EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Varovné slovo

Svědectví pro církev - svazek osmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Varovné slovo

8T 163 Brisbane, Queensland, Austrálie, 26. října 1898

Poradcům studentů medicíny -

Mou duši tíží určité břemeno. Existují mladí lidé, kteří jsou povzbuzováni pustit se do studia lékařství a kteří by se měli připravit se vší rozhodností zvěstovat třetí andělské poselství. Není nutné, aby naši studenti medicíny trávili všechen čas studiem medicíny. Své studium by měli spojit se studiem Božího Slova. Jsou jim vštěpovány takové názory, které nejsou vůbec potřebné a to, co je potřebné, tomu se nevěnuje patřičná pozornost.

Nebezpečí, před nímž je nutné se mít na pozoru

Zatímco jsou žáci tímto směrem vzděláváni, stávají se méně schopnými pro užitečnou práci pro Mistra. Námaha spojená se studiem lékařství je zneschopňuje patřičně pracovat v kazatelské službě. Tělesná a duševní únava přichází z důvodu přetížení studiem a proto, že jsou studenti povzbuzováni nadmíru pracovat pro lidi opuštěné a ponížené. Někteří jsou takto ztraceni pro dílo, které by mohli vykonat, kdyby začali misijní dílo, kde jej bylo zapotřebí a o zdravotnictví se zajímali jako o podstatnou část, spojenou s dílem služby evangelia jako celku, tak jako je ruka spojená s tělem. Život nemá být ohrožen úsilím získat lékařské vzdělání. V některých případech je nebezpečí, že si studenti poškodí své zdraví a nebudou schopni vykonávat službu, jakou by mohli konat, kdyby nebyli nemoudře nabádáni ke studiu medicíny. 8T 164 Častokrát mylné názory ovládají mysl, a to vede k nemoudrému jednání. Studenti by měli mít čas k rozmluvě s Bohem, čas žít každou hodinu ve vědomém obecenství podle zásad pravdy, spravedlnosti a milosti. V této době je hlavní věcí důkladné zkoumání srdce. Žák musí jít tam, kde může načerpat z pramene duchovní a rozumové síly. Musí žádat, aby každé dílo, které si vyžaduje jeho soucit a spolupráci, bylo schváleno rozumem, který mu dal Bůh, a svědomím, které ovládá Svatý Duch. Nemá konat něco, co se neshoduje s hlubokými, svatými zásadami, které přinášejí světlo jeho duši a odvahu jeho vůli. Pouze takto může přinést Bohu tu nejvyšší službu. Nemá být poučován, že zdravotně misijní dílo ho připojí k některému člověku, který mu bude diktovat, co by měl konat.

Zdravotně-misijní dílo se nemá vzdalovat, nebo být odděleno od církevní organizace. Studenti medicíny nemají mít představu, že se mají pokládat za jediné odpovědné vůdce ve zdravotním díle. Ochotně by měli přijímat Boží rady. Nemají zavazovat sebe, ani svou budoucnost k čemukoli, co jim bloudící lidé mohou vyznačit jako úkol. Žádná niť sobectví nemá být vetkána do přediva, žádný plán nemá být předložen, který by měl mít i jen částečku nespravedlnosti. Sobectví nemá ovládat žádné odvětví díla. Pamatujme, že pracujeme pod plným dohledem nebeského vesmíru.

Vysoká úroveň

"A on odpověděv řekl: Milovati budeš Pána Boha svého ze všeho srdce svého a ze vší duše své, a ze vší síly své, i ze vší mysli své, a bližního svého jako sebe samého." Luk.10,27. Právě před tím, 8T 165 než Kristus opustil své učedníky a vrátil se do nebes, řekl: "Přikázání nové dávám vám, abyste se milovali vespolek; jakož já miloval jsem vás, abyste i vy milovali jeden druhého." Zde vidíme vyšší a stále vyšší úroveň. "Po tom poznají všickni, že jste moji učedníci, budete-li míti lásku jedni k druhým." Jan 13,34-35. Učedníci nemohli tehdy pochopit Kristova slova, avšak po Jeho ukřižování, vzkříšení a nanebevstoupení pochopili Jeho lásku, jako nikdy předtím. Viděli ji vyjádřenou v Jeho utrpení v zahradě, v soudní síni a v Jeho smrti na golgatském kříži.

Učit a uzdravovat

Boží lid má být jednotný. V díle nemá být žádné rozdělování. Kristus poslal dvanáct apoštolů a pak sedmdesát učedníků, aby zvěstovali evangelium a uzdravovali nemocné. Řekl: "Jdouce pak, kažte, řkouce: Že se přiblížilo se království nebeské. Nemocné uzdravujte, malomocné čisťte, mrtvé křeste, ďábelství vymítejte; darmo jste vzali, darmo dejte." Mat.10,7-8. A když pak vyšli a zvěstovali království Boží, obdrželi moc uzdravovat nemocné a vyhánět zlé duchy. V Božím díle vyučování a uzdravování není nikdy od sebe odloučeno. Jeho lid, zachovávající přikázání, má být jednotný. Satan vynalezne každý podvod, aby odloučil ty, které Bůh chce sjednotit. Pán se však zjeví jako Bůh soudu. Pracujeme pod dohledem nebeských zástupů. Mezi námi je božský Strážce, který dohlíží na všechno, co se plánuje a provádí.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy