EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Dílo pro tuto dobu

Svědectví pro církev - svazek šestý


Rejstřík - na začátek na začátek

Dílo pro tuto dobu

6T 14 Stojíme na prahu velkých a slavných událostí. Proroctví se naplňuje. Zvláštní, událostmi bohatý průběh dějin je napsán v nebeských knihách. V tomto světě je všechno vzrušené. Jsou tu války a válečná vřava. Národy se rozhněvaly a přišel čas mrtvých, aby byli souzeni. Události se překotně řítí a přibližují den Hospodinův, jenž velmi chvátá. Zbývá nám takřka jen okamžik času, ale ačkoliv se zvedá říše proti říši a národ proti národu, všeobecná válka ještě nevypukla. Ještě jsou drženy čtyři větry, než budou služebníci Boží zapečetěni na svých čelech. Tehdy mocnosti země napnou své síly k poslední velké bitvě.

Satan se všemožně připravuje na tento poslední boj, v němž se každý musí přidat k té či oné straně. I když evangelium bylo hlásáno světu téměř po dvě tisíciletí, satan ještě stále ukazuje lidem tentýž obraz, který kdysi ukazoval Kristu. Podivuhodným způsobem nechává kolem nich přecházet království tohoto světa v jeho nádheře a slibuje je každému, kdo padne a bude se mu klanět. Tak se snaží dostat lidi pod své panství.

Satan se všemožně snaží vydávat se za Boha a zničit každého, kdo se protiví jeho moci. Dnes se svět před ním sklání. Jeho moc se přijímá jako moc Boží. Vyplňuje se prorocké slovo ze Zjevení, že celá země se diví a jde za šelmou (viz Zj 13,3).

Ve své zaslepenosti se lidé vychloubají svým podivuhodným pokrokem a svým vzděláním, avšak před zrakem Vševědoucího se ukazuje 6T 15 nezastřeně vnitřní vina a zkaženost. Nebeští strážní vidí zemi plnou násilí a zločinů. Všemožnou loupeží se získává bohatství, olupují se nejen lidé, ale i Bůh. Lidé používají jeho prostředků, aby otročili svému sobectví. Všechno, co mohou získat, musí sloužit jejich chtivosti. Převládá lakomství a smyslnost. Lidé pěstují vlastnosti prvního velikého podvodníka. Přijali ho jako boha a jsou naplněni jeho duchem.

Ale mrak soudního hněvu, se vším tím, co kdysi zničilo Sodomu, visí nad nimi. Ve svých viděních příštích událostí viděl prorok Jan tento obraz: Byla mu ukázána tato služba ďáblu a zdálo se mu, jakoby celý svět stál na pokraji záhuby. Když se však na to díval s napjatou pozorností, viděl zástup Božího lidu, který zachovává Boží přikázání. Na svých čelech měli pečeť živého Boha a Bůh řekl: „Tu jest trpělivost svatých, tu jsou ti, kteří ostříhají přikázání Božích a víry Ježíšovy. I slyšel jsem hlas z nebe řkoucí ke mně: Piš. Blahoslavení jsou od této chvíle mrtví, kteříž v Pánu umírají. Duch zajisté dí jim, aby odpočinuli od prací svých, skutkové pak jejich jdou za nimi. I pohleděl jsem, a aj, oblak běloskvoucí, a na tom oblaku seděl podobný Synu člověka, maje na hlavě své korunu zlatou a v ruce své srp ostrý. A jiný anděl vyšel z chrámu, volaje hlasem velkým na toho, kterýž seděl na oblaku: Pusť srp svůj, a žni, neboť přišla tobě hodina žně, neboť již dozrála žeň země. I spustil ten, kterýž seděl na oblaku, srp svůj na zem, a požata je země. A jiný anděl vyšel z chrámu toho, který je na nebi, maje i on srp ostrý. 6T 16 Opět vyšel jiný anděl od oltáře, který měl moc nad ohněm a volal křikem velkým na toho, kterýž měl srp ostrý, řka: Pusť srp svůj ostrý, a seber hrozny vinice zemské, neboť uzráli hroznové její. I spustil anděl srp svůj na zem, a sebral vinice země, a vmetal do jezera velikého hněvu Božího.” (Zj 14,12-19)

Když se bouře hněvu Božího snese na tento svět, tu mnozí ke své hrůze poznají, že jejich dům bude smeten, protože byl vystavěn na písku. Kéž by uslyšeli varovné volání, než bude pozdě. Měli bychom nyní cítit odpovědnost, že se vší opravdovostí musíme jiným sdělovat pravdy, jež Bůh dal pro naši dobu. Tuto povinnost musíme opravdu brát vážně.

Boží srdce je dojato. V Božích očích mají duše nesmírnou cenu. Kristus ve smrtelné úzkosti plakal nad tímto světem, pro tento svět byl ukřižován. Bůh dal svého jednorozeného Syna, aby zachránil hříšníky a chce, abychom jiné tak milovali, jak On miloval nás. On chce, aby všichni, kteří znají pravdu, toto poznání sdělovali jiným.

Nyní je doba k vydání poslední výstrahy. V dnešní době je pravda hlásána zvláštní mocí. Jak dlouho to však tak zůstane? Pouze krátký čas. Byla-li kdy krize, pak je to dnes.

Každý se dnes rozhoduje pro věčnost. Lidé musí být vyburcováni, aby poznali vážnost doby a blízkost dne, v němž pro nás lidi bude ukončena zkušební doba. Měli bychom se se vší rozhodností snažit důrazně zvěstovat lidem poselství pro naši dobu. Třetí anděl má jít vpřed s velikou mocí. Toto dílo nesmí nikdo nechat nepovšimnuté, nebo je podceňovat. 6T 17

Světlo, kterého se nám dostalo v třetím andělském poselství, je pravé světlo. Znamení šelmy je přesně to, co bylo zvěstováno. Ještě nerozumíme všemu, co souvisí s touto otázkou a neporozumíme tomu dokud se svitek nerozvine úplně, avšak vrcholně důležité dílo musí být vykonáno na zemi. Přikázání Páně jeho služebníkům zní: „Volej vším hrdlem, nezadržuj, jako trouba povyš hlasu svého, a oznam lidu mému převrácenost jejich, a domu Jákobovu hříchy jejich.”(Iz 58,1)

V hlavních rysech našeho díla nesmí nastat žádná změna. Má tu stát tak jasné a určité, jak ho proroctví učinilo. Nesmíme uzavřít žádné spojení se světem v domnění, že tím vykonáme víc. Kdo se pokroku díla postaví do Bohem vyznačené cesty, přivede na sebe Boží nelibost. Žádná část pravdy, která učinila adventní lid tím, čím je, nesmí být oslabena. My se držíme starých mezníků pravdy, zkušeností a povinností a máme před celým světem pevně stát na obranu svých zásad.

Je nutné, aby povstali muži a všem lidem zvěstovali živé slovo Boží. Muži všech stavů s různými schopnostmi a dary mají svorně spolupracovat, aby dospěli ke společnému výsledku. I když každý pracovník plní svou zvláštní úlohu zvěstování pravdy lidem, v práci mají být všichni jednotní.

Ti tři andělé, kteří jsou ve 14. kapitole Zjevení ukázáni jako letící prostředkem nebe, znamenají dílo těch, kteří hlásají poselství prvního, druhého a třetího anděla. Všichni jsou spolu spojeni. Důkazy pro stálou a věčnou pravdu těchto mohutných poselství, jež pro církev znamenají tak mnoho, 6T 18 ale v náboženském světě vyvolávaly tak prudký odpor, nejsou zmařeny. Satan se neustále snaží vrhat stín na tato poselství, aby Boží lid nemohl jasně rozeznávat jejich význam, jejich čas a jejich hodnotu. A přece působí až do konce času a mají v našem náboženském životě dokazovat svou sílu.

Vliv těchto poselství se stal hlubším a širším, podnítil tisíce myslí k činnosti a vedl k budování škol, nakladatelství a léčebných ústavů. To všechno jsou Boží prostředky, jež mají společně působit ve velkém díle, které je představováno prvním, druhým a třetím andělem, aby poukazovaly obyvatelům země na druhý příchod Kristův v moci a slávě.

°°°°

Milí bratři a sestry, jak ráda bych chtěla říci něco, abych vám poukázala na význam této doby a na smysl událostí, které se nyní odehrávají. Upozorňuji vás na vážné opatření, jež se nyní podnikají na omezení náboženské svobody. Boží svatý pamětný den byl odstraněn a na jeho místě stojí před světem falešná sobota bez jakékoliv svatosti. A zatímco moci tmy podněcují přízemní živly, Bůh nebes posílá shůry moc, aby čelila této hrozbě, probouzí živé posly, aby si vysoce vážili zákona nebes. Teď, právě teď je na čase, abychom pracovali v cizích zemích. Když se Amerika, země náboženské svobody spojí s papežstvím, aby působila nátlak na svědomí a nutila lidi k zachovávání falešné soboty, národy ve všech částech zeměkoule se dají svést k následování jejího příkladu. Náš lid není ani napůl bdělým, aby činil vše, co je v jeho silách, aby vším možným způsobem nesl dále varovné poselství. 6T 19

Pán nebe nedopustí, aby na zem přišly tresty za neposlušnost a přestoupení, dokud nepošle své strážné, aby zemi varovali. On neukončí dobu milosti, dokud nebude poselství hlásáno ještě zřetelněji. Zákon Boží musí být vyvýšen. Jeho požadavky musí být zvěstovány v jejich pravém a svatém způsobu, aby se lidé rozhodli pro pravdu nebo proti pravdě. A přece dílo bude ve spravedlnosti ukráceno. Poselství o Kristově spravedlnosti musí zaznívat od jednoho konce země k druhému, aby připravilo cestu Páně. Toto je Boží sláva, v níž bude ukončeno dílo třetího anděla.

°°°°

Na tomto světě není žádné dílo tak důležité, svaté a slavné, žádné dílo, jež tak ctí Boha, jako toto dílo evangelia. Poselství, jež se hlásá v naší době, je poslední milostivou zvěstí padlému světu. Komu se dostává milosti, že je slyší a přece tvrdošíjně nedbá na varování, ten od sebe odvrhuje svou poslední naději na vykoupení. Nebude žádná druhá doba milosti.

Slovo Pravdy „Psáno jest” je evangelium, jež máme hlásat. Před tímto stromem života nestojí plamenný meč. Každý kdo chce, se může na něm podílet. Není moci, která by v tom mohla člověku bránit, aby netrhal ovoce tohoto stromu. Každý z něho může jíst a věčně žít.

°°°°

Ta tajemství, která andělé dychtí vidět a která proroci, králové a spravedliví chtěli pochopit, bude církev ostatků hlásat světu jako poselství od Boha. Proroci to předpovídali a toužili, aby předpovědím porozuměli, jim se však této přednosti nedostalo. 6T 20 Toužili vidět, co vidíme my a slyšet, co my slyšíme, ale nemohli. To vše uvidí teprve až Kristus opět přijde a uprostřed zástupu, jež žádný člověk nemůže spočítat, objasní vykoupení, které připravil svou velikou obětí na Golgatě.

°°°°

Někteří zvěstovali pravdy třetího andělského poselství jako suchou teorii, avšak v tomto poselství má být představen Kristus jako ten Živý. Má být zjeven jako první i poslední, jako onen Já JSEM, kořen i výhonek Davidův, jako jasná Hvězda jitra. Skrze toto poselství má být světu zjeven Boží charakter v Kristu. Všude má znít: „Povyš mocně hlasu svého, Jeruzaléme, zvěstovateli věcí potěšených, povyš, aniž se boj. Pověz městům Judským: Aj, Bůh váš. Aj, Panovník Hospodin proti silnému přijde, a rámě jeho panovat bude nad ním, aj, mzda jeho s ním, a dílo jeho před ním. Jako pastýř stádo své pást bude, do náruče své shromáždí jehňátka, a v klíně svém je ponese.” (Iz 40,9-11)

S Janem Křtitelem máme ukázat lidem na Ježíše. „Aj, Beránek Boží, který snímá hříchy světa” (Jan 1,29) Nyní jako nikdy před tím má znít pozvání: „Žízní-li kdo, pojď ke mně, a napij se” (Jan 7,37). „A Duch i nevěsta řkou: Pojď. A kdo slyší, rciž: Přijď. A kdo žízní, přijď, a kdo chce, naber vody života zadarmo.” (Zj. 22,17)

Musí být vykonáno veliké dílo a vynaloženo všemožné úsilí, aby byl zjeven Kristus jako hříchy odpouštějící Spasitel, Kristus jako Ten, který nese hříchy, Kristus jako jasná a jitřní Hvězda; 6T 21 a Pán nám bude žehnat, dokud dílo nebude ukončeno.

°°°°

Zatímco andělé drží čtyři větry, máme pracovat ze všech svých sil. Své poselství musíme nést neodkladně. Před nebeským vesmírem i lidmi tohoto věku musíme být důkazem toho, že naše náboženství je víra a moc, jejichž původcem je Kristus a Jeho slovo že je Božím slovem. Lidé se mohou rozhodnout. Buď budou dědici nebeského království, nebo otroky satanovy tyranie. Všichni mají mít příležitost chopit se naděje nabízené jim evangeliem. Jak to však uslyší bez kazatele? Lidstvo potřebuje mravní obnovu a přípravu charakteru, aby mohlo obstát před Bohem. Jako následek vládnoucích bludných učení, jež směřují k tomu, aby odporovala poselství evangelia, jsou duše v nebezpečí, že budou ztraceny. Kdo se chce úplně posvětit a být spolupracovníkem Božím?

Když vidíš, do jakého nebezpečí a do jaké bídy uvrhlo svět satanovo působení, pak Bohem dané síly nespotřebuj v nečinném nářku, ale chop se práce pro sebe a pro jiné. Probuď se a uvědom si zodpovědnost za ty, kteří jdou do záhuby. Nemohou-li být získáni pro Krista, ztratí věčnou blaženost. Pamatuj, co by mohli získat. Duše, kterou Bůh stvořil a Kristus vykoupil, má velikou cenu. Když ji slovo Boží oživí, nabízejí se jí velké možnosti a její duchovní růst jí je přislíben. Je-li poslušná, slovo Boží ji oživí a skrze Dárce života dosáhne života věčného. Jedna duše je pro nebe cennější, než celý svět plný majetku, domů, pozemků a peněz. 6T 22 Pro obrácení jedné duše bychom měli být ochotni obětovat své poslední prostředky. Jedna duše získaná pro Krista šíří kolem sebe nebeské světlo, jež proniká mravní tmou a zachraňuje jiné duše.

Když Kristus opustil devadesát devět ovcí, aby hledal a zachránil jednu ztracenou, můžeme pak my být ospravedlněni, když konáme méně? Není to zrada na nám svěřeném statku a urážka Boha, když nepracujeme tak, jak pracoval Kristus a nepřinášíme oběť, jakou přinesl On?

Ať zazní po celé zemi varovné poselství. Řekněte lidem, že den Hospodinův je blízko a velmi chvátá. Ať nikdo nezůstane bez varování. My bychom se mohli nacházet ve stejném postavení, jako ony ubohé, do bludů zapletené duše nebo jako divoši. Čím více poznání jsme obdrželi než jiní, tím více jsme povinni jim je sdělovat.

Nesmíme ztrácet čas. Konec je blízko. Cesta zvěstování pravdy z místa na místo bude brzy vpravo i vlevo ohrazena nebezpečími. Do cesty Božím poslům budou kladeny všechny možné překážky a nebudou už moci vykonat to, co mohou ještě dnes. Musíme si být vědomi své úlohy a splnit ji jak jen můžeme nejrychleji. Podle Bohem mi daného poznání vím, že moci tmy z propasti pracují s obrovským úsilím. Tichým krokem se satan plíží k těm, kteří spí, aby je lapil jako vlk lapá svou kořist. Nyní máme varovat svět. Ještě dnes můžeme vykonat určité dílo. Zakrátko to bude obtížnější, že si to ani nedovedeme představit. Kéž by nám Bůh pomohl, abychom zůstali na cestě světla a s pohledem pevně upřeným na Ježíše, našeho Vůdce, pracovali a trpělivě, vytrvale spěchali vpřed k vítězství.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy