EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Falešný zázrak

Svědectví pro církev - svazek pátý


Rejstřík - na začátek na začátek

Falešný zázrak

Někteří měli těžkosti s porovnáváním výroků ze "Svědectví pro církev" sv.l. str.292 s výrokem v knize „Patriarchové a proroci“ 264 angl. str. V těchto odstavcích se mluví o díle čarodějů falšujících divy áronovy, když proměnil hůl v hada. Svědectví mluví: "Kouzelníci nemohli vykonat všechny zázraky, které Bůh učinil skrze Mojžíše. Pouze, některé z nich mohli předvést. Hole kouzelníků se staly hady, avšak áronova hůl je pohltila." Tato poslední věta o níž jde, je v podstatě tatáž, jako biblický výrok: "Nebo povrhl každý z nich hůl svou a obráceny jsou v hady, ale pozřela hůl Aronova hole jejich." Ex 7,12. Výrok v knize "Patriarchové a proroci" zní: "Zdá se, že čarodějníci svými kouzly předvedli něco podobného tomu, co Bůh učinil skrze Mojžíše a árona. Ve skutečnosti nedokázali to, aby se jejich hole staly hady, nýbrž kouzly podněcovanými tím velikým svůdcem učinili to, že hole vypadaly jako hadové, za účelem falšovat Boží dílo." 5T 697 Tento výrok nejen že neprotiřečí předcházejícímu, nýbrž ho jen vykládá.

Ve Svědectvích není plně objasněna myšlenka, kterou jsem chtěla vyjádřit. Na str. 293 je věta, která objasňuje význam: "Čarodějníci nekouzlili jen podle své vědy, nýbrž z moci svého boha - ďábla, který dovedně falšoval Boží dílo." Mojžíš Boží mocí změnil hůl v živého hada. Satan skrze čarodějníky falšoval tento zázrak. Nemohl učinit živé hady, neboť nemá moc tvořit nebo dát život. Tato moc patří jedině Bohu. Všechno, co satan učinil byl podvod. Způsobil, aby se hole podobaly hadům. Výrok, že se staly hady prostě znamená, že byli takovými podobou. Faraón a jeho dvůr je také za takové pokládali. Z jejich pohledu nebylo nic, co by je odlišovalo od hada Mojžíšova a Aronova, avšak zatím co jeden byl skutečný, ostatní byli falešní. A Pán způsobil, aby živý had pohltil hady domnělé.

Farao chtěl ospravedlnit své tvrdošíjné odmítání Božího příkazu, hledal nějakou výmluvu, aby mohl přehlédnout zázrak, který Bůh učinil skrze Mojžíše. Satan mu dal právě to, co si přál. Skrze dílo vykonané prostřednictvím čarodějů dosáhl toho, že Mojžíš a Aron připadali Egypťanům také pouze jako čarodějníci a podvodníci, a proto poselství které přinesli, si nezaslouží nějaký větší respekt, jako poselství patřící vyšší bytosti.

Ani pohlcení falešných hadů nepokládal Farao za zvláštní Boží dílo moci, nýbrž za čin jistého druhu vyšší magie, než jakou provozovali jako služebníci. Toto podvodné dílo 5T 698 ho utvrdilo v jeho odboji a vedlo ho k zatvrzelosti přes všechny důkazy.
Projevem nadpřirozené moci při použití hada za médium, satan připravil pád Adama a Evy v ráji. Před koncem času bude působit ještě větší divy. Pokud sahá jeho moc, vytvoří skutečné zázraky. Písmo říká: "On svádí obyvatele země svými zázraky, které mu bylo dáno dělat" - nejen ty, které domněle dělá. Písmo nás upozorňuje na něco víc, než jen běžné podvody. Existuje však mez, za níž satan nemůže jít a tu si bere na pomoc podvod a falšuje dílo, které nemůže skutečně provést. V posledních dnech se bude projevovat takovým způsobem, že lidé budou věřit, že Kristus přišel podruhé na svět. Skutečně se promění na anděla světla. Avšak zatímco bude mít zdání Krista v každé podrobnosti, pokud jde o pouhé zdání, svede jen ty, kteří jako farao, snaží se odporovat pravdě.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy