EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Ohleduplní jedni k druhým

Svědectví pro církev - svazek sedmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Ohleduplní jedni k druhým

7T 265 Často se setkáte s lidmi, kteří jsou tísněni pokušením. Nemůžete vědět jak satan o ně zápasí. Dávejte pozor, abyste je neznechutili a nepomohli pokušiteli.

Kdykoli slyšíte nebo vidíte něco, co je nutné napravit, proste Pána o moudrost a milost, aby jste ve snaze jednat věrně nebyli přísní.

Je vždy pokořující dát si vytknout chyby. Zbytečnou kritikou nečiňte zkušenost ještě trpčejší. Nelaskavá kritika přináší znechucení, zbavuje život radosti a štěstí.

Moji bratři, ať převažuje raději láska a ne přísnost. Jestliže si chybující člen uvědomuje své poblouzení, dávejte pozor, abyste nepodkopávali jeho sebeúctu. Nesnažte se dávat rány a dělat modřiny, usilujte spíš obvázat a uzdravit.

°°°°

Žádný člověk není tak citlivý a nemá tak čistou přirozenost, jako náš Spasitel. A jakou trpělivost On k nám projevil. Rok co rok snáší naší slabost a nevědomost, nevděčnost, poblouzení a vrtošivost. Přes všechno naše poblouzení, tvrdost srdce a zanedbávání Jeho Svatého slova, Jeho ruka je sále ještě k nám vystřena. On nás vyzývá, abychom se „milovali vespolek; jakož já miloval jsem vás“. J 13, 34.

Bratři, pokládejte se za misionáře, ne mezi pohany, nýbrž mezi svými spolupracovníky. Vyžaduje si to mnoho času a úsilí přesvědčit jednu duši o zvláštních pravdách pro přítomný čas. A když se duše odvrátí od hříchu k spravedlnosti, pak 7T 266 se andělé z toho těší. Domníváte se, že tito sloužící duchové, kteří bdí nad každou duší, se s radostí dívají jak lhostejně se k nim chovají ti, jenž tvrdí že jsou křesťané? Převládá stranění člověku. Projevuje se nadržování. Jeden bývá upřednostněn, zatímco s jiným se zachází tvrdě.

Andělé hledí s hrůzou a úžasem na poslání Krista tomuto světu. Obdivují se lásce, která Ho vedla k tomu, aby se obětoval za lidské přestoupení. Jak lehce však lidé zachází s tím, co vydobyl svou krví.

°°°°

Nemusíme započít pokoušením se o milování jedni druhých. Potřebná je láska Kristova v srdci. Když vlastní já je vnořeno v Kristu, pravá láska se okamžitě probouzí.

Zvítězíme trpělivou shovívavostí. Trpělivost zapojena do služby přináší odpočinutí duše. Blaho Izraele připravují pokorní, usilovní, věrní pracovníci. Slovo lásky a povzbuzení utišuje prudkou povahu a svévolné náklonnosti lépe, než všechno vyhledávání chyb a kritika, kterou můžete spustit na bloudící.

Mistrovo poselství musí být zvěstováno Mistrovým duchem. Naší jedinou bezpečností je ovládání našich myšlenek a nálad pod kontrolou toho velikého Učitele. Boží andělé udělí v tomto ohledu každému pravému pracovníkovi bohatou zkušenost. Milost pokory zformuje naše slova do výrazů křesťanské něžnosti.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy