EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Výborová shromáždění

Svědectví pro církev - svazek sedmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Výborová shromáždění

Ti, kdo se scházejí k výborovým shromážděním, měli by pamatovat, že se setkávají s Pánem, který je povolal k dílu. Měli by se spolu scházet v úctě a s posvěceným srdcem. Scházejí se proto, aby uvažovali o důležitých záležitostech Božího díla. Ve všech podrobnostech své činností mají zjevovat touhu po porozumění Jeho vůli ohledně plánů - pokroku Jeho díla. Ani okamžik by neměli promarnit v bezvýznamných rozhovorech; neboť Boží záležitosti by měly být spravovány hospodárně a přesně. Jestliže některý člen výboru je nedbalý a neuctivý, měl by si uvědomit, že je v přítomnosti Svědka, který zvažuje všechny činy.

Byla jsem poučena, že ne vždy výborová shromáždění se Bohu líbí. Někteří bratři přišli do těchto shromáždění s chladným, tvrdým, kritickým, nelaskavým duchem. Takoví se mohu dopustit velikých chyb, neboť jejich společníkem je nepřítel, který je zdržuje na nesprávné straně. Nezřídka jejich nezúčastněný postoj k některému rozhodnutí vytváří zmatek tím, že se odkládá rozhodnutí, které by mělo být provedeno. Boží služebníci, kteří potřebují duševní odpočinek a spánek, byli velice zarmouceni a zneklidněni nad těmito věcmi. V naději, že dojdou k určitému rozhodnutí, protahují svá shromáždění dlouho do noci. Život je však příliš vzácný, než abychom ho tímto způsobem ohrožovali. Na Pána vložte toto břemeno. Očekávejte na Něho, aby On urovnal všechny těžkosti. Popřejte unavenému odpočinek. Probdělé hodiny škodlivě ovlivňují tělesné, duševní a mravní síly. Jestliže jsme popřáli mozku patřičný odpočinek, myšlenky budou jasné a bystré, a záležitost bude vyřízena. 7T 257

Vztah diety k výborovým shromážděním

Dříve než se naši bratři sejdou k poradě nebo k výborovému shromáždění, každý by měl předstoupit před Pána, pečlivě zkoumat své srdce a kriticky uvažovat o svých pohnutkách. Modlete se, aby vám Pán zjevil vaše vlastní nitro a zabránil vám kritizovat nebo odsuzovat návrhy.

U bohatě prostřených stolů jedí lidé často mnohem více, než co mohou snadno strávit. Přetížený žaludek nemůže dobře trávit. Důsledkem bývá nepříjemný pocit duševní otupělosti, a mysl není schopna pohotově reagovat. Těžkosti vznikají nesprávnou sestavou jídel; dostavuje se kvašení; mnoho jedovatých látek se dostane do krve a odnese to mozek.

Zvyk přejídání nebo jedení více druhů jídla najednou, často způsobuje nechutenství. Jemné zažívací orgány jsou tím vážně poškozovány. Žaludek marně protestuje a vyzývá mozek, aby uvažoval o příčině a důsledku. Nadměrné množství požitého pokrmu, nebo nesprávná sestava koná své zhoubné dílo. Marné je varování nepříjemných pocitů; jako důsledek se dostavuje utrpení. Zdraví nakonec ustupuje nemoci.

Někdo se snad může zeptat: Co toto má společného s výborovým shromážděním? - Velice mnoho. Účinky nesprávného jedení se dostavují při poradě a ve výborových shromážděních. Stav žaludku se odráží v mozku. Zkažený žaludek způsobuje rozrušený, problematický duševní stav. Nemocný žaludek způsobuje chorobné stavy mozku a ty často způsobují, že jsou lidé neústupní a mají mylný úsudek. Domnělá moudrost takového jednotlivce je bláznovstvím u Pána. 7T 258

Upozorňuji na to jako na závažnou okolnost při mnohé poradě a výborových shromážděních, kde se otázce, vyžadující pečlivého průzkumu, věnovala jen nepatrná pozornost a ta nejdůležitější rozhodnutí byla uspěchaně provedena. Častokrát tam, kde by měla být kladná jednomyslnost, odhlasovaný zápor naprosto změnil ovzduší porady. Na tyto důsledky jsem byla znovu a znovu upozorněna.

Tyto věci předkládám nyní proto, že jsem byla poučena, abych svým bratřím v kazatelské službě řekla: Nestřídmostí v jídle se zbavujete schopnosti jasného postřehnutí rozdílu mezi svatým a obecným ohněm. Touto nestřídmostí také zjevujte svoji bezohlednost k napomenutí, které vám dal Pán. On vám radí: „Kdo jest mezi vámi, ježto se bojí Hospodina, poslouchej hlasu služebníka jeho. Kdo jest, ježto chodí v temnostech, a nemá žádného světla, doufej ve jméno Hospodinovo, a spolehni na Boha svého. Aj, vy všickni, kteří zaněcujete oheň, a jiskrami se přepasujete, choďtež v blesku ohně svého, a v jiskrách, kteréž jste roznítili. Od ruky mé toto se vám stane, že v bolesti ležeti budete.“ Iz 50, 10.11.

°°°°

Nepřistoupíme blíž k Pánu, aby nás ochránil ode vší nestřídmosti v jídle a pití, od každé nesvaté, hříšné vášně, a ode vší bezbožnosti? Nepokoříme se před Bohem a neodložíme všechno, co poskvrňuje tělo a ducha, abychom v Jeho bázni mohli usilovat o svatost charakteru?

°°°°

Nechť si každý, kdo zasedá v radě nebo výborovém shromáždění, zapíše do svého srdce tato slova: Buduji pro 7T 259 časnost i věčnost; jsem zodpovědný před Bohem za pohnutky svého jednání. Toto nechť je jeho heslem. Žalmistova prosba ať je jeho modlitbou: „Polož, Hospodine, stráž ústům mým, ostříhej dveří rtů mých. Nedopouštěj srdci mému uchýliti se ke zlé věci, k činění skutků bezbožných, s muži činícími nepravost, a abych nebyl přelouzen líbostmi jejich.“ Ž 141, 3.4.

°°°°

Při poradách o pokroku díla nemá mít nikdo rozhodující hlas za všechny. Navrhované způsoby a plány mají být pečlivě uváženy, aby všichni bratři mohli zvážit své relativní přednosti a rozhodnout, co by měli dělat. Při zkoumání polí k nimž nás volá povinnost, je dobré počítat s těžkostmi, které se v těchto polích vyskytnou.

Pokud je to jen možné, výbory by měly dovolit lidu nahlédnout do svých plánů, aby úsudek sboru mohl podepřít jejich úsilí. Mnozí členové sboru jsou prozíraví lidé a mají také ještě jiné skvělé duševní vlastnosti. Měl být probuzen jejich zájem o pokrok díla. Mnozí mohou být přivedeni k hlubšímu pohledu do Božího díla a k hledání moudrosti shůry pro rozšíření Kristova království zachraňováním duší, které hynou pro nedostatek chleba života. Mužové a ženy ušlechtilého smýšlení budou ještě přidáni k počtu těch, o nichž je řečeno: „Ne vy jste mne vyvolili, ale já jsem vás vyvolil… abyste šli a ovoce přinesli.“ J 15, 16. (260)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy