EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Dílo střídmosti

Svědectví pro církev - svazek šestý


Rejstřík - na začátek na začátek

Dílo střídmosti

6T 110 Ve svém díle bychom měli věnovat více pozornosti úsilí o střídmost. Každá služba, jež požaduje reformu, zahrnuje také pokání, víru a poslušnost. To znamená povznesení člověka k novému, ušlechtilejšímu životu. Tak má každá pravá reforma své místo ve třetím andělském poselství. Zejména snahy o reformu života vyžadují naši pozornost a podporu. Na našich konferencích bychom měli na tuto práci upozornit a takto ji oživit. Měli bychom lidem podávat zásady pravé střídmosti a žádat je o závazný slib střídmosti. Pečlivá pozornost by se měla věnovat těm, kteří otročí špatným zvykům. Musíme je přivést ke kříži Kristovu.

Na našich stanových shromážděních by měli spolupracovat lékaři. Měli by to být moudří a prozíraví lidé, měli by si vážit kazatelské služby a nebýt nevěřící. Tito muži jsou strážní zdraví svého lidu a mělo by se jim dostat uznání a úcty. Oni by měli poučovat sbor o nebezpečí nestřídmosti. Tomuto zlu musíme v budoucnosti rozhodně více čelit než v minulosti. Kazatelé a lékaři by měli společně objasňovat zlo nestřídmosti a společně by měli mocně hlásat spasitelné poselství, aby byl hřích pranýřován a ukázala se spravedlnost. Kazatelé a lékaři, kteří osobně nevyzývají lid, nedbají na své povinnosti. Nevykonávají svou práci, kterou jim Bůh uložil.

Také v jiných církvích jsou křesťané, kteří hájí zásady střídmosti. Měli bychom se pokusit přiblížit se jim a razit jim dráhu, aby stáli s námi bok po boku. Měli bychom vyzvat velké a slavné muže, aby naše úsilí podporovali, aby se zachránilo, co je ztraceno. 6T 111

Kdybychom podporovali dílo střídmosti tak, jak to začali kolem roku 1870, kdybychom bratrům a sestrám na konferencích ukázali zlo pijáků alkoholu a kdybychom to přednesli ve spojení s důkazy o brzkém příchodu Pána Ježíše, pak by se lidé zachvěli. Kdybychom ukázali skutečnou horlivost, odpovídající důležitosti pravdy kterou zastupujeme, mohli bychom být nápomocni zachránit sta, ba tisíce před záhubou.

Teprve věčnost ukáže, co bylo vykonáno v tomto odvětví kazatelského úřadu - jak mnoho duší churavých zoufalstvím, unavených světáctvím a štvaním, bylo takto přivedeno k velikému Lékaři, jenž touží, aby zachránil všechny, kteří k němu přicházejí. Kristus je zmrtvýchvstalý Spasitel, jenž nám nabízí spasení.

°°°°

Co uděláme, když vidíme lidi, kteří jdou tam, kde se čepuje tekutý jed, který ničí jejich rozum? Co učinit, abychom je vysvobodili, když zpozorujeme, jak jsou jejich duše ohroženy? Naše práce pro pokoušené a padlé bude jen tehdy skutečně úspěšná, když Kristova milost znovu zformuje charakter a člověk bude přiveden do živého spojení s pravým Bohem. To je účel každého pravého úsilí o střídmost. Jsme vyzýváni, abychom pracovali s větším úsilím, než je úsilí lidské, abychom pracovali v moci Ježíše Krista. Ten, který se pokořil a přijal lidskou přirozenost je Ten, jenž nám ukazuje, jak musíme bojovat. Kristus vložil své dílo do našich rukou a my máme s Bohem zápasit, úpěnlivě dnem i nocí, pokorně Ho prosit o tu neviditelnou moc. Když se skrze Ježíše Krista pravým způsobem uchopíme Boha, bude nám pomoženo vybojovat vítězství.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy