EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Slavnostní varování

Svědectví pro církev - svazek osmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Slavnostní varování

8T 90 Čteno před vedoucími Review and Herald, v listopadu 1901.

Správcům Review and Herald -

DRAZÍ BRATŘI: Božím záměrem s vydavatelstvím v Battle Creeku bylo, aby se z této instituce šířilo světlo jako ze svítící lampy. Toto bylo správcům jasné. Znovu a znovu jim bylo mluveno o svatosti tohoto Pánova nakladatelství a o důležitosti zachování jeho čistoty. Oni však ztratili smysl pro to a spojili se s mocí nepřítele tím, že souhlasili s vydáváním časopisů a knih, které obsahovaly nejnebezpečnější bludy, jaké mohou vzniknout. Nedovedli vidět zlý vliv takových bludných myšlenek na sazeče, korektory a všechny další, kteří s tím pracují. Duchovně byli uspáni.

Při některé vnější práci, která byla nakladatelství zadána, se mysl pracovníků setkávala se satanskou vědou. Tištění takového obsahu zneuctívá Boha. Zanechalo to svůj zhoubný vliv na myslích pracovníků. Správcové souhlasili s vydáváním takových tiskovin za nízkou cenu. Zisk by byl ztrátou, i kdyby se za tuto práci požadovala ta největší cena.

Obdržela jsem dopis od bratra Daniellse, týkající se dodatkové budovy pro nakladatelství Review and Herald. Moje odpověď k tomu byla: Ne, ne, ne. Místo, abychom přistavovali nové budovy k těm, které jsou již postaveny, vyčistěte nakladatelství od satanského braku a určitě získáte potřebný prostor.

Bohu se nelíbí přelidněnost v Battle Creeku. Kdyby pracovníci byli rozděleni 8T 91 a podniky vybudovány na jiných místech, Bohu by se to víc líbilo a prapor pravdy by byl vztyčen v krajích, kde lidé nikdy neslyšeli poselství. Dříve, než stavíte jinou budovu k nakladatelství v Battle Creeku, důkladně se postarejte o zájmy jižního pole. Ještě tam nebylo učiněno to, co učiněno být mělo. Každý krok byl téměř vynucen.

Pět tisíc dolarů, které byly použity v přídavných budovách nakladatelství Review and Herald, měly být investovány do díla na jiných místech, kde evangelium pravdy dosud nebylo zvěstováno.

Děsím se, když vidím, kam to v našem nakladatelství dospělo. Tiskařské stroje v nakladatelství Páně tiskly katolické teorie a jiná tajemství nepravosti, ničící duši. Vedení musí být očištěno od této pochybné věci. Mám svědectví od Pána pro ty, kdo tyto věci dali do rukou pracovníků. Bůh vás činí odpovědnými za šíření ovoce ze zakázaného stromu poznání mezi mladými muži a ženami. Je možné, že jste nevěděli o varování, kterého se dostalo pacifické tiskárně o tomto předmětu? Je možné, že přes všechna tato varovná slova zacházíte na tutéž půdu, a konáte ještě hůře? Často vám bylo opakováno, že andělé Boží se procházejí v každé místnosti tohoto podniku. Jak to ovlivnilo vaši mysl?

Dávali jste to, co obsahuje satanovy myšlenky do rukou pracovníků, uváděli jeho svody a porušené zásady před jejich mysli. Pán hledí na toto vaše jednání jako na pomoc satanovi, aby připravil svoji léčku a polapil duše. Ty, kteří toto učinili, Bůh nebude pokládat za nevinné. On vede při s vedoucími tohoto nakladatelství. S hrůzou jsem otvírala Review v obavě, zda se nedovím, že Bůh očistil toto nakladatelství ohněm. 8T 92

Pán mne poučil, že ti, kteří nemohou hledět na bezbožnost spolupráce se satanem, vydáváním jeho lží, mohli raději usilovat o dílo, které nebude poškozovat naši mládež, tělo i duši. Existuje nebezpečí, že prapor pravdy a spravedlnosti bude tak snížen, že Bůh dopustí soudy na tyto činitele nepravosti.

Je nejvyšší čas, abychom pochopili, jaký duch za celá léta usměrňoval vedení Review and Herald. Hrozím se pomyšlení, že pracovníkům může být předložena nejsvůdnější forma spiritismu a to způsobem vypočteným na zmatení a polapení myslí. Buďte ujištěni, že satan takovou příležitost využije.

Nakladatelství Review and Herald bylo poskvrněno, jako byl poskvrněn chrám, jenomže výsledek byl desetkrát ničivější. Převraceje stoly penězoměncům, Kristus vyhnal ovce i telata z předsíně chrámu, říkaje: "Psáno jest: Dům můj, dům modlitby slouti bude, ale vy učinili jste jej peleší lotrovskou." Mat.21,13. Ještě horší, než poskvrnění chrámu, bylo poskvrnění nakladatelství tištěním obsahu, který by se nikdy neměl dostat do rukou pracovníků v Božím ústavu.

Boží zákon byl přestoupen. Jeho věc zrazena a Jeho instituce se stala peleší lotrovskou. Tištění a šíření mocných výzev pravdy, což mělo být upřednostněno a čemu se měl věnovat čas i hřivny pracovníků, dostalo se málo nebo žádné pozornosti. Zisková činnost, jejíž část má nanejvýš závadnou povahu, postupně získala převahu. Toto dílo pohltilo energii, 8T 93 která měla být věnována vydávání literatury nejušlechtilejšího obsahu a nejvznešenějšího charakteru. Čas byl promarněn, schopnosti nesprávně využity, peníze zpronevěřeny. Dílo, které mělo být provedeno, zůstalo nevykonáno. Satanovy názory byly vyvýšeny, jeho teorie byly vytištěny tiskařskými stroji, které měly být použity k rozšiřování Boží pravdy. Zatímco se lidé povýšili, upadli kvůli svému jednání v Boží nelibost. Ztráta je nekonečně lepší, než nepoctivý zisk.

Domníváte se, že Ježíš bude v nakladatelství spolupracovat prostřednictvím svých andělů s lidmi, aby z pravdy vycházející z tisku, udělal moc pro varování světa, že konec všech věcí je blízko, zatímco satanovi je dovoleno převracet mysl pracovníků přímo v této instituci? Poselství které nám, zní: Odmítněte tisknout další řádek tohoto škodlivého obsahu. Ti, co se zasloužili o uvedení toho do nakladatelství, potřebují činit pokání před Pánem ve vší pokoře své duše; neboť Jeho hněv je zapálen proti nim. Taková práce ať je provždy vyloučena z našich vydavatelství. Věnujte více času vydávání a rozšiřování knih obsahujících přítomnou pravdu. Usilujte ve své práci o určitou dokonalost. Čiňte všecko co je ve vašich silách, abyste po celém světě rozšiřovali nebeské světlo.

Začátečníci ani ostatní pracovníci nesmějí být tak popoháněni a uspěchaní, že nemají čas na modlitbu. Mládež v našich nakladatelstvích by měla být vychovávána tak, jak byla vychovávána ve školách proroků. Měla by být připravena chopit se díla na nových místech.

Jestliže lidé, kteří slyšeli poselství zvěstované v době konference - nejvznešenější poselství jaké může být zvěstováno - 8T 94 nebyli neschopní nechat se dojmout, kdyby se upřímně zeptali: "Pane, co chceš abych činil?", zkušenost minulého roku by byla velice odlišná od té, jaká je nyní. Nemají za sebou čistý záznam. Nevyznali své omyly a nyní v mnohém jdou toutéž cestou a konají totéž, neboť si poškodili svůj duchovní zrak.

Poselství třetího anděla má připravit lid, aby obstál v těchto nebezpečných dnech. Má být zvěstováno hlasitě a má provést dílo, které si jen málokdo uvědomuje.

Jan píše: "I viděl jsem jiného anděla, letícího po prostředku nebe, majícího evangelium věčné, aby je zvěstoval těm, kteříž bydlí na zemi a všelikému národu, i pokolení, i jazyku, i lidu, řkoucího velikým hlasem: Bojte se Boha a vzdejte jemu chválu, neboť přišla hodina soudu jeho; a klanějte se tomu, kterýž učinil nebe i zemi i moře i studnice vod. A jiný anděl letěl za ním řka: Padl, padl Babylon, to město veliké, nebo vínem hněvu smilství svého napájelo všechny národy." Zj 14,6-8. Jak se to děje? - Nucením lidí přijmout falešný den odpočinku. V 31. kap. 2. knihy Mojžíšovy je nám jasně řečeno, který den je sobota Hospodinova. Zachovávání dne odpočinku je prohlášeno za znamení věrnosti Božího lidu.

Bůh míní to, co říká. Člověk se postavil mezi Boha a lid a Pán poslal třetího anděla s poselstvím: "A třetí anděl letěl za nimi, pravě velikým hlasem: Bude-li se kdo klaněti šelmě a obrazu jejímu a vezme-li znamení její na čelo své, aneb na ruku svou, i ten bude píti víno hněvu Božího, víno, kteréž jest vlito do kalicha hněvu jeho; a trápen bude ohněm a sírou 8T 95 před obličejem svatých andělů a před obličejem Beránka." Zj 14,9-10.

Lid Boží má zachovávat Jeho přikázání a odložit veškerou světskou politiku. Přijetím správných zásad v jednání mají uctít tyto zásady; neboť tyto pocházejí z nebe. Poslušnost Bohu má větší cenu pro vás, než zlato a stříbro. Nesením břemen s Kristem, učením se od Něho tichosti a pokoře, odstraníme mnohé napětí; nebo když nepřítel přichází jako povodeň, Duch Hospodinův staví proti němu hráz.

Obracím se na ty, kteří přijetím odpovědného postavení v nakladatelství vzali na sebe odpovědnost usilovat o to, aby pracovníci dostali správnou výchovu. Snažte se uvědomit si důležitost svého díla. Ti, kteří svými skutky dokazují, že nečiní žádné úsilí, aby rozeznali mezi svatým a obecným, mohou vědět, že nebudou-li činit pokání, postihnou je Boží soudy. Tyto soudy mohou být odloženy, přijdou však jistě. Jestliže vaše vlastní mysl není čistá a vznešená, dáváte špatný příklad jiným. Bůh vás bude volat k zodpovědnosti. Zeptá se vás: "Proč jste konali satanovo dílo, když jste měli konat dobré dílo pro Mistra?" Ve veliký den posledního účtování se nevěrný sluha setká s výsledkem své nevěrnosti.

Posílám vám toto poselství, neboť se obávám o vás. Váš stálý přírůstek pracovních sil mohl by být s lepším užitkem pracovně zužitkován na jiných místech. V noci jsem k vám mluvila se vší vážností ve vašich shromážděních, představujíc vám pravdu, jaká je v Ježíši. Tuto však někteří zavrhli. Nedali se přesvědčit. Hřešili proti velikému světlu a poznání, přehlušili hlas svědomí, takže nebude již více možné zasáhnout zatvrdlá srdce. 8T 96

Někteří tak dlouho obětovali zásady, že nemohou postřehnout mezi svatým a obecným. Ti, kdo odmítají dbát Božích naučení, půjdou neodvratně dolů cestou zkázy. Den zkoušky a soužení je před námi. Každý člověk by měl ukázat svoji pravou barvu. Volíte si věrnost nebo odboj? Ukažte svoji barvu lidem i andělům. V bezpečí jsme pouze tehdy, žijeme-li spravedlivě. Svět pak pozná, kde budeme v den soužení a zkoušky.

Kdyby dílo započaté při Generální konferenci šlo vpřed k dokonalosti, nebyla bych vyzvána psát tato slova. Byla příležitost zapřít nebo vyznat zlo; v mnoha případech lidé raději zapírali, aby se vyhnuli důsledkům doznání.

Nenastane-li náprava, neštěstí postihne nakladatelství a svět pozná příčinu. Bylo mi ukázáno, že nenastal obrat k Bohu z celého srdce. Pán je zneuctěn v institucích zřízených k jeho cti. Nesvědomité nedbání Božích přikázání v nakladatelství svým způsobem ovlivnilo pracovníky. Bůh se ptá: "Zdaž nevykonám soud pro tyto věci?" Viděla jsem nebeské anděly, jak se odvraceli pryč se zarmoucenými tvářemi. Posmíváte se Bohu svou stále větší tvrdostí srdce. Shodně s odpovědností bude trest těch, kteří znají pravdu a přece znevažují Boží přikázání.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy