EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Výsledek reformace

Svědectví pro církev - svazek osmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Výsledek reformace

8T 87 St. Helena, California, 26. září 1901

DRAHÝ BRATŘE DANIELLSI: Včera ráno jsem četla tvůj dopis, v němž vyjadřuješ svoji žhavou touhu vidět mocné útvary pracovníků, posílaných do Indie a Číny a jiných orientálních zemí. V posledním nočním napomenutí bylo mi ukázáno, že v současnosti naše hlavní úsilí nemá být soustředěno obzvláště na Čínu, nebo jiná pole podobná Číně. Předně musíme pracovat doma. Všechny naše instituce - sanatoria, nakladatelství a školy - mají dosáhnout vyšší úrovně. Pak i pracovníci vysíláni do cizích polí dosáhnou této vyšší úrovně. Budou opravdovější, duchovnější a jejich práce bude účinnější.

Před léty mi dal Pán zvláštní napomenutí, že bychom měli v různých místech Ameriky, Evropy a jiných krajích postavit budovy pro vydávání literatury obsahující světlo přítomné pravdy. Poučil mne, že bychom měli vynaložit každé úsilí, abychom vysílali do světa tištěné poselství poznání a napomenutí. Někteří, k nimž jsme se nedostali jiným způsobem, budou naší literaturou zasaženi. Z našich knih a časopisů mají vyzařovat jasné paprsky světla a osvěcovat svět ohledně přítomné pravdy.

Pracovníci, jimž neprospělo spojení s dílem Božím, neměli by být přiváděni do našich nakladatelství. V těchto ústavech by neměl být zaměstnán člověk s pochybnou povahou, neboť tím je svatá Boží pravda znesvěcována. A když je přinesena i práce z venčí, musí být zaměstnán přiměřeně veliký počet pracovníků. Toto přináší starost a zmatek. 8T 88

Bylo mi ukázáno, že v našich nakladatelstvích se dělají chyby. Je tam ustavičný rozmach zařízení pro konání obchodní práce. Určitá práce byla vynaložena na to, co nemá žádný vztah k dílu, které se má konat ve víře a lásce pro záchranu lidí. Čas a hřivny byly použity k vykonání určité práce, která nebyla k oslavě Boží. Mnoho úsilí bylo vynaloženo do odvětví, která nekonají nic pro rozšíření poznání pravdy.

Je nejvyšší čas, abychom se nad tím zamysleli. Tento omyl musí být napraven. Není moudré použít peníze ke zřizování podniků, které odčerpávají, aniž by něco přinášely. Říká se, že je třeba více místa v nakladatelstvích. Je však v nich dost místa. A když se rozhodneme ke správnému kroku zjistíme, že je v nich dostatek místa.

Měli bychom přijímat mnohem méně obchodních zakázek v našich nakladatelstvích a ani řádek z toho, co vyjadřuje satanské myšlenky. Uvedení takových tiskovin ničí veškerý smysl svatosti této instituce. Celá instituce ztrácí na ceně. Je ve stálém nebezpečí, když se obecné mísí se svatým, že toto obecné zujme místo svatého.

Jak Pán pohlíží na používání tiskařských strojů v Jeho ústavech, na nichž se tisknou bludy nepřítele? Když pochybný obsah vychází z tisku společně s tím, co je svaté, Jeho požehnání nemůže spočinout na vykonaném díle. Božský Učitel řekl: "Co jste získali tím, že jste se pustili do tohoto vnějšího díla?" Přineslo vám to mnohé trápení ducha a pracovníci museli spěchat a zneklidňovat, aby práci ukončili ve stanovenou dobu. Toto bylo příležitostí ke zmatku a napětí. Byla vyřčena unáhlená slova a nevlídný duch 8T 89 byl vnesen do nakladatelství. Finanční zisk se nikterak nemůže srovnávat se ztrátou, která vznikla ze spěchu, shonu, hašteření a podrážděnosti.

Kéž Pán pomůže, aby Jeho lid viděl, že to nebylo moudré, a že mnohem víc je ztraceno, než získáno. Kdyby méně strojů a méně pracovníků bylo soustředěno na jednom místě, zatímco jiná místa vinice zůstala bez prostředků, jestliže by více peněz bylo utráceno na budování podniků v různých místech, více by se to líbilo Bohu. Není to žádná posvěcená ctižádost, která vedla k investování tak mnoha peněz do jednoho místa. Je omylem, když naši bratří ženou tolik strojů pro vytištění běžných tiskovin. Rychle se blížíme konci. Našim dílem má být tištění a časopisů s obsahem přítomné pravdy.

Napomenutí a varování, které nám Pán čas od času dal, byla nebezpečně zanedbána. Budeme-li hledat Pána a vyznávat hřích, když nastane potřebná reformace, spojená horlivost a opravdovost se projeví v navrácení toho, co bylo odňato. Pán projeví svoji odpouštějící lásku a přijdou prostředky k vyrovnání dluhů, jimiž jsou naše ústavy zatíženy.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy