu Božího na přípravu, jež je potřebná všem, kteří by chtěli svítit jako světlo světu. Kdo přijme toto světlo, 6T 167 porozumí mu, kdo je nepřijme, bude tápat ve tmě a nebude vědět, oč klopýtne. Člověk není nikdy v bezpečí, dokud se nenachází pod božským vedením, ale pak je uveden ve všelikou pravdu. Uchopí Kristovo slovo živou silou poslušného srdce a použitím božské pravdy bude v člověku opět obnoven obraz Boží, takže se v nebi praví: „V Něm jste doplněni!” (Kol 2,10)

°°°°

V žádném případě by se nemělo žákům dovolit, aby se tak mnoho oddávali studiu, že by jim to zabraňovalo navštěvovat náboženská shromáždění.

°°°°

Jedině Ten, kdo stvořil člověka, může učinit změnu v lidském srdci. Jedině Bůh může dát vzrůst. Každý učitel by si měl uvědomit, že musí být veden Božími nástroji. Lidská soudnost a myšlení i těch nejzkušenějších jsou nedokonalé a omylné a jsou křehkým nástrojem ovládaným dědičnými povahovými rysy a potřebují se každodenně podřizovat posvěcujícímu vlivu Ducha svatého, jinak vlastní já převezme vládu a určí směr. V tichém a pokorném duchu žáka musí být všechny lidské metody, plány a ideály usměrněny a schváleny Bohem, jinak neklidná energie Pavlova a obratná logika Apollova budou bezmocné pro obrácení duší.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy