EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Kazatelské ústavy

Svědectví pro církev - svazek šestý


Rejstřík - na začátek na začátek

Kazatelské ústavy

6T 89 „Jděte do celého světa, kažte evangelium všemu stvoření.” To je Spasitelův příkaz pracovníkům evangelia. Tato jasná směrnice však byla zanedbána. Ačkoliv světlo ustavičně zářilo, lidé byli povoláni ze všech polí, aby strávili týdny navštěvováním školy pro kazatele. Byla doba, kdy to bylo nutné, protože náš lid odporoval dílu Božímu tím, že odmítal vírou přijmout světlo spravedlnosti Kristovy. To měli přijmout a šířit celým srdcem, hlasem a perem, neboť pouze to bylo zárukou jejich úspěchu. Měli pracovat pod vedením Ducha svatého a přinášet světlo jiným.

°°°°

Vydržování tolika Biblickým ústavů pro náš lid není moudré. Cíl je dobrý, čeká nás však naléhavější úkol, který je třeba vykonávat pro rozmach světla pravdy v zemi, kam ještě neproniklo. Pracovníci pečující o duchovní potřeby těch, kteří již pravdu poznali, jsou zdržováni a nemohou pomáhat těm, kteří ji neznají. Tím, že se každý rok věnovalo mnoho času kazatelským institucím, se zanedbala pole, která se bělají ke žni. Duše v duchovní slepotě, plné předsudků ze strany těch, kteří falešně představují pravdu, zůstaly bez výstrahy. Ó, ta lhostejnost, z níž budou obviněni i jednotlivci, organizace i církev v onen den, kdy každý člověk bude souzen podle skutků vykonaných v těle. Pak bude zjeveno, do jaké míry byla zanedbána zodpovědnost šíření díla v dalekých zemích.

Navštěvování tolika ústavů nepřineslo 6T 90 větší užitek ani samotným pracovníkům. Talent se nejlépe rozvíjí tam, kde je nejvíce používán. Kazatelé odvolaní ze svých polí k návštěvě institutů nejsou tak dobře připraveni pro dílo, jako kdyby se sami odevzdali posvěcené práci v prázdných polích, kde má být prapor pravdy vyzdvižen. Kdyby studovali Boží slovo s učenlivým duchem a s modlitební bdělostí a tak bděle i pracovali, Boží andělé by otvírali jejich vnímání, aby postřehli pravdu v celé její kráse.

Přijatá pravda má být udělena těm, kdo jsou v temnotě bez Boha a bez naděje ve světě. V takové práci se pracovník setká s duševně rozrušenými lidmi a Bůh velice požehná své služebníky, budou-li od Něho očekávat moudrost. Duch svatý zmocní všechny, kteří prosí o chléb života, aby ho odevzdali svým bližním.

Místo toho, abychom vydržovali ústavy pro výchovu ke kazatelské práci, mělo být těmto kazatelům dovoleno pracovat v místech, kde byla stanová shromáždění. Nasyceni chlebem života, zázrakem Božího milosrdenství, ať pracují a sytí jiné.

Veliké sumy peněz na vydržování kazatelských ústavů by přinesly mnohem větší užitek, kdybychom je použili na vydržování kazatelů ve skutečné práci v misijních polích.

V kazatelské službě jsou muži víry a modlitby, muži, kteří mohou říci: „Což bylo od počátku, což jsme slýchali, co jsme očima svýma viděli a co jsme pilně spatřili, a čeho se ruce naše dotýkaly o slovu života .... Což jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme vám.” (1Jan 1,1-3) Tito lidé mají poučovat jiné. Pracovníci ať se vzdělávají ve spolupráci se zkušenými muži.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy