EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Zaslíbená moc

Svědectví pro církev - svazek osmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Zaslíbená moc

8T 19 Bůh od nás nežádá, abychom nám svěřené dílo konali ve vlastní síle. On připravil božskou pomoc pro každý případ, na který naše lidské síly nestačí. On Duchem Svatým pomáhá v každé těžkosti, aby posílil naši naději a jistotu, osvítil naši mysl a očistil naše srdce.

Krátce před svým ukřižováním Spasitel řekl svým učedníkům: "Neopustím vás sirotků." "A já prositi budu Otce, a jiného Utěšitele dá vám, aby s vámi zůstal na věky." "Když pak přijde ten Duch pravdy, uvede vás ve všelikou pravdu. Nebo nebude mluviti sám od sebe, ale cožkoli uslyší, to mluviti bude; ano i budoucí věci zvěstovati bude vám." "On vás naučí všemu, a připomene vám všecko, což jsem koli mluvil vám." Jan 14,18.16; 16,13; 14,26.

Kristus učinil opatření, aby Jeho církev byla proměněným společenstvím, osvíceným nebeským světlem, mající slávu Immanuele. Jeho záměrem je, aby každý křesťan byl obklopen duchovním ovzduším světla a pokoje. Neomezeně může být užitečný ten, kdo zapomíná na sebe a nechává působit ve svém srdci Ducha Svatého a žije životem cele zasvěceným Bohu.

Jaký byl výsledek vylití Ducha Svatého o letnicích? - Radostná zvěst o zmrtvýchvstalém Spasiteli byla nesena do nejvzdálenějších končin obydleného světa. Srdce učedníků oplývalo štědrostí tak plnou, hlubokou a dalekosáhlou, že je pudila jít do končin země se svědectvím: "Ale ode mne odstup to, abych se chlubil, jedině v kříži Pána našeho Jezukrista." Gal 6, 14. Když zvěstovali pravdu Ježíšovu, srdce se poddávala moci poselství. Církev viděla, jak zástupy obrácených přicházejí k ní ze všech stran. Odpadlí se znovu obrátili. 8T 20 Hříšníci se připojili ke křesťanům a hledali tu drahocennou perlu. Nejprudší odpůrci evangelia stali se jeho obhájci. Splnilo se proroctví, že slabý bude "jako David", a dům Davidův "jako anděl Hospodinův". Každý křesťan viděl ve svém bratru božskou podobu lásky a štědrosti. Jeden cíl byl předmětem jejich závodění. Jedinou touhou věřících bylo zjevovat podobnost Kristova charakteru a pracovat k rozšíření Jeho království.

"A mocí velikou vydávali apoštolé svědectví o vzkříšení Pána Ježíše, a milost veliká přítomna byla všechněm jim." Sk 4, 33. Za jejich působení přistoupili k církvi vyvolení mužové, kteří přijavše Slovo života, posvětili svůj život dílu zvěstování naděje, která naplnila jejich srdce pokojem a radostí. Stovky rozhlašovali poselství: "Přiblížilo se království nebeské." Nedali se v tom zdržet ani zastrašit vyhrůžkami. Pán mluvil skrze ně; a kamkoli šli, uzdravovali nemocné a zvěstovali chudým evangelium.

Tak mocně může Bůh působit, když se lidé nechají vést Jeho Duchem.

Dnes nám patří zaslíbení Ducha svatého zrovna tak, jako kdysi prvním učedníkům. Bůh i dnes obdaří muže a ženy mocí z výsosti, jako obdařil ty, kteří o letnicích slyšeli Slovo spasení. I v této chvíli Jeho Duch a milost jsou pro všechny, kdo je potřebují a uvěří Jeho slovu.

Povšimněme si, že Duch Svatý byl vylit teprve tehdy, když učedníci byli jednomyslní, a netoužili již po nejvyšším místě. Odložili všechny různice. Důkazem toho bylo také svědectví, které nesli po vylití Ducha. Povšimněme si slov: "Toho pak množství věřících bylo jedno srdce a jedna duše." Sk 4, 32. Celé shromáždění věřících oživoval Duch Toho, který zemřel, aby hříšníci mohli žít. 8T 21

Učedníci nežádali o požehnání sami pro sebe. Tížila je odpovědnost za duše. Evangelium mělo být zvěstováno do končin země a oni prosili o vyzbroj mocí, kterou Kristus zaslíbil. A právě tehdy byl na ně vylit Svatý Duch a tisíce se obrátily za jediný den.

Tak to může být i nyní. Křesťané by měli odložit všechny různice a odevzdat se Bohu pro záchranu ztracených. Měli by žádat ve víře o slíbené požehnání, a ono přijde. Vylití Ducha v době apoštolů bylo tím "jarním deštěm", a slavné byly jeho výsledky. Avšak pozdní déšť bude mnohem hojnější. Jaké zaslíbení bylo dáno těm, kdo budou žít v těchto posledních dnech? - "Navraťte se k ohradě, ó vězňové v naději postavení. A tak v ten den, jakž oznamuji, dvojnásobně nahradím tobě." "Žádejte od Hospodina deště v čas příhodný, i způsobí Hospodin pršku, a dá vám déšť hojný, a každému bylinu na poli." Za 9, 12; 10, 1.

Kristus prohlásil, že božské působení Ducha má doprovázet Jeho učedníky až do konce. Avšak toto zaslíbení není oceněno jak by mělo být; a proto nevidíme jeho splnění, jak bychom ho mohli vidět. O zaslíbení Ducha se málo přemýšlí a následkem toho je, jak se dá očekávat - duchovní sucho, duchovní temnota, duchovní úpadek a smrt. Pozornost upoutávají malicherné věci a Božská moc, která je potřebná pro růst a rozmach církve, a která by s sebou přinesla všechna jiná požehnání, schází, ačkoliv je nabízena v neomezené míře.

Právě nepřítomnost Ducha činí službu evangelia tak bezmocnou. Učenost, nadání, výmluvnost, každý přirozený nebo získaný dar lze mít; avšak bez přítomnosti Svatého Ducha žádné srdce nebude zasaženo a žádný hříšník nebude pro Krista získán. Na druhé straně, 8T 22 jestliže jsou spojeni s Kristem, jestliže vlastní dary Ducha, tak i ti nejbezvýznamnější a nejméně vzdělaní z Jeho učedníků budou mít moc, která osloví srdce. Bůh z nich učiní průtoky nejmocnějšího vlivu ve vesmíru.

Proč nehladovíme a nežízníme po daru Ducha, když je to ten jediný způsob, jak můžeme obdržet sílu? Proč o tom nemluvíme, proč o to neprosíme, proč o tom nekážeme? Pán nám chce dát ochotněji svého Ducha, než rodiče dávají dobré dary svým dětem. Každý pracovník by měl prosit Pána o křest Ducha. Měly by se shromažďovat skupinky a prosit o zvláštní pomoc, o nebeskou moudrost, aby dovedly plánovat a tyto plány moudře provést. Obzvláště by měli lidé prosit, aby Bůh pokřtil své misionáře svým Svatým Duchem.

Přítomnost Ducha svatého u Božích pracovníků dodá zvěstované pravdě moc, kterou ji nemůže dát žádná pocta ani sláva světa. Duch dává sílu, která zachovává snaživé, zápasící duše v každé tísni uprostřed nepřátelství příbuzných, nenávisti světa a u vědomí vlastních nedokonalostí a omylů.

Horlivost pro Pána pohnula učedníky k nesení svědectví pravdy s velikou mocí. Neměla by tato horlivost zapálit naše srdce k rozhodnutí svědčit o Kristově vykupitelské lásce, a Jeho ukřižování? Neměl by Duch Boží dnes přijít jako odpověď na vážné, vytrvalé modlitby a naplnit lid silou ke službě? Proč je tedy církev tak slabá a bezduchá?

Předností každého křesťana je nejen vyhlížet, nýbrž také uspíšit příchod našeho Pána Ježíše Krista. Kdyby všichni, kdo vyznávají Jeho jméno, přinášeli ovoce k slávě, jak rychle by bylo símě evangelia rozeseto po světě. Brzy dozraje poslední obilí a Kristus přijde, aby shromáždil převzácnou úrodu. 8T 23

Moji bratři a sestry, proste o Svatého Ducha. Bůh stojí za každým svým zaslíbením, které dal. S Písmem ve své ruce řekněte: "Učinil jsem, jak si řekl. Odvolávám se na Tvé zaslíbení: "Proste a dánoť bude vám; hledejte a naleznete; tlucte a bude vám otevříno". Kristus říká: "Zač byste koli, modléce se, prosili, věřte, že vezmete, a staneť se vám." "A jestliže byste co prosili ve jménu mém, toť učiním, aby oslaven byl Otec v Synu." Mt 7,7; Mk 11,24; J 14,13

Duha kolem trůnu je ujištěním, že Bůh je pravdivý; „že u Něho není proměnění ani pro obrácení se jinam zastínění“. Jak.1,17 Zhřešili jsme proti Němu a nezasluhujeme si Jeho milost; a přece On sám vložil v naše ústa nejobdivuhodnější prosbu: "Nezamítejž pro jméno své, nezlehčuj stolice slávy své; rozpomeň se, neruš smlouvy své s námi." Jer.14,21. On sám se zaručil, že vyslyší naše volání, když přijdeme k Němu s vyznáním své nehodnosti a hříchu. Čest Jeho trůnu je v sázce, když jde o splnění Jeho slova daného nám.

°°°°

Kristus vyslal své služebníky do všech končin svého panství, aby oznámili Jeho vůli Jeho služebníkům. On se prochází uprostřed své církve. Touží posvětit, povznést a zušlechtit své následovníky. Vliv těch, kdo věří v Něho bude ve světě vůní života k životu. Kristus drží hvězdy ve své pravici a je Jeho záměrem, aby od nich světlo vyzařovalo do světa. Takto chce připravit svůj lid pro vyšší službu v nebeské církvi. Svěřil nám veliký úkol. Konejme ho věrně. Ukažme svým životem, co Boží milost může vykonat pro člověka. 8T 24

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy