EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Práce kazatele

Svědectví pro církev - svazek sedmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Práce kazatele

7T 254 Do mnohých polí bělajících se ke žni jsme dosud ještě nevstoupili pro nedostatek sebeobětavých pracovníků. Do těchto polí však musíme vstoupit a mnozí pracovníci by se tam měli odebrat i na vlastní vydání. Někteří z našich kazatelů měli však jen malou ochotu vzít břímě tohoto díla na sebe, malou odvahu pracovat s dobrou vůlí, radostně a z celého srdce, čímž se vyznačoval život našeho Spasitele.

Pán je zarmoucen, vidí-li tento nedostatek sebezapření a vytrvalosti u Jeho služebníků. Andělé nad tím žasnou. Kristovi pracovníci by měli studovat Jeho sebeobětavý život. On je našim příkladem. Mohou dnešní kazatelé čekat méně těžkostí než první křesťané, valdenští a reformátoři v každé době, ve svém úsilí o rozšíření evangelia do každé země?

Bůh svěřil svým služebníkům dílo zvěstování svého posledního poselství milosti pro tento svět. Nelíbí se Mu ti, kteří všechny své síly nevěnují tomuto nesmírně důležitému dílu. Nevěrnost u povolaných strážných na zdech Siona ohrožuje pravdu a vystavuje ji posměchu nepřítele. Je čas, aby naši kazatelé pochopili zodpovědnost a svatost svého poslání. Běda by jim bylo, kdyby nesplnili úkol který sami přijali od Pána.

Nemálo kazatelů zanedbává dílo, které jim bylo určeno. Proč jsou ti, kteří byli odděleni ke kazatelské práci ve výborech a radách? Proč jsou pozýváni k navštěvování 7T 255 tolika různých administrativních shromáždění, častokrát na velké vzdálenosti od svých pracovních polí? Proč nejsou obchodními záležitostmi pověřeni lidé s hospodářským přehledem? Kazatelé nebyli odděleni pro toto dílo. Finance díla mají spravovat schopní lidé, avšak kazatelé byli odděleni k jiné práci. Vedení finančních záležitostí spočívá na jiných, ne na těch, kteří byli povoláni ke kazatelské službě.

Kazatelé nebyli povoláni k tomu, aby sem a tam navštěvovali výbory a v nich rozhodovali o běžných hospodářských otázkách. Mnozí z našich kazatelů to v minulosti dělali, Pán však nechce, aby toto dílo konali oni. Bylo na ně vloženo příliš mnoho finančních starostí. Když usilují zastat tyto zodpovědnosti, zanedbávají poslání evangelia. Bůh na to hledí jako na zneuctění svého jména.

Veliká Hospodinova vinice vyžaduje od svých služebníků to, co dosud ještě nedostala - opravdové vytrvalé úsilí o záchranu duší. Kazatelé slábnou a ochabují, a pod jejich mdlou službou sbory také vadnou. Kazatelé vykazují jen malý počet obrácených duší jako důsledek svého úsilí. Pravda neproniká do neúrodných míst země. Tyto věci olupují Boha o slávu, která Mu náleží. On zve pracovníky, kteří konají tvůrčí dílo.

Svět má být varován. Kazatelé by měli pracovat se vší opravdovostí a odevzdaně, otvírat nová pole a pouštět se do osobní práce o záchranu duší, místo aby poletovali kolem sborů, kterým se již dostalo velikého světla a mnoho předností.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy