EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Očekávejme pomoc od Boha

Svědectví pro církev - svazek osmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Očekávejme pomoc od Boha

8T 69 Cooranbong, N. S. W., 8. června 1898

Jsou chvíle, kdy je nutno mluvit pravdu, ať ji lidé chtějí slyšet, nebo ne. Pán bývá velice zneuctěn, když se ti, kteří vyznávají, že věří pravdě, neshodnou mezi sebou a jdou o radu k právním poradcům. Chcete studovat Boží Slovo a nechat se vést Jeho radou v této otázce? Zájmy díla Božího nemají být svěřeny lidem, kteří nejsou spojeni s nebesy.

Byly mi představeny věci, které naplnily moje srdce hlubokým žalem. Viděla jsem věřící, ruku v ruce s právníky; Bůh však nebyl v jejich společenství. Ačkoli mají mnoho plánů týkajících se díla, jdou k právním poradcům o pomoc, aby jim pomohli uskutečnit jejich plány. Takovým musím říci, že nejsou vedeni Duchem Božím.

"Zdali není Boha v Izraeli, že ty posíláš tázati se Belzebuba, boha Akaron?" 2.Král.1, 3. Mužové na zodpovědných místech se spojují s těmi v církvi i mimo církev, jejichž rada je zavádějící. Je nutné, aby Pán přišel k vám s prutem a ukázal vám, že potřebujete vyšší zkušenost dříve, než budete uschopněni pro obecenství s nebeskou rodinou? Chcete se spolčovat s lidmi, kteří dovedou obžalovávat, přemýšlet a mluvit zlé o tom, s čím Bůh souhlasí? Ve jménu Páně vám říkám, že potřebujete jasnější postřeh a jasnější duchovní rozhled.

Kdybyste následovali světlo, které vám znovu a znovu dával Bůh, že misijní střediska mají být zřízena na mnoha místech a že práce a prostředky soustředěné v Battle Creeku by měly být rozděleny a rozmístěny do mnoha míst, současný stav zmatku a nedostatku prostředků by nikdy nenastal. 8T 70

Lidé bydlící v Battle Creeku nedbali na radu Páně, protože to bylo pro ně pohodlnější, mít tam dílo soustředěné. Bůh ponechal je následkům jejich lidské moudrosti a ovoce toho lze pozorovat v současných zmatcích.

"Kdo jest mezi vámi, ježto se bojí Hospodina, poslouchej hlasu služebníka jeho. Kdo jest, ježto chodí v temnostech a nemá žádného světla, doufej ve jméno Hospodinovo a spolehni na Boha svého. Aj, vy všichni, kteříž zaněcujete oheň a jiskrami se přepasujete, choďte v blesku ohně svého a v jiskrách, kteréž jste roznítili. Od ruky mé toto se vám stane, že v bolesti ležeti budete." Iz. 50,10-11.

"Protož nyní rci mužům Judským i obyvatelům Jeruzalémským, řka: Takto praví Hospodin: Aj, já strojím na vás zlou věc a obrátím na vás pohromu; navraťtež se již každý od cesty své zlé a polepšete cest svých i předsevzetí svých. Kteřížto řekli: To nic, nebo za myšlenkami svými půjdeme a každý převrácenost srdce svého nešlechetného vykonávati budeme. Protož takto praví Hospodin: Vyptejte se nyní mezi pohany, slýchal-li kdo takové věci? Mrzkosti veliké dopustila se panna izraelská. Zdaliž kdo pohrdá čerstvou vodou Libánskou ze skály? Zdaž pohrdají vodami studenými, odjinud běžícími? Lid pak můj zapomenuvše se na mne, kadí marnosti. Nebo k úrazu je přivodí na cestách jejich, na stezkách starobylých, chodíce stezkami cesty neprotřené." Jer.18,11-15.

Zdravotně-misijní dílo

Znovu a znovu Pán poukazoval na dílo, které battle-creekský sbor, jakož i jiné americké sbory mají konat. Mají dosáhnout mnohem vyšší úrovně duchovního rozvoje, 8T 71 než k jakému dospěli dosud. Mají se probudit ze spánku a jít za tábor pracovat pro duše, které jsou ohroženy brzkým zahynutím.

Zdravotně-misijní pracovníci konají dlouho zanedbanou práci, kterou Bůh dal Battle-Creekskému sboru, zvěstují poslední pozvání k večeři, kterou On připravil.

Moji bratří, proč tak mnoho věcí soustřeďujete v Battle Creeku? Proč nejdete misijně pracovat do jiných měst, kde je nutno vykonat tolik misijní práce?

Mnohé zájmy soustředěné v Battle Creeku, by měly být rozděleny a ještě dále rozmístěny do jiných měst. Vy, kteří se domníváte, že jste moudrými lidmi, můžete říci: "Stálo by to příliš mnoho. Tuto práci můžeme vykonat v Battle Creeku při menším vydání." Dobrá, zdaliž o tom všem Pán neví? Zdaliž On není Bůh, který rozumí všemu nedůvěřivému rozumování, které soustřeďuje tak mnoho zájmů v Battle Creeku? On vám zjevil, že střediska by měla být utvořena ve všech městech. Toto by mělo být výzvou k mnohým, aby vyšli z Battle Creeku a šli pracovat na jiná místa.

Aby se zdravotně-misijní dílo dostalo vpřed, potřebuje hřivny. Vyžaduje to silné, ochotné ruce a moudré, rozvážné jednání. Může to však být, když ti, kdo jsou na zodpovědných místech, předsedové konferencí a kazatelé, stojí v cestě?

Pán říká předsedům konferencí a jiným vlivným bratřím: "Odstraňte kameny úrazu, které byly položeny lidu do cesty."

Náš lid v Battle Creeku neuplatnil své hřivny plánování a vynalézavosti pro roznesení praporu pravdy do krajů, kde poselství ještě nebylo zvěstováno a kde nutno vynaložit rozhodné úsilí; a Pán pohnul Dr. Kelloggem a jeho společníky k vykonání díla, které patří církvi a které ji bylo nabídnuto, které však ona nechtěla přijmout. Někteří v Battle Creeku, místo aby se chopili díla, které jim Pán svěřil, 8T 72 následovali své vlastní sobecké cesty, které zastřely jejich duchovní zrak i duchovní pohled jiných; a Bůh vložil toto zvláštní dílo do rukou těch, kdo ho budou konat a povedou ho vpřed.

Bůh je ve své svatyni a přebývá také s tím, kdo je pokorného a potřeného ducha, oživuje ducha pokorných a oživuje srdce ztrápených. Ti, kdo konají zdravotně-misijní dílo, měli by mít plnou důvěru sboru. Jestliže to nemají, pak se jim překáží. Přesto všechno však půjdou vpřed. V Božím plánu není, aby v Battle Creeku byly dva sbory pro nedostatek spolupráce. Jak mnohem lepší je usilovat o společný postup. Jestliže zdravotně-misijní pracovníci budou toto odvětví uvádět do všech sborů, budou-li pracovat v bázni Boží, naleznou mnohé dveře před sebou otevřené a andělé budou s nimi spolupracovat.

Čtěte prosím pozvání k Večeři a poslední pozvání, jímž mají být lidé osloveni. Studujte, co má být učiněno, aby byl Ježíšův příkaz uskutečněn. Nemohu pochopit, proč je mezi námi taková lhostejnost. Proč byste měli stát zdaleka, kritizovat a rozptylovat. Síť evangelia má být vržena do moře; a nachytá se do ní dobré i zlé. Poněvadž je však tomu tak, budou mužové a ženy přehlížet úsilí o záchranu těch, kteří uvěří a kteří se spojí a půjdou za těmi, o nichž Kristus mluvil, když káral farizee? Řekl: "Publikáni a nevěstky předcházejí vás do království Božího." Nechcete vidět, že i v církvi jsou ti, kteří nejsou spojeni s Bohem? Kristus však praví: "Nechte, ať obé spolu roste až do žně. A v čas žně dím žencům: Vytrhejte nejprve koukol a svažte jej ve snopky ke spálení, ale pšenici shromažďte do stodoly mé." Mat.13,30.

Když Pán hýbe sbory, nabádá je k určité práci, 8T 73 ale ony odmítají tuto práci; když ale někteří své lidské úsilí spojí s božským, snažíce se zasáhnout samy hlubiny lidské bídy a utrpení, Boží požehnání bohatě na nich spočine. I kdyby jen někteří přijali milost našeho Pána Ježíše Krista, jejich práce nebude marná; neboť jediná duše je velice vzácná v očích Božích. Kristus by byl zemřel i za jedinou duši, aby tato jediná mohla žít po věčné věky.

Studujme osmnáctou kapitolu Matouše. Tato kapitola by měla osvítit naše oči. Kristus říká: "Viztež, abyste nepotupovali žádného z maličkých těchto. Neboť pravím vám, že andělé jejich v nebesích vždycky hledí na tvář Otce mého, kterýž jest v nebesích. Přišel zajisté Syn člověka, aby spasil to, což bylo zahynulo. Co se vám zdá? Kdyby některý člověk měl sto ovec a zbloudila by jedna z nich, zdaliž nenechá těch devadesáti devíti a jda na hory, nehledá té pobloudilé? A nahodí-liť mu se nalézti ji, amen pravím vám, že se raduje nad ní více, než nad těmi devadesáti devíti nepobloudilými. Takť není vůle Otce vašeho, kterýž jest v nebesích, aby zhynul jeden z maličkých těchto." Mat.18,10-14.

Věrní pracovníci mají ze satanovy ruky mnoho duší vytrhnout a zachránit. Někdo může cítit v srdci povinnost vyhledávat ty, kdo byli pro Krista ztraceni. Záchrana jediné duše, nad níž satan jásal, způsobí radost mezi nebeskými anděly. Jsou takoví, kteří zničili v sobě mravní obraz Boží. Síť evangelia musí zasáhnout i tyto ubohé ztroskotance. Andělé Boží budou spolupracovat s těmi, kdo se všemožně snaží zachránit hynoucí duše a poskytovat jim příležitosti, jichž se mnoha lidem nikdy nedostalo. Není žádné jiné cesty jak je zasáhnout, jedině cesta Kristova. On vždy pracoval tak, že zmirňoval utrpení a vyučoval spravedlnosti. Pouze takto mohou být hříšníci vytaženi z hlubin ponížení. 8T 74

Pracovníci musí pracovat v lásce, pást, uzdravovat a odívat ty, kdo potřebují jejich pomoci. Tímto způsobem budou tito ubozí připraveni poznat, že někdo se stará o jejich duši. Pán mi ukázal, že mnozí z těchto vyvrhelů společnosti budou díky působení lidských bytostí spolupracovat s Boží mocí a usilovat o obnovení mravního Božího obrazu v jiných, za které Kristus zaplatil cenou své vlastní krve. Budou nazváni vyvolenými Božími, drahocennými, a budou stát hned vedle trůnu Božího.

Slovo varování

"Tehdáž se ukáže znamení Syna člověka na nebi a tehdyť budou kvíliti všecka pokolení země a uzříť Syna člověka přicházejícího na oblacích nebeských s mocí a slávou velikou. Kterýž pošle anděly své s hlasem velikým trouby, i shromáždí vyvolené jeho ode čtyř větrů a od končin nebes až do končin jejich.

Bdětež tedy, poněvadž nevíte, ve kterou hodinu Pán váš přijíti má. Toto pak vězte, že byť věděl hospodář, ve které by bdění zloděj měl přijíti, bděl by zajisté a nedal by podkopati domu svého. Protož i vy buďte hotovi; nebo v tu hodinu, ve kterouž se nenadějete, Syn člověka přijde. Kdož tedy jest ten služebník věrný a opatrný, kteréhož ustanovil pán jeho nad čeledí svou, aby jim dával pokrm v čas? Blahoslavený služebník ten, kteréhož přijda pán jeho, nalezl by, an tak činí. Amen pravím vám, že nade vším statkem svým ustanoví jej. Jestliže by pak řekl zlý služebník ten v srdci svém: Prodlévá pán můj přijíti, i počal by bíti spoluslužebníky, jísti pak a píti s opilci: Přijdeť pán služebníka toho v den, v kterýž se nenaděje a v hodinu, v kterouž neví. 8T 75 I oddělíť jej a díl jeho položí s pokrytci. Tam bude pláč a skřípění zubů." Mat.24,30 31. 42-51.

Bratři, buďte pečliví, velice pečliví. Zdravotní misionáři musí vykonat dílo, které je popsáno u Matouše 24, 48-51. Pán pracuje, aby zasáhl i toho nejzkaženějšího. Mnozí poznají, co znamená být veden ke Kristu, nebudou však mít dostatek mravní síly bojovat proti chuti a vášni. Pracovníci se však nesmějí tímto nechat znechutit, neboť jest psáno: „Duch pak světle praví, že v posledních časích odvrátí se někteří od víry, poslouchajíce duchů bludných a učení ďábelských." 1.Tim.4,1. Odcházejí pouze ti, kteří byli vytaženi z největších hlubin? V kazatelské službě jsou takoví, kteří měli světlo a poznání pravdy, ale kteří nebudou vítězi. Neovládají své choutky a vášně a pro Kristovo dílo nezapírají sami sebe. Mnoho ubohých ztroskotanců, publikánů a hříšníků uchopí se naděje, která jim byla nabídnuta v evangeliu a předejdou do nebeského království ty, kteří měli veliké přednosti a veliké světlo, kdo však kráčeli v temnosti. V onen poslední veliký den mnozí řeknou: "Pane, Pane, otevři nám." Dveře však budou zavřeny a jejich klepání bude marné.

Hluboce bychom se měli zamyslet nad těmito věcmi, neboť jsou pravdivé. Vysoce bychom si měli vážit pravdy a hodnoty duší. Čas je krátký a nutno vykonat ještě veliké dílo. Nemáte-li žádný zájem o dílo, které jde vpřed, nechcete-li povzbuzovat zdravotně-misijní práci ve sborech, bude vykonáno i bez vás, neboť je to dílo Boží a musí být vykonáno. Moji bratři a sestry, postavte se na Boží stranu, buďte opravdoví, činní, odvážní spolupracovníci s Kristem, spolupracujte s Ním, hledejte a zachraňujte ztracené.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy