EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Napomenutí mladým

Svědectví pro církev - svazek pátý


Rejstřík - na začátek na začátek

Napomenutí mladým

Studentům akademie v South Lancaster chci říci: "Přibližte se k Bohu a on se přiblíží k vám." Nikdy se nestyďte za svou víru, nikdy nebuďte na straně nepřítele. "Vy jste světlo světa." Vaše víra se má objevit jako vzácná pravda - pravda, kterou by měli mít všichni a musí mít všichni, mají-li být spaseni. Jako lid jsme v menšině. Nejsme populární. Naši nepřátelé budou škodolibě usilovat o zkázu naší duše. Neocení 5T 521 naše pohnutky. Falešně budou vykládat naši opravdovou horlivost a naši hlubokou touhu, aby i jiní viděli a chápali pravdu, aby mohli činit Boží vůli a poslouchat všechna Boží přikázání. Měli bychom bojovat dobrý boj víry a být nalezeni "stálí, nepohnutelní, rozhojňující se v díle Páně."

S pocity nevýslovného smutku, někdy téměř zoufale přemýšlím o stavu mladých a vidím, jak těžké je nadchnout pro získání poznání ty, o nichž vím, že jim Bůh poskytl hojně schopností. Bez vzdělání budou zmrzačení a neschopní jakéhokoli postavení. Nicméně při získávání vzdělání budou vystaveni nebezpečím a pokušení. Satan zkusí vtáhnout jejich vypěstovanou schopnost do své služby.

Někteří používají své schopnosti ke zlým záměrům. Nepozorovaný jed smyslnosti proudí jejich žilami a naráží jen na malé překážky. Okouzluje a očarovává je. Mysl, která s patřičným ohledem k mravní poctivosti je schopna nejvyššího stupně vzdělání a literární skvělosti, je často degradovaná do otroctví vášně. Vznešené mravy a praktická zbožnost nemají žádného kouzla pro tyto oklamané duše. A je téměř nemožné jakkoli je ovlivnit slovem nebo příkladem, aby to zmařilo úsilí satana o zkázu jejich duše. Jestliže ti mladí lidé nebudou mít chuť k učení se a přijímání rad od zkušených lidí, určitě budou svedeni satanovými úskoky na nesprávné cesty. A nebudou-li ti, kdo je učí pevně růst v milosti a poznání pravdy a ve skutečném duchovním postřehu, je nebezpečí, že svým příkladem šíření klamných názorů budou nevědomě pomáhat nepříteli v jeho díle, svádějíc duše k tomu, aby za nejlepší pokládali to, co přinese nejmenší dobro a bude mít nejmenší užitek pro jejich duši.

Sestavené a uskutečňované plány pro výchovu naší mládeže, 5T 522 nejsou nikdy příliš rozsáhlé. Mládež by neměla dostat jednostrannou výchovu, nýbrž všem jejich duchovním schopnostem by se měla věnovat stejná pozornost. Základy mravních zásad, studium Písma a tělesná výchova, by měly být sladěny se studiem obvykle prováděným ve školách. Každá schopnost - tělesná, duševní i mravní potřebuje být vzdělaná, ukázněná a rozvinutá, aby mohla co nejlépe sloužit, neboť nebudou-li všechny tvé schopnosti stejně vyvinuty, jedna schopnost nemůže udělat svou práci důkladně bez přetížení některé části lidského organismu.

Mnoho se již mluvilo a psalo o důležitosti výchovy pro její nejvyšší službu. Někdy to vedlo k názorům, že je-li rozum vzdělán, aby vynakládal nejvyšší úsilí, posílí tělesnou a mravní přirozenost pro rozvoj celého člověka. Čas a zkušenost dokázaly, že to je omyl. Viděli jsme muže a ženy, absolventy škol, kteří nebyli nijak připraveni na vlastní používání obdivuhodného fyzického ústrojí, jimiž je Bůh vybavil. Celé tělo je určeno pro činnost, ne pro nečinnost. Nezatěžujeme-li tělesné síly stejně jako duševní, pak příliš přepínáme to druhé. Nebude-li každá část lidského organismu konat své určené dílo, duševní schopnosti nemohou být použity podle jejich nejvyšších schopností na jakkoli dlouhou dobu. Přirozené síly musí být ovládány přirozenými zákony, a schopnosti musí být vychovány k sladěné činnosti podle těchto zákonů. Učitelé v našich školách nemohou přehlížet tyto údaje, aniž by se vyhnuli zodpovědnosti. Pýcha je může vést k tomu, aby usilovali o dosažení světské úrovně rozumového vývoje, aby žáci mohli skvěle vyniknout. Avšak když dojde na základní schopnosti, které jsou podstatně důležité, aby uzpůsobily muže a ženy pro kteroukoli těžkou situaci praktického života, takoví žáci jsou jen částečně připraveni pro úspěšný život. Jejich defektní výchova často vede k neúspěchu v kterémkoli zaměstnání, které zaujmou. 5T 523

Tělocvik může být v některých případech výhodný. Původně měl nahradit nedostatek užitečného tělesného pohybu a stal se oblíbeným předmětem výchovných institutů, není však bez překážek. Nebude-li správně regulován, pak napáchá více škody, než dobra. Gymnastika častokrát na celý život poškodila některé žáky. Jestliže je praktický výcvik spojený s vyučováním správně veden, velkou měrou nahradí tělocvik.

Učitelé by měli věnovat mnohem větší pozornost tělesným, duševním a mravním vlivům v našich školách. Ačkoliv studium věd může vést žáky k vysokým literárním výsledkům, nezaručuje plnou, dokonalou výchovu. Když je zvláštní pozornost věnována důkladnému rozvoji každé tělesné a mravní síly kterou dal Bůh, pak nebudou odcházet žáci z našich škol a nazývat se vzdělanými, aniž by měli poznání, které je nutné pro praktický život a pro nejušlechtilejší rozvoj charakteru.

Srdce mne bolí, vidím-li tyto nedostatky, neboť výsledkem musí být ztráta zdraví, nedostatek schopností pro starostlivou péči a nedostatek přizpůsobení se té práci, která je nejdůležitější pro úspěšný život. Noviny oplývají senzačními záznamy o zločinech a zpronevěrách, bídě v rodinách, kdy mužové odcházejí s manželkami jiných mužů a ženy odcházející s manžely jiných žen - a to všechno z toho důvodu, že tito lidé nebyli vedeni k pilnosti a nikdy se nenaučili jak šetřit s časem nebo používat své schopnosti nejlepším způsobem pro štěstí domova.

Kéž bych mohla probudit zájem každého učitele v naší zemi k tomuto předmětu. Čeká je veliké dílo. Rozšířit a povznést svou duchovní práci. Právě před námi je doba, kdy stav světa bude zoufalý, kdy pravé náboženství, slyšící na: "Takto praví Pán", téměř vymizí. Naše mládež by měla být poučena, že bezbožné skutky nejsou zapomenuty nebo přehlédnuty, 5T 524 třebaže Bůh okamžitě netrestá přestupníky s krajním pobouřením. Bůh se soudí s lidmi a národy. V každém století dějin tohoto světa shromažďovali činitelé nepravosti hněv ke dni hněvu, a když se naplní čas, takže nepravost dosáhne vyznačené meze Božího milosrdenství, trpělivost skončí. Když nahromaděná čísla v záznamech nebeských knih ukáží dovršenou míru přestoupení, přijde hněv nesmíšený s milosrdenstvím a pak všichni uvidí, jak je strašné znevažovat Boží trpělivost. Této krize bude dosaženo, když se národy spojí, aby znehodnotily Boží zákon.

Přijdou dny, kdy spravedlivý bude podnícen k horlivosti pro Hospodina, protože se rozmnoží nepravost. Jedině božská moc obstojí před útoky satana v spolupráci se zlými lidmi. Avšak v hodině největšího nebezpečí pro církev, se budou věrné ostatky za ni co nejhorlivěji modlit a Bůh uslyší a odpoví v pravý čas, kdy vina přestupníků dosáhne vrcholu. On "pomstí vyvolených svých, volajících k němu dnem i nocí, ačkoli i prodlévá jim." Lk 18,7 Budou horlit pro Boží čest. Budou horliví v modlitbách a jejich víra zesílí.

Mezi žáky je příliš málo horlivosti. Měli by vynaložit nejvážnější úsilí. Vyžaduje to mnoho studia, vědět jak studovat. Každý student musí pěstovat návyk pilnosti. Měl by dbát, aby z jeho ruky nevycházela žádná podřadná práce. Měl by si vzít k srdci slova Pavla, adresována Timoteovi: "Buď pilen čítání, napomínání, učení. Nezanedbávej daru, kterýž jest v tobě, jenž jest dán skrze proroctví s vzkládáním rukou starších. O tom přemýšlej, v tom buď, aby prospěch tvůj zjevný byl všechněm. Budiž sebe pilen i učení, v tom trvej; nebo to čině i samého sebe spasíš, i ty, kteříž tebe poslouchají." 1Tm 4,13-16 5T 525

Povinnost starých i mladých musí být vysvětlena prostě a jasně, protože našim účelem je žít v těchto nebezpečných časech, kdy se zdá, že pravda musí být přemožena falší a satanskými svody. V době zkoušky a soužení bude štít Všemohoucího rozestřen nad těmi, které Bůh učinil opatrovateli svého zákona. Když se zákonodárci vzdají zásad protestantismu a podají ruku římanství, pak Bůh zasáhne zvláštním způsobem na obranu své cti a spasení svého lidu.

Naši mládež musíme upozorňovat na zásady nutné pro vzdělání při každé výchově, aby až bude vydáno nařízení žádající, aby všichni uctívali šelmu a její obraz, mohla se správně rozhodovat a měla sílu bez váhání prohlásit důvěru Božím přikázáním a víře Ježíšově i tehdy, když byl Boží zákon náboženským světem zbaven platnosti. Ti, kteří nyní váhají a jsou v pokušení jít ve stopách odpadlíků víry, dbát na svůdné duchy a učení ďábelská, ocitnou se jistě na straně těch, kdo zbavují Boží zákon platnosti, nebudou-li činit pokání a stavět se pevně za víru jednou danou svatým.

Žijeme-li v tomto strašném nebezpečí popsaném v Božím slově, nechceme se probudit a poznat skutečnou situaci? Proč máme mlčet? Proč klást na poslední místo věci, které jsou nejvýznamnější pro každého z nás? Písmo by mělo být naším nejdražším pokladem a měli bychom ho vážně studovat a horlivě vyučovat jiné. Jak může tato zarážející lhostejnost pokračovat dále uprostřed těch, kteří měli světlo a poznání?

Proroctví a dějiny by měly tvořit součást studia v našich školách a všichni, kdo přijímají postavení vychovatelů, by měli více a více oceňovat zjevenou Boží vůli. Měli by v prostotě poučovat žáky. Měli by otevírat 5T 526 Písmo svaté a svým životem i charakterem projevovat vzácnost náboženství Písma a krásu svatosti; nechť však ani na chvíli není nikdo v domnění, že mu poslouží, skryje-li svou víru a učení před nevěřícím světem v obavě, že nebude tak vysoce ctěn, když se lidé dovědí o jeho zásadách.

Není čas stydět se za naši víru. Jsme divadlem světu, andělům a lidem. Celý vesmír s nevýslovným zájmem sleduje dílo velikého sporu mezi Kristem a satanem. V době jako je naše, kdy veliké dílo soudu nad žijícími brzy započne, máme dovolit, aby neposvěcené náklonnosti zaujaly naše srdce? Co může mít pro nás větší cenu, než abychom před Pánem nebes byli věrní a upřímní? Jaká je skutečná cena v tomto světě, stojíme-li na prahu věčného života? Jakou výchovu můžeme dát svým dětem, která by byla nutnější, než poznání toho: "Co praví Písmo?"

Příklady hrdinské věrnosti Bohu

Když byl Josef poctěn Egyptem, neskrýval svou věrnost k Bohu.

Eliáš uprostřed všeobecného odpadnutí se nesnažil ukrýt skutečnost, že slouží nebeskému Bohu. Bálových proroků bylo 450, jeho kněží 400 a jeho ctitelů na tisíce. A přece se Eliáš nesnažil předstírat, že je na populární straně. Velkoryse zůstal sám. Lid pln očekávání pokryl horu. Král přišel s velkou slávou a modloslužebníci, jisti vítězstvím ho hlučně vítali. Bůh však byl velice zneuctěn. A jen jediný muž se postavil na obhajobu Boží cti. Jasně znějícím hlasem, jako trouba, Eliáš oslovil ohromný zástup: "I dokud kulhati budete na obě strany? Jestliže je Hospodin Bohem, následujte ho, 5T 527 pakli jest Bál, jděte za ním." 1Kr 18,21 Výsledkem toho bylo, že Hospodin Bůh, který panuje v nebesích, byl obhájen a Bálovi ctitelé byli pobiti. Kde jsou dnešní Eliášové?

Danielova historie je obdivuhodná. Svou vírou a zásadami čelil veliké opozici. Byl odsouzen na smrt, když nechtěl slevit ani tečku ze své oddanosti Bohu, dokonce ani tváří v tvář královskému výnosu. Dnes by se to mohlo pokládat za přílišnou spravedlnost, když podle svého zvyku třikrát denně klekal před otevřeným oknem a modlil se, přestože věděl, že jej číhavé oči pozorují a že jeho nepřátelé jsou připraveni obvinit jej z nevěrnosti vůči králi. Daniel však nedovolil, aby cokoli pozemského vstoupilo mezi něho a jeho Boha, i kdyby měl umřít v jámě lvů. Ačkoli Bůh nezasáhl, aby Daniel nebyl vržen do lví jámy, anděl přišel a zavřel ústa těchto zvířat, takže mu neuškodila a v ono ráno, kdy jej král zavolal, Daniel odpověděl: "Bůh můj poslal anděla svého, kterýž zavřel ústa lvů, aby mi neuškodili; nebo před ním nevina nalezena jest při mně, nýbrž ani proti tobě, králi, nic zlého jsem neučinil." Dn 6,22 Byl ušlechtilým, statečným Božím služebníkem.

Ničeho nedosáhneme zbabělostí, ani obavou hlásit se k tomu, že jsme lidem zachovávajícím Boží přikázání. Ukrývání našeho světla, jako bychom se za svou víru styděli, přináší jen neštěstí. Bůh nás přenechá naší vlastní slabosti. Kéž Pán nedovolí, abychom odmítli dát svítit svému světlu na každém místě, na něž nás povolává. Odvážíme-li se jít vpřed na vlastní pěst, podle vlastních nápadů a plánů a Ježíše necháme v pozadí, nesmíme očekávat, že nabudeme statečnost, odvahu a duchovní sílu. Bůh měl mravní hrdiny a má je i nyní - ty, kteří se nestydí být jeho zvláštním lidem. Jejich vůle a plány jsou podřízeny Božímu zákonu. Ježíšova láska je vedla k tomu, aby svůj život nepokládali za vzácný. Jejich prací bylo a je postihnout 5T 528 světlo v Božím slově nechat ho svítit jasně a určitě světu. Jejich heslem je věrnost Bohu.

Vzdělaní kazatelé

Obchodník, tesař, rolník i právník, všichni se připravovali pro své povolání. Zpočátku pro nedostatek vědomostí konají nedokonalé dílo, avšak při trpělivém vykonávání svého povolání stávají se mistry ve svých různých oborech. Bez svědomitého a celou bytostí soustředěného zájmu, kazatel ztroskotá. Může být řečníkem, musí však být také připraven jako pastýř duší. Ve studiu nesmí nikdy přestat, v tom musí pokračovat po celou dobu své práce, bez ohledu na to, jak dobře připraven pro práci si může sám připadat.

Doba vyžaduje rozumné, vzdělané kazatele, ne nováčky. Falešné učení se množí, svět je vzdělán na vysoké úrovni literního poznání a hřích, nevěra a nevěrnost jsou odvážnější a vzpurnější, úměrně rozumovému poznání a důvtipu. Tato situace vyžaduje, abychom použili veškerou rozumovou sílu, neboť kazatel bude muset čelit moudrým lidem, kteří jsou ovládaní satanem. Měli by být dobře vyzbrojeni náboženskými zásadami, měli by růst v milosti a poznání našeho Pána Ježíše Krista. Bylo uděláno mnoho náhodné práce a mysl nebyla vycvičena pro krajní vypětí. Naši kazatelé budou muset hájit pravdu proti ničemným odpadlíkům a budou muset podávat důkazy z Písma těm, kteří obhajují zvláštní bludy. Pravda musí být postavena do protikladu s vyzývavými výroky. Naši kazatelé musí být lidmi cele zasvěcenými Bohu, lidmi nijak omezeného vzdělání, avšak jejich mysl musí být proniknuta náboženským zápalem, sbírajícím božské paprsky světla z nebes a odrážejícím je uprostřed temnoty, která přikrývá zemi a shromažďuje temnotu kolem lidu. 5T 529

Neřestí a zločinů, nepravostí všeho druhu čím dál více přibývá. Pronikavá moc biblické pravdy musí ukázat protiklad mezi pravdou a bludem. Pro vykonání dobré služby Mistrovi se vyžaduje vyšší stupeň přípravy. Pakliže kazatel ulpívá na dosaženém poznání a neuvědomuje si velikou potřebu každodenního božského osvícení, pak získané poznání je pouhým kamenem úrazu hříšníkům. Potřebujeme, aby Bůh vší moudrosti doprovázel všechno naše úsilí a všechny naše zkušenosti; pak každá částečka poznání je mocí k dobru a pomůže rozvinout schopnosti a křesťanskou opravdovost. Toto je náboženství.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy