EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Důležitost hlasové kultury

Svědectví pro církev - svazek šestý


Rejstřík - na začátek na začátek

Důležitost hlasové kultury

6T 380 V celém našem díle bychom měli věnovat větší pozornost cvičení hlasu. Můžeme mít vědomosti, nedovedeme-li však použít správně svůj hlas, dílo se nám nezdaří. Neumíme-li své myšlenky vyjádřit vhodně slovy, k čemu je naše vzdělání? Nebudeme-li pěstovat dar řeči, nebudou nám naše vědomosti moc platné, ale umíme-li mluvit moudře, užitečně a poutavě, stanou se předivnou silou.

Žáci, kteří chtějí pracovat v díle Božím, se mají naučit mluvit jasně a působivě, aby neztratili polovinu vlivu. Schopnost mluvit jasně a srozumitelně, plně a výrazně je neocenitelná v každém odvětví díla. Rozhodně se bez této schopnosti neobejdou kazatelé, bibličtí pracovníci, evangelisté a kolportéři. Ti, kteří chtějí pracovat v některém z těchto odvětví, se musí naučit používat svůj hlas tak, aby mohli lidem přednášet pravdy mocně a působivě. Je-li pravda přinášena nesrozumitelně, je její vliv zmařen.

Kolportér mluvící jasně a srozumitelně o ceně knihy, kterou chce prodat, pozná, že je mu velkou pomocí v práci. Může mít příležitost číst kapitolu knihy a melodičností hlasu a správným zdůrazněním slov může způsobit, aby scény, které předkládá, jasně vnikly do mysli posluchače jako kdyby je viděl.

Ten, kdo dává biblické hodiny ve shromáždění nebo v rodinách, měl by umět příjemně melodicky číst, což určitě na posluchače zapůsobí. 6T 381

Kazatelé evangelia by měli umět mluvit mocně a výrazně, aby slova věčného života vyjádřili a zvýraznili tak, že posluchači pocítí jejich váhu. Cítím bolest, slyším-li nedostatečný hlas mnohých našich kazatelů. Takoví kazatelé olupují Boha o slávu, kterou by mohl mít, kdyby cvičili svůj hlas mluvit Slovo mocně.

Nikdo by si neměl myslet, že je připraven pro kazatelskou službu, nevynakládá-li vytrvalé úsilí, aby překonal každý nedostatek svého vyjadřování. Jestliže se pokouší mluvit k lidu a neví, jak má dar řeči použít, polovina jeho vlivu je ztracena, neboť jen slabě udrží pozornost lidu.

Ať je jeho povolání jakékoliv, každý by se měl naučit ovládat svůj hlas, aby když něco není v pořádku, nemluvil tónem, který podněcuje nejhorší vášně srdce. Příliš často se mluví drsně a ukvapeně. Příkrá nebo ostrá, rozkazovačná slova vyslovená tvrdými, skřípavými tóny, rozloučila přátele a končila ztrátou duší.

Poučení o hlasové kultuře by mělo začít doma. Rodiče by své děti učit mluvit tak jasně, že poslouchající porozumí každému slovu.Měli by je naučit číst Bibli jasnými, srozumitelnými přízvuky, tak, aby to uctilo Boha. A ať nikdo, kdo se sklání kolem rodinného oltáře si nepřikrývá tvář rukama skloněnýma na židli, když mluví k Bohu. Pozvedněte své hlavy a se svatou uctivostí mluvte ke svému nebeskému Otci a zdůrazněte slova tak, aby je bylo slyšet.

Rodiče, učte se sami mluvit tak, aby promluvené slovo bylo požehnáním vašim dětem. Ženy se v tomto ohledu musí učit. I zaměstnané matky, chtějí-li, mohou pěstovat hřivny řeči. Tak mohou poučovat svoje děti 6T 382 správně číst a mluvit. Mohou to konat při své práci. Nikdy není pozdě, abychom se nemohli učit. Bůh vyzývá rodiče, aby ve svých domovech usilovali o největší možnou dokonalost.

Ve společném shromáždění je obzvlášť nutné vyslovovat jasně, srozumitelně, aby všichni mohli slyšet vydávané svědectví a měli z něho požehnání. Když si Boží lid ve společných shromážděních sděluje své zkušenosti, mizí mnohé nesnáze a přichází požehnání. Příliš často se však stává, že členové přinášejí svá svědectví nejasně, nesrozumitelně a posluchači nemohou postřehnout, oč jde. Tím se připravují o požehnání.

Ti, kdo se modlí a mluví, musí všechno vyslovovat jasným, srozumitelným a příjemným hlasem. Správně vyslovená modlitba je mocí k dobrému. Pán si ji také používá za nástroj, jímž chce lidu sdělit vzácné poklady pravdy. Modlitba však není tím, čím být má, když mají modlící nepříjemný hlas. Satan se těší, když modlitby vysílané k Bohu jsou takřka neslyšitelné. Lid Boží se musí naučit mluvit a modlit se tak, aby mohl vhodně reprezentovat velkou pravdu, kterou má. Vydávaná svědectví i modlitby mají být jasné a zřetelné. Tím bude Bůh oslaven.

Snažte se všichni co nejlépe použít hřivnu řeči. Bůh vyzývá k vyšší a dokonalejší službě. Je zneuctěn nedokonalým vyjadřováním toho, který by mohl být vhodný jako mluvčí, kdyby vyvíjel vytrvalejší úsilí. Pravda je častokrát znehodnocena potrubím, jímž prochází.

Pán vyzývá všechny, kteří jsou v jeho službě, aby pozorně pěstovali hlas, aby přijatelným způsobem mohli vyjadřovat ty veliké a slavné pravdy, které jim svěřil. Ať nikdo neznehodnocuje pravdu nesprávnou výslovností. 6T 383 Ať se nikdo z těch, kteří zanedbali pěstování hřivny řeči nedomnívá, že je připraven ke službě, neboť musí předně obdržet moc, aby přijaté uměl sdělit.

Když mluvíte, ať je každé slovo plné a výrazné, každá věta jasná a srozumitelná do posledního slova. Mnozí na konci věty tak snižují hlas a tak nesrozumitelně vyslovují, že moc myšlenky se ztrácí. Slova, jež stojí za to, aby vůbec byla promluvena, mají být vyjádřena jasně, srozumitelným hlasem, s důrazem a výrazně. Nikdy nevyhledávejte slova, která budí dojem přílišné učenosti. Čím větší prostota, tím lépe bude vaším slovům porozuměno.

Chlapci a děvčata, vložil Bůh do našeho srdce touhu sloužit Mu? Pak se všemi prostředky a do krajnosti snažte pěstovat hlas, abyste přinášeli jasnou a vzácnou pravdu jiným. Nezvykejte si modlit se tak nejasně a tak tlumeně, že vaše modlitby potřebují vykladače. Modlete se prostě, ale jasně a srozumitelně. Tlumit hlas natolik, že ho nelze slyšet, není žádným důkazem pokory.

Těm, kteří chtějí vstoupit do Božího díla jako kazatelé, chci říct: Se vší rozhodností usilujte o dokonalou řeč. Proste Boha, aby vám pomohl dosáhnout tento velký cíl. Když se ve shromáždění modlíte, pamatujte, že mluvíte k Bohu a že chce, abyste mluvili tak, aby všichni přítomní slyšeli a své prosby připojili k vašim. Modlitba, vyjádřená tak unáhleně, že se slova slévají dohromady, nečiní Bohu žádnou čest a není ani posluchačům k užitku. Ať se kazatelé a všichni, kteří se veřejně modlí, učí modlit tak, že Bůh bude oslaven a posluchačům to bude k požehnání. Ať mluví pomalu a srozumitelně a dostatečně hlasitě, aby to slyšeli všichni a lid na to mohl říct: Amen.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy