EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Zanedbané varování

Svědectví pro církev - svazek osmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Zanedbané varování

8T 81 St. Helena, California, listopad 1901

"Hle, já předkládám vám dnes požehnání i zlořečení. Požehnání, budete-li poslouchati přikázání Hospodina Boha svého, kteráž já dnes přikazuji vám. Zlořečení pak, jestliže byste neposlouchali přikázání Hospodina Boha svého, ale sešli byste z cesty, o kteréž já dnes přikazuji vám, následujíce bohů cizích, kterýchž neznáte." Dt 11, 26-28.

"Protož jestliže opravdově poslouchati budete přikázání mých, kteráž já vám dnes přikazuji, milujíce Hospodina Boha svého, a sloužíce Jemu z celého srdce svého a ze vší duše své, dám déšť zemi časem svým, ranní i pozdní a sklízeti budeš obilí své, víno své i olej svůj. Dám i pastvu na poli tvém pro hovada tvá a budeš jísti až do sytosti. Vystříhejtež se tedy, aby nebylo svedeno srdce vaše, abyste odstupujíce, nesloužili bohům cizím a neklaněli se jim. Pročež Hospodin velice by se na vás rozhněval a zavřel by nebe, aby deště nedávalo a země aby nedávala úrody své; i zahynuli byste rychle ze země výborné, kterouž Hospodin vám dává." Dt 11, 13-17.

"Ale složte tato slova má v srdci svém a v mysli své a uvažte je sobě za znamení na rukou svých a budou jako náčelník mezi očima vašima. A vyučujte jim syny své, rozmlouvajíce o nich, když sedneš v domě svém, aneb když půjdeš cestou, když lehneš i když vstaneš. Napíšeš je také na veřejích domu svého i na branách svých. Aby byli rozmnoženi dnové vaši a dnové synů vašich na zemi, kterouž s přísahou zaslíbil Hospodin otcům vašim, že ji dá jim, dokudž nebe trvá nad zemí." Dt 11, 18-21. 8T 82

Kdyby adventisté sedmého dne kráčeli cestou Páně a nedovolili, aby je ovládly sobecké zájmy, Pán by jim velice požehnal. Ti, kteří zůstali v Battle Creeku proti vůli Boží, ztratili cennou zkušenost a duchovní poznání, které mohli získat poslušností. Mnozí z nich se odcizili lásce Boží. Středisko díla bylo přelidněno. Za dlouhou dobu přicházelo varování; nebylo ho však dbáno. Důvod, pro tuto neposlušnost spočívá v tom, že srdce a mysl mnohých v Battle Creeku nejsou pod vlivem Svatého Ducha. Neuvědomují si jak veliké dílo je třeba vykonat. Oni spí.

Když se adventisté sedmého dne stěhují do měst, kde je již větší skupina věřících, nekonají správně a jejich duchovnost je čím dále tím slabší. Jejich děti jsou tím vystaveny mnoha pokušením. Můj bratře, sestro má, dokud nejste pro rozvoj díla na takových místech naprosto nepostradatelní, bylo by moudré, abyste šli na některé jiné místo, kde pravda dosud ještě nebyla zvěstována a tam se snažili podat důkaz, že dovedete pracovat pro Pána. Vynakládejte vážné úsilí o probouzení zájmu o přítomnou pravdu. Dílo dům od domu je účinné, když je prováděno křesťanským způsobem. Konejte shromáždění a přesvědčete se, zda jsou zajímavá, pamatujte, že toto si vyžaduje něco víc, než kázání.

Mnozí, kteří žili tak dlouho na jednom místě, ztrácejí svůj čas kritizováním těch, kteří pracují v Kristově díle v přesvědčování a obrácení hříšníků. Kritizují pohnutky a záměry jiných, jakoby kdokoli jiný nemohl konat nesobecké dílo, které oni sami odmítají konat. Jsou kamenem úrazu. Kdyby šli na místa, kde nejsou věřící a pracovali na získání duší pro Krista, brzy by byli tak zaujati zvěstováním pravdy 8T 83 a pomáháním trpícím, že by neměli žádný čas na rozpitvávání charakteru, nezbyl by jim čas na zlé dohady a pak vynášení výsledků jejich domnělého proniknutí pod povrch.

Ti, kdo tak dlouho žili tam, kde jsou velké sbory věřících, měli by jít do polí rozsívat i žnout pro Mistra. Pak zapomenou na sebe v touze zachránit duše. Budou vidět tak mnoho práce, která musí být vykonána, tak mnoho spolubližních, jimž nutno pomoci, že nebudou mít čas vyhledávat chyby jiných. Nebudou mít čas pracovat na té záporné straně.

Při shromažďování tak mnohých věřících na jednom místě je pokušení podněcovat zlé hádky a zlé mluvení. Mnozí jsou pohlceni vyhledáváním a nasloucháním zlých zpráv. Zapomínají, jak velikého hříchu se dopouštějí. Zapomínají, že promluvená slova jsou provždy promluvena a že svým podezíráním rozsévají símě, které vzklíčí a přinese žeň zla. Jak veliká je tato žeň, neví nikdo, až do onoho posledního, velikého dne, kdy každá myšlenka, slovo i čin bude přiveden na soud.

Nepromyšlená, nelaskavá slova, která jsou promluvena, se rozmáhají při každém jejich opakování. Ten i onen přidá slovo, až falešná zpráva se rozroste do velikých rozměrů. Veliké zlo bylo učiněno. Svým nespravedlivým podezíráním a nespravedlivými soudy klevetníci poškvrňují svoji vlastní zkušenost a rozsívají símě neshod v církvi. Kdyby mohli vidět tyto věci tak, jak je vidí Bůh, změnili by své stanovisko. Uvědomili by si, jak zanedbali dílo, které jim dal konat, když vyhledávali chyby u svých bratří a sester.

Čas trávený kritizováním pohnutek a slov Kristových služebníků, mohl být lépe zužitkován při modlitbě. Kdyby vyhledavači chyb poznali pravdu od těch, u nichž tyto chyby vyhledávají, často by měli o nich odlišný úsudek. 8T 84 O kolik lépe by bylo, kdyby místo kritizování a odsuzování jiných, každý si řekl: "Musím pracovat na svém spasení. Jestliže spolupracuji s Tím, který touží zachránit moji duši, musím sám usilovně bdít, musím odvrhnout každé zlo ze svého života. Musím se stát novým stvořením v Kristu, musím přemoci každý nedostatek. Pak místo znechucovaní těch, kdo usilují odporovat zlu, mohu je posílit povzbudivými slovy."

Ti, kteří použili hřivnu jazyka ke znechucovaní a zmalomyslnění Božích služebníků, usilujících o pokrok Božího díla a přemýšlejí a vytvářejí překážky, měli by Boha prosit o odpuštění škody, kterou Jeho dílu způsobili svými bezbožnými předsudky a nelaskavými slovy. Ať přemýšlí o škodě, kterou způsobili rozšířením falešných zpráv, posuzováním těch, které nemají právo soudit.

V Božím Slově jsou nám dány jasné směrnice, jak máme jednat, když se domníváme, že některý bratr si nesprávně počíná. Kristus říká: "Zhřešil-li by pak proti tobě bratr tvůj, jdi a potresci ho mezi sebou a jím samým. Uposlechl-li by tebe, získal jsi bratra svého. Jestliže by pak neuposlechl, přijmi k sobě ještě jednoho aneb dva, aby v ústech dvou neb tří svědků stálo každé slovo. Pakliť by jich neuposlechl, pověz církvi. Jestliže pak i církve neuposlechne, budiž tobě jako pohan a publikán. Amen pravím vám: Cožkoli svážete na zemi, budeť svázáno i na nebi; a cožkoli rozvážete na zemi, budeť rozvázáno i na nebi." Mat.18,15-17. "Protož obětoval-li bys dar svůj na oltář a tu bys se rozpomenul, že bratr tvůj má něco proti tobě, nechejž tu daru svého před oltářem, a odejdi; prve smiř se s bratrem svým a potom přijda, obětuj dar svůj." Mat.5, 23-24.

"Hospodine, kdo bude přebývati ve stánku tvém? Kdo bydliti bude na hoře svaté tvé? Ten, kdož chodí v upřímnosti, 8T 85 a činí spravedlnost a mluví pravdu ze srdce svého. Kdož neutrhá jazykem svým, bližnímu svému nečiní zlého a potupy neuvodí na bližního svého. Ten, před jehož očima v nevážnosti jest zavržený, v poctivosti pak bojící se Hospodina; a přisáhl-li by i se škodou, však toho nemění. Kdož peněz svých nedává na lichvu a daru proti nevinnému nebéře. Kdož tyto věci činí, nepohneť se na věky." Ž 15.

"Nesuďtež, abyste nebyli souzeni. Nebo kterýmž soudem soudíte, týmž budete souzeni, a kterou měrou měříte, bude vám zase odměřeno. Kterakž pak vidíš mrvu v oku bratra svého a v oku svém břevna neznamenáš? Aneb kterak díš bratru svému: Nech ať vyjmu mrvu z oka tvého? A aj, břevno v oku tvém. Pokrytče, vyjmi nejprv břevno z oka svého, a tehdy prohlédneš, abys vyňal mrvu z oka bratra svého." Mat.7,1-5.

V otázce souzení je mnohé zahrnuto. Pamatujte, že brzy bude váš způsob života před Pánem důkladně zkoumán. Pamatujte také, že On řekl: "Protož nemůžeš se vymluviti, ó člověče, každý potupující. Nebo tím, že jiného potupuješ, sám sebe odsuzuješ, poněvadž totéž činíš, což tupíš. Vímeť zajisté, že soud Boží jest podle pravdy proti těm, kteříž takové věci činí. Zdali se domníváš, ó člověče, kterýž soudíš ty, kdož takové věci činí, a sám totéž činíš, že ty ujdeš soudu Božího?" Řím.2,1-3.

°°°°

Ti, kteří přišli do Battle Creeku, zatímco měli konat práci ve sboře, který opustili, (86) ztratili svého misijního ducha 8T 86 a svoje duchovní rozsuzování tím, že přišli do Battle Creeku. Tam přišli do styku s farizejstvím a sebespravedlností, což je vždy jistým osidlem. Je to bezmocná forma pobožnosti.

Když je v srdci pociťována moc pravdy, když zásady pravdy jsou vneseny do každodenního života, nastane v Battle creekském sboru veliké reformační hnutí. Brzy se naplní slova: "Já zvrátím a podvrátím". Nevíme nyní, kdy přesně se to stane; přijde však čas, kdy nastane rozptýlení z Battle Creeku. Ti, kteří se přistěhovali do Battle Creeku bez jakéhokoliv hlasu Páně se odstěhují.

°°°°

Opravdoví pracovníci nemají kdy přehrabávat se v chybách jiných. Hledí na Spasitele a v tomto zahledění se mění v Jeho podobu. On je ten, jehož příklad máme následovat při budování svého charakteru. Ve svém pozemském životě jasně zjevil svoji božskou přirozenost. Měli bychom usilovat být dokonalými ve svých možnostech, tak jako On byl dokonalý ve své sféře. Členové církve již nemají déle setrvávat bez zájmu o formování správné povahy. Tím, že se sami dávají pod formující vliv Ducha Svatého, mají utvářet povahy, které jsou obrazem Božího charakteru.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy