EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Znamení k pokroku

Svědectví pro církev - svazek sedmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Znamení k pokroku

7T 13 Je věčným zákonem Hospodinovým, že ten kdo přijímá pravdu, kterou svět potřebuje, má si za svoji první povinnost pokládat zvěstování této pravdy! Komu však osobně zaleží na hynoucích? Když tak hledím na věřící dítky Boží a vidím jejich neochotu sloužit Bohu, mé srdce je naplněno bolestí, kterou nelze vyjádřit. Jak málo je těch kteří jsou cele na straně Boží a při Jeho slavném, závěrečném díle. Tisíce mají být varovány a přece jak málo jednotlivců se cele posvěcuje této práci, ochotně být nebo konat cokoliv, jen aby mohli zachránit duše pro Krista. Ježíš zemřel, aby zachránil svět. V pokoře, ponížení, sebezapírání pracoval a pracuje pro hynoucí. Mnozí však z těch, kteří by měli spolupracovat s Ním, jsou soběstační a lhostejní.

Mezi dnešním Božím lidem je hrozný nedostatek soucitu, který by měl být projeven k hynoucím duším. Mluvíme o křesťanských misiích. Náš hlas je slyšet; cítíme však Kristův něžný srdečný zájem o ty, kteří jsou mimo stáda? A dokud naše srdce nebude bít v souladu s Kristovým srdcem, jak můžeme pochopit svatost a důležitost díla, k němuž jsme povoláni slovy: "Povolni buďte správcům všem a poslušní buďte jich; oniť zajisté bdí nad dušemi vašimi, jako ti, kteříž počet mají vydati." Žd 13, 17.

Bůh čeká, že mužové a ženy si uvědomí svou zodpovědnost. Čeká, že se spojí s Ním. Měli by si povšimnout znamení k pokroku, a nebýt pomalými v konání vůle Boží.

Uznáme, jak mnozí ve světě pozorují 7T 14 naše chování? Z míst, odkud to nejméně čekáme, přijdou hlasy, které nás budou nabádat, abychom přinesli světu poslední poselství milosti. Kazatelé a lidé, probuďte se! Postřehněte a uchopte každou příležitost a přednost, která se vám z Boží prozřetelnosti nabízí. Bůh, Kristus a nebeští andělé pracují, aby zdrželi ostré šípy satanova hněvu, aby Boží plány nebyly překaženy. Bůh žije a kraluje! On řídí záležitosti vesmíru. Jeho vojáci by měli vítězně usilovat. V jejich řadách by měla být dokonalá jednota. Boj by měli vést až k branám. Pán, jako mocný vítěz, bude bojovat za ně.

Evangelijní poselství by mělo zaznívat v našich sborech a vyzývat je k všeobecné činnosti. Členové sboru by měli mít více víry a horlivost by měli čerpat od svých nebeských neviditelných spojenců, z vědomí svých nevyčerpatelných zdrojů, z velikosti podniku, do něhož jsou zapojeni a z moci svého Vůdce. Ti, kdo se odevzdají Bohu a nechají se Jím vést a usměrňovat, postřehnou pevný chod událostí, které se podle Jeho příkazu mají dít. Prodchnuti duchem Toho, který dal svůj život za život světa, nebudou déle stát nečinně a ukazovat na to, co konat nemohou. Oděni v celou výzbroj Boží půjdou vpřed do boje, ochotni pracovat a pouštět se do díla pro Něho s vědomím, že Jeho všemohoucnost nahradí jejich mdlobu.

Trvalý rozmach díla

Boží služebníci mají použít každý zdroj k rozšíření Jeho království. Apoštol Pavel prohlašuje, 7T 15 "Neboť to jest dobré a vzácné před Spasitelem naším Bohem, kterýž chce, aby všichni lidé spaseni byli, a ke známosti pravdy přišli. Napomínám pak, aby přede vším činěny bývaly pokorné modlitby, prosby, žádosti a díků činění za všecky lidi." 1Tm 2, 3.4.1. A Jakub říká: "Věziž, že ten, kdož by obrátil hříšníka od bludné cesty jeho, vysvobodí duši od smrti a přikryje množství hříchů." Jk 5, 20. Každý věřící je zavázán spojit se se svými bratry a zvěstovat pozvání: "Pojďte, nebo již připraveno jest všecko." L 14, 17. Každý by měl povzbuzovat jiné k práci z celého srdce. Živá církev bude přinášet opravdové pozvání. Žíznivé duše budou přivedeny k vodám života.

Apoštolové nesli tíhu zodpovědnosti za rozšíření pole své působnosti, při zvěstování evangelia do odlehlých krajů. Z jejich příkladu se učíme, že v Boží vinici se s lenochy nepočítá. Jeho služebníci mají ustavičně rozšiřovat okruh svého úsilí. Stále mají konat více. Boží dílo se má rozšiřovat a rozmáhat až pronikne do celého světa.

Pavel a Barnabáš na své misijní cestě šli znovu po svých stopách, navštěvovali sbory které založili a vybrali si muže, které přizvali k práci. I dnes mají Boží služebníci podobně pracovat; vyvolit si a vzdělat věrné mladé lidí za spolupracovníky. Kéž nám Bůh pomůže posvětit se, aby naším příkladem i jiní mohli být posvěceni a uschopněni k úspěšné práci při získávání duší pro Krista.

°°°°

Blížíme se ke sklonku pozemských dějin; brzo budeme stát před velkým bílým trůnem. Brzy váš čas k dílu navždy pomine. Važte si příležitostí, kdy můžete promluvit slovo včas k těm, 7T 16 s nimiž přicházíte do styku. Nečekejte na nějaké předběžné obeznámení s nimi dřív, než byste zvěstovali převzácné poklady pravdy. Jděte do práce a cesty se vám otevřou.

°°°°

V den soudu si ztracení plně uvědomí význam golgotské oběti. Vidí co ztratili, tím že odmítli rozhodnout se pro věrnost. Přemýšlejí o vznešeném, čistém společenství, které přednostně mohli získat. Je však příliš pozdě, poslední výzva odezněla. Je slyšet slova nářku: "Pominula žeň, dokonalo se léto, a my nejsme vyproštěni." Jr 8, 20.

°°°°

Na nás spočívá těžká odpovědnost za varování světa před jeho přicházející zkázou. Z každého směru, z daleka i blízka doléhají výzvy o pomoc. Bůh vyzývá svoji církev aby se probudila a přioděla se mocí. Máme získat nesmrtelnou korunu; máme získat nebeské království; svět hynoucí v nevědomosti má byt osvícen.

°°°°

Svět bude přesvědčen ne tím, co se z kazatelny zvěstuje, nýbrž tím, čím církev žije. Kazatel na pódiu zvěstuje teorii evangelia; praktická zbožnost církve zjevuje její moc.

°°°°

Církev je slabá a porušená, ustavičně potřebující napomenutí a rady a přece je předmětem Kristovy svrchované pozornosti. On svoji milostí působí na lidská srdce a provádí takovou změnu charakteru, že andělé jsou ohromení a vyjadřují svoji radost v chvalozpěvech. Těší se při pomyšlení, že hříšní, bloudící lidé mohou být tak proměněni. 7T 17

Když třetí andělské poselství přechází v hlasité volání, veliká moc a sláva bude doprovázet jeho zvěstování. Tváře Božího lidu zazáří nebeským světlem.

°°°°

Pán připraví pro své dílo muže a ženy, ba i děti, jako kdysi Samuele, a učiní si z nich své posly. Ten, který nikdy nespí a nedřímá, bdí nad každým pracovníkem rozhodujícím se pro dílo. Celá nebesa pozorují boj, který zdánlivě za znechucujících okolností, vedou Boží služebníci. Mají dosáhnout nových vítězství a získat novou čest. Jako Pánovi služebníci seskupeni pod praporem svého Vykupitele, mají vést dobrý boj víry. Všichni nebeští andělé slouží pokorně věřícímu lidu Božímu a když Pánova armáda pracovníků zde dole zpívá svoji píseň chvály, nebeský sbor se připojuje k nim v díkůvzdání a chválení Boha a Jeho Syna.

°°°°

Nic není zdánlivě bezmocnější, ve skutečnosti však nepřemožitelnější, než duše, která si uvědomuje svoji nicotu a cele spoléhá na zásluhy Spasitele. Bůh by spíš seslal každého anděla v nebesích na pomoc takovému jednotlivci, než by dovolil, aby byl přemožen.

Vojenský pokřik zaznívá po celé čáře. Každý vojín kříže ať se žene vpřed. Ne ve své soběstačnosti, nýbrž v pokoře a tichosti, s pevnou vírou v Boha. Ani vaše dílo, ani moje dílo nekončí tímto životem. Neboť ještě maličko poodpočinout a pak, na Boží příkaz budeme v Božím království ve své práci pokračovat.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy