EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Výzva bratřím v Battle Creeku

Svědectví pro církev - svazek osmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Výzva bratřím v Battle Creeku

8T 76 Cooranbong, N. S. W., 1898

Proč máte bratři stále tak mnoho zájmů soustředěných v Battle Creeku? Proč neposloucháte rady a varování, jež vám byly o tom dány? Proč nečiníte rozhodné kroky a netvoříte vlivná střediska v mnoha velkých městech? Proč nepovzbudíte Michiganskou traktátní společnost a mezinárodní traktátní společnost, aby svá střediska zřídila ve městech, kde se musí vykonat mnoho misijní práce a kde jejich tajemníci a jiní pracovníci se mohou osobně zapojit do misijního díla a vést důležitá podnikání? Vybídněte své bratry, vyjděte a vychovávejte své pracovníky, aby pracovali pro ty, kdo jsou mimo tábor. Proč skrýváte své světlo a setrváváte v Battle Creeku? Vyjděte bratři, vyjděte do odlehlých krajů.

Mnoho práce musí být vykonáno a naši pracovníci by se měli snažit jít tam, kde mohou přijít do přímého styku s těmi, kdo potřebují pomoc. Poměrně málo mohou vykonat v Battle Creeku. Je to správné, bratři, abyste své světlo ukrývali pod kbelec, anebo pod postel? Zdaliž není lepší konat to, co vám Pán jasně vyznačil jako vaši povinnost? Nyní se rozhodněte, že se vzdáte své záliby, své cesty a že poslechnete Jeho hlas. Hledejte Pána se vší opravdovostí, v pokorné, vroucí modlitbě o moudrost a úspěch v tomto usilování. Pak vezměte světlo zpod kbelce, daleko z místa, které se zdá být nejpříznivější vašim finančním zájmům a zpod postele, daleko od místa nejvhodnějšího pro vaše pohodlí a postavte ho na svícen, aby mohlo svítit všem, kdo jsou v domě.

V misijní práci jsme se dostali do kritické situace. Veliké dílo musí být vykonáno, a jestliže toto dílo je opravdu konáno v Battle Creeku, 8T 77 jestliže je věrně vykonáno skrze sbor v Michiganu, jestliže je statečně prováděno ve všech našich starších sborech a vlivných pevnostech, můžeme mít naději, že jeho vliv prokvasí sbory ve všech konferencích, z nichž mnohé jsou dnes jakoby ochromeny.

Instituce, které zřídil Bůh jako střediska vlivu pro rozšíření světla, nesjednocují své zájmy a nespolupracují podle Boží vůle. Vedoucí těchto ústavů by měli vědět, že jejich první povinností je sjednotit se se svými spolupracovníky. Naši kazatelé se musí probudit, aby rozuměli situaci. Evangelium je posvěcující vliv v našem světě. Jeho vliv na srdce přinese soulad. Prapor pravdy má být vyvýšen a vykoupení Kristovo má být představeno jako hlavní, ústřední téma přemýšlení.

Zdravotně-misijní dílo má být dílem církve, pravou rukou těla. Třetí anděl letí, aby zvěstoval přikázání Boží a víru Ježíšovu. Zdravotně-misijní dílo je evangelium v praktickém životě. Všechna odvětví díla mají být harmonicky sladěna v šíření pozvání: "Pojďte, nebo již připraveno jest všecko."

Těm, kdo jsou v Battle Creeku, bylo dáno poselství, že mnozí by měli jít na místa, kde se mohou zapojit do téže pozemské práce. Kdyby šli vpřed s vírou a chtěli snášet únavnou práci a sebezapření pro dílo, obdrželi by bohatou zkušenost ve věcech Božích. Oni však mysleli, že v Battle Creeku, to bude přece jen snazší, že práce tam bude méně namáhavá než kdekoliv jinde a proto zůstali. Mnozí, kteří přišli do Battle Creeku, nezískali nic dobrého, neboť nežijí podle poznání, které přijímají. Nic dobrého nedělají v Battle Creeku, nýbrž jen zvětšují počet těch, kteří potřebují obrácení. Nemají obětavého ducha, 8T 78 mají příliš mnoho vlastního já a málo Krista, málo víry a málo dobrých skutků. Myslí si, že mají náboženství; všechno to však není k ničemu.

Bůh k vám pomlouvá těmito slovy: "Protože lid tento přibližuje se ústy svými a rty svými ctí mne, srdce pak své vzdaluje, a bázeň jejich, jíž se mne bojí, jest z přikázání lidských pošlá. Z té příčiny, aj, já také divně zajdu s lidem tímto, divně, pravím, a zázračně. I zahyne moudrost moudrých jeho a opatrnost opatrných jeho vymizí.

I uslyší v ten den hluší slova knihy, a z mrákoty a tmy oči slepých prohlédnou. Ale tiší rozveselí se náramně v Hospodinu a chudí lidé ve Svatém Izraelském plesati budou." Iz 29, 13-14.18-19.

Moji bratři, Pán vás povolal k určitému dílu, vy jste ho však nevykonali a tam, kde jste, je neshoda, napětí a zápas. To však nemusí být. Bůh nezamýšlí, aby Jeho pracovníci byli od sebe odděleni jako atomy. Každý má konat veliké a slavné dílo a toto má být vykonáno pod Božím dohledem.

Pán učiní veliké věci pro svůj lid, pokud bude s Ním spolupracovat. On povzbudí mysl lidí, takže v jejich životě, dokonce tady na tomto světě se objeví naplnění zaslíbení budoucího stavu:

"Veseliti se z toho budou poušť a pustina, plesati, pravím, bude poušť a zkvetne jako růže. Ušlechtile zkvetne, ano i radostně plésati bude s prozpěvováním. Sláva Libánská dána jí bude, okrasa Karmelská a Sáronská. Tyť věci uzří slávu Hospodinovu, důstojnost Boha našeho. Posilňtež rukou opuštěných, a kolena klesající utvrďte. 8T 79 Rcete těm, kteříž jsou bázlivého srdce: Posilňte se, nebojte se. Aj, Bůh váš s pomstou přijde, s odplatou Bůh sám přijde, a spasí vás. Tehdáž otevrou se oči slepých, otevrou se též i uši hluchých. Tehdáž poskočí kulhavý jako jelen, a jazyk němého prozpěvovati bude; nebo vyprýští vody na poušti, a potokové na pustinách. A obrátí se místo vyprahlé v jezero, a žíznivé v prameny vod; v doupatech draků, v pelešech jejich tráva, třtí a sítí. Bude také tam silnice a cesta, kteráž cestou svatou slouti bude. Nepůjde po ní nečistý, ale bude samých těchto; tou cestou jdoucí i nejhloupější nezbloudí. Nebude tam lva, a lítá zvěř nebude choditi po ní, aniž tam nalezena bude, ale půjdou po ni ti, jenž budou vysvobozeni. Vykoupení, pravím, Hospodinovi navrátí se, a přijdou na Sion s prozpěvováním, a veselé věčné bude na hlavě jejich; radosti a veselé dojdou, zármutek pak a úpění uteče od nich." Iz 35.

Poušť sama o sobě není vůbec nádherná, ani znamenitá a Pánu nutno připsat všechnu čest, nastane-li změna. Toto veliké dílo je dílem Božím. A proto nevyvyšujme lidi, kteří pracují pod působením Jeho zvláštní moci. Oslavujme Boha a On bude i dále pracovat.

V této době má Pán zvláštní dílo pro svůj lid. Říká: "Posilňtež rukou opuštěných a kolena klesající utvrďte." Toto je právě to dílo, k němuž apoštol Pavel vyzývá sbory. Říká: "Protož opuštěných rukou a zemdlených kolen posilňte. A přímé kroky čiňte nohama svýma, aby což zkulhavělo, 8T 80 do konce se nevyvinulo, ale raději uzdraveno bylo. Pokoje následujte se všechněmi a svatosti, bez níž žádný neuzří Pána, prohlédajíce, aby někdo neodpadl od milosti Boží a aby nějaký kořen hořkosti nepodrostl, a neučinil překážky, skrze nějž by poškvrněni byli mnozí." Žd 12, 12-15.

Modlím se, aby nyní, jako nikdy před tím, aby kazatelé i členové sboru přišli k pomoci Pánu proti mocnostem temnosti. Modlitebně studujte 17. kap. Janovu. Tato kapitola nemá být pouze znova a znova čtena; její pravdy máme požít a zažít. "A já posvěcuji sebe samého za ně, aby i oni posvěceni byli v pravdě. Ne za tytoť pak toliko prosím, ale i za ty, kteříž skrze slovo jejich mají uvěřiti ve mne. Aby všichni jedno byli, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni v nás jedno byli, aby uvěřil svět, že jsi ty mne poslal. A já slávu, kterouž jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jedno jsme. Já v nich a ty ve mně, aby dokonáni byli v jedno a aby poznal svět, že jsi ty mne poslal a že jsi je miloval, jakož jsi mne miloval." Jan 17,19-23.

Mají být tato slova, pro nás tak obdivuhodná, vždy přehlížena? Bůh vyzývá ty, kteří vyznávají, že jsou Jeho dítkami, aby studovali tato slova, aby je snědli a aby z nich žili. Vyzývá je, aby usilovali o jednotu a lásku, jinak pohne svícnem z jejich místa.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy