EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Vhodná četba pro děti

Svědectví pro církev - svazek pátý


Rejstřík - na začátek na začátek

Vhodná četba pro děti

Drahý bratře E, právě jsem četla Review and Herald a viděla jsem tvůj článek, v němž uvádíš seznam dobrých knih pro mládež. Byla jsem velice překvapena nad tvým doporučením knih "Chaloupka strýčka Toma", "Robinson Crusoe" a podobných knih. Jsi v nebezpečí, že ve svém psaní budeš poněkud ledabylý. Bylo by dobře, kdyby ses zamyslel a pečlivě zvážil, co má být zvěčněno tiskem. Jsem skutečně zděšena nad tím, že tvůj duchovní zrak již není tak jasný v otázkách výběru a doporučení četby pro mládež. Vím, že doporučení takových knih probouzejících náruživost, jako je "Chaloupka strýčka Toma", v mnohých myslích omluví četbu jiných knih, které nejsou ničím jiným, než výmyslem. Toto doporučení ztíží práci těm, kteří se snaží přesvědčit mládež, aby se odvracela od vymyšlené četby. Často jsem viděla zlé následky čtení takových knih, jaké doporučuješ a mám již připraven článek varující naši mládež právě v této věci.

Můj bratře, především dbej na to, abys neodváděl od zkoumání Písma. Bylo mi zjeveno, že kupování a prodej takových knih u našich bratří, jaké se běžně rozšiřují v nedělních školách je osidlem pro náš lid, obzvláště pro naše děti. Vede je to k utrácení peněz za takovou četbu, která podněcuje představivost a zneschopňuje je pro skutečné povinnosti praktického života. Můžeš 5T 517 být jist, že podle tvého doporučení se někdo bude rozhodovat. Mládež nepotřebuje takovou volnost nebo svobodu, neboť jejich záliby a sklony jdou cele tímto směrem. Doufám však, že se již takové doporučení neobjeví. Jistě se vzdaluješ od Ježíše a jeho učení a neuvědomuješ si to.

Satanovým dílem je předkládat naší mládeži novinové příběhy a romány, které okouzlují smysly a tak ničí jejich chuť k Božímu slovu. Můj drahý bratře, neuveřejňuj všechno v Review and Herald co tě napadne, piš opatrně. Pakliže tě pudí duch Kristův psát, chop se péra tísněn starostí o duše, plač mezi síňcí a oltářem, volajíc: Odpusť, ó Hospodine, lidu svému a nevydávej dědictví svého v pohanění." Jl 2,17 Jsou-li to jen tvé vlastní pocity a činná mysl, které tě podněcují psát, pak se zdrž, dokud tě Duch svatý nebude nutit a pobádat. Nedomnívej se, že když ty jednáš určitým způsobem a děláš nějaké věci, je to důkazem, že jsou správné a že to musíš předložit ostatním jako směrodatné pravidlo. Není dobré, domníváš-li se, že můžeš vyjadřovat svůj náhled na věci, jež se týkají blaha naší mládeže a doporučovat knihy, které nesměřují k duchovnosti ani ke zbožnosti. Myslíš-li si, že taková četba rozvine pevné, neposkvrněné zásady, pak se mýlíš. Kéž ti Pán pomůže k opatrnému a pokornému jednání, abys nezveřejňoval v novinách zavádějící výroky, neboť to vzbudí domnění, že to náš lid schvaluje. Ztěžuješ situaci jiným, kteří musí protiřečit tvému vlivu v těchto náhledech.

Můj bratře, tvé bezpečí je v pokorném chození s Pánem. Chvěji se, čtu-li mnohé z tvých článků, dávajících rady a pokyny ostatním kazatelům. Určitě ti nesluší, abys měl tolik co říci v tomto směru. Stáváš-li se soběstačným a sebedůvěřivým, Pán tě určitě nechá, aby ses dopustil se nějakého omylu. Pečlivě musíš střežit vlastní duši 5T 518 a usilovat o každodenní živou zkušenost v Božích věcech. Měl bys zapomenout na vlastní já a dovolit, aby se zjevil Ježíš. Kristus je tvou sílou, tvým štítem; ty jsi slabý, bloudící člověk a musíš být velice opatrný, abys neklopýtl. Prosím tě, střež se, abys slovem nebo skutkem nemařil svaté Boží dílo.

Takovou vděčnost jsem pociťovala za tebe, žes mohl mít podíl v tomto velikém díle! Ježíš tě miluje a bude podpírat tvé úsilí, budeš-li mít živé spojení s Bohem. Musíš však bdít a modlit se. Nebuď lhostejný. Neodděluj se od Ježíše, nýbrž ho uveď do svého každodenního života. Nekonej dílo pro sebe i jiné skrze své neopatrné rady a pokyny, nýbrž věz, že nepřijmeš-li Krista do svého srdce, nebudou-li tvé oči upřeny výhradně k Boží slávě, tvé srdce naplní pýcha, sebeláska, převládne vlastní vůle a dřív, než se naděješ, zlhostejníš. "Přímé kroky čiňte nohama svýma, aby což zkulhavělo, do konce se nevyvinulo." Žd 12,13

Je mnoho takových mezi naší mládeží, které Bůh obdařil vznešenějšími schopnostmi. Dal jim ty nejlepší hřivny, avšak jejich síly byly oslabeny, jejich myšlenky zmatené a poškozené a po celá léta nerostli v milosti a poznání důvodů naší víry, neboť uspokojovali chuť románovou četbou. Mají tak velké potíže s ovládnutím chuti po takové povrchní četbě, jako opilci s ovládnutím své chuti po opojném nápoji. Tito lidé by mohli dnes pracovat v našich nakladatelstvích a být úspěšnými pracovníky, sestavovat knihy, připravovat rukopisy k tisku nebo dělat korektury; avšak jejich hřivny byly zneužívány, až se stali duševně trpícími na nechutenství, a v důsledku toho se nehodí na jakékoli zodpovědné místo. Představivost je nemocná. Žijí neskutečným životem. Nejsou připraveni pro praktické povinnosti života a to nejsmutnější a nejvíce znechucující je, že ztratili veškerou 5T 519 chuť pro spolehlivou četbu. Byli okouzleni a očarováni takovým duševním pokrmem, jako vrcholně dráždivé příběhy, obsažené v "Chaloupce strýčka Toma". Ona kniha působila dobře ve své době mezi těmi, kteří potřebovali probuzení ze svých falešných představ o otroctví. My však stojíme na samých hranicích věčného světa, kde takové příběhy nepotřebujeme na přípravu pro věčný život. Jediným bezpečím pro každého z nás je, aby byl důkladně obrácen a obeznámen s pravdou zjevenou v Božím slově, abychom byli schopni v tichosti a bázni vydat počet každému, kdo od nás bude žádat počet z naděje, která je v nás.

Zvláštní úsilí kazatelů a pracovníků všech našich řad pro tuto dobu, mělo by směřovat k tomu, aby odvraceli pozornost mladých od všech dráždivých příběhů k přepevnému prorockému slovu. Pozornost každé duše usilující o věčný život měla by být soustředěna na Písmo.

Připadá mi velice neobvyklé, uvážím-li, co vše jsem napsala ohledně četby vzrušujících příběhů, když vidím doporučení z tvého pera k četbě "Robinsona Crusoe", "Chaloupka strýčka Toma" a "Ezopových bajek". Můj bratře, udělal jsi chybu, když jsi napsal onen článek. Pakliže tyto knihy jsou mezi těmi, které prodáváš, prosím tě, abys je nikdy znovu nenabízel naší mládeži. Tvou povinností je obracet jejich pozornost k Písmu; nebuď jejich pokušitelem tím, že jim nabízíš přitažlivé romány, které odvrátí jejich mysl od studia Písma. My sami musíme pít z vody života, jinak sami budeme ustavičně čerpat z děravých cisteren, které vodu nedrží.

Je tisíce způsobů a plánů, jimiž satan vniká do neustálené mysli mladých a nebude-li duše pevně a plně zakotvena v Bohu, nebude-li úzkostlivě střežit 5T 520 myšlenky u studiu Písma a nebude-li utvrzena v naší víře, jistě bude polapena. Nemůžeme ani na chvíli přestat bdít. Nemůžeme si dovolit jednat náladově. Musíme postavit stráž kolem své mysli i mysli svých dětí, aby nebyly oklamány satanskými pokušeními.

Žijeme ve velkém dni smíření a svaté Kristovo dílo konané pro lid Boží, které v současné době probíhá v nebeské svatyni, by mělo být předmětem našeho trvalého studia. Měli bychom poučovat svoje děti o tom, co znamená obrazný den smíření a ukázat jim, jak zvláštní to byla chvíle hlubokého pokoření a vyznání hříchů před Bohem. Předobrazený den smíření má mít týž charakter. Každý, kdo učí pravdě slovem i příkladem, vydává trubkou spolehlivý zvuk. (1.Kor.14,8) Potřebuješ pěstovat duchovní život, protože to není pro tebe přirozené přemýšlet o nebeských věcech. Před námi je velké dílo odvádění lidí od světských zvyků a způsobů výš a výš k duchovnosti, zbožnosti a opravdovému dílu pro Pána. Našim úkolem je zvěstovat poselství třetího anděla a varovně probouzet svět. Kéž tě Pán požehná a otevře tvůj duchovní zrak. Píši to s láskou, neboť vidím tvé nebezpečí. Prosím, pouvažuj o těchto věcech pečlivě a na modlitbě.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy