EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Nedělejme dluhy

Svědectví pro církev - svazek sedmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Nedělejme dluhy

7T 206 Bůh nechce, aby Jeho dílo bylo ustavičně zatíženo dluhem. Jestliže je třeba, aby byly vybudovány nové budovy a ještě jiné vymoženosti pro některou instituci, varujte se toho, aby jste nešli nad své možnosti. Raději se vzdejme některých plánů, dokud Prozřetelnost neotevře cestu k tomu, aby se to mohlo vybudovat bez velikých dluhů a placení úroků.

Nakladatelství byla bankou pro náš lid a tím byla uschopněna opatřit prostředky k podpoře odvětví díla v různých polích a pomohla udržet jiné podniky. To je správné. V tomto směru nebylo nic učiněno přespříliš. Pán to všechno vidí. Avšak podle světla, které mi dal, měli bychom vynaložit všechno úsilí, abychom byli zbaveni dluhu.

Vydavatelské dílo bylo budováno sebezapřením a mělo být vedeno podle přísných ekonomických zásad. Otázka financí může být rozřešena i při nedostatku prostředků, když budou pracovníci souhlasit i s určitým snížením mezd. Toto byla zásada, kterou mi Pán odhalil k uvedení do našich institucí. Když je málo prostředků, měli bychom ochotně omezit své nároky.

Publikace by měly být správně oceněny a pak by všichni v našich vydavatelstvích měli usilovat o šetrnost v každém možném směru, i kdybychom pokračovali za ztížených okolností. Všímejte si i malých vydání. Napravte každou trhlinu. Právě ta malá vydání nakonec vedou k těžkým ztrátám. Posbírejte všechny drobty, aby se nic neztratilo. Neztrácejte chvíli zbytečným mluvením; promarněné minuty zmaří celé hodiny. Vytrvalá pilnost u víře, bude vždy korunována úspěchem.

Někteří se domnívají, že je to pod jejich důstojnost dbát o malé věci. Myslí si, že je to důkazem omezeného smýšlení 7T 207 a lakomství. Avšak nepatrné trhliny potopily již mnohou loď. Nic, co by mohlo posloužit k dosažení cíle, nemělo by být promarněno. Nedostatek šetrnosti naše ústavy jistě zavede do dluhů. I když můžeme obdržet mnoho prostředků, nakonec je můžeme utratit v malých vydáních v každém odvětví díla. Šetrnost není lakomství.

Každý muž či žena zaměstnána v nakladatelství by měli být věrnými strážci a bdít, aby se nic nepromarnilo. Všichni by měli pozorovat svá přání, která si vyžadují vynakládání prostředků. Někteří lidé žijí lépe ze čtyř set dolarů ročně než jiní za osm set. Právě tak je to i s našimi institucemi; některé osoby je mohou řídit s mnohem menším kapitálem než jiné. Bůh chce aby všichni pracovníci dovedli šetřit, a obzvláště, aby byli věrnými hospodáři.

Každý pracovník v naších institucích měl by obdržet čistou mzdu. Jestliže pracovníci dostanou přiměřenou mzdu, mají možnost přispět svými dary na dílo. Není správné, aby někteří obdrželi velikou sumu a jiní, kteří konají podstatně důležitou a věrnou práci, obdrželi pouze málo.

A přece jsou případy, kde musí být uplatněna rozrůzněnost. V našich nakladatelstvích pracují lidé, kteří nesou těžkou zodpovědnost a jejichž práce má veliký význam pro ústav. V mnoha jiných postaveních by měli mnohem menší odpovědnost a finančně by měli mnohem větší zisk. Všichni mohou vidět nespravedlnost, když bychom takovým lidem nedávali o nic větší mzdu, než platíme dělníky v běžné práci.

Jestliže Pán povolal některou ženu ke zvláštnímu dílu, její práce by měla být oceněna podle její hodnoty. Někteří se mohou domnívat, že je správné dovolit lidem, aby věnovali svůj čas a práci dílu bez odměny. Bůh však neposvěcuje takové jednání. 7T 208 I když se vyžaduje určité sebezapření z nedostatku prostředků, břímě nemá cele spočívat na několika málo osobách. Všichni by se měli spojit v oběti.

Pán chce, aby ti, kteří byli pověřeni Jeho statky, projevovali laskavost a štědrost, a ne lakomost. Neměli by se snažit zadržovat každý možný haléř. Bůh se dívá s opovržením na takové metody.

°°°°

Pracovníci by měli dostat mzdu podle hodin, které věnují poctivé práci. Ten, kdo věnuje nezkrácenou pracovní dobu, má obdržet mzdu podle tohoto času. Jestliže někdo věnuje své duševní, duchovní i tělesné síly dílu, má být podle toho ohodnocen.

°°°°

Žádný člověk by neměl dostávat neúměrnou mzdu, byť by měl i zvláštní schopnosti a přípravu. Práce vykonaná pro Pána a Jeho dílo nemá být jen otázkou finanční. Pracovníci v nakladatelstvích nemají namáhavější práci, žádná větší vydání, ani větší odpovědnosti, než pracovníci v jiných odvětvích. Nepracují nijak namáhavěji než věrní kazatelé. Naopak, kazatelé obvykle přinášejí větší oběti, než pracovníci v našich ústavech. Kazatelé jdou kam jsou posláni; bývají to pohotoví lidé. Jsou ochotní ke službě každou chvíli a v každé situaci. Okolnosti je často nutí k odloučení i od svých rodin. Pracovníci v nakladatelství mají trvalý domov a mohou žít ve svých rodinách. Toto je velikým ušetřením výdajů a mělo by se to uvážit při stanovení mezd pracovníků v kazatelské službě a v nakladatelství. 7T 209

Ti, kteří celým srdcem a do krajnosti pracují na vinici Páně, nejsou těmi, kteří si mají nejvíce oceňovat své vlastní služby. Místo domýšlivých, sebedůležitých nároků za přesně vyměřené odpracované hodiny, měli by srovnávat své úsilí se Spasitelovou prací a považovat se za neužitečné pracovníky.

Bratři, nepřemýšlejte o tom, jak málo je třeba udělat, aby jste dosáhli tu nejnižší úroveň, nýbrž probuďte se a uchopte plnost Kristovu, abyste mohli vykonat mnoho pro Něho.

°°°°

Pán chce takové lidi, kteří vidí dílo v jeho velikosti a kteří chápou zásady, které byly do tohoto díla vetkány od jeho počátku. On nechce, aby světský pořádek formoval dílo zcela jinak, než jak to svému lidu vyznačil. Dílo musí nést povahu svého Původce.

V oběti Kristově pro padlé lidstvo setkalo se milosrdenství s pravdou, spravedlnost a pokoj se spolu políbily. Když jsou tyto přívlastky odděleny i v té nejobdivuhodnější a zdánlivě úspěšné práci, pak z ní nic nezbude.

Bůh si nevybral jen několik málo lidí a jiné nechal bez péče. Nepozvedne jednoho, aby utlačil a zavrhl druhého. Všichni, kdo jsou opravdu obráceni projeví téhož ducha. Se svými spolubližními budou nakládat jako by s nimi nakládal Kristus. Žádný nebude přehlížet práva toho druhého.

°°°°

Boží služebníci by měli mít tak velikou úctu k svatému dílu, které konají, že do ní nevnesou ani stopu sobectví.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy