EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Po stanovém shromáždění

Svědectví pro církev - svazek šestý


Rejstřík - na začátek na začátek

Po stanovém shromáždění

6T 72 Stanovými shromážděními ve velkých městech se naskytne tisícům lidí příležitost slyšet pozvání k hostině. „Pojďte, neboť je již připraveno všechno.” (Lk 14,17) Po probuzení zájmu lidu bychom neměli tato shromáždění zkracovat, poskládat stany a naznačit, že shromáždění skončilo. Právě v době, kdy jsou stovky lidí zaujati, může být vykonán nejlepší úsek díla věrným a opravdovým úsilím. Shromáždění by proto mělo být zařízeno tak, aby byl veřejný zájem udržen.

Po jednom takovém shromáždění se uvažovalo o jeho pokračování. Vyprávěla jsem bratřím, co se mi zdálo. Zdálo se mi, že jsem viděla částečně dohotovenou stavbu. Dělníci posbírali své náčiní a hodlali nechat dílo nedokončeno. Prosila jsem je však, aby to uvážili. Stavba není dokončena, řekla jsem, vraťte se a doveďte ji pod střechu. Pak se vrátili a pokračovali ve stanovém shromáždění. Díky tomu někteří přijali pravdu.

Z rozsáhlého úsilí v táborových a stanových shromážděních nemuselo být tak mnoho ztraceno. Nemuseli bychom Mistrovi přinést jen tak málo snopků. Na těch místech, kde prapor přítomné pravdy nebyl nikdy zdvižen, bude nyní více duší obráceno v důsledku určité práce, než kdykoliv předtím. Pro každého, jehož ruce se zdají být oslabeny a ztrácí svou víru, mám slovo: „Chopte se pevněji praporu.” Víra říká: „Jděte vpřed.” Nesmíte ochabnout a být znechuceni. 6T 73 Kdo jde ustavičně vpřed, toho víra nijak neslábne.

Po stanovém shromáždění může být někdy těžké zajistit si hlavní řečníky na několik týdnů, aby byl posílen probuzený zájem. Udržet v pronájmu pozemek a dostatečný počet rodinných stanů kvůli vzhledu táborového shromáždění může být velice nákladné. Lze to provést i tak, že několik rodin zůstane na pozemku pomáhat kazatelům a biblickým pracovníkům při návštěvách a biblických hodinách u těch, kteří přicházejí do shromáždění. Pomáhají při navštěvování lidí v jejich domovech, vypráví jim o požehnání přijatém na shromáždění a zvou je tam. Není pochyb o tom, že bude těžké opatřit si dostatečný počet pracovníků, kteří by úspěšně pokračovali v díle. Avšak výsledky vyváží tuto námahu. Jedině takovým opravdovým a energickým úsilím se stala některá naše táborová shromáždění nástrojem vybudování účinných sborů. A jedině takovým opravdovým úsilím třetí andělské poselství musí být šířeno mezi lidem v našich městech.

Někdy táborové shromáždění navštěvuje velký počet řečníků po několik dnů a právě, když je zájem lidu plně probuzen, téměř všichni spěchají do jiného shromáždění a nechávají dva tři řečníky zápasit proti depresivní náladě rozebírání a skládání rodinných stanů. Mnohem lépe by bylo, kdyby shromáždění pokračovalo ještě déle, kdyby z každého sboru přišli lidé ochotni zůstat ještě o měsíc déle, pomohli ve shromážděních a učili se, jak účinně pracovat. Pak by do svých domácích sborů mohli přinést hodnotnou zkušenost. Mnohem lepší by bylo, kdyby někteří řečníci, kteří probudili zájem lidu, když bylo ve shromáždění nejvíce posluchačů, zůstali a pokračovali v díle dalším organizovaným, neúnavným úsilím. 6T 74 Vést shromáždění takovým způsobem by si vyžadovalo, aby jich bylo několik současně a to by nedovolilo, aby několik málo lidí navštěvovalo všechna shromáždění. Musíme však pamatovat, že dílo má být dokonáno „ne silou, ani mocí, ale Duchem mým, praví Hospodin zástupů.” (Zach 4,6)

Dílo by nemělo skončit, když skončilo stanové shromáždění. Lidé se dozvěděli mnoho nového a neobvyklého. Ti, kteří jsou přesvědčeni a touží přijmout pravdu, budou muset čelit rozhodnému a rafinovanému protivenství. Duchovní přátelé a známí vynaloží všechno úsilí, aby udusili símě pravdy zaseté do srdce. Nesmíme dovolit, aby símě bylo takto zničeno. Nesmíme dovolit, aby zahynulo pro nedostatek vláhy.

Změny oslabují vliv shromáždění. Pokračujte v těchto shromážděních kdekoliv je to jen možné. Když se však zdá, že je třeba odejít, měly by být tyto velké stany přemístěny na výhodnější místo a ve shromážděních by se mělo pokračovat. Měla by se zřídit misie. Najděte si vhodné místo a několik pracovníků by se mělo spojit a vytvořit misijní rodinu. Měl by ji vést muž a jeho žena, schopní a posvěcení lidé, jejichž vliv celé dílo usměrní.

Ke sledování zájmu po stanovém shromáždění jsou zapotřebí různí pracovníci a tyto příležitosti by měly být pro pracovníky výchovnou školou. Mladí pracovníci by měli spolupracovat se zkušenými, kteří se s nimi budou modlit a trpělivě je poučovat. Posvěcené ženy by se měly zapojit do biblické práce dům od domu. Někteří pracovníci by měli působit jako kolportéři, prodávat naši literaturu a darovat ji uvážlivě těm, kteří si ji nemohou koupit.

Někteří pracovníci by měli navštěvovat náboženské shromáždění jiných církví, 6T 75 když se k tomu naskytne příležitost. Když bylo Ježíšovi dvanáct let, šel do školy kněží a rabínů v chrámě a kladl jim otázky. V této chrámové škole se denně vyučovalo, podobně jako v našich biblických hodinách. Ježíš kladl otázky jako učitel, avšak jeho otázky byly novou problematikou pro učené zákoníky, o níž museli přemýšlet. Podobné dílo lze konat i dnes. Uvážliví mladí lidé by měli být vybídnuti navštívit shromáždění Sdružení křesťanské mládeže (Young Men`s Christian Assotiation) ne kvůli sporům, nýbrž zkoumat Písmo s nimi a klást užitečné otázky.

Kdyby práce těchto různých odvětví byla vážně a statečně vykonána po skončení všech našich táborových shromáždění, bylo by mnohem více lidí získáno jako ovoce rozsetého símě na těchto shromážděních.

Pracovníci by se měli seznámit s lidem a přečíst jim převzácná slova Kristova. Vyzvedněte před nimi Ježíše ukřižovaného a ti, kteří naslouchali varovnému poselství kazatelů ve stanu a byli přesvědčeni, brzy přijdou a budou žádat další poučení. Pak je čas vyložit jim důvody naší víry se vší laskavostí a bázní, ne s otrockým strachem, nýbrž s opatrnou bázní, abychom nemluvili nemoudře. Předložte pravdu v celé její kráse, prostě a upřímně, jako pokrm v čas příhodný a každému určitý díl.

Toto dílo si od vás vyžaduje bdělou péči o duše ve vědomí, že za ně musíte vydat počet. Kristova něha musí ovládnout pracovníkovo srdce. Máte-li lásku k lidem, projevíte o ně něžnou péči. Budete-li se pokorně, opravdově, celým srdcem modlit za ty, které navštívíte, ve vašem díle bude zjevná vůně Kristovy lásky. Ten, který dal svůj život za život světa, 6T 76 bude spolupracovat s nesobeckým pracovníkem, působit na lidské srdce.

Dílo evangelisty

Poučování z Písma, modlitba v rodinách, to je dílo evangelisty a má být provázeno kázáním. Jestliže na to zapomeneme, kázání samo bude velkou měrou bez úspěchu. Těsněji se přibližte k lidem v osobním úsilí. Učte je, že láska Boží musí proniknout do svatyně soukromého života.

Nepřivlastňujte si žádnou slávu. Nekonejte dílo s rozdělenou myslí, ve snaze sloužit současně sobě i Bohu. Ztraťte ze zřetele vlastní já. Vaše slova nechť usměrňují unavené a obtížené k rozhodnutí přinést všechna břemena k Ježíši. Pracujte tak, jako byste viděli toho, který vám je po pravici, ochotný dát svůj úspěch a všemohoucí moc v každé potřebě. Pán je vaším Rádcem, vašim Průvodcem, Vůdcem vašeho spasení. Jde před vámi, vítězí a zvítězí.

Na cestách a mezi ploty

Kristus přikázal svému lidu: „Vyjdi na cesty a mezi ploty a přinuť vejít, ať se naplní dům můj.” (Luk 14,23)

Na cestách máme zvěstovat jako první pozvání k hostině evangelia. Musí být zvěstováno těm, kteří se domnívají, že jsou na výšinách křesťanské zkušenosti - členům různých církví. „Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.” (Zj. 2,7) V těchto církvích jsou praví i nepraví členové. Nutno také pracovat v zájmu těch, kteří opustili svou první lásku, kteří ztratili svou první horlivost a zájem o duchovní věci. Varovné poselství musíme přinést také vyznávajícím křesťanům, 6T 77 kteří přestoupili Boží zákon. I jim je třeba oznámit tuto zvěst.

Pán praví: „Andělu pak církve Sardinské piš: Toto praví ten, kterýž má sedm duchů Božích a sedm těch hvězd. Znám skutky tvé, že máš jméno, že jsi živ, ale jsi mrtvý. Budiž bedlivý a utvrzuj jiné umírající. Neboť jsem nenalezl skutků tvých plných před Bohem. Pomni tedy, co jsi přijal a slyšel a ostříhej a čiň pokání. Pakli bdíti nebudeš, přijdu na tebe jako zloděj a nezvíš, v kterou hodinu na tebe přijdu.” (Zj. 3,1-3)

Varování pro poslední církev musí být zvěstováno také všem, kteří se hlásí ke křesťanství. Laodicejské poselství musí jít ke všem církvím jako ostrý dvojsečný meč. „Znám skutky tvé, že ani jsi studený, ani horký. Ó, kdybys byl studený anebo horký. A tak že jsi vlažný, a ani studený, ani horký, vyvrhnu tě z úst svých. Neboť pravíš: Bohatý jsem, zbohatl jsem, a ničeho nepotřebuji, a nevíš, že jsi bídný, a mizerný, i chudý, i slepý, i nahý. Radím, abys sobě koupil ode mne zlata ohněm zprubovaného, abys byl bohatý a roucho bílé, abys oblečen byl, a neukazovala se hanba nahoty tvé. A očí svých pomaž kollyrium, abys viděl. Já kteréžkoli miluji, kárám a trestám; rozhorli se tedy, a čiň pokání.” (Zj. 3,1-19) Naším dílem je zvěstovat toto poselství. Vynakládáme všechno úsilí, aby církve byly varovány?

Jisté dílo musíme vykonat také pro kazatele ostatních církví. Bůh chce, aby byli zachráněni. Oni, tak jako my mohou dosáhnout nesmrtelnosti jedině skrze víru a poslušnost. Musíme pro ně pracovat se vší opravdovostí, aby ji mohli obdržet. Bůh chce, aby měli podíl v Jeho zvláštním díle pro tento čas. 6T 78 Chce, aby byli mezi těmi, kteří rozdělují jeho domu pokrm v čas příhodný. Proč by neměli být do tohoto díla zapojeni?

Naši kazatelé by se měli snažit přiblížit se ke kazatelům jiných denominací. Modlete se za tyto lidi a s těmi, za něž se Kristus přimlouvá. Spočívá na nich vážná zodpovědnost. Jako Kristovi poslové bychom měli projevit hluboký, opravdový zájem o tyto pastýře stáda.

Tato výzva má být rozhlášena „na cestách“ všem, kdo mají aktivní účast ve světovém díle, učitelům a vůdcům lidu. Ti, kteří nesou těžké zodpovědnosti za nevěrný život, jako jsou lékaři, učitelé a soudcové, veřejní úředníci a hospodáři, by měli dostat jasné, určité poselství. „Neboť co prospěje člověku, kdyby všechen svět získal a své duši škodu učinil? Aneb co může dát člověk výměnou za duši svou?” (Mk 8,36-37)

Mluvíme a píšeme mnoho o zanedbaných chudých. Neměli bychom také věnovat pozornost zanedbaným bohatým? Mnozí se na tuto třídu dívají jako na beznadějnou a jen málokdo se snaží o to, aby otevřel oči těch, kteří jsou zaslepeni a mámeni satanovou mocí a kteří ztratili ze zřetele věčnost. Tisíce zámožných lidí odešlo do svých hrobů bez varování, protože byli souzeni podle zjevu a pokládáni za beznadějné případy. Bylo mi ukázáno, že při vší zdánlivé lhostejnosti většina z této třídy má obtíženou duši. Tisíce bohatých lidí hladoví po duchovním pokrmu. Mnozí ve veřejném životě cítí, že potřebují něco, co nemají. Jen někteří z nich chodí do kostela, neboť vidí, že z toho nemají žádný užitek. Zvěst, kterou slyší, se nedotýká jejich duše. Nevynaložíme žádné osobní úsilí na jejich záchranu?

Snad se někdo zeptá: Nemohl bych se k nim dostat pomocí našich publikací? K mnohým si skutečně nelze takto sjednat přístup. 6T 79 Tito lidé potřebují osobní přístup. Mají zahynout bez zvláštního varování? Ve staré době tomu tak nebylo. Boží služebníci byli posláni k vysoce postaveným lidem a měli jim říci, že mohou najít pokoj a odpočinutí jedině v Pánu Ježíši Kristu.

Nebeský Majestát přišel na náš svět zachránit ztracené, padlé lidstvo. Své snahy nevynakládal jen v zájmu vyvržených, nýbrž zajímal se také o vysoce postavené. Důmyslně pracoval, aby si sjednal přístup k lidem z vyšších tříd, kteří nepoznali Boha a nezachovávali Jeho přikázání.

Po Kristově nanebevstoupení se konalo totéž dílo. Jsem velice dojata, když čtu, jaký zájem projevil Spasitel o Kornelia. Kornelius byl vysoce postaveným člověkem, velitelem římské armády. Přísně se však přidržoval světla, které dostal. Pán mu poslal zvláštní poselství z nebe a jiná poselství dostal Petr, aby ho navštívil a přinesl mu světlo. Mělo by to být velikým povzbuzením pro nás, v naší práci, abychom přemýšleli o soucitné a něžné lásce Boží k těm, kteří hledají a prosí o světlo.

Mnozí mi byli představeni jako Kornelius, lidé, jež Bůh chce připojit ke své církvi. Jejich sympatie jsou na straně lidu, zachovávajícího Boží přikázání. Pevně jsou však drženy pouty světa. Nemají mravní odvahu postavit se k poníženým. Měli bychom vynaložit mimořádné úsilí o tyto duše, které potřebují zvláštní pomoc, protože nesou zodpovědnost a jsou ve zvláštním pokušení.

Podle světla, které jsem obdržela vidím, že jasné „Tak praví Pán” by mělo dnes zaznít lidem vlivným a vysoce postaveným. Oni jsou šafáři, jimž Bůh svěřil důležité hřivny. 6T 80 Přijmou-li Jeho pozvání, Bůh je použije ve svém díle.

Ve světě jsou lidé, kteří jsou Bohem obdarováni organizačními schopnostmi. Ty jsou právě potřebné při šíření díla v těchto posledních dnech. Potřebujeme lidi, kteří dovedou spravovat ústavy, lidi, kteří dovedou jednat jako vedoucí a vychovatelé na našich konferencích. Bůh vyzývá prozíravé muže, kteří chápou nutné potřeby díla, kteří dovedou jednat jako věrní hospodáři, lidi, kteří budou věrni v zásadách jako skála v každém nebezpečí a krizi, jenž může vzniknout.

Boží dílo dnes potřebuje, stejně jako v minulých letech určité hřivny a Božím úmyslem bylo, aby je mělo. V našich ústavech je tolik sobectví, že Pán nepřivedl ty, kteří by se k dílu měli připojit. Viděl, že by nebyli náležitě uznáni a oceněni.

Bůh volá po opravdových pokorných pracovnících, kteří oznámí pravdu vyšším třídám. Ke Kristu nelze přitahovat bohaté, svět milující a svět uctívající duše náhodným, příležitostným způsobem. Muži a ženy proniknuti misijním duchem, ti, kteří nezklamou a kteří se nedají znechutit, musí vynaložit osobní úsilí.

Měli bychom mít modlitební shromáždění, prosit Pána, aby otevřel cestu pravdě do satanových pevností, aby byly rozptýleny stíny, které vrhl na cestu těch, jež chce svést a zničit. Máme ujištění: „Mnoho zmůže modlitba spravedlivého opravdová.”

Modlete se za lidi, pro které pracujete, představte je církvi jako předmět jejich modliteb. Právě to členové církve potřebují, aby odvrátili svou mysl od svých malicherných těžkostí, 6T 81 aby pocítili velikou starost a osobní zájem o duši, která jde do záhuby. Vyhledejte další a ještě další lidi a denně očekávejte pomoc od Pána Boha. Všechno mu předkládejte ve vážné modlitbě a pracujte podle Božské moudrosti. Budete-li to konat, Bůh vám dá svatého Ducha, který přesvědčí a obrátí duši.

Někteří jsou obzvláště vhodní k práci mezi vyššími třídami. Ti by měli vyhledávat Pána denně a měli by studovat, jak přistoupit k těmto lidem a nemít s nimi jen náhodnou známost, ale přistoupit k nim s osobním úsilím a živou vírou, s projevem hluboké lásky k jejich duši a skutečným zájmem o to, aby poznali pravdu, jaká je v Božím Slově.

Aby získali tyto třídy, sami věřící musí být živými dopisy, „které znají a čtou všichni lidé” (2Kor 3,2). Vznešený, ušlechtilý charakter pravdy nepředstavujeme v takové plnosti, jak bychom měli. Jsme v nebezpečí, že budeme úzkoprsí a sobečtí. Vždy bychom na to měli pamatovat s bázní a třesením, abychom nepadli.

Ať ti, jenž pracují v zájmu vyšších tříd, si počínají s opravdovou důstojností, ať mají na paměti, že andělé jsou jejich průvodci. Pokladnu své mysli i srdce ať mají vždy plnou „Psáno jest”. Pamatujte si tato převzácná Kristova slova. Měli bychom si jich vážit více než zlata a stříbra.

Neměli bychom zakrývat skutečnost, že jsme adventisty sedmého dne. Pravdu můžeme potupit, nebude-li naše jednání v souladu s čitými zásadami; nikdy se však nemusíme stydět za pravdu. Kdykoliv máte příležitost, vyznejte svou víru. Kdykoliv se vás někdo zeptá, vydejte mu počet z naděje, která je ve vás se vší pokorou a bázní.

Jenom ustavičné uvědomování si vzácné Kristovy smírčí oběti za nás, uschopňuje nás ukázat jiným na Beránka Božího, 6T 82 který snímá hříchy světa. Musíme být představiteli toho, jakou účinnost má Kristova krev, která shladila naše vlastní hříchy. Jenom takto můžeme mít přístup k vyšším třídám. V tomto díle se setkáme s mnohým znechucením. Zažijeme mnohou, srdce svírající zkušenost. Kristus řekl, že je snadnější, aby velbloud prošel uchem jehly, než bohatý člověk do nebeského království. U Boha je však všechno možné. On může a chce pomocí lidí působit na mysl bohatých lidí, jejichž život byl soustředěn na získávání peněz.

Nebeský vesmír dlouho čekal na spolupráci s lidmi v tomto díle, které opomenuli a zanedbali. Mnozí, kteří se pustili do tohoto pracovního odvětví se ho vzdali znechuceni. Ale kdyby vydrželi, měli by velký úspěch. Bůh požehná ty, kteří toto dílo věrně konají. Kristova spravedlnost je bude předcházet a sláva Boží doprovázet.

Při obrácení se budou dít skutečné zázraky, které dnes nevidíme. Největší lidé nejsou mimo moc divy konajícího Boha. Jestliže ti, kteří pracují s Ním budou lidmi příležitosti, konajícími svou povinnost statečně a věrně, Bůh obrátí lidi na zodpovědných místech, lidi rozumné a vlivné! Mocí Ducha Božího mnozí přijmou Božské zásady. S pohledem na Ježíše, na Jeho laskavost, sebezapírání a sebeobětování se soběstačný, bohatý člověk uvidí v protikladu jako ztroskotaný, ubohý, slepý a nahý a bude tak nepatrný sám před sebou, že dá přednost Kristu a uchopí věčný život.

Obrácen k pravdě se stane nástrojem v Boží ruce a bude šířit světlo. 6T 83 Obzvláště bude nést na srdci odpovědnost za jiné duše této zanedbané třídy. Uvědomí si, že zvěst evangelia mu byla svěřena pro ty, pro něž byl svět vším. Čas i peníze budou zasvěceny Bohu, prostředky budou přineseny do Jeho pokladny, vědomosti i vliv budou obráceny k pravdě a církev dostane novou sílu a moc.

°°°°

Kristus poučuje své posly, aby šli také na cesty a mezi ploty, k chudým a poníženým země. Mnozí z nich nechápou, co musí dělat, aby byli spaseni. Jsou ponořeni v hříchu. Mnozí jsou zarmoucení. Tísní je nemoc každého druhu, tělesná i duševní. Touží po útěše ve svém trápení a satan je pokouší, aby ho hledali v rozkoších a radovánkách, jenž vedou ke zkáze a smrti. Utrácejí své prostředky za to, co není chlebem a namáhají se pro to, co neuspokojuje. Tyto duše nesmíme obcházet.

Při obhajování Božích přikázání a nápravě mezery, která byla učiněna v Jeho zákoně, máme mít také soucit k trpícímu lidstvu. Máme projevit svrchovanou lásku k Bohu, máme vyvýšit jeho památku, která byla pošlapána nesvatými nohami a při tomto díle máme projevit milosrdenství, štědrost a nejjemnější soucit k trpícím hříšným.

Na každém místě, kde je zvěstována pravda, by mělo být vynaloženo hned od začátku opravdové úsilí, kázat evangelium chudým a uzdravovat nemocné. Věrně vykonané dílo přivede do církve mnoho duší, jež mají být zachráněny.

Ti, kteří pracují dům od domu, najdou příležitost ke službě v mnohé oblasti. Měli by se modlit za nemocné a vykonat vše co mohou, aby jim ulehčili utrpení. 6T 84 Měli by pracovat mezi chudými a utlačenými, měli by se modlit za bezmocné, kteří nemají sílu vůle všemožně zachraňovat ty, v jejichž srdci je probuzený zájem. K mnohým se přiblížíme jen nesobeckým sebeobětavým skutkem. Musíme jim nejdříve pomoci v jejich tělesných potřebách. Když uvidí důkaz naší nesobecké lásky, snadněji uvěří v lásku Kristovu.

Zdravotní misionáři jsou nejlépe připraveni pro toto dílo, avšak i jiní by se k nim měli přidat. Ačkoliv nejsou zvláště vychováni a vyučeni v ošetřovatelské službě, mohou se naučit od svých spolupracovníků těm nejlepším pracovním metodám.

Prázdné mluvení, pokrytectví a sebevyvyšování je velice rozšířeno. To však nikdy nezíská duše pro Krista. Čistá posvěcená láska, taková láska, jíž se vyznačovalo Kristovo dílo, je jako posvátná vůně. Jako Mariina rozbitá nádoba s mastí naplňuje celý dům vůní. Výřečnost, poznání pravdy, vzácné hřivny protkané láskou, všechno to jsou vzácné dary. Avšak ani nejskvělejší schopnosti a nadání samy nemohou nahradit lásku. Tato láska se musí projevit u dobrých pracovníků.

Láska k Bohu a k těm, pro které Kristus zemřel, vykoná dílo, které ztěží můžeme pochopit. Ti, jež tuto lásku nepěstují a nerozhojňují, nemohou být úspěšnými misionáři.

°°°°

Nechť všichni, kteří se rozhodují pro Krista, jsou odděleni k dílu pro záchranu jiných, kteří jsou mrtví ve vinách a hříších. Kdekoliv byla pravda zvěstována a lid byl probuzen a obrácen, mají se věřící okamžitě spojit a konat službu lásky. Kdekoliv byla biblická pravda zvěstována, mělo by být započato dílo praktického náboženství. Kdekoliv byl zřízen sbor, je třeba konat misijní dílo pro bezmocné a trpící.

Péče o chudé mezi námi

Dostali jsme příkaz: „Čiňme dobře všechněm, nejvíce pak domácím víry.” (Gal 6,10) Ve své dobročinné službě bychom měli zvláštní pomoc věnovat těm, kteří byli zvěstovanou pravdou přesvědčeni a obráceni. Musíme pečovat o ty, kteří mají mravní odvahu přijmout pravdu, kteří ztrácejí v důsledku toho své postavení a odmítli práci, z níž živili své rodiny. Měli bychom dělat taková opatření, abychom pomohli poctivým chudým lidem a opatřili zaměstnání těm, kteří milují Boha a zachovávají Jeho přikázání. Neměli by zůstat bez pomoci a cítit, že jsou nuceni buď v sobotu pracovat nebo hladovět. Ti, kteří se rozhodli pro Pána, mají vidět v adventistech sedmého dne srdečné, sebezapíravé, sebeobětavé lidi, kteří radostně a ochotně slouží svým nuzným spolubratřím. A právě o této třídě obzvláště mluví Pán, když říká: „chudé vypověděné abys uvedl do domu.” (Iz 58,7)

Církevní úředníci a pracovníci

V nových sborech bychom měli pečlivě vybírat své úředníky. Měli by to být skutečně obrácení muži a ženy. Volit bychom měli ty, kteří jsou nejlépe připraveni poučovat a sloužit slovem i skutkem. V každé oblasti je třeba mnoho vykonat.

Nikdy nedovolte, aby tento zájem ochabl. Hledejte způsoby, které přinesou hluboký a živý zájem do nových sborů. Všichni členové církve by si měli uvědomit osobní zodpovědnost. 6T 86 Všichni by měli pracovat ze všech sil, aby posílili církev a udělali shromáždění tak živá, že lidé zvenku budou přivedeni a zaujati. Všichni by to měli pokládat za hřích ztratit zájem, když máme takové svaté a vznešené pravdy z Božího slova opětovně zvěstovat. Zdůrazněte všem nutnost křtu Duchem svatým, posvěcení členů církve, aby byli živými, rostoucími a ovoce přinášejícími stromy v Boží zahradě.

Bůh volá sebezapíravé, sebeobětavé pracovníky. Ti, kteří obětují Bohem daný čas k získávání duší, cestování za dušemi a péči o ně s vědomím, že se za ně musí zodpovídat, získají bohatou zkušenost. Při šíření převzácných pravd Božího slova jiným bude jejich vlastní srdce otevřeno pro vstup tohoto Slova. Vyučovat je bude ten veliký Učitel.

Kristus otevřel pramen pro hříšný, trpící svět a zvěst Boží milosti o tom zní: „Pojďte, všechno je připraveno, pojďte a pijte.” Můžete čerpat z vody života zadarmo. A ten, kdo slyší nechť řekne: Přijď. A kdo chce, nechť přijde. Nechť každá duše, ženy i muži zvěstují toto poselství. Dílo bude šířeno do rozsáhlých míst země. Naplní se Písmo: „V ten den Hospodin vyvede studnice uprostřed roviny, obrátí poušť v jezero vod, a zemi vyprahlou v prameny vod.“ „I budete vážiti vody s radostí ze studnic toho spasení.” (Iz 41,18; 43,19-20; 12,3.)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy