EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Vliv nevěry

Svědectví pro církev - svazek pátý


Rejstřík - na začátek na začátek

Vliv nevěry

Sbor ve … velice odpadl od Boha. Přestal duchovně růst. Každý jednotlivý člen sboru má své vlastní těžkosti a znechucení které musí nést, ty by však byly snesitelnější, kdyby členové žili k Boží chvále a nezeslabovali jiné ve sboru. Každý by měl sbor posílit a ne jej oslabovat. Bratr C nezaujal takový postoj, aby posílil svoji víru a 5T 286 víru sboru. Spolu s nepřítelem znechucoval a oslaboval. Satan ustavičně podněcuje nevěru. Zaznamenává chyby a selhání Kristových vyznavačů a vytýká to Božím andělům. Je žalobníkem bratří a k této práci ztrhne tolik lidí, kolik jen bude moci. Ti, kteří se rozhodli čistit zahradu svého bratra, místo aby vytrhali plevel z vlastního pozemku, jistě naleznou na své půdě tolik plevele, že každá vzácná bylina bude udušena.

Bratr C není světlem světu. Ó, ne, je temnotou. Věčnost zjeví skutečnost, že jeho neuvážená slova zasela símě pochybnosti, nejistoty a vyhledávání chyb v mnohé mysli, že jeho vliv odvrátil mnoho duší od pravdy. Ochotně se stal nástrojem temnosti k šíření pochybnosti a znechucení mezi lidem. Nelíbí se Pánu. Jeho duše je čím dál, tím méně povolná vlivu Božího Ducha. Má jen slabou víru a jak by to jinak mohlo být, když svými slovy ustavičně nedůvěru podněcuje? Zatímco šíří pochybnosti, místo aby paprsky, převzácnými paprsky světla nechal osvěcovat jiné, svým dílem pomáhá nepříteli. Tento duch činí z něho téměř nevěřícího a jestliže se celkově nezmění, nakonec se jím stane.

Bratr C mluví a jedná bezmyšlenkovitě. Prázdná slova, za něž musí vydat v den Hospodinův počet, plynou téměř ustavičně z jeho rtů. Staví se na půdu nepřítele a v důsledku toho nemá Kristova ducha. Jednoho dne pozná, že se dopustil velikého omylu, že promarnil vzácné, zlaté chvíle, které mohl použít k očištění vlastního srdce. Hledal nedostatky u jiných, žil z jejich omylů a to se rovná duchovnímu hladu. Každé probuzení umožňuje příliv takových duší do církve, které nejsou opravdově obráceny. Formálně vyznávají pravdu, nejsou však posvěceny jejím požehnaným vlivem. Zbaveny milosti, 5T 287 jsou tvrdé, sobecké a nepovolné. Takoví lidé jsou vždy nespolehliví. Vždy budou konat a mluvit to, co odporuje naší víře. Sbor, který nese takové břímě, zaslouží soucit. Svět stojí proti církvi a satan a jeho andělé ustavičně proti ní bojují. Proto nedostatky těchto ubohých členů trápí ty, jež mají zdravou víru.

Ti, kdo věří pravdě, by měli být rozhodnuti pomáhat a ne překážet těm málo duším ve …, které zápasí proti znechucení. Každý člen sboru by měl horlivě dbát na to, aby nepřátelé naší víry nemuseli jásat nad jejím bezduchým, padlým stavem. Někteří promarnili svůj vliv, zatímco při malém sebezapření, opravdovosti a horlivosti by mohli být mocí na straně dobra. Tato horlivost nebude mít význam bez úsilí, bez opravdových zápasů. Kdyby jen tři věrné duše byli ve … sboru spojení s Bohem, byli by živými nositeli světla a Pán by byl přidal k jejich počtu. Pán povolal ty, kteří měli nést korouhev ve … . Někteří se odstěhovali, někteří zemřeli a někteří duchovně odumřeli; jejich služby patří satanu. Neuvědomují si, že co nevidět přijde den, kdy bude zvažován jejich záznam v nebeských knihách a kdy se projeví druh práce jednoho každého člověka.

Pamatujme, že každý musí být souzen podle svých skutků. Když v onen veliký den konečného zúčtování bude před tebou otevřen záznam tvého života, můj pochybující, nedůvěřivý, obviňující bratře, jak obstojíš? "Rozmohla se proti mně slova vaše, praví Hospodin, avšak říkáte: Což jsme mluvili proti tobě? Říkáte: Daremná jest věc sloužiti Bohu a jaký zisk, budeme-li ostříhati nařízení jeho a budeme-li choditi zasmušile, bojíce se Hospodina zástupů?" Mal 3,13-14. Tak mluvilo vaše srdce a "z hojnosti srdce ústa mluví". Mt 12,34. Podle svých slov jsou odsouzeni nebo ospravedlněni. Obžalovávání bratří je dílo, do něhož se satan pustil po svém pádu. Vy jste znechucovali církev, která 5T 288 měla v nejlepším případě jen málo odvahy. Předkládali jste pravdu téměř v každém pochybném světle. To je cíl satanova úsilí. Nemáte žádný důvod chlubit se svými slovy, neboť v den, kdy každý člověk obdrží odměnu podle skutků vykonaných v těle, uvidíte zmatené, zahanbené a zoufalé tváře.

Tvá žena slyšela tvé zaslepené vyjádření a velkou měrou své myšlenky usměrnila podle něho. Bázeň Hospodinova vám oběma téměř zcela chybí. Rozséváte nyní símě nevěry a ona co nevidět přinese bohatou žeň a jistě s ní nebudete nijak spokojeni. Propůjčili jste se za nástroje nepříteli a vedli jste duše k pochybování a nevěře. Celé vaše dílo odvádělo od Krista. Chlubíte se bystrostí, svou schopností zmást mysl. Domníváte se, že je to znamení inteligence. Je to však tentýž druh inteligence, jakou má kníže temnosti a obdržíte tutéž odměnu, jako on za svou intenzivní činnost a bystrost. Nevěra, zlehčování zbožnosti a pravého náboženství je směr dnešní doby. Toto je satanův plán a jestliže vy podlehnete nevěře, jste zajatci jeho plánů a budete konat jeho dílo.

Tvoje žena bude mít těžký boj, aby zvítězila nad úklady nepřítele, aby přemohla své vlastní povahové nedostatky a všechny své síly podřídila Boží vůli, stavíc se pevně na základ věčné pravdy. Ona není přirozeně zbožná a tys ji vylíčil věci v tak nejistém světle, že je ponechaná bez kotvy. Nenachází žádnou skutečnou útěchu ve víře a naději, neboť nemá rozumné poznání pravdy. Velice je zasažena ovzduším nevěry které vdechuje a bude-li ztracena, krev její duše bude na tvých šatech.

Satanovo dílo konáš zrovna tak, jako kdokoli z jeho zjevných pomocníků. Pochybnosti, které jsi zasel do mnohých myslí, přinesou ovoce. Tvoje žeň dozrává ke konečné sklizni. Budeš se jí pak chlubit? 5T 289 Můžeš se obrátit k Pánu, můžeš najít odpočinutí v Něm. Tys však tak dlouho pěstoval kritiku, překrucování a vyvrácení všeho ve falešném světle, že si to vyžádá vážnou modlitbu a ustavičnou bdělost, abys prolomil zvyk, který se stal tvou druhou přirozeností. Mé srdce lká nad tebou a nad tvou rodinou. Pán s tebou není spokojen, denně je zarmucován. Musíš být důkladně obráceným, změněným člověkem, jinak nikdy nebudeš mít vzácný dar věčného života.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy