EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Křesťanský vliv v domově a v církvi - 5T 568

Svědectví pro církev - svazek pátý


Rejstřík - na začátek na začátek

Křesťanský vliv v domově a v církvi - 5T 568

Drahý bratře a sestro L, mé srdce je ustaráno pro vás. Co potřebujete, je Boží milost ve vašem srdci, která by způsobila obrácení. Potřebujete Ježíšova ducha. Měli byste se učit tichosti a pokoře srdce v Kristově škole. Neuvědomujete si svou potřebu hluboké, vnitřní zbožnosti a proto podléháte sebeklamu. Odkládáte rozhodnutí, které byste měli učinit okamžitě pro své vlastní dobro jakož i pro blaho jiných. Bůh žádá, aby každý člověk konal svou povinnost. Požaduje celé srdce a celou lásku. Nechce, abychom vyznávali, že poznáme Ježíše Krista a pravdu, avšak nepřinášeli žádné ovoce. Od malých, či velkých, učených či neučených, bohatých anebo chudých požaduje přesně totéž.

Každý je povolán pracovat podle schopností, které mu dal Bůh, musí konat své dílo věrně, jinak poskvrní své svědomí a ohrozí svou duši. Nikdo si nemůže dovolit ztratit nebe. Pamatujme na Kristova slova Jeho následovníkům: "Vy jste světlo světa." Bůh žádá, aby ti, kdož znají cestu, ukázali ji jiným. Lidem svěřil poklad své pravdy. Potřebujeme víru, důvěru a spoléhání na Boha. Vnitřní milost bude zjevena vnějšími činy. Potřebujeme ducha, který lidem dosvědčí, že jsme se učili Kristově škole a že následujeme vzor, který nám dal. Potřebujeme srdce, které není zaujato marnivostí a mysl neovládanou vlastním já. Každý by měl ustavičně toužit po tom, aby byl jiným k požehnání. Bůh zaznamenává naše pokorné úsilí a cení si je. Vy oba potřebujete pěstovat náboženství domova, příjemné, klidné jednání, bez vyhledávání chyb, malicherností, naříkavosti a přísnosti. Nechť dobrotivost a láska vládne ve vaší domácnosti. Kdokoliv nenechává svítit světlo pravdy ve svém domově, zneuctívá Spasitele. 5T 569

Pravda, jaká je v Ježíši, vykoná mnoho pro toho, kdo ji přijímá a nejen pro něho, nýbrž pro všechny, kteří přicházejí do sféry jejího vlivu. Opravdu obrácená duše je osvícena shůry a Kristus je v té duši "studnicí vody prýštící se k životu věčnému." Jan 4,14 Jeho slova, jeho pohnutky, jeho činy, mohou být falešně vykládány a překrouceny. On však na to nemyslí, neboť mu jde o vyšší zájmy. Nepřemýšlí o nynějším pohodlí, není ctižádostivý, netouží po okázalosti a lidské chvále. Jeho naděje je v nebi a žije s pohledem přímo upřeným na Ježíše. Koná spravedlivě, protože jedině ti, kteří konají spravedlivě budou mít vstup do Božího království. Je laskavý a pokorný, pamatuje na štěstí jiných. Nikdy neříká "Zdaliž jsem já strážným bratra svého?" (Gn 4,9) nýbrž miluje svého bližního jako sama sebe. Nejedná ukvapeně a panovačně jako je tomu u nevěřících, nýbrž zrcadlí světlo mezi lidmi. Je pravým a statečným vojínem Kristova kříže, rozdávajícím chléb života. Získá-li vliv, předsudky vůči němu mizí, jeho zbožnost je uznávána a jeho biblické zásady jsou respektovány.

Tak je to s každým, kdo je opravdu obrácen. Přináší převzácné ovoce a tím žije Kristovým životem; mluví jako mluvil On, pracuje jak pracoval On a pravda, jaká je v Ježíši skrze něho, působí v jeho domově, mezi sousedy i ve sboru. Buduje charakter pro věčnost a utvrzuje přitom vlastní spasení s bázní a třesením. Zpříkladňuje světu vzácné pravdy, ukazuje co pravda může způsobit v životě a charakteru pravého věřícího. Podvědomě koná svůj podíl ve vznešeném Kristově díle při záchraně světa - dílo, které ve svém charakteru a vlivu je dalekosáhlé, podkopávající základ falešného náboženství a falešné vědy. 5T 570

Jsem nucena takto psát, neboť vím, že tvoji bratři ti tyto věci nikdy neřeknou. Nechci abys ty, nebo tvoje žena ztratili místo v nebeských příbytcích, neboť mají nesmírnou cenu pro nás a my bychom měli vynaložit všechno úsilí a horlivost úměrnou cíli, který sledujeme. Věčný život má cenu vytrvalého, neúnavného úsilí.

Pán chce, abyste ty i tvá rodina byli křesťany v každém smyslu toho slova a zjevovali ve svých povahách posvěcující moc pravdy. Kdyby jste vytvořili takové charaktery, vaše dílo by obstálo ve zkoušce soudu; kdyby oheň posledního dne zapálil vaše skutky jaké jsou nyní, ukázalo by se, že jde jen o seno, dříví a strniště. Nemyslete, že je to kruté, je to pravdivé. Ve všech vašich pracích bylo příliš mnoho vlastního já. Nechcete přijít na vyšší úroveň? Budete jakoby jste se učili prvním zásadám, které tvoří křesťanský charakter. Kristus řekl apoštolu Petrovi: "A ty, když se obrátíš, posiluj bratří svých." Vy podobně, musíte být obráceni dřív, než můžete konat příjemné dílo pro Mistra.

Chceš-li milý bratře, můžeš být silným mužem v Pánu. Máš hřivny schopností, které ti Bůh svěřil, aby byly zasvěceny Jeho službě. Jestliže se však celkově nepoddáš Kristu, tvoje schopnosti se stanou nebezpečné jak pro tebe, tak zároveň i pro jiné, odvádějíc je od pravdy i od Krista.

Členové sboru ve --- musí vynaložit mnohé úsilí, musí mít vroucí horlivost pro Krista, musí být mnohem pokornější, trpělivější, učenlivější, v každém ohledu více podobní Kristu. Ve své povaze by měli projevit světu osvěžující moc milosti. Bůh nedopusť, abychom ať už naučením nebo příkladem byli překážkou tomuto podstatně důležitému dílu. Chcete pracovat s Ježíšem? Chcete být věrni Pánu, který vás vykoupil? Chcete odhodit všechno bezvýznamné? Musíte být obdaření větší vírou a rozsáhlejší láskou. 5T 571 Potřebujete větší úctu k věcem věčně důležitým. Nemohu ovlivnit vaši mysl příliš silně, rozsah a působení vlivu závisí na příkladu osobní zbožnosti, když církev projeví posvěcující vliv pravdy na charakter.

Mnohem větší shromáždění by se uskutečnilo ve ---, kdyby církev přišla do správného postavení před Pánem a bude-li každý se snažil urovnat své srdce a svůj dům. Mluvte méně a dovolte, aby pravá vnitřní zbožnost vyzařovala v dobrých skutcích. Buďte laskaví; pěstujte lásku a šlechetnost. Více se modlete, více čtěte Písmo. Buďte usilovnými studenty v Kristově škole. Pak členové církve nebudou vyhledávat chyby u svých bratří a sester; je to satanovo dílo.

Doufám, že budete posíleni a utvrzeni ve víře. Dílo Boží určitě půjde vpřed, ať už my půjdeme kupředu s ním, nebo ne. Ono zvítězí, je však otázkou: Zvítězíme s ním také i my? Kéž vám oběma Bůh pomůže uvědomit si potřebu hlubokého působení ve svých srdcích. Pamatujte, že Ježíš vás vykoupil obětí svého vlastního života. "Nejste sami svoji, nebo koupeni jste za mzdu. Oslavujte tedy Boha tělem svým i duchem svým, kteréžto věci Boží jsou." 1Kor 6,19-20

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy