EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Dílo záchrany duší

Svědectví pro církev - svazek sedmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Dílo záchrany duší

Bůh mi dal poselství pro svůj lid. Musí se probudit, rozložit své stany a rozšířit své hranice. Drazí bratři a sestry, byli jste vykoupeni za velikou cenu a všecko co máte a čím jste, má být použito k slávě Boží a k dobru vašich spolubližních. Kristus zemřel na kříži aby spasil svět od zahynutí v hříchu. Žádá vás, abyste spolupracovali v tomto díle. Máte být Jeho pomocnou rukou. Opravdovým, neúnavným úsilím máte se snažit zachraňovat ztracené. Pamatujte, že vaše hříchy si vynutily kříž. Když jste přijali Krista jako svého Spasitele, zavázali jste se tento kříž nést. Na život a na smrt jste svázáni s ním, jako část toho velikého díla vykoupení.

Proměňující moc Kristovy milosti utváří toho, kdo se cele odevzdává Jeho službě. Naplněn duchem Vykupitele, je ochoten zapřít se, hotov vzít na sebe kříž a připraven přinést jakoukoliv oběť pro svého Mistra. Nemůže být dlouho lhostejný k hynoucím duším kolem sebe. Je povznesen nad službu samému sobě. 7T 10 Je novým stvořením v Kristu a služba vlastnímu já nemá místo v jeho životě. Uvědomuje si, že každá část jeho bytosti patří Kristu, který ho vykoupil z otroctví hříchu; aby každá chvíle jeho budoucnosti byla vykoupena předrahou krví jednorozeného Syna Božího.

Tak hluboce si ceníte golgatské oběti, že jste ochotni podřídit každý jiný zájem dílu záchrany duší. Tatáž síla touhy zachraňovat své bližní, kterou se vyznačoval život Spasitele, vyznačuje život i Jeho skutečného následovníka. Křesťan netouží žít pro sebe. Radostně posvěcuje všechno co má a čím je, Mistrově službě. Žene jej nevýslovná touha získávat duše pro Krista. Ti, kteří nemají takovou touhu, měli by se lépe zajímat o své vlastní spasení. Ať prosí o ducha služby.

Jak mohu co nejlépe oslavit Toho, jemuž patřím stvořením a vykoupením? - toto je otázka kterou máme klást sami sobě. S úzkostlivou starostlivostí snaží se opravdu obrácený zachraňovat ty, kdo jsou ještě stále v satanově moci. Odmítá konat cokoliv, co by mu překáželo v jeho díle. Má-li děti, uvědomuje si, že dílo musí započít ve své vlastní rodině. Jeho děti jsou mu nanejvýš vzácné. Pamatuje na to, že jsou mladšími členy Boží rodiny a snaží se ze všech sil mít je na Boží straně. Zavázal se sám sloužit, ctít a poslouchat Krista, a vynakládá trpělivost a neúnavné úsilí vychovat své děti tak, že se nebudou nikdy nepřátelsky chovat ke Spasiteli.

Otcům a matkám Bůh svěřil odpovědnost záchrany svých dětí od moci nepřítele. Toto je jejich dílo - dílo, které by neměli za žádnou cenu zanedbávat. Ti rodiče, kteří mají živé spojení s Kristem, nebudou mít odpočinutí, 7T 11 dokud neuvidí své děti bezpečně ve stádě. Toto bude hlavní starostí jejich života.

Rodiče nezanedbávejte dílo, které vás čeká ve vaší vlastní rodině. Toto je vaše první pole misijního snažení. Nejdůležitější dílo které můžete konat je, přivést své děti k Pánu. Bloudí-li, zacházejte s nimi něžně a přece rozhodně. Ať se spojí s vámi v odporu ke zlému, jímž se satan snaží zničit duši a tělo lidí. Podělte se s nimi o tajemství kříže, tajemství, které pro vás znamená posvěcení, vykoupení a věčné vítězství. Když berete své děti sebou do služby Boží získáte velké vítězství!

Jestliže rodiny kolem vás odporují pravdě, snažte se vést je k tomu, aby se podřídili Kristovým požadavkům. Pracujte trpělivě, moudře, uvážlivě, razíc si cestu něžnou službou lásky. Zvěstujte pravdu takovým způsobem, že vyzní ve vší své kráse, a bude působit vlivem, jemuž nelze odporovat. Takto zdi předsudků padnou.

Jestliže je toto dílo věrně konáno a otcové a matky pracují pro členy svých vlastních rodin a pak pro ty, kdo jsou kolem nich, vyvyšujíc Krista svým zbožným životem, pak může být tisíce duší zachráněno. Když je Boží lid opravdu obrácen, když si uvědomuje závažnost, která spočívá na něm a pracuje pro ty, kteří jsou v jeho dosahu, když nenechává žádný prostředek nepoužit pro záchranu hříšníků z moci nepřítele, pak bude pohanění z našich sborů odstraněno.

Nyní máme pouze málo času, v němž se můžeme připravit pro věčnost. Kéž Pán otevře zavřené oči svého lidu 7T 12 a probudí jejich otupělé smysly aby si uvědomil, že evangelium je mocí Boží ke spasení těm, kdo věří. Kéž by viděli důležitost čistého a správného představení Boha, aby Ho svět uzřel v Jeho kráse. Kéž by tak byli naplněni duchem, který přebývá v Něm, aby svět neměl moci odvést je od díla představování lidem obdivuhodných možností poskytnutých každé duši, která přijímá Krista.

V každém směru naši práce potřebujeme větší, hlubší opravdovost. Čas míjí. Boží služebníci mají být "v pracích neleniví, duchem vroucí, Pánu sloužíce." Lid potřebuje pravdu a tato jim má být zvěstována opravdovým věrným úsilím. Máme vyhledávat duše, prosit za ně a pracovat pro ně. Máme je opravdově vyzývat. Máme se vroucně modlit. Naše vlažné, bezduché modlitby se mají změnit v prosby hluboké opravdovosti. Boží Slovo prohlašuje: "Mnohoť zmůže modlitba spravedlivého, opravdová."

°°°°

Svět je našim misijním polem a my máme jít pracovat obklopeni ovzduším Getsemane a Golgaty.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy