EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Pomoc našim školám

Svědectví pro církev - svazek šestý


Rejstřík - na začátek na začátek

Pomoc našim školám

6T 468 Příklad štědrosti

Když Pán vyzval Izrael k obětavosti pro vybudování svatyně na poušti, lid odpověděl celým srdcem. „A přišli, každý muž, kteréhož ponuklo srdce jeho a každý, v němž byl duch dobrovolný, a přinesli oběť pozdvižení Hospodinu, k dílu stánku úmluvy….” Přicházeli muži i ženy, všichni, kteří byli ochotní. Muži přinášeli své zlaté a stříbrné dary, skvělé výrobky a cenné dříví. Knížata přinesla vzácné kameny, drahé koření a olej na svícení. „Ano, i všecky ženy vtipné rukama svýma předly a přinesly, co napředly...” „Přinášeli k němu každého jitra dary dobrovolné”, až Mojžíš vyhlásil: „Mnohem více přináší lid, než-li potřebí jest k udělání díla, kteréž přikázal Hospodin dělati.” (2Moj 35,21.25 36,3.5) Tato srdečná obětavost a ochotná služba se Bohu líbila a když svatyně byla dohotovena, naznačil, že tuto oběť přijal. „Tedy přikryl oblak stánek úmluvy a sláva Hospodinova naplnila příbytek.” (2Moj 40,34)

Podobným příkladem ochotné služby ve prospěch našich škol, bylo vydání a prodej knihy „Kristova podobenství”. Těšíme se, že se zapojil takový veliký počet našeho lidu do tohoto díla a jejich úsilí mělo úspěch. Těšíme se, že naše konference a činovníci traktátní společnosti působili svým vlivem a snahou při tomto velikém díle a že kazatelé, bibličtí pracovníci, kolportéři a členové sboru se srdečně do tohoto zvláštního díla 6T 469 pro rychlou pomoc našim školám pustili. Obětavý, srdečný způsob, jakým se naše vydavatelství, naši bratři a sestry zhostili tohoto díla, se Pánu velice líbí. Je v souladu s Jeho plánem.

Boží plán

Podle Boží prozřetelnosti jsou zvláštní údobí, kdy se musíme vzchopit a odpovědět na výzvu Boží, použít nové prostředky, svůj čas, svůj důvtip, celou svou bytost, tělo, duši i ducha, abychom splnili jeho požadavky. Přítomnost je právě takovou dobou. V sázce jsou zájmy Božího díla. Boží ústavy jsou ohroženy. Pro veliký dluh, který tíží naše školy naráží dílo na překážky na všech stranách. V naší veliké potřebě Bůh učinil cestu přes těžkosti a vyzval nás, abychom spolupracovali s Ním při dokonávání Jeho záměrů. Byl to Jeho plán, aby kniha „Kristova podobenství” byla vydána na pomoc našim školám a vyzval svůj lid, aby se zúčastnil rozšiřování této knihy ve světě. Tím zkouší svůj lid i své ústavy, aby viděl, zda chtějí spolupracovat a být jednotní v sebezapírání a sebeobětavosti.

Všichni mají spolupracovat

Prodejem knihy „Kristova podobenství” byl učiněn dobrý začátek. Nyní je třeba opravdové sjednocené úsilí, aby bylo dokončeno dílo tak dobře započaté. V Písmu čteme: „V horlivosti nebuďte váhaví, duchem buďte vroucí, služte Pánu.” (Řím 12,11) Každé odvětví Božího díla si zasluhuje pilnost, nic však ne tolik, než tento zápal v této době. Musíme udělat něco rozhodného, 6T 470 abychom splnili Jeho plán. Ať je každý čin výmluvným svědectvím pro Mistra při prodeji knihy „Kristova podobenství”. Ať se všichni, kteří mohou, připojí k pracovníkům.

Z dosavadního úspěšného úsilí vidíme, že je mnohem lepší poslouchat Boží požadavky dnes, než čekat na nějakou příhodnější dobu. Měli bychom být ochotnými Božími muži a ženami, neboť velké zodpovědnosti a možnosti jsou v dosahu každého, kdo se zařadil pro celoživotní službu pod Kristův prapor.

Bůh nás volá k činu, aby naše výchovné instituce byly zbaveny dluhů. Ať je Boží plán vypracován podle Jeho pořádku.

Přítomnost je příležitostí, kterou nesmíme propást. Vyzývám všechen náš lid, aby do krajnosti pomáhal podle svých schopností právě nyní. Vyzýváme je, aby konali dílo, které se bude líbit Bohu, zakoupením této knihy. Žádáme, aby se všechny dosažitelné prostředky použily na pomoc při jejím rozšiřování. Vyzýváme předsedy našich sdružení, aby pouvažovali, jak mohou být nápomocní tomuto zápalu. Vyzýváme naše kazatele, když navštěvují sbory, aby povzbuzovali muže a ženy, aby šli jako kolportéři a se vší rozhodností vpřed stezkou sebezapření, dávajíce část svých příjmů na pomoc našim školám.

Potřebujeme všeobecné hnutí a toto musí započít v jednotlivých skupinách. V každém sboru ať se členové všech rodin rozhodnou k sebezapírání, aby pomohli dílu vpřed. Ať děti vykonají svůj podíl. Všichni ať spolupracují. Učiňme vše nejlepší. Učiňme, co jen můžeme v této době, abychom přinesli Bohu svůj dar a splnili Jeho zvláštní vůli a tak získali příležitost svědčit pro Něho a Jeho pravdu ve světě temnosti. Lampa je v našich rukou. Ať její světlo jasně svítí. 6T 471

Mladí lidé, kteří hodláte vstoupit do kazatelské služby, chopte se tohoto díla. Prodávání knihy, kterou máte v rukou od Pána, má být vaší školou. Využití této příležitosti vám jistě pomůže pokročit ve známosti Boží a poznat ty nejlepší způsoby, jak přistupovat k lidem.

Pán vyzývá mladé muže i ženy, aby vstoupili do díla. Mládež je vnímavá, svěží, horlivá a plná naděje. Když jednou okusili požehnání sebeobětavosti, neuspokojí se, dokud se nebudou stále učit od toho velikého Učitele. Pán otevře cesty těm, kteří odpoví na jeho výzvu.

Vnášejte do díla opravdovou touhu učit se, jak nést zodpovědnost. Pevným ramenem a statečným srdcem jděte vpřed do zápasu, do něhož všichni musí jít, zápasu, který bude čím dál tím krutější, čím víc se blížíme k závěrečnému boji.

Příprava pro dílo

Ti, kteří se pouštějí do tohoto díla by se měli především bezvýhradně odevzdat Bohu. Měli by se postavit tam, kde se mohou učit od Krista a následovat Jeho příklad. On je povolal: „Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a obtíženi jste a já vám odpočinutí dám. Vezměte jho mé na se a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete odpočinutí duším svým. Jho mé zajisté je rozkošné a břímě mé lehké.” (Mat 11,28-30) Andělé jsou posláni, aby doprovázeli ty, kteří se chopí tohoto díla v pravé pokoře.

Máme se modlit bez přestání a máme těmito modlitbami i žít. Cvikem se víra velice rozhojní. Ti, kteří rozšiřují knihu „Kristova podobenství”, by se měli naučit to, co je v ní obsaženo. Učte se od Krista. Důvěřujte v Jeho moc, 6T 472 že vám pomůže a zachrání vás. Víra je vlastní životodárnou krví duše. Dodává teplo, zdraví, vytrvalost a správný úsudek. Její životodárnost a vytrvalost působí mocným, i když nepozorovatelným vlivem. Kristův život v duši je jako studnice vody prýštící k věčnému životu. Vede k ustavičnému pěstování nebeských darů a ochotnému podřízení ve všech věcech Pánu.

Mluvím k pracovníkům, mladým i starým, šířícím naše knihy a obzvláště ke kolportérům, kteří nyní šíří poselství milosti: zpříkadněte v životě Kristova naučení z kázání na hoře. Toto hluboce zapůsobí a bude mít trvalejší vliv na mysl, než kázání z kazatelny. Snad nejste s to výmluvně oslovit ty, jimž chcete pomoci, mluvíte-li skromně, skrývajíce vlastní já za Krista, vaše slova budou diktována Duchem svatým a Kristus, s nímž spolupracujete, osloví srdce.

Uplatněte onu víru, která působí skrze lásku a posvěcuje duši. Ať nikdo z nich pro svou nevěru nezahanbuje Pána. Netečnost a zoufalství nedosáhne ničeho. Zaplétání se do světských obchodů někdy Bůh dovoluje, aby podnítil líné schopnosti k opravdovějšímu úsilí, aby mohl poctít víru hojným požehnáním. Toto je prostředek k šíření Jeho díla. Hledíce na Ježíše nejen jako svůj příklad, ale Původce a Dokonavatele naší víry, jděme vpřed, maje důvěru, že On nám dá sílu ke každé povinnosti.

Mnohem namáhavější úsilí bude vyžadovat od těch, kdo pracují v tomto díle, neboť je nutné dát správné poučení, aby vědomí důležitosti tohoto díla měli pracovníci na zřeteli a aby všichni mohli šířit ducha sebezapření a obětavosti zpříkladněné v životě našeho Vykupitele. Kristus přinášel oběti na každém kroku, 6T 473 oběti, které nikdo z Jeho následovníků nemůže přinést. Ve všem sebezapření požadovaném od nás v tomto díle, uprostřed všech nepříjemností, které se přihodily si máme uvědomit, že spolu s Kristem neseme břemeno, že jsme účastníky Jeho ducha laskavosti, snášenlivosti a sebezapření. Tento duch nám otevře cestu a dá nám úspěch proto, že Kristus nás bude doporučovat lidu.

Dílo ve všech zemích

Náš lid ve všech zemích by se měl chopit úsilí pomoci našim školám. Měly by ho zahájit naše školy v Austrálii. Naše tamější školy potřebují pomoc a jestliže se do díla pustí náš lid jednotně, mohou udělat mnoho pro odstranění dluhu, mohou povzbudit srdce těch, kteří pracují, aby vybudovali tento Boží nástroj a mohou pomoci při šíření jeho požehnaného vlivu do dalekých pohanských zemí a ostrovů.

Doufáme, že naše vydavatelství v Austrálii projeví velkorysost při vydání knihy „Kristova podobenství”. Pán bohatě žehnal tento ústav a on by Mu měl projevit díky a to tím, že by nemalým darem pomohl vysvobodit školu z dluhů. Jsme si jisti, že se této práce chopí a šlechetně splní své poslání. A tato spolupráce s Bohem bude pro australské vydavatelství velikým požehnáním, jakým se stala našim ústavům v Americe.

Pusťte se do tohoto díla, moji bratři v Austrálii a jejím okolí. „Víra je základ věcí, jichž se nadějeme a přesvědčenost o věcech, jež nevidíme.” (Žd 11,1) Neověřili jsme si to v minulosti? Když jsme se pustili do práce, důvěřujíc Božímu zaslíbení, pak věci neviditelné, postižitelné jen vírou, se staly viditelnými skutečnostmi. Když jsme šli a pracovali s vírou, Bůh splnil každé slovo, které řekl. Důkaz, který máme o věrnosti Jeho zaslíbení 6T 474 by měl zastavit každou myšlenku nevěry. Je hříchem pochybovat a nevěříme, že naši bratři v Austrálii a okolí se takto proviní.

Pán pro nás všechny vykonal mnohé na vašem území. Pozvedněte své oči a podívejte se na pole bělející se ke žni. Chvalte Boha, že Jeho Slovo bylo ověřeno nad všechnu naši představivost.

Vyzývám náš lid, aby se vší vážností vykročil vpřed, nezištně se pustil do práce a školu osvobodil z dluhů. Vydavatelství ať splní svou povinnost vydáním knihy. Náš lid v Austrálii ať se chopí prodeje knihy „Kristova podobenství”. Bůh jim v tomto díle požehná.

Pracovníci v Anglii by měli vynaložit všechno možné úsilí při prodeji této knihy, aby v oné zemi mohla být zřízena škola. Mí bratři v Anglii, v Německu a všech ostatních evropských zemích, kde světlo pravdy září, chopte se tohoto díla. Tato kniha ať je přeložena do různých jazyků a šířena v různých zemích Evropy. Ať jsou naši kolportéři ve všech částech Evropy povzbuzeni, aby pomohli jejímu prodeji. Prodej této knihy přinese mnohem víc pomoci k osvobození našich ústavů z dluhů. Otevřete cestu našim větším knihám a připravte jim odbyt. Takto pravda zasáhne mnohé, kteří by se k ní jinak nedostali.

Vyzývám obzvláště naše bratry ve Skandinávii. Nechopíte se díla, které vám Bůh dal? Nechcete pracovat do krajnosti svých schopností, abyste pomohli ústavům v tísni na vašem místě? Nedívejte se na to zoufale s poznámkou: „Nemůžeme nic udělat.” Přestaňte mluvit znechuceně. Chopte se ruky nekonečné moci. Pamatujte, že se vaši bratři v jiných zemích spojují, aby vám pomohli. Neochabujte a nenechejte se znechutit. Pán podepře své pracovníky ve Skandinávii, budou-li pracovat s vírou, 6T 475 modlitbou a nadějí a konat vše, co mohou pro pokrok Jeho díla udělat a tím uspíší Jeho příchod.

Ať náš lid v Anglii vynaloží nejopravdovější úsilí, aby povzbudil své bratry ve Skandinávii vírou a odvahou. Bratři, musíme „přijít na pomoc Hospodinu proti mocnému.”

Pamatujme, že čím se víc blížíme k času Kristova příchodu, tím opravdověji a rozhodněji musíme pracovat, neboť proti nám je celé shromáždění satanovo. Nepotřebujeme horečnatou uspěchanost, ale odvahu rodící se z pravé víry.

Výsledky díla

Prostřednictvím práce na pomoc naším školám dosáhneme několikanásobného požehnání: požehnání pro školy, svět, pro církev i pro pracovníky.

Zatímco získáváme prostředky pro pomoc školám, nejširším vrstvám obyvatelstva přinášíme tu nejlepší četbu, protože bez tohoto by se nikdy ke knize „Kristova podobenství” nedostaly. Jsou duše na osamělých místech, které budou tímto úsilím zasaženy. Naučení z podobenství našeho Spasitele bude pro mnohé jako listí ze stromu života.

Je Božím záměrem, aby kniha „Kristova podobenství” se svým vzácným naučením spojila věřící. Sebezapíravé úsilí vynaloženo členy církve se osvědčí jako sjednocovací prostředek, aby byli posvěceni tělem, duší i duchem, jako nádoby ke cti připravené přijmout Ducha svatého. Ti, kdo se snaží konat vůli Boží, investujíc každu hřivnu pro ten nejlepší účel, si budou počínat v díle pro Boží království moudře. Naučí se lekcím největší ceny a pocítí nejvyšší uspokojení rozumu. 6T 476 Dosáhnou duševního klidu, milosti a moci.

Přináší-li tuto knihu těm, kteří potřebují v ní obsažená naučení, pracující získají vzácnou zkušenost. Toto dílo jim bude výchovnou pomůckou. Ti, kteří vykonají všechno, co mohou jako Boží pomocná ruka pro rozšíření knihy „Kristova podobenství”, získají zkušenost, která je uschopní úspěšně pracovat pro Pána. Mnozí se naučí výcvikem v tomto díle, jak šířit naše veliké knihy, které náš lid tak velice potřebuje.

Všichni, kdo se správně, radostně a nadějně zapojí do tohoto díla, zjistí, že jim jsou velkým požehnáním. Pán nikoho nenutí v Jeho díle pracovat, ale těm, kteří se postavili rozhodně na Jeho stranu, dá statečnou mysl. Požehná všechny, kteří pracují duchem, jakým působil On. Takové pracovníky požehná svou přízní a úspěchem. Když pracovníci navštíví jedno misijní pole za druhým, získají nové metody a nové plány v nových situacích. Nové myšlenky přivedou nové pracovníky, kteří se posvěcují tomuto dílu. Hledají-li pomoc u Pána, On ji dá. Dostanou plány vypracované samotným Pánem. Duše budou obráceny a přinesou i prostředky. Pracovníci vyhledají pustá místa vinice Páně, přilehlá k polím, které byly opracovány. Každé pole má nová místa, která je nutné opracovat. Všechno, co je vykonáno, svědčí o tom, kolik práce ještě zůstává.

Pracujeme-li ve spojení s velikým Učitelem, rozumové schopnosti se rozvíjejí, svědomí je pod Božím vedením a Kristus ovládne celou bytost.

Nikdo nemůže být věrně spojen s Kristem, uplatňovat Jeho naučení a nést Jeho jho, aniž by si uvědomil, že to nelze vyjádřit žádnými slovy. 6T 477 Získá nové, bohaté myšlenky. Rozum byl osvícen, vůle se stala rozhodnější, svědomí citlivější, představivost čistší. Srdce se stane něžnějšími myšlenkami duševnější a služba Kristu potřebnější. V životě je vidět to, co nelze vyjádřit žádnými slovy: pravou, věrnou, milující odevzdanost srdce, mysli, duše a sílu v práci pro Mistra.

°°°°

Když jsme posvěceným úsilím a modlitbou vykonali vše, co se může vykonat v díle pro naše školy, uzříme slávu Boží. Po protrpěné zkoušce přijde požehnaný výsledek.

Bude-li hnutí pro pomoc našim školám dobrovolné, duchem ochotné, pak ho Bůh požehná úspěchem. Pomůže nám, abychom odstranili pohanění, které přišlo na naše výchovné ústavy. Chopí-li se všichni tohoto díla v duchu sebeobětavosti pro Krista a pravdu, pak zanedlouho můžeme zpívat vítěznou píseň.

Nebuďme unaveni v konání dobra

Jsem přesvědčena, že bylo vykonáno mnoho souladného úsilí provést Boží záměr a co nejlépe zužitkovat Jeho prozřetelnostní vedení. Úsilí o rozšíření knihy „Kristova podobenství” je příkladem, co lze vykonat v kolportáži. Kazatelům, žákům, otcům, matkám, mladíkům i těm, kteří se zapojili do tohoto díla, bych chtěla říci: Ať váš zájem neochabuje. Ať toto dobré dílo jde neochvějně, vytrvale, velkoryse, dokud nebude z našich škol odstraněn každý dluh a vytvořen fond pro ustanovení škol v důležitých polích, kde je veliká potřeba výchovné práce.

Když jsou kazatelé a bibličtí pracovníci povoláni do jiných polí, 6T 478 členové našich sborů ať jim řeknou: Pokračujte v určeném díle a my budeme pokračovat v šíření knihy „Kristova podobenství” a v úsilí zbavit dluhů naše školy. Ať si nikdo nemyslí, že se má zastavit bez zvláštního úsilí v r. 1900-1901. Pole nejsou nikdy vyčerpána a tato kniha by měla být prodána na pomoc našim školám pro příští roky.

Mějme víru v Boha. V Jeho jménu šiřme Jeho dílo neochvějně vpřed. Dílo, k němuž nás povolal, nám bude k požehnání. A když byl Jeho plán pro pomoc našim školám obhájen, když určená práce byla splněna, On nám ukáže, co máme dělat dál.

Pokud poselství milosti má být zvěstováno světu, bude tu výzva pro úsilí pomáhající jiným ústavům a podnikům, které se bude podobat tomu úsilí, jež pomáhá našim školám. A pokud čas milosti trvá, bude tu i příležitost pro kolportérskou práci. Když se náboženské společnosti spojí s papežstvím, aby utiskovaly Boží lid, otevřou se hranice náboženské svobody právě evangelizační kolportáží. Jestliže je pronásledování kruté na jednom místě, pracovníci mají Kristovu radu: „Když se pak vám budou protiviti v tom městě, utečte do jiného. Amen, zajisté pravím vám, nezchodíte měst Izraelských, až přijde Syn člověka.” (Mt 10,23) Přijde-li tam pronásledování, jděte ještě na další místa. Bůh povede svůj lid, aby byl k požehnání v mnoha místech. Kdyby nebylo pronásledování, nebyli by tak široce rozptýleni pro zvěstování pravdy a Kristus říká: „Nezchodíte měst Izraelských, až přijde Syn člověka.” Dokud nebude v nebesích vyřčeno „dokonáno”, vždy bude kde pracovat, vždy budou a srdce, která budou přijímat poselství.

Proto „činíce pak dobře, neoblevujme, neboť časem svým budeme žnout, neustávajíce.” (Gal 6,9)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy