EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Nepodložené zprávy - 5T 692

Svědectví pro církev - svazek pátý


Rejstřík - na začátek na začátek

Nepodložené zprávy - 5T 692

Během minulé zimy (1888-1889) jsem několikrát slyšela, že v průběhu konference v Minneapolis "bylo sestře Whiteové ukázáno, že soud, který od roku 1844 projednával případy ospravedlněných mrtvých, přešel nyní na živé". Tato zpráva není pravdivá. Podobný povyk, který se šířil asi dva roky, vznikl takto: V listě psaném z Basileje, Švýcarsko, jistému kazateli v Kalifornii, jsem se zmínila o tomto: "Soud se již čtyřicet let konal nad případy mrtvých a my nevíme jak brzy přejde na případy živých." Dopis byl čten různým osobám a nedbalí posluchači šířili to, co nesprávně slyšeli. Takto to začalo. Zpráva z Minneapolis vznikla tak, že někdo nějaký výrok nepochopil a dopadlo to podobně jako se zprávou z dopisu. Kterákoli z těchto zpráv nemůže mít žádný jiný podklad.

Za druhé zpráva říká, že jistý kazatel, ještě žijící, byl mi ukázán ve vidění jako zachráněn v Božím království. To znamená, že jeho definitivní spasení je zajištěno. V tomto tvrzení není naprosto žádné pravdy. Boží Slovo jasně vyznačuje podmínky našeho spasení a je zcela na nás, zda je splníme nebo ne.

Ve Zjevení čteme: "Ale máš některé osoby i v Sardis, kteréž nepoškvrnily roucha svého, protož budou se se mnou procházeti v bílém rouše, nebo jsou hodni. Kdo zvítězí, ten bude oděn rouchem bílým a nikoli nevymaži jména jeho z knihy života, ale vyznám jméno jeho před obličejem Otce svého i před anděly jeho." Zj 3,4.5.

"Nového pak nebe a nové země podle zaslíbení jeho čekáme, v kterýchž spravedlnost přebývá. Protož nejmilejší, takových věcí čekajíce, snažte se, abyste bez poskvrny a bez úhony před ním nalezeni byli v pokoji." 2Pt 3,13.14 5T 693 "Vy tedy, nejmilejší, to prvé vědouce, střezte se, abyste bludem těch nešlechetných nebyli pojati a nevypadli od své pevnosti." 2Pt 3,17 „Vás pak ten Pán račiž rozmnožiti a rozhojniti v lásce k sobě vespolek, i ke všechněm, jako i nás k vám. Aby tak utvrzena byla srdce vaše nepoškvrněná v svatosti, před Bohem a Otcem našim, ku příští Pána našeho Jezukrista, se všechněmi svatými jeho." 1Te 3,12.13 "Spravedlivý pak z víry živ bude. Pakli by se jinam obrátil, nezalibuje sobě duše má v něm. Ale my nejsme poběhlci k zahynutí, ale věřící k získání duše." Žd 10,38.39

Tu máme biblické vyvolení jasně vyznačené. Tu jsou popsáni ti, kdo budou korunováni v Božím městě, jakož i ti, kteří nebudou mít podíl se spravedlivými: "Blahoslavení, kteříž zachovávají přikázání jeho, aby měli právo k dřevu života a aby branami vešli do města." Zj 22,14

Třetí zpráva konstatuje, že na konferenci v Minneapolis "sestra Whiteová vyznala, že v některých svých poznámkách při tomto shromáždění se mýlila a projevila nesprávného ducha." Tato zpráva je také cele bez podkladu. Nemohla jsem jinak, než přinést konferenci světlo, které mi dal Bůh. Toto jsem oznámila ve varovných a káravých poselstvích, jakož i ve slovech naděje a víry. Nic jsem z promluveného na shromáždění neodvolala a neoznačila za nesprávné. Dosud vidím věci z téhož hlediska a mám totéž mínění jako v Minneapolis. Všechno nebezpečí, které jsem tehdy viděla a které mně tak zneklidnilo bylo ještě jasněji vysvětleno od onoho shromáždění. Čím víc poznávám situaci našich sborů, vidím, že každé varování dané v Minneapolis bylo potřebné.

Vliv této zprávy z Minneapolis měl zničit důvěru ve všechna varovná poselství a napomenutí, která jsem lidu oznámila. Uvedu jeden příklad: 5T 694

Jistá sestra, zaměstnána v jedné z našich misijních stanic byla pokárána, protože mezi mladými, s nimiž se stýkala, šířila nesprávný vliv. Mluvila lehkovážně, žertovala a počínala si pošetile, což odpuzovalo Božího Ducha a demoralizovalo pracovníky. Když v dopise z Minneapolis přišla zpráva, že sestra Whiteová si nesprávně počínala, což vedlo tam k doznání, příbuzní sestry T okamžitě poznamenali: "Nuže, jestliže se mýlila sestra Whiteová ohledně těchto věcí na konferenci v Minneapolis a musela to vyznat, mohla se mýlit i v otázce poselství, které oznámila mé sestře a možná to bude muset také vyznat." A zastali se nesprávně konající dívky v jejím počínání. Od té doby však sestra T uznala nesprávnost, pro níž byla pokárána. Ti, kteří podnítili a rozšířili tuto zprávu, svým vlivem povzbudili činitele nepravosti k tomu, aby zavrhli pokárání, čímž ohrozili duše. Nechť všichni, kteří se dali do díla, dávají pozor, aby v onen velký den krev těchto duší nebyla požadována od nich.

Zmíněné případy poslouží k ilustraci toho, jak málo spolehlivosti může být v rozšířených zprávách o tom, co jsem řekla nebo jak jsem jednala. Po dobu svého působení v Božím díle jsem si nezvykla obhajovat sama sebe nebo protiřečit zprávám, které byly o mně šířené. Zabíralo by to čas a tím bych jen zanedbala dílo, které mi svěřil Bůh. Tyto věci jsem přenechala Tomu, který pečuje o své služebníky a své dílo.

Chtěla bych však říci svým bratřím: Dávejte pozor jak důvěřivě nasloucháte takovým zprávám. Spasitel napomínal své učedníky: "Protož vizte, jak slyšíte." Lk 8,18 A mluví o jisté třídě, která slyší a neporozumí, nebude-li obrácena a uzdravena. A dále řekl: "Kdo z Boha jest, slova Boží slyší." Jan 8,47

Ti, kdo naslouchali Kristovým slovům slyšeli a zaznamenali Jeho učení podle ducha, který byl v nich. Tak je to vždy s těmi, 5T 695 kdo slyší Boží Slovo. Způsob jak ho chápou a přijímají, závisí na tom, jaký duch je v jejich srdci.

Mnozí budují svou vlastní stavbu na tom, co slyší a myšlenku vysvětlují zcela jinak, než jak ji přednášející vyjádřil. Někteří, slyšící prostřednictvím vlastních předsudků nebo domněnek, chápou věci podle svého přání - jak se to jim nejlépe hodí - a tak to šíří dál. Z podnětů svého neposvěceného srdce překrucují na zlé to, co správně pochopeno může být prostředkem velikého dobra.

Dále: Vyjádření dokonale pravdivé a samo o sobě správné může být naprosto překrouceno, slyší-li ho lidé zvědaví, nedbalí a pomlouvační. Dobře smýšlející lidé jsou často nedbalí a dopouštějí se vážných omylů a není zaručeno, že jiní budou šířit zprávy správněji. Kdo sám plně nepochopil, co řečník výrazem mínil, opakuje poznámku nebo tvrzení ve vlastním zabarvení. Na posluchače to činí takový dojem, jaké jsou jeho předsudky a představy. Oznamuje to třetímu, který ještě něco přidává a posílá to dál a dřív než si kdokoli z nich uvědomí co dělají, plní satanův záměr tím, že do nejedné mysli zaseli símě pochybnosti, žárlivosti a podezírání.

Naslouchají-li lidé Božímu káravému, varovnému a napomínajícímu poselství, zatímco jejich srdce jsou naplněna předsudky, nebudou chápat pravý dosah toho, co jim bylo posláno jako vůně života i k životu. Satan jim je po boku, aby jim všechno vykládal ve falešném světle. Avšak duše hladovějící a žíznivá po božském poznání bude správně slyšet a obdrží převzácné požehnání Pánem jí určené. Mysl takových je pod vlivem svatého Ducha a oni správně slyší. 5T 696 Jsou-li srdce zbavena sobectví a vlastního já, pak jsou v souladu s Božím poselstvím. Pozornost je zbystřena a citlivost zjemněna. Podobní si rozumí. "Kdo z Boha jest, slova Boží slyší."

A nyní všem, toužícím po pravdě chci říci: Nevěřte falešným zprávám o tom, co sestra Whiteová učinila nebo řekla nebo napsala. Chcete-li vědět, co Pán skrze ní zjevil, čtěte uveřejněná díla. Kolují-li nějaké zvěsti o tom, co nenapsala, nepřijímejte je a nešiřte falešné zprávy o tom, co řekla.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy